DE CONDUCTIONE AGRORUM PUBLICORUM
   
Lease of the public lands
     
( November 29, AD 266 )
 

 
SPP XX, 63 = SPP V, 119 R VII = CPR I, 39 and 241 a = W. Chr. 377 = M. Chr. 275 (
DDBDP ).
  

 
[τ]ῇ κρατίστῃ βουλῇ Ἑρμου̣π̣ό̣λεως τ[ῆς μεγάλης] | ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς καὶ σεμνοτάτ[ης διὰ Αὐρηλίου] | Κορελλίου Ἀλεξάνδρου ἱππικοῦ ἀπὸ στρ[ατιῶν] | γυμνασιάρχου βουλευτοῦ ἐνάρχου πρυτάνεως | τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ ὡς χρηματίζει | [πα]ρὰ Αὐρηλίου Μενελάου Πασχειουτος μητρὸς
Ἐγευτος ἀπὸ κώμης Θελβώνθεως· βούλομαι | [ἑ]κουσίως μισθώσασθαι ἐκ τοῦ π[ο]λειτικοῦ λόγου | ἐπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους) | περὶ τὴν α[ὐ]τὴν Θέλβωνθιν ἐκ τοῦ Φιλοκράτους | κλήρου ἀρούρας ἓξ εἰ σπορὰν πυροῦ καὶ ἀναπαυ-|ματικῶν γενῶν κατ ἔτος κατὰ τὸ ἥμισυ ἐκφορί-|ου καὶ φόρου κατ ἔτος ἀποτά[κ]του τῶ[ν ὅλων] | ἀρουρῶν πυροῦ ἀρταβῶν δέκα ὀκτὼ καὶ ἀργυ-|ρίου δραχμῶν ἑβδομήκοντα δύο ἃς ἀποδώσω | καὶ μετρήσω ἐν τῷ Παῦνι καὶ Ἐπεὶφ μησὶ κατ ἔτος | τὸ μὲν ἀργύρι̣[ο]ν δόκιμον, τὸν δὲ πυρὸν εἰς τὸ δη-|μόσιον πρώτῃ μετρήσει μία[ν] δοχικῷ ἀντὶ | μιᾶς Ἀθηναίου καὶ ποισω μέτρησιν κα[θ]αρὰν εἰς τὸ | [..]ασταλῆναι, τῶν δημοσίων πάντων τῆς γῆς | καὶ ἐπιμερισμῶν ὄντων πρὸς τὸν τῆς πόλεως | λόγον· ἐὰν δὲ ὃ μὴ γείνοιτο ἄβροχος γένηται ἀπὸ το[ῦ] | ἑξῆς ἔτου[ς] ἐπάναγ’κες ἐπαντλήσω κ[αὶ] τ̣ελέσω | τῶν προκειμένων φόρων τὸ ἥμισυ,ἐπιθαίματος δὲ γεινομένου ἐξὸν ἑτέροις μεταμισθοῦν | ἢ καὶ αὐτουργ[εῖ]ν καὶ ἐπερωτ(ηθεὶς) ὡμολ(όγησα). (ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορο[ς] | Καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ | Γερμανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς | Εὐτυχοῦς Σε[β]αστοῦ Χοιὰκ γ | [Α(ὐρήλιος)] Μενέλα[ος Πασχειουτ]ος  μεμίσθωμαι  ὡς  πρόκ(ειται). | Α(ὐρήλιος(?))  Κοπρῆ[ς  ἔγρ(αψα)  ὑ(πὲρ)  αὐτ(οῦ)  μ]ὴ ε̣ἰ̣δ(ότος) γρ(άμματα).

 
French translation ( Schubert, Vevey, 2000 ).
  

