DIVORTIUM COMMUNI CONSENSU
   
Divorce of mutual agreement between Nabusamaus and Acozzis
      
( June 18, AD 204 )
 

 
P. Dura 31 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Int.
(hand 2) ἔτους φιε, μηνὸς Ἀρτεμισίου δ, ἐν Ὄσσῃ Κώμῃ, | ἐπὶ τῶν ὑποχειρογραφηκότων μαρτύρων. Ναβου-|σάμαος Κόνωνος καὶ Ἄκοζζις Σελεύκου, ἀμ-|φότεροι δὲ τῶν ἀπὸ Ὄσσης Κώμης, φάμενοι γε-|γενῆσθαι αὐτοῖς τὸν συνοικισμὸν ἔτι πρότε-|ρον ἀγράφως, \τέκνα δὲ αὐτοῖς μὴ γένηται,/ δυσαρε<σ>τεῖς δὲ νυνὶ τὴν ἑαυτῶν | συμβίωσιν, ἐξωμολογήσατο ἀφίστασθαι ἀπὸ | ἀλλήλων καὶ διδόναι ἀλλήλοις ἔφεσιν καὶ ἐξουσί-|αν, Ναβουσάμαος μὲν τῇ Ἀκόζζει συνοικεῖν ἑτέ-|ρῳ ἀνδρὶ ὃ ἂν αὐτὴ αἱρῆται, Ἄκοζζις δὲ τῷ Ναβου-|σαμάῳ γαμεῖν ἄλλην γυναῖκα ὃ ἂν αὐτὸς βού-|ληται, καὶ μὴ ἐνκαλεῖν μηδὲ ἐγκαλέσειν | ἀλλήλοις μήτε τοῦ συνοικισμοῦ μήτε περὶ τῶν | ὑπαρχόντων δούλων καὶ κτημάτων μήτε παρευ-|ρέσει μηδεμιᾷ μήτε περὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπ-|λῶς· ἐὰν δὲ ἐγκαλέσῃ τις ἐξ αὐτῶν ἢ ἕτερος ἐκ τοῦ | αὐτοῦ λόγου, τὸ μὲν ἔνκλημα ἢ τὸν ἀθέτησιν εἶναι | ἄκυρον καὶ ἀποτείνειν ἄνευ λόγου καὶ κρίσεως | τῷ μὲν ἑτέρῳ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς χιλίας | καὶ τῷ φίσκῳ τὰς ἴσας, καὶ τὴν συνγραφὴν ταύτην εἶ-|ναι καὶ οὕτως κυρίαν. vac. |
Ext.
(hand 1) ἐπὶ ὑπάτων Λουκίου Φαβίου Κύλωνος τὸ β καὶ Φλαυίου Ἀννί-|ου Λίβωνος· ἔτους ιβ τῆς Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπ-|τιμίου Σεουήρου Περτίνακος Αὐγούστου, ι δὲ Μάρκου Αὐρηλίου | Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ, ζ δὲ Λουκίου Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρος, | υἱῶν αὐτοῦ Σεβαστῶν, ἡγεμονίας·   κατὰ   δὲ   τὸν   πρότερον   ἀριθ-|μὸν   φιε,   μηνὸς Ἀρτεμισίου δ, ἐν Ὄσσῃ Κώμῃ ἐπὶ τῶν ὑπο-|χειρογραφηκότων μαρτύρων. Ναβουσάμαος Κόνωνος | τοῦ Ἀβισσαίου καὶ Ἄκοζζις Σελεύκου τοῦ Ἀβισσίου, ἀμ-|φότεροι δὲ τῶν ἀπὸ Ὄσσης Κώμης, φάμενοι γεγενῆσ-|θαι αὐτοῖς τὸν συνοικισμὸν ἔτι πρότερον ἀγράφως, τέκ-|να δὲ αὐτοῖς μὴ γένηται, δυσαρε<σ>τεῖς δὲ νυνὶ τὴν ἑαυτῶν | συμβίωσιν, ἐξωμολογήσαντο ἀφίστασθαι ἀπὸ ἀλλήλων | καὶ διδόναι ἀλλήλοις ἔφεσιν καὶ ἐξουσίαν, Ναβουσάμαος | μὲν τῇ Ἄκοζζις συνοικεῖν ἑτέρῳ ἀνδρὶ ὃ ἂν αὐτὴ αἱρῆ-|ται, Ἄκοζζις δὲ τῷ Ναβουσαμάῳ γαμεῖν ἄλλην γυναῖ-|κα ὃ ἂν αὐτὸς βούληται, καὶ μὴ ἐνκαλεῖν μηδὲ ἐνκα-|λέσειν ἀλλήλοις μήτε περὶ τοῦ συνοικισμοῦ μήτε πρὸς | κληρονόμων αὐτῶν μήτε πρὸς ἄλλον τινὰ τῶν ἐξ | ὀνόματος αὐτῶν ἔνγραφον ἐνγράφου ἐνστάντος | ἢ γενομένη τῶν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρων χρόνων, κυρίας | μενούσης τῆσδε τῆς ὁμολογίας παν<τα>χοῦ προφερομέ-|νης πίστει ἐπηρώτησαν ἀλλήλοις καὶ ὡμολόγησαν ἀλλή-|λοῖς μήτε παρευρέσει μηδεμιᾷ μήτε περὶ ἄλλου | τὸ σύνολον, ἐὰν δὲ ἐνκαλέσῃ τις ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν ἔνκλη-|μα εἶναι ἄκυρον καὶ ἀποτείνειν ἄνευ λόγου καὶ κρίσεως | τῷ μὲν ἑτέρῳ ἐπίτιμον ἀργυρίου δηνάρια τρισχίλια καὶ | εἰς φίσκον τὰς ἴσας, καὶ τὴν συνγραφὴν ταύτην εἶναι | καὶ οὕτως κυρίαν. μάρτυρες· Ζαβεῖνας Ἀδαίου, Ἀβισσαῖ-|ος Ἀβισσαίου. | (hand 3) Ναβουσάμαος Κόνωνος, ὁ ἐπάνω, | ὁμολογῶ καὶ | εὐδοκῶ κατὰ τὰ προγεγραμμένα. | (hand 4) Βαρναῖος Λυσίου, ἐρωτηθείς, ἔγραψα ὑπὲρ Ἄκοζζις | μητρός μου, ὁμολογούσης δὲ τῆς ἐπάνω καὶ εὐδο-|κούσης. | (hand 5) Ἰούλιος Γερμανός, οὐετρανός, μαρτυρῶ. | (hand 6) Ζαβεῖνας Ἀδαίου μαρτυρῶ. | (hand 7) Ἀβισσαῖος Ἀβισσαίου μαρτυρῶ. | (hand 8) ἐκπέπληκται.
 

