DONATIO ODOVACRIS ITALIAE REGIS
   
Odoacer's donation to Pierius
  
( March, AD 489 )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 308-315, n. 99 ).
  

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
      [— — — — Syracusis, apud Flauium Annianum uirum laudabilem, agentem vices magistratus, praesentibus Amantio uiro praeclaro decemprimo . . . . . . actores Pierii uiri inlustris dixerunt : ‘ Offerimus gesta a magistratibus colendis curiae Rauennatis nobis edita. Petimus grauitatem uestram, ut ea a competenti officio suscipi iubeatis, legi, atque actis indi ’.
      Cumque   suscepta   fuissent,   ex   officio   recitatum est : ‘ Probino u(iro) c(larissimo) consule, sub die   . . . . .   Rauennae,     apud   Aurelium   Virinum   magistratum,   praesentibus   Melminio   . . . . .]ano princip[alibus,   acto]res   Pieri u(iri) i(nlustris) d(ixerunt) : [‘ Quoniam praecellentissi]mus rex Odo[uac]ar d(ominus) [n(oster) ad | magnificum patronu]m [no]strum Pierium u(irum) i(nlustrem) conferr[e] dig[na]tus e[st fu]ndum Aemilianu[m], presta[n]te[m] solidos numero decem et octo, nec[n]on et partem fundi Dub[li] que | [remansit, presta]ntem solidos quindecim ac siliquas decem et octo, adque partem fundi Potaxiae, quae prestat per Ianuarium et O[c]tembium solidos septem, | [ex corpore ma]ssae Pyramitanae in prouincia Sicilia, Syracusano territorio, constitutos, de qua re paginam donationis regiae prae manibus gerimus, quaesumus | [laudabilitat]em uestram, ut eadem a competenti officio suscipi iubeatis, legi, et actis indi ; deinde, quoniam u(ir) i(nluster) adque magnificus magister officiorum et consiliarius d(ominus) n(oster) || [Androma]chus ex ac ciuitate Romae profectus est, qui iussu regio in ipsa largitatem suscribsit, ad Marcianum u(irum) c(larissimum) notarium regni eius, qui ipsam donationem scribsit, | [pergere u]na nobiscum iubeatis, adque praesentes principales uiros et exceptorem, ut dum eius nobilitati ipsa pagina donationis hostensa fuerit adque relectam, | [si per suam nobi]litatem scribtam agnoscit, uel in eadem iussu regio Andromachus subscribserit, aut si iussum sit gestis adlegari, his actis aedicere non grauetur ’.
      Aurelius | [Virinus magistrat]us d(ixit) : ‘ S[u]scipiatur pagina regiae largitatis summa cum beneratione, quae offertetur, et a conpetenti recitetur officio ’.
      Cumque tradita et recitata est : |
      ‘ [Viro inlustri] et magnifico fratri Pierio Odouacar rex. Ex sexcentis nonaginta solidis, quos magnitudini tuae humanitas nostra deuouerat conferendos, sexcentos || [quinquaginta i]uxta nostrae donationis tenorem uiri sublimis comitis et uicedomini nostri Arbori didicimus [s]uggestione contraditos, id est : intra p(rouinciam) S(iciliam), Syracusano territorio, | [Pyramitana] massa solidos quadringentos quinquaginta ; et in prouincia Dalmatiarum insulam Melitam [d]ucent[os so]lidos pensitantem : reliquos ergo solidos quadragin[ta | de part]em tuam in s(upra) s(criptam) massam fundos, id est : Aemilianum, prestantem solidos decem et octo, et [p]art[em fu]ndi Dubli quae remansit, solidos quindecim siliquas || [decem et octo, n]ec non et [pa]rt[em fundi Pota]xiae, qua[e pra]es[tat per I]anuarium et Oct[embium solidos]   septem,   s(upra)   s(cripto)   territorio   c[ons]titutos,   uolentes   supplere   |   [summ]am superius conp[r]aehen[sam, p]raesenti donatione in t[e] cum omni iure suo omnibusqu[e] ad se pertinentibus iure directo transcribimus, adqu[e] | ad tuum dominium optima profitemur lege migrasse, quos utendi possidendi   alienandi   uel ad posteros transmittendi liuero potiaris aruitrio. Quam | donationem Marciano u(iro) c(larissimo) notario nostro scribendam dictauimus, cuique Andromachum u(irum) i(nlustrem) et magnificum magistrum officiorum, consiliario nostro, pro | nobis suscribere iussimus, tribuentes adlegandi fiduciam, ita ut a tuis actoribus fiscalia tributa soluantur. Actum Rauenna, s(ub) d(ie) quinto decimo || kal. Aprilium, Probino u(iro) c(larissimo) consule ’. Et alia manu suscribtio : ‘ Incolumem sublimitatem tuam diuinta tueatur, domine, inlustris et magnificae frater ’. | Regestum s(ub) d(ie) et loco quo supra,
      Magistratus d(ixit) : ‘ Quod lectum est, actis indetur ’. Et adi(ecit) : ‘ Secundum petitionem uestram uel tenorem paginae regiae largitatis | recitate, necessaemae est una uobiscum et praesentes principales uiros ad exceptorem pergere ad Marcianum u(irum) c(larissimum) notarium regiae sedis, ut, dum pagina | donationis, quae recitata est, hostensa fuerit eius nobilitati adque relecta, si a sua honorificentia conscribta regio iussu agnoscit, uel u(irum) i(nlustrem) magistrum | officiorum et consiliarium regni eius Andromachus suscribsisse nobit, his actis absque sui iniuria edicere non grauetur ’.
