MUTUUM
   
Loan of wheat
     
( December 4, 112 BC )
 

 
P. Dion. 13 = P. Rein. I, 9 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r, ext
βασιλευ̣ό̣ν̣τ̣ω̣ν̣ Κλεοπ̣άτρας καὶ Πτολεμαίου θεῶν Φι̣λ̣ομητόρων | Σ̣ω̣τήρων ἔ̣τ̣ους ἕκτου, ἐφ᾽ ἱερέως τοῦ  ὄντος  ἐν  Ἀλεξανδρείαι  Ἀλεξάνδρ̣ο̣υ̣  κ̣α̣ὶ̣ | θεῶν  Σωτήρων  καὶ  θεῶν  Ἀδελφῶν  κα[ὶ]  θεῶν Εὐεργε[τῶν  κ]α̣ὶ  θεῶν  Φιλο̣-|πατόρων  κα̣ὶ̣  [θεῶν  Ἐ]π̣ιφανῶν  καὶ  θεοῦ  Εὐπάτορος  κα̣ὶ̣  [θε]οῦ Φιλομή̣[τ]ορος̣ | [καὶ θεοῦ] Φ̣[ιλοπάτορος] κ̣α̣ὶ̣ θ̣ε̣οῦ Εὐεργέτου̣ κα̣ὶ̣ θ̣ε̣ῶ̣ν̣ Φ̣ι̣λομητόρων Σωτήρων, | ἱερο[ῦ πώλου Ἴσιδος μητρὸ]ς̣ θ̣ε̣ῶ̣ν̣ με̣γά̣λης, στεφ̣α̣ν̣ηφόρου βασ̣ι̣λ̣ί̣σσης Κλεο-|[πάτρας θεᾶς Φιλομήτορος Σωτείρας Δικαιοσύνης Νικηφόρ]ου, [ἀθλοφόρ]ο̣υ̣ | [Βερενίκης Εὐεργέτιδος,] φω̣σ̣φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ β̣ασιλίσση̣ς̣  Κ̣[λεοπάτρας]  θ̣ε̣ᾶ̣[ς  Φ]ιλ̣ο̣-|μ̣ή̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣  Σ̣ω̣τ̣ε̣ί̣ρ̣α̣ς̣  Δ̣ι̣κ̣α̣ι̣ο̣σ̣ύ̣ν̣η̣ς̣  Ν̣ι̣κ̣ηφό̣ρ̣ο̣υ,  κα̣ν̣η̣φ̣ό̣ρου Ἀ̣ρ̣[σινόης Φιλ]α̣-|[δέλφου,] ἱερε̣ί̣α̣ς̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ό̣η̣ς̣ Φ̣ι̣λ̣ο̣π̣ά̣τορ̣ο̣ς̣ τ̣ῶν οὐσῶν̣ ἐ̣[ν Ἀλεξανδρείαι,] | μ̣η[νὸς Αὐδναίου] ἑκκα̣ι̣δ̣εκάτηι̣, Ἁ̣θ̣ὺ̣ρ ἑκ̣κ̣α̣ι̣δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣η̣ι̣, [ἐν κώμηι] | Τή̣[νει] τ̣ῆ̣ι̣ καὶ Ἀκώριος τοῦ Ἑρμοπολίτου, ἐ̣δ̣[άνεισεν Διονύσιος] | [Ἀπολλ]ω̣νίου Π̣έ̣ρ̣σ̣ης τῆς Ἀρτεμιδώρου̣ ἡγεμονία̣ς Ἀ̣[κωριτῶν] | [Διονυσίωι Κεφαλᾶ]τ̣ο̣ς̣ Π̣έ̣ρ̣σηι τῆς ἐπιγ̣[ο]νῆς π̣υ̣ρ̣ο̣ῦ στερεοῦ ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣α̣ς | [πε]ν̣τ̣ή̣[κοντα] π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ , ἃ̣ς̣ ἐ̣κ̣τ̣ε̣τ̣α̣μ̣ί̣ε̣υ̣τ̣α̣ι̣ παρ᾽ αὐ̣τοῦ, τό̣κ̣ων ἡμιο-|λ̣ίων̣, [ἀρτά]β̣α̣ι̣ς̣ ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ι̣ ἑ̣πτὰ ἡ̣μ̣ί̣σει · τὸ̣ν̣ δὲ πυ̣ρὸν κα̣ὶ τὸν̣ | τόκο̣ν, τὰς πά[σας πυροῦ] ἀ̣ρ̣τάβας ὀγδο̣ήκοντα δύο ἥμισυ , ἀπο-|δότω Διονύσιο̣ς̣ Κεφαλᾶτος Διονυσί̣ωι Ἀπολλωνίου ἢ τοῖς | παρ᾽ αὐτοῦ ἐν μην̣ὶ Λ̣ωίω̣ι ὅς ἐστιν Παῦνι τοῦ ἕκτου ἔτους, | πυρὸν στερεὸν νέον καθαρὸν ἄδολο[ν], μέτρω̣ι τῶι πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ | χαλκοῦν καὶ καταστησάτω ἐπὶ τ̣ὸν κατὰ τὴν Ἀκώρ̣ιος | ὅρμον τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασι· ἐὰ̣ν