CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
      
( October 1, AD 232 )
 

 
P. Dura 30 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
int
(hand 2) [........].[...]ν̣ ἐπιβεβ̣[λ]ημένων̣. vac.
ext, r
(hand 1)  [ἐπὶ  ὑ]π̣άτω̣ν̣  Ο̣ὐ̣ρ̣ί̣ο̣υ  Λούπου  καὶ  Μαρίου  Μ̣[α]ξ̣ί̣μ̣ου,  Καλάνδαι  Ὀκτώβριαι,  μηνὸς  | [Ὑ]π̣ε̣ρ̣[β]ε̣ρετα̣ί̣ο̣υ ν̣ο̣υ̣μ̣ηνίᾳ, ἐν Κάτνῃ παρ[α]χειμασίᾳ σπείρης Δωδεκάτης | ...ε̣α̣.ι̣α̣ν̣ων Πα̣λ̣α̣ι̣στε̣ινῶν Σεουηρ[ιαν]ῆ̣ς̣ Ἀλ[ε]ξα̣νδριανῆς. vac. | vac. ἀγαθὴ τύχη. vac. | ἐ̣[ξωμολογή]σ̣αν̣[το καὶ  σ]υνεγράψαντ̣ο̣  π̣[ρὸς  ἀλλήλ]ους  τῇ  ἐνεστώσῃ  ἡμέρᾳ  |  Αὐρήλιος Ἀλέ̣ξ̣α̣νδρος̣, στ̣[ρ]ατ̣ιώτης σ[πείρης τῆ]ς̣ προγεγραμμ̣ένης, (ἑκατονταρχίας) Παπ̣ίο̣[υ] | καὶ Αὐρηλία Μαρκελλεῖνα̣ Μαρκελλείνου, ο̣ἰ[κο]ῦ̣σ̣α ἐν Κάτνῃ, συμπαρόντ[ω]ν̣ α̣[ὐ]-|[τῇ ........ ]ν̣[ης], μ̣ητρ̣[ὸ]ς̣ αὐτῆς, καὶ Ἀγρι̣π̣πείνου, ἀδελφοῦ αὐτῆς, τὴν μὲν | Μ[αρκελλ]ε̣ῖ̣ναν π̣αρα̣δεδωκέναι ἑαυ[τὴ]ν̣ ἐ̣κ χηρεί[α]ς πρὸς γάμ[ο]υ κοινω-|νίαν .....].σ̣ι̣ τῷ Ἀ̣λ̣εξάνδρῳ καὶ συνπ[αρ]αμένειν ἀλλήλοις ἐπὶ τὸν ἅπαντα | [χρόνον - ca. 13 - ] π̣[α]ρ̣α̣φερο̣μ̣έ̣ν̣[ην ....]. ἐκ τῶν ὑπαρχόντων | αὐτῆς ...... ἐ̣σ̣θῆσι καὶ εἴδεσι διατ̣[ιμηθέ]ν̣τ̣α, ἀνδρῶν ἱκανῶν μεσιτῶ[ν], | γένη τ̣ὰ ὑπογ̣ε̣γ̣ρ̣[αμ]μ̣ένα· πάλλιον λευκὸ[ν] κ̣ε̣νόν, δηναρίων ἑκατὸν [εἰκοσι] | π̣έ̣ν̣τ̣[ε · ἄλ]λ̣[ον  πάλλιο]ν  λευκ̣ὸν καινὸν, δ[ηναρ]ί̣ων π[εν]τήκοντα · στιχάρ̣[ιον] | [.......] κ̣ε̣[νόν, δ]ηναρίων τεσσερά̣κ̣[οντα · δ]ελματίκιν̣ [ἰ]δ̣ι[ό]χρ̣[ωμο]ν̣ καινόν, | [δην]α̣ρ̣[ίων τριάκ]οντα · δελματ̣ίκιν κ[οκκινὸν] κ̣αὶ μ[α]φόριν πορ̣φ̣υ̣ρ̣ο̣ῦ̣ν | [καιν]όν, δ̣η̣ν̣[αρ]ί̣ω̣ν̣ ἑ̣β̣δομήκοντα πέντ[ε · ἄλλον δ]ε̣[λ]μ̣α̣τίκιν λευκὸν καινόν, | δ̣η̣[να]ρ̣ίων̣ [πε]ν̣τ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τα · η̣τ̣ροσ̣μ̣ε̣σκ[....... πορ]φ̣[υ]ρ̣ο̣ῦν καινόν, δηνα̣ρ̣ίω[ν] | ε̣ἴ̣κ̣οσι πέντε · Μ̣η̣δίσκ[ια] καὶ ἐπικάρ[σ]ι̣[α] καινά, [δ]η̣[ν]α̣ρίων πεντήκον̣[τα ]· | κ̣ε̣ρ̣άμ̣ι̣α  κα[ὶ  χαλκ]εῖα,  δη[ν]α̣ρίων  εἴκ̣οσι̣  π̣έντε ·  ἐνώτια  καὶ  δακτυλίδια̣  |  [.....],  δ̣η̣ν̣α̣[ρίων] πεντή̣[κο]ντα̣   ε̣....