      Cumque ad Marcianum u(irum) c(larissimum) || peruentum fuisset, adque eidem paginam largitatis hostensa et relecta est, Marcian<<i>>us u(ir) c(larissimus) notarius d(omini) n(ostri) praecellentissimi regis Odouacris d(ixit) : | ‘ Paginam regiae largitatis, quae mihi hostensa et relecta est, iussu regni eius a me scribtam agnosco, in qua etiam ex praecepto regio u(ir) i(nluster) | et magnificus magister officiorum et [con]sili[a]rius d(omini) n(ostri) regis Andromachus suscribsit et praecepit eam adlegari, his actis profiteor ’.
      Et   [pa]ulo   [po]st   ||   regressu[m   a]d pub[l]ic[u]m, praesentibus quibu[s s]upra, magistratus d(ixit) : ‘ Acc[epta res]ponsione Mar<<i>>cia[ni u](iri) c(larissimi) not(arii), q]uid nu[n]c praesent[es actores fieri] | desiderant ? ’
      Actores u(iri) i(nlustris) et magnifici Pieri d(ixerunt) : ‘ Petimus laudabil[i]tatem u[estra]m, ut gesta nobis a conpetenti officio edi iubeat[i]s ex more ’.
      Aurelius Virinus magistratus d(ixit) : ‘ Ut petistis, gesta uobis edentur ex more ’.
      Et alia manu suscribtum fuit : ‘ Melminius [A]sinius | pro Aurelio Virino magistrato g[e]sta aput eum habita recognoui ’. |
      Mag(istratus) d(ixerunt) : ‘ Gesta gestis nectentur, [adque] si qu[i]d aliud est agendum, inter acta designetur ’.
      Actores Pieri u(iri) i(nlustris) d(ixerunt) : ‘ Quoniam G[re]g[orius u(ir) d(euotus)] || chartarius ad praedia tradenda nobiscum uidetur esse directus, quesu<mu>s grauitas uestra, quoniam i[n] praesenti [no]b[iscum est], | ut quae ei p[ro p]atroni nostri utilitatem uidentur iniuncta, possit una cum grauitate uestra adimplere ’. |
      Mag(istratus) d(ixerunt) : ‘ Ingrediatur Gregorius u(ir) d(euotus) chartarius, quem praesentes actores Pieri u(iri) i(nlustris) pop[os]cerunt ’ .
      Et cum ingressus fuisset, m(agistratus) d(ixerunt) : ‘ Quae deuotioni tuae a p[r]aesentibus actoribus dicuntur iniuncta, int[e]r gesta deprome ’.
      Gregorius u(ir) d(euotus) chartarius d(ixit) : ‘ Certos | fundos ex corpore massae Pyramitanae ad supplendam summam s(upra) s(criptam), sicut praeceptorum ad me datorum textus eloquitur, || una cum uestra grauitate oportet praesentibus actoribus praefati u(iri) i(nlustris) Pieri legibus traditionem fieri, ut possimus tantis et tali[bus] | praeceptis parientiam commodare : unde, si iubetis, eamus ad ea<<n>>dem praedia, et traditio celebretur ’. |
      Mag(istratus) d(ixerunt) : ‘ Quoniam nob[i]s inuacum est in act[i]bus publicis et non possumus egred[i] ciuitate,     recipiens   [Amantiu]s   u(ir)   p(erfectissimus)   (decem)primus   un[a]   ||   cum   deuotion[e]   et a[lac]ritat<e> et praesenti[bus acto]ribus Pi[eri] u(iri) i(nlustris) [traditio] corporalis proueniat ’.
      Et cum hodie ambulassent et peruenissent | ad singula praedia, adque introissent [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]m et inquilinos siue seruos et circuissent omnes fines terminos agros arbos   cultos   |   uel   incultos   seu   u[. . . . . .]   et traditio corporalis celebrata fuisset actoribus Pieri u(iri) i(nlustris) nullo contradicente, et alio die ad ciuitatem reuersi fuissent et | in publicum peruidissent magistratos, [A]mantius u(ir) p(erfectissimus) (decem)[primus d(ixit)] : ‘ Secundum praecepta regalia uel sublimia adque iussionem uestrae laudabilit(atis) | perreximus ad praedia, quae superius c[on]tinentur, et praesenti[b]us actoribus una cum praesenti Gregorio u(iro) d(euoto) chartario traditionem fecimus, nullo contra||dicente : et ideo oportet praesentes actore[s] inter acta uestrae grau[ita]tis fateri sibi traditionem facta praediorum s(upra) s(criptorum), et si parati sunt pro isdem singulis | quibusque annis fiscalia conpetentia persoluere ’. |
      Mag(istratus) d(ixerunt) : ‘ Audierunt praesentes actores prosecutionem Amanti u(iri) p(erfectissimi) (decem)primi, fratris et concurialis nostri, et quid ad haec dicunt ? ’.
      Actores Pieri u(iri) i(nlustris) d(ixerunt) : | ‘ Certum est nobis per praesentem Amantium decemprimum adque Gregorium u(irum) d(euotum) chartarium traditionem nobis factam praediorum s(upra) s(criptorum) nullo contradicente, | et parati sumus singulis annis pro eadem praedia fiscalia conpetentia soluere : unde rogamus, uti iubeatis a polypthicis publicis nomen prioris dominii | suspendi et nostri dominii adscribi. Gesta quoque allegationis praeceptorum adque traditionis nobis cum uestra suscr[i]btione edi iubete ’. |
      Fl[a]ui(us)     Ann[ianus     u(ir)     l(audabilis),     Z]enon   u(ir)   u(enerabilis)   [. . . . . et]   Petrus   u(ir) p(erfectissimus) (decem)[pr]imus agentes magisterium | pro filiis su[is] d(ixerunt) : ‘ Confessionem praesentum actorum Pieri u(iri) i(nlustris) acta retinebunt, | unde erit nobis cura de uasariis publicis nomen prioris domini suspendi | et uestri dominii adscribi. Gesta quoque actionis cum nostra | suscribtione uobis dabuntur ex more ’.
      Fl(auius) Annianus u(ir) l(audabilis) et (decem)pr(i)m(us) ciuit(atis) Syracu(sarum) et agens | magisterium pro filio meo Esnate u(iro) p(erfectissimo) XI legi agnoui suscribsi tam pro eodem quam pro sociis eius , et ita Leo iussi scriui.
 

