DIVORTIUM COMMUNI CONSENSU
   
Contract between Aurelius Menas and Aurelia Maria
      
( May 7, AD 568 )
 

 
P. Cair. Masp. II, 67253 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[2 lines missing]   |   [Π]α̣χ̣ὼν   δω̣δεκά[τ]ῃ̣,   ἀρ̣χ̣ῆς   [δευτέρα]ς   ἰν̣δ(ικτίονος)   κ̣α̣τὰ   θεῖον   νεῦμα.  ἐν [Ἀντ]ι(νόου) πόλει τῇ λ̣α̣μ̣π̣ρ̣(οτάτῃ) | [] Α̣ὐρηλία Μαρία̣ [θυ]γά̣τ̣ηρ Βίκ̣τ̣[ο]ρος, ἐκ μητρὸς Ἡ̣ραΐδος̣, ἀ̣πὸ τῆ̣ς | [Ἀ]ντι(νόου) π̣όλεως, Αὐρ̣[η]λ̣ίῳ [Μ]ηνᾷ [υ]ἱῷ Ὡρο̣[υ]ω̣γχίου [τ]ῷ̣ σ̣υ̣ν̣αφθέ[ντι] μ̣ο̣ι̣ | ἀνδρὶ ὡς εἴθ̣ε μή̣[ποτ]ε, κρα̣μπιτ̣ᾷ̣ τυγχ̣[ά]ν̣οντι, ὁ̣ρ̣[μωμένῳ] κ̣[αὶ αὐτῷ] | ἀπὸ τῆς αὐτῆς Ἀ[ντι(νόου) πόλεω]ς̣   τόδε   Traces   |   ἔκ   τ̣ε   τῶν   ἐναντί[ων]   |   ἀηδ\ε/ία   σκληρω̣[τάτ]η̣  |  ὁμολογῶ   ἐγὼ̣   ἡ̣ [π]ρ̣ογ[ε]γραμμέ(νη) Μ[αρία - ca. ? - ] | [ - ca. ? - διὰ τ]ὸ ἐμὲ ὑφ̣έν̣ | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, II, Cairo, 1913, n. 67253 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 141 ; Nielsen, ZPE, 129, 2000, pp. 192 and 212.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.