CONVENTIO NUPTIALIS
   
Donation inter vivos
      
( AD 566-573 )
 

 
P. Cair. Masp. III, 67340 v ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἐξ   ἴσου | ἔ̣χ̣ειν   ἀνὰ   τὸ   αὐτὸ τρίτον μ[έ]ρος πάντα τὰ καταλειφθησ̣[όμενα] ὑ̣[π᾽] ἐμοῦ | πάντα̣ τ̣ὰ̣ [π]ρ̣άγματα ἰδιωτικά τε καὶ γονικὰ, ἔτι μὴν καὶ τὰ π̣[ερι-]|ε̣λ̣θόντα εἰς ἐμὲ ἀφ᾽ οἵου δήποτε δικαίου καὶ νομίμου τίτλου ἐν | δ̣ι̣α̣φ̣ό̣ρ̣οις τόποις \καὶ ὅσα μοι ὑπάρχο(υ)σιν, μὴ εἰς μνήμην ἐμὴ̣ν ἀρτίως ἀχθέντα   ἐπιταγῆναι   \ταύτῃ   μο(υ)   \[τῇ   δωρεᾷ]// / μ[ηδεν]ὸς   ὑμῖν   ἀντιποιουμ[έ]ν̣ου   ἢ ἀντιποιηθησομ(ένου) | τ̣ῶ̣[ν με]τ᾽ ἐμὲ κληρονόμων ἢ̣ [συγ]κλη[ρο]ν̣όμω[ν] ἢ̣ τ̣ῶ̣ν ἐκ κέ̣ν̣ου̣ς̣ | ἐμὸ ἀ̣ν̣ηκόντων   ἢ   ἀγχιστ̣ε̣υ̣όν̣των   μήτε   καὶ τὴν ἐμὴν θυγατέρα | Θαυμαστὴν \δυνηθῆναι/ μήτε̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ [κλ]η̣[ρο]νόμους αὐτῆς ἀντιβ\ῆ̣ναι/ ὑμῖν | ἢ κληρονόμοις ὑμῶν ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις περί τινος \πώποτε ἄλλου/ | τ̣ὸ σύνολο̣[ν] | [ - ca. ? - πε]πληρῶσθαι πάσης τῆς ἀνηκούσης [αὐτῇ μοίρας]. | εἰς τὰ ἐν-|περιεχόμενα πάντα τῇ ἑξῆς δηλουμένῃ γνῶσει καθὰ ὑποτέτακ̣[ται] | \ἅ̣τινα ἐκ πλήρους αὐτῇ παρέσχον/. ἡνίκα γὰρ τα̣ύτην εἰς αἰσίους μεταδ̣έ̣δ̣ωκα γ̣ά̣μους, οὓς καὶ εὐμαρῶς | ἐξετέλεσα, κατα̣δ̣α̣πανήσασα πάμ̣[πο]λλα, παρεσχόμην αὖθις | τ̣ῇ̣ [αὐ]τ̣ῇ μο(υ) θυγατερα Θαυμαστῇ ἐν χρυσῷ μὲν   νο(μίσματα)   ιη̣   π(αρὰ)   κ(εράτια)   γ̣[Ϛ] ?, | ἐν   κοσμίο̣ις̣   δὲ   ἐνώτιον   δίπτυχον   ἕν , ὁλκῆς νομίσμα(τα) τριῶν , | καὶ ἀλυσίδια πιναρωτὰ τρία , ἕν μὲν αὐτῶν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ | ὁλοπίναρον, ἕτερα δὲ δύο διαχρυσᾶ, καὶ δακτυλίδια δύο , ἕν μὲν | ἠλεκτροῦ̣ν̣, ἓ̣ν̣ δὲ [δι]α̣χ̣ρυσοῦν, καὶ ἱμάτια γυναικῖα   δέκα   τέσσαρα   διάφορα | ἐξ   ὧν [ - ca. 23 - ] ἕνδεκα,   κ̣α̣ὶ̣   ὀ̣θώνια   ἓξ καὶ φακιουλ( ) | ..