 
►  Bibliography
 
 
Maffei, Istoria Diplomatica..., Mantova, 1727, p. 138 ; Terrasson, Histoire de la jurisprudence romaine, Lyon-Paris, 1750, Monum., LXXVIII ; Marini, I papiri diplomatici raccolti ed illustrati, Roma, 1805, n. 82-83 ; Spangenberg, Die Lehre von dem Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden, 2, Heidelberg, 1827, p. 247, n. CII ; Hodgkin, Italy and her Invaders, III, Oxford, 1885, pp. 150-154 ; Pace, Arch. stor. sicil., 35-36, 1911, pp. 64 ss. ; Cipolla, RAL, 20, 1912, p. 396 ; Ferrari, Ricerche sul diritto ereditario in Occidente nell'alto Medioevo : con speciale riguardo all'Italia, Padova, 1914, p. 207, n. 1 ; Cessi, Regnum ed Imperium in Italia : Contributo alla storia della costituzione politica d'Italia dalla caduta alla ricostituzione dell'Impero romano d'Occidente, Bologna, 1919, pp. 207 ss. ; Brandi, Urkunden und Akten, Berlin-Leipzig, 1932, p. 8 ; Ferrari, St. Riccobono, I, Palermo, 1936, pp. 457 ss. ; Naber, Riv. Stor. Dir. It., 14, 1941, pp. 40 ss. ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 308-315, n. 99 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, pp. 751-752 ; Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I, Lund-Stockholm, 1955, pp. 279-293, n. 10-11 ; Bruckner & Marichal, Chartae Latinae Antiquiores, XX, Basel-Dietikon-Zurich, 1982, n. 703 ; Ruggini, Economia e società nell' « Italia annonaria » : rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C., Bari, 1995, p. 560.

 
►  Source : 
Papyrus preserved in Naples and Vienna ( P. Marini 82-83 = P. Ital. I, 10-11 ).