[..].αι   τὰ   προ[σε]ν̣ηνε̣[γμ]ένα   ὑπ᾽   αὐτ̣ῆς̣  |  [ἀργυρίου  δ]η̣ν̣[ά]ρ̣ια  π̣εντακόσια ἑ̣ξ̣[ήκοντ]α πέντε , ἃ [.]α̣.ρω̣[.. ὁ] Ἀ[λέ]ξ̣[ανδ]ρ̣ο̣ς | [ἐξω]μολ̣ο̣γή̣σατο δ̣ε̣δέχθαι καὶ ἔχειν [...] ἑαυ[τῷ] ὑ̣πάρχου̣σι   τ[ὰ]   προσ-|[......]ησ̣μ̣έ̣ν̣α̣   γένη   καὶ   σ̣υ̣νευδοκεῖν   [τὰ]   ἐλθόντα   εἰς ἑαυτὸν καὶ προ̣σ-|[ - ca. 11 - ].[.......].[..].[ - ca. 13 - ]ε̣[.]ε̣[.]  δηνάρ̣ια̣  ἑκατὸ̣ν̣  |  ἑ̣β̣δ̣ο̣μήκο̣ν̣τα  πέντ̣ε  χρεωστεῖν εστ̣α̣[........]λ̣ε̣α̣ν προῖκα ἀργυρίο̣υ̣ [δη]-|νάρια ἑ̣πτακ̣[ό]σ̣ι̣α πεντ̣ή̣κοντα , συ̣μφώ̣ν̣ου γενομένου μεταξὺ  αὐ[τ]ῶν  |  [ὅτι  ἐὰ]ν̣ βο̣[υλ]η̣θ̣ῇ  ὁ  Ἀλέξαν̣δρος̣ ἐξαιρεῖν [τ]ὴν Μ̣α̣ρκ̣ε̣[λ]λεῖναν ...η̣[.] ἕν[ε]κα | [ - ca. 12 - ].[..]σ̣ερ̣..ο̣υ̣.[...]..[......]β̣η̣.[......].[...]υ..[.].[..] | [.....]......... καὶ τὰ ὑπά[ρχοντα] ....[ - ca. 10 - ]ου. [... ..] | [.....]....εν̣..ω̣[.....]...εκρ̣ο̣[ - ca. 19 - ].....θη.[.]ια | [ - ca. 9 - ]...θ̣[ - ca. 10 - ]..νει.[ - ca. 10 - ἀποδώσ]ε̣[ι]ν̣ [ἃ]  ἐ̣[δ]έ̣ξ̣ατο  δηνά-|[ρια ........]ρ̣[ - ca. 9 - ].[ - ca. 13 - ]  μ̣ετα̣ξ̣ὺ  αὐτῶν | σ̣υνεφωνήθη̣,  ἐγένο̣ν[τ]ο,  ἐάν τι̣[ς - ca. 9 - ] ἑκάτερος εσχη̣τ̣ι̣..[ - ca. ? - ] | (hand 3) Φαυ̣σ̣[τῖ]ν̣[ο]ς Αὐιανὸς, οὐε̣τρ[α]ν̣ός, ἐρωτηθείς, ἔγραψα   |   [ὑπὲρ   Αὐρηλίας]   Μ̣αρεκελλ[είνης   Μα]ρκ̣ελ[λεί]νου,   ἀγ[ρ]α̣μμάτου   |   [οὔσης,  καὶ] ε̣ὐδ[ο]κ̣[ούσης  κατὰ  τὰ]  π̣ρο[γεγραμμένα].  |  (hand 4)  [Αὐρηλίος]  Ἀλέξ[ανδρος  εὐδοκῶ  κατὰ  τὰ] προ[γε]γ̣ρ̣[αμ]-|[μένα - ca. ? - ] | μενα[ - ca. ? - ].τναδε̣[.]α̣ | (hand 5) ο̣υ[....].[ - ca. 20 - ]ο̣.. τ̣ω.. ο̣αε...[. .].μα̣ | ..[...]ε̣φ̣α̣[ - ca. 18 - ].....[...].[......]
ext, v
(hand 6)  [ - ca. ? - ].[ - ca. ? - ].  |  (hand 7)  α̣υ̣α..ε̣ι̣ν̣  ὀπ̣τ̣ί̣ων̣  μ(α)ρ(τυρῶ)  |  (hand 8) α̣ντ(ονιυς) μ̣εζιανυς οπ[τ(ιο) .] | (hand 9) αλα..κα.. μ(α)ρ(τυρῶ) | (hand 10) .sse.aippus [si]g(navi)
 