[ - ca. 18 -  ἕτερα δὲ] δ̣ύ̣ο̣ ἐ̣νθάδια κα̣λὰ, καὶ σαβάνια | [ - ca. 33 - ] λίτρας ἕκατον καὶ | [ - ca. 37 - ] ἕν̣ ἀργυροῦ̣ν̣ | [ - ca. 37 - ].......... | [ - ca. 31 - κα]ὶ̣ τωκάλια δύο , καὶ | [ - ca. ? - ] κ̣ιβώτ̣ια δύο , καὶ ἄλλο κάψιον | ἕν , τ̣[ - ca. 26 - ] ἕ]ν καὶ σκεπτώριν ἕν ἐλεφάντινο\ν/ | καὶ ἄλλο ε̣[ - ca. 17 - οὐ]ε̣στάριον γυναικῖον | ἕν , καὶ ἐπὶ τῆ̣ς̣ γ̣ε̣ν̣αμ̣έ̣νη̣ς̣ διοικήσεως τοῦ πατρὸς Θαυμαστῆς | ἐμοῦ εὐμοίρου ἀνδρὸς Ἰωάννου, προνοήσαντος τῶν πραγμάτων | Δωροθέου τοῦ τῆς με̣ίας μνήμης, ἀπογενομένου σχολαστικοῦ, τοῦ καὶ | υἱοῦ τοῦ τῆς ἀρίστης μνήμης Αὐάνθου, ἀψευδῶς τῷ αὐτῷ \θείῳ/ ὅρκῳ | ὀμοῦμαι ὡς παρεσχόμην ἐξ ἰδίων μου ὑπαρχό̣ν̣των μετὰ τὴν τούτου | ἀπουσίαν ἤτοι τελευτὴν ἑκατὸν νομίσμ(ατα) εὔσταθ(μα) ζυγῷ δημοσίῳ, | ἐκποιήσασα εἰς ταῦτα φανερὰ ἐμὰ οἰκήματά τε καὶ πράγματα | γονικὰ εἰς τοὺς κλασμοὺς τῆς οἰκο̣ν̣ο̣μίας αὐτο(ῦ) καὶ διοικήσεως | βούλομαι | τὴν ἴσην   μοῖραν   ὑμῖν   παραφυλάξαι   καὶ   ἐξισῶσαι   ὑμᾶς   τῇ   εἰρημένῃ | Θαυμαστῇ εἰ καὶ̣ ὅ̣τι, ὡς συνορ̣[ῶ], τὰ καταλειφθησόμενα ὑπ᾽ ἐμοῦ | πράγμ[ατα - ca. 17 - ].να ὑμῖν μόνοις τοῖς προονομασθεῖ\σι/ | υἱοῖ[ς μου - ca. ? - ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ἐβουλόμην κἂν ἐκ μέρους | ὀλίγου̣ διασῶσαι ὑ̣μ̣ῖ̣ν̣ τ̣[ὴν ἰσὴν μ]οῖραν καθάπερ θέμιτόν | ἐστι, ἀνθ᾽ ὧν προδέδωκα χαρ̣[ισ]αμένη τῇ προειρημένῃ μου | θυγατρὶ Θαυμαστῇ καὶ \τούτου τοῦ τρόπου/ καὶ ν̣ῦ̣ν̣ ἐπιτρέπω κατ᾽ ἐξαίρετον μερίδα | ἤ̣τοι προμερισμ(ὸν) ἀπονεμηθῆναι ὀρίσασα, καὶ τῇ θυγατρί μου | Σοφίᾳ κηριαπτάριν ἕν σὺν λύχνῳ αὐτοῦ χαλκοῦν, καὶ σίγλαν | μίαν καὶ κρυ̣ψίδα ἤτοι τριπήνινον ἕν , καὶ σκρίνιον χαλκοῦν γυναικῖον ἕν , | καὶ πυργίσκον ἕνα , καὶ κάμπτραν μίαν , ὥστε αὐτὴν τὴν εἰρημένην | μου θυγατέρα Σοφίαν ταῦτα ἔχειν καὶ κατέχειν προμερισμὸν | ταυτῇ μου τῇ δωρεᾷ μήτε κ[αὶ] | τῇ προτέρᾳ, καθ᾽ ὅσον ἑκουσίω̣ς καὶ αὐθαιρέτως ταύτας τέθεικα | \νο̣μ̣ί̣μ̣ω̣ς καὶ ἀπαραβ̣ά̣τ̣ω̣ς/ καὶ οὐκ ἐξών μο̣ι μεταμελεῖσθαι ἢ ἄλλο τι ποιῆσαι. ἐντεῦθεν γὰρ ἤδη | ἐδωρησάμην ὑμῖν ἐφ᾽ ὅσο̣ν̣ περιοῦ̣σ̣α̣   \χρόνον/   κ̣α̣ὶ̣   μετὰ   θάνατον   ἐμὸν   πάντα | τὰ   ὄντα   μοι \νυνὶ/ γονικὰ πρά̣γμα̣τ̣α̣ καὶ [κατα]λειφθησόμενα \μετὰ θάνατον/ ἔν̣ [τ]ε χρυσῷ καὶ ἀργύ̣[ρῳ] | [καὶ ἱ]μ̣ατισμῷ κα χαλκ̣[ώμασι] καὶ στρώμασι καὶ οἰκ̣ε̣ίαις καὶ χωρήμασι .... | οὐκ ἐφ᾽ ὕβρει τινὶ ἠλλοτριωθέντων | χρυσοῦ λ̣ί[τραν] μ̣ί̣[αν] , μ̣ετὰ καὶ τοῦ α[ὐτὸν ἄκ]ο̣ντα, μετὰ τὴν τῆς | ὁρισ̣θείσης ποινῆς [ἀ]πόδοσιν, στοιχῆσα̣ι̣ καὶ ἔμμειναι διηνέκω̣[ς] | τῇ δυνάμει τῶν̣ αὐτῶ̣ν δωρεαστικῶν συμβουλαίων ὧν ὑμῖν καὶ | μόνοι̣ς̣ τοῖς εἰρημ̣[ένοις μο(υ)] υἱοῖς Φο̣ι̣βάμμωνί τε καὶ Βί̣κτ̣ορι καὶ
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, III, Cairo, 1916, n. 67340 v ;
Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 827 ; Simonius, Die Donatio mortis causa im klassischen römischen Recht, Basel, 1958, p. 249 ; Numelin, Native contacts and diplomacy : The history of intertribal relations in Australia and Oceania, Helsinki, 1968, p. 28 ; Mandēlaras, The verb in the Greek non-literary papyri, Athens, 1973, p. 90 ; Sirat, La Ketouba de Cologne : Un contrat de mariage juif à Antinoopolis, Opladen, 1986, p. 52 ; Vismara, Storia dei patti successori, Milano, 1986, p. 48 ; Hoogendijk & van Minnen, Papyri, Ostraca, parchments and waxed tablets in the Leiden Papyrological Institute (P. L. Bat. 25), Leiden, 1991, p. 58 ; Beaucamp in Simone, Eherecht und Familiengut in Antike und Mittelalter, München, 1992, p. 63 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 216 and 263 / III, pp. 8 and 152 ; Montserrat, Orientalia, 64, 1995, p. 440 ; Fournet, Hellénisme dans l'Égypte du VIe siècle : La bibliothèque et l’œuvre de Dioscore d’Aphrodité, Cairo, 1999, pp. 459 and 576 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, p. 21 ; Morelli, Antiquité Tardive, 12, 2004, pp. 55-78 ; Fournet, Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte : Histoire et culture dans l’Égypte byzantine, Paris, 2008, pp. 325 ss. ; Rupprecht & Worp, Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten, XII, Leiden, 2009, p. 47.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis (?)