δὲ μὴ ἀποδῷ καθ᾽ ἃ | γέγραπται, ἀποτεισάτω Διονύσιος   Κεφαλᾶτος   Διονυσίωι  |  Ἀπολλωνίου   ἢ   τοῖς   παρ᾽  αὐτοῦ  τι̣[μ]ὴ̣ν̣  ἑκάστη̣ς  ἀρτάβης̣ [χ]αλκ[οῦ] | δραχμὰς τρισχιλίας καὶ τοῦ ἡμίσους τὸ κατὰ λ[ό]γον· | ἡ̣ δὲ πρᾶξις ἔστω Διονυσίωι Ἀπολλω̣ν̣ίου καὶ τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ τῶν | κατὰ τὴν συγγραφὴν ἔκ τε αὐτοῦ Διον̣υ̣σίου τοῦ Κεφαλᾶτος καὶ | ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶι πάντων καθ᾽ ἅπερ ἐκ δίκης· | ἡ συγγραφὴ ἥδε κυρία ἔστω. μάρτυ̣ρες· Ἀλέξανδρος Πασ̣ίου, | Ἀσκληπιάδης Διονυσίου, Τιμοκράτης Διονυσίου, Ἀπολλ[ώ]νιος | Πολυκράτου, οἱ τέσσαρες Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς, Ἀρίμμας Διονυσίου | Χ̣αριστήριος̣, Ἡρώιδης Ἡρακλείδου Ἀ̣λεξανδρεύς. | συγγραφ[οφ]ύλα̣[ξ· Ἀλέξανδρος]. | (hand 2) [Διον]ύ̣σιος Κε̣φαλᾶτος̣ Πέρση̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐπι[γονῆς ἀπέχω τὰς] | [ὀγδ]οήκοντ̣α̣ δ̣ύ̣ο̣ ἥμισυ ἀρτάβα[ς τοῦ στερεοῦ πυροῦ καὶ πάντα] | [ποιή]σωι καθ᾽ ὅτι πρόκειται καὶ δέδ[ωκα κυρίαν Ἀλεξάνδρωι]. | (hand 3) [Ἀλέξα]ν̣δ̣ρ̣ο̣ς̣ ἔ̣χ̣ω̣ κ̣υρίαν. (hand 6) ἔτους Ϛ̣ [Ἁθὺρ ιϚ ἐν κώ(μηι) Τήνει] | (hand 6) τοῦ Μ[ωχί(του)· ἀναγέγρ(απται) δι᾽ Ἀπολλωνίου] |
r, int
βας traces | Traces 1 line | traces τι(μὴ) Γ· | συγ̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣ξ̣· Ἀ̣λ̣έ̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣ο̣ς̣. |
v
(hand 5) Διονυσίου Ἀλεξάνδρου Τιμ̣οκράτου Ἀρίμματος | Διονυσίου Ἀσκληπιάδου Ἀπολ̣λ̣ωνίου Ἡρώι̣δου | (hand 8) [Διον]υ̣σί̣ου τοῦ Ἀπολλωνίου. | νε̣ | (hand 7) ἔτους Ϛ Ἁθὺρ ιϚ· δά(νειον) Διονυ(σίου) | τοῦ Κεφ̣αλᾶ̣τος π̣υ̣ρ̣ο̣ῦ̣ (ἀ̣ρ̣τ̣α̣β̣ῶ̣ν̣) [πβ ½].
 

 
►  Bibliography
 
 
Reinach, Papyrus grecs et démotiques recueillis en Égypte, Paris, 1905, n. 9 ;
Boswinkel & Pestman, Les archives privées de Dionysios, fils de Kephalas, Leiden, 1982, n. 13 ; Criscuolo & Geraci, Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba : Bilancio di un confronto (Coll. intern., Bologna, 1987), Bologna, 1989, p. 700 ; Armoni, ZPE, 136, 2001, pp. 169-173 ; Cowey, Maresch & Barnes, Das Archiv des Phrurarchen Dioskurides (154-145 v. Chr.?), Köln-München-Wien, 2003, p. 124 ;
Yiftach-Firanko, APF, 54, 2008, pp. 203–218.
 
 
►  Source : Papyrus from Akoris.