APOCHA
   
Receipt
     
( AD 545-546 ? )
 

 
P. Cair. Masp. I, 67039 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
[  δ]ε̣δώκασιν οἱ [ἀπ]ὸ κώμ(ης) Ἀφρ̣[οδ]ίτης τοῦ Ἀντ̣α̣ι̣ο̣π̣ο̣[λίτου νομοῦ, διὰ] | Ἰ̣ωάννου ὑ̣π̣ο̣δ̣έ̣[κτου, εἰς λόγον κανονι]κ̣[(ῶν) καὶ] π̣α̣[ντοίων] χ̣ρ̣[υσικῶν τίτλων] | [κα]ὶ̣ ἀ̣ννωνι[ακῶν] ε̣ἰ̣[δῶν τρίτης καταβολῆς   ἐνάτης]   ἰ̣ν̣δ(ικτίονος),   χρυσοῦ   νομισμάτια | ἑκατὸν   δέκα  εὔσταθ[μα]  ἁ̣π̣λ[ᾶ,  κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) ...... τῆ]ς αὐτῆς τρί[της καταβολῆς] | ἐνάτης ἰνδ(ικτίονος), χρυσοῦ νομισμάτια τέσσερ[α] , κεράτι[α  δέκα]  ὀ̣κτὼ̣·  γί(νεται)  (ὁμοῦ)  χρ(υσοῦ)  νο(μισμάτια) ριδ κ(εράτια) ιη | ε̣ὔ̣σ̣τ̣[αθμα ἁπλ]ᾶ. κ[αὶ  εἰς]  ὑ̣[μῶν]  ἀ̣σ̣φάλειαν  καὶ  [τ]οῦ  δ̣η̣[μοσ]ί̣ο̣υ̣  λόγου  πεποίημαι | τοῦτ[ο]  τὸ  ἐντάγιον  μεθ᾽ [ὑπ]ο̣γραφῆ[ς   ἐ]μ̣ῆ[ς   ὡ]ς   πρό[κ(ειται).   Βίκτωρ   ἐθνικ(ὸς)] | χρυσ(ώνης)  ἐπαρχί(ας)  Θηβ[αΐ]δ(ος) π̣ε[ποίημαι] το̣ῦ̣το τὸ ἐ̣ν̣τάγι(ον) τῶν νομισ-|μ̣ατίων ἑκατὸν δέκα̣ [τέσσερα , κ(εράτια)] δ̣έ̣κ̣α̣ ὀ̣κ̣τ̣ὼ̣ [ὑπὲρ] τρίτ[ης] | καταβολῆς ἐνάτης ἰνδικ(τίονος) ὡ[ς] πρ[όκ(ειται)].
v
  ἐντάγι(ον)  το(ῦ)  χρυσώνο(υ)  \Βίκτωρ̣(ος)/ τρίτης  καταβολ(ῆς)  κα̣ν̣ο̣ν̣ι̣κ̣(ῶν) .......( ) θ ἰ̣νδ(ικτίονος) ν(ομισμάτια) ριδ κ(εράτια) | ι̣η̣ ἁ̣πλ̣(ᾶ).
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, I, Cairo, 1911, n. 67039 ; Zuckerman, Du village à l’empire : Autour du registre fiscal d’Aphroditô (525-526), Paris, 2004, p. 50.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.