DIVORTIUM COMMUNI CONSENSU
   
Contract of divorce between Fl. Kallinikos, notary, and Aur. Kyra
      
( AD 527-565 )
 

 
P. Cair. Masp. II, 67154 r ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [τήνδε τὴν δια]λ̣[υ]τ̣[ικὴν ἔγγραφον ὁμολογίαν, δύναμιν ἔχουσαν] | [κ]αὶ ῥεπουδίου, τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἀλλή[λους ἑκόντες] | καὶ πεπ[ει]σμένοι, ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους Φ[λ(άυιος) Κ]α[λ]λί̣ν̣ι̣κ̣[ο]ς̣ | υἱὸς Κολλούθου, νοτάριος τὴν τ̣[έ]χν̣η̣ν, [ἐκ δὲ] θ̣[ατέρ]ο̣(υ) [μέρους] | Αὐρηλία   Κύρα   θυγάτηρ   Μ̣ηνᾶ,   μητρ̣ὸ̣ς̣   Μαρ̣ι̣ά̣μ̣,   ἀμφότεροι | ὁρμώμενοι   ἀπὸ   τῆς Ἀντι(νοέων), καὶ ὁμολογοῦσιν ἀλλήλο̣ι̣ς̣ π̣ε[ρὶ] | τῶν ὑποτεταγμένων. ἐπειδὴ πρώην συνή̣[φ]θη̣[σαν] | ἀλλήλοις πρὸς νόμιμον γάμον, τὰ νῦν δέ, δ̣ι[α]φ̣ορᾶς | αὐτῆς γενομένης ἐκ σκαιοῦ δαίμονος ἐπιφθονή̣σαντο[ς] | τῷ κοινῷ αὐτῶν συνοικεσίῳ, ἀπεζύγη[σαν τ]ῆς π̣ρὸς | ἀλλήλους συμβιώσεως· καὶ κατὰ τοῦτο εἰς ταύτην [ἐληλύθασιν] | τὴν ἔγγρ̣α̣φο̣ν̣ διαλυτικὴν ὁμολογίαν, δύ[ναμιν ἔχουσα]ν | καὶ ῥεπουδίου, δι᾽ ἧ̣[ς] ὁμο̣[λ]ογοῦ̣σιν καὶ ὁμολογ[εῖ] ἑ̣κ̣ά̣τ̣ε̣ρ̣[ον αὐτῶν] | μέρος ἐσχηκέναι καὶ ἀπειλη̣φ̣έναι ἐκ πλήρους πάντα τὰ [εἰσ-]|ενεχθέντα παρ᾽ αὐτῶν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς αὐτῶν συναφείας, | ἀπὸ πολυτελοῦς μέχρι εὐτελοῦς εἴδους καὶ ἀσσαρίου ἑνός , | τοῦ δὲ λοιποῦ μηδένα λόγον ἔχειν μ[ή]τ̣ε ἕξειν ἑκάτερον μέρος | πρὸς τὸ ἕτερον μὴ περὶ ἕδνων μὴ περὶ πρ̣οικὸς μὴ περὶ ἀναλωμά̣[των] | γ̣ά̣μων μὴ περὶ σκευῶν ἢ εἰδῶν, μὴ περὶ ἄλλου οἵο̣υ δήπο[τε] | πράγματος ἀνήκοντος τῷ κο[ιν]ῷ αὐ[τ]ῶν συνοικεσίῳ | τὸ σύνολον, μικροῦ ἢ μεγάλου, ἐγγράφου ἢ ἀγράφου, νοηθέντος | ἢ μὴ νοηθέντος, ε̣ἰ̣ς̣ νοῦν ἐλθόντος ἢ μὴ̣ ἐλθόν̣[το]ς, ἐνταγέντος | ἐν ταύτῃ τῇ διαλύσει ἢ μὴ ἐντα̣γ̣έντο̣[ς], ἀλ̣[λὰ] κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ξεῖ̣[να]ι̣ | ἑκατέρῳ μέρει ἑτέρῳ γάμῳ προσωμιλεῖν εἰ βουληθείη ἀκωλύτως | καὶ ἀνεμποδίστως. περὶ δὲ Ἀναστασίου τοῦ τεχθέντος | ἐκ τοῦ κοινοῦ αὐτῶν συνοικεσίου, ἔδοξεν αὐτὸν εἶναι ἀνὰ μέσον | ἀμφοτέρων. καὶ ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα φυλάξωσιν | βέβαια διὰ παντός, ἐπωμόσαντο τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον | Τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν  τοῦ καλλινίκο(υ) | ἡμῶν δεσπότου Φλ(αυίου) Ἰουστινιανο(ῦ) τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτο-|κράτορος, καὶ μετὰ τὸν ὅρκον αὖθις ὡμολόγησεν ἐμμένειν | διηνεκῶς ταύτῃ τῇ διαλύσει καὶ μὴ παραβῆναι τὸ σύνολον, | τοῦ παραβαίνοντος μέρους παρέχοντος τῷ ἐμμένοντι | μέρει, λόγῳ προστίμου, χρυσοῦ νομισμάτια τριάκοντα ἓξ | ἔργῳ ἀπαιτούμενα, μετὰ τοῦ καὶ οὕτως ἐρρῶσθαι ταύτην | τὴν διάλυσιν διὰ παντός, ἥνπερ ἔθεντο ἀλλήλοις | πρὸς ἀσφάλειαν, κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν. καὶ εἰς πάντα | ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ(όγησαν), ὑποθέμενοι ἀλλήλοις ἐπὶ τούτοις πάντα | τὰ νῦν ὄντα καὶ ἐσόμενα ὐτοῖς πράγματα . Αὐρ(ηλία) Κύρα | θυγάτηρ Μηνᾶ ἡ προγεγραμμένη ἐθέμην ταύτην τὴν | δι̣ά̣λ̣[υσιν], κ̣[αὶ ὤ]μ̣[οσα] τ̣[ὸν] θ̣εῖ̣ο̣[ν ὅ]ρ̣κ[ον], ἐπ̣εὶ τ̣ῷ̣ [π]ρ̣[ο]κ̣ε̣ι̣[μ]έ̣νῳ | προστίμῳ, καὶ πείθομαι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις ὡς πρόκ̣(ειται). | Αὐρ(ήλιος) Χριστόφορος Βίκτορος ἀπὸ Ἀντι(νόου), ἀξιωθεὶς, ἔγραψα ὑπ(ὲρ) αὐτῆ̣ς̣ | γράμματα μὴ εἰδυίης. Μέγας Ψύρο(υ) υ̣ἱ̣(ός),   μαρτυρῶ   ταύτῃ τῇ | διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων. Αὐρήλιος Ζαχαρίας | Μηνᾶ υ̣ἱ̣(ὸς),   βοηθ(ὸς)   ἀπὸ   Ἀντι(νόου),   μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας | παρὰ τῶν θεμένων. Αὐρ(ήλιος) Πέτρος Κύρου, ἀπὸ Ἀ̣ντι(νόου), | μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θ̣εμένων | δι᾽ ἐμοῦ Ἠλία̣ συμβολαιογράφου ἐτε̣λ̣ι̣ώ̣θι
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, II, Cairo, 1913, n. 67154 r ; Meyer, Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso, Milano, 1925, p. 228 ; Jones, Martindale & Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, 1971, p. 263 ;
Sturm, Stipulatio Aquiliana : Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Ausgleichsquittung im klassischen römischen recht, 1972, p. 372 ; Bagnall in Somervile & Selig, Florilegium Columbianum : Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller, New York, 1987, p. 56 ; Manuscripts of the Middle East, 4, 1989, p. 20 ; Melaerts, CdE, 66, 1991, p. 276 ; Beaucamp in Simon, Eherecht und Familiengut in Antike und Mittelalter, München, 1992, p. 70 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 130, 141 and 161 ; Mandilaras, P. Sta Xyla : The Byzantine papyri of the Greek Papyrological Society, Athens, 1993, p. 112 ; Salomons, Papyri Bodleianae, I, Amsterdam, 1996, p. 137 ; Scherrer, Taeuber & Thür, Steine und Wege : Festschrift für Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag, Wien, 1999, p. 160 ; Instone-Brewer, Tyndale, 52, 2001, p. 114 ; Krinzinger & Christof, Das Hanghaus 2 von Ephesos : Studien zu Baugeschichte und Chronologie, Wien, 2002, p. 98 ; Sievers & Lembi, Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond, Leiden, 2005, pp. 351 and 450 ; Urbanik, XVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal History (Salerno, 2005), Wien, 2007, pp. 377-400.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.