 
      Au très honorable Conseil d'Hermopolis, ville ancienne, respectable et vénérable, par l'entremise de Corellius Alexandros, vétéran de la cavalerie, responsable du gymnase, membre du Conseil, prytane en fonctions dans la même ville, entre autres appellations officielles, de la part d'Aurelius Menelaos, fils de Paschious, sa mère s'appelant Egeus, du village de Thelbonthis.
      Je désire, librement, louer du compte de la cité, pour une durée de quatre ans à partir de l'année en cours, c'est-à-dire la quatorzième, près du même village de Thelbouthis, du lot de Philocratès, six aroures pour y semer du blé et des cultures de jachère, chaque année sur chaque moitié (du terrain) ; comme loyer et taxe fixes par an pour toute la surface, je paierai dix-huit artabes de blé et septante-deux drachmes d'argent que je verserai chaque année aux mois de Payni et d'Epeiph, l'argent ayant cours, et le blé au grenier public dès la première livraison, tantôt d'après la mesure courante, tantôt d'après la mesure athénienne, je procéderai à la livraison nette (...), les taxes et les charges incomberont au compte de la cité.
      Dans le cas où la terre ne serait pas inondée – ce qui ne devrait pas arriver – à partir de l'année qui suivra je verserai et paierai obligatoirement la moitié du loyer indiqué ci-dessus ; mais si le terrain dépasse la surface (prévue initialement), il m'est permis soit de sous-louer le terrain à d'autres personnes, soit de la travailler moi-même.
      J'ai confirmé mon assentiment quand on me l'a demandé. La 14ème année de l'empereur César Publius Licinius Gallien, Très Grand Vainqueur des Germains, Très Grand Vainqueur des Perses, Pieux, Bienheureux, Auguste, le 3 du mois de Choiak.
      Moi, Aurelius Menelaos, fils de Paschious, j'ai pris le terrain en location, comme indiqué ci-dessus. Moi, Aurelius Koprès, j'ai écrit à sa place parce qu'il ne sait pas écrire.
 

 
►  Bibliography
 
 
Wessely, Corpus Papyrorum Raineri, I, Wien, 1895, n. 
39 and 241 a ; Milne, A history of Egypt under Roman rule, London, 1898, p. 226 ; Wilcken, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien : Ein Beitrag zur antiken Wirtschaftsgeschichte, I, Leipzig, 1899, pp. 646 and 773-774 ; Preisigke, Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten, Diss., Halle, 1903, pp. 16, 45 and 53 ; Waszyński, Die Bodenpacht : Agrargeschichtliche Papyrusstudien, Leipzig-Berlin, 1905, pp. 16, 18 and 20 ; Wessely, Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, V, Leipzig, 1905, n. 119 r, col. VII ; Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri, Leipzig, 1906, p. 115 ; Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit), Berlin, 1911, p. 18 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 275 ; Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 377 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, n. 38 ; Wessely, Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, XX, Leipzig, 1921, n. 63 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 560-561, n. 201 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 125-126, n. 56 ; West & Johnson, Currency in Roman and Byzantine Egypt, Princeton, 1944, p. 69 ; Studi in memoria di Emilio Albertario, I, Milano, 1953, p. 114 ; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B.C.-640 A.D., Warszawa, 1955, p. 61 ; Herrmann, Studien zur Bodenpacht im Recht der Graeco-Aegyptischen Papyri, München, 1958, pp. 99, 108 and 112 ; Taubenschlag, Opera minora, I, Warszawa, 1959, p. 147 ; Liebs, Hermogenians Iuris epitomae : Zum Stand der romischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians, Göttingen, 1964, p. 99 ; Maehler, Urkunden römischer Zeit (BGU XI), I, Berlin, 1966, p. 215 ; Papyrus Erzherzog Rainer, Wien, 1983, p. 82 ; JJP, 19, 1983, p. 28 ; Quaegebeur, Clarysse & van Maele, ZPE, 60, 1985, pp. 232 and 235 ; Gundel, Anagennesis, 4, 1986, pp. 205-206 ; Maresch & Sijpesteijn, ZPE, 99, 1993, p. 58 ; Drecoll, Die Liturgien im Römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr., Stuttgart, 1997, p. 92 ; Gronewald, Maresch & Römer, Kolner Papyri (P. Köln VIII), Opladen, 1997, p. 174 ; Jacot-Descombes in Schubert, Vivre en Égypte gréco-romaine : Une sélection de papyrus, Vevey, 2000, pp. 120-122, n. 32 ; BCH, 128, 2004, p. 434.
 
 
►  Source : Papyrus from Hermopolis.