 
►  Bibliography
 
 
Welles, Fink & Gilliam, The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters, Final Report V, I, New Haven, 1959, n. 30 ; Koffmahn, Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda : Recht und Praxis der jüdischen Papyri des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. samt Übertragung der Texte und deutscher Übersetzung, Leiden, 1968, p. 26 ; Birley, Epigraphische Studien, 8, 1969, p. 68 ; Cambier & Nachtergael, Le monde grec : Pensée , littérature, histoire, documents ; hommages à Claire Préaux, Bruxelles, 1975, p. 773 ; Wolff, ANRW, II, 13, 1980, pp. 770 and 802 ; Bülow-Jacobsen & Whitehorne, The Oxyrhynchus Papyri, XLIX, London, 1982, p. 229 ; Lewis & Katzoff, Israel exploration journal, 37, 1987, p. 234 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 444 ; Yadin & Lewis, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters, I, Jerusalem, 1989, p. 81 ; Hoogendijk & van Minnen, Papyri, Ostraca, parchments and waxed tablets in the Leiden Papyrological Institute (P.L. Bat. 25), Leiden, 1991, p. 55 ; Spicq, Lexique théologique du Nouveau Testament, Paris-Fribourg, 1991, pp. 732, 1142 and 1464 ; Russell, Bonner Jahrbücher, 195, 1995, p. 98 ; Aspects de l'artisanat du textile dans le monde méditerranéen (Égypte, Gréce, monde romain), Paris, 1996, p. 32 ; Crisci, Scrivere greco fuori d’Egitto : Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all’VIII d.C., Firenze, 1996, Tav. CXII ; Litinas, ZPE, 117, 1997, p. 212 ; Arjava, Women and law in late antiquity, Oxford, 1998, p. 130 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, X, Leiden, 1998, p. 64 / XI, p. 75 / XII, p. 66 ; Rupprecht, Scripta classica Israelica, 17, 1998, p. 68 ; Sheridan, Columbia papyri, IX, Atlanta, 1998, p. 76 ; Evans Grubbs, Law and family in late antiquity : The Emperor Constantine's marriage legislation, Oxford, 1999, p. 146 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, pp. 47 ss., n. 55 ; Paul, Stone & Pinnick, Al kanfei Yonah : Collected studies of Jonas C. Greenfield on Semitic philology, II, Leiden-Jerusalem, 2001, p. 942 ; Phang, The Marriage of Roman Soldiers (13 BC.-AD 235), Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 52 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, pp. 134-135, 217 and 300 ; Hezser, Rabbinic law in its Roman and Near Eastern context, Tübingen, 2003, p. 59 ; Meyer, Legitimacy and law in the Roman world : Tabulae in Roman belief and practice, Cambridge, 2004, p. 203 ; Sommer, Egitto e vicino oriente, 27, 2004, p. 182 ; Modrzejewski & Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, pp. 19 and 70 ; Evans Grubbs in Reynolds & Witte, To have and to hold : Marrying and its documentation in Western Christendom, 400-1600, Cambridge, 2007, p. 81 ; Edwell, Between Rome and Persia : the middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman control, London-New York, 2008, p. 257 ; Lee, War in Late Antiquity : A Social History, Malden, 2009, p. 150 ; Pollard in Potter, A Companion to the Roman Empire, Malden-Oxford, 2009, p. 223.
 
 
►  Source : Papyrus from Dura-Europos ( Syria ).