 
►  Bibliography
 
 
Welles, Fink & Gilliam, The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters, Final Report V, I, New Haven, 1959, n. 31 ;
Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, p. 74 ; Iura, 17, 1966, pp. 12-13 ; Seider, Paläographie der griechischen Papyri, I, Stuttgart, 1967, p. 79 ; CdE, 44, 1969, p. 176 ; Studi in onore di Gaetano Scherillo, II, Milano, 1972, p. 630 ; Seidl, Claus & Müller, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz : Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen, Sankt Augustin, 1973, p. 174 ; Youtie, Scriptiunculae posteriores, I, Bonn, 1981, p. 192 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 444 ; Spicq, Lexique théologique du Nouveau Testament, Paris-Fribourg, 1991, pp. 178 and 739 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 64 and 96 ; Salomies, Adoptive and polyonymous nomenclature in the Roman Empire, Helsinki, 1992, p. 108 ; Lajtar, JJP, 23, 1993, p. 20 ; Rea, Senior & Hollis, ZPE, 104, 1994, p. 262 ; Crisci, Scrivere greco fuori d’Egitto : Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all’VIII d.C., Firenze, 1996, Tav. CIX ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, X, Leiden, 1998, p. 64 / XI, p. 75 ; Rupprecht, Scripta classica Israelica, 17, 1998, p. 68 ; Evans Grubbs, Law and family in late antiquity : The Emperor Constantine's marriage legislation, Oxford, 1999, p. 239 ; Armoni & Kruse, ZPE, 140, 2002, p. 169 ; Cotton in Melaerts & Mooren, Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine, Leuven, 2002, p. 138 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 315 ; Yadin, Greenfield, Yardeni & Levine, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters, II, Jerusalem, 2002, p. 90 ; Meyer, Legitimacy and law in the Roman world : Tabulae in Roman belief and practice, Cambridge, 2004, p. 202 ; Sommer, Egitto e vicino oriente, 27, 2004, pp. 182-183 ; Yon, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 59, 2004, pp. 313-336 ; Sommer, Roms orientalische Steppengrenze : Palmyra, Edessa, Dura-Europos, Hatra, Stuttgart, 2005, pp. 307 and 328 ; Cohen, The Hellenistic settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa, Berkeley-Los Angeles-London, 2006, p. 165 ; Edwell, Between Rome and Persia : The middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman control, London-New York, 2008, p. 76 ; Andrade, "Imitation Greeks" : Being Syrian in the Greco-Roman world (175 BCE--275 CE), PhD, Univ. of Michigan, 2009, p. 320 ; Kreinecker, 2. Thessaloniker : Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament, Göttingen, 2010, p. 133.
 
 
►  Source : Parchment from Dura-Europos ( Syria ).