FOENUS
     
Interest-bearing loan
      
( February 25 - March 26, AD 569 )
 

 
P. Cair. Masp. III, 67309 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
χμ̣γ̣ / / | [] βασιλείας καὶ ὑπατείας τοῦ θειο̣τ̣άτ̣[ου ἡμῶν δεσπότ]ο(υ) Φ[λ(αυίου) Ἰουστίνου] | τοῦ αἰωνίου αὐγούστου αὐτο̣κρά̣[τορος] ἔ̣τ̣ου̣ς τετάρτο(υ), Φαμ[ενὼθ .....] | δευτέρας ἰνδ(ικτί)ο(νος), ἐν Ἀντινόου π[ό]λε̣ι̣ [τῇ λαμπροτ]άτῃ. | Φλαύιος Ἰω̣[άνν]η̣[ς υἱ]ὸ̣ς Ἀκ[ακ]ί̣ο̣(υ), ἐκ μητ̣ρ̣ὸς Μάρθας τῆς μακαριωτ(άτης), | διασημότ[(ατος)] [βοηθὸς λογ]ι̣στ̣[η]ρίο(υ) καὶ ψηφιστὴς, ὁρμώμενος μὲν | ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ λ̣αμ̣[προ(τάτης) Λύκων π]όλεω[ς], κατα̣μ[έν]ων δὲ πρὸ πολλοῦ ἐνταῦθα | ἐπὶ τα̣[ύ]τη[ς τῆς καλλιπόλεως   Ἀντι]ν̣ο̣έ̣ων,   Αὐρηλίᾳ   Μαρίᾳ   θυγα̣τ̣ρ̣ὶ̣ | Κυ̣ρ̣ι̣ακο̣[ῦ]   τ[οῦ   ἐ]λ̣λ̣[ογ]ι̣μ̣[ωτά]τ[ο(υ) σχο(λαστικοῦ), υἱο(ῦ) το(ῦ) τῆς ἐ]ν̣δόξο(υ) μνήμης [Θ]ε[ο]δ̣οσί̣ο̣(υ) ἰ̣λ̣λ̣ο(υ)στ̣ρ̣(ίου), | χηρεύουσα, ὁρμωμένη καὶ αὐτὴ ἀπὸ τῆσδε τῆς Ἀντι(ν)ό(ου) πό(λεως) χ[αίρειν]. ὁμολογῶ | ἐγὼ ὁ π̣ρογεγραμμένος Ἰωάννης, βοηθὸς λογιστηρίο(υ) (κ̣α̣ὶ̣) ψ̣η̣φ̣ι̣σ̣[τ]ὴς παιδευτηρίο(υ) τ̣ῆ̣ς̣ | Ἀντινόο(υ), διὰ ταύτης μου τῆς ἐγγράφου ὑ̣ποθηκιμαίας ἀσφαλείας, ἐσχηκέναι | καὶ δεδανεῖσθαι παρὰ σοῦ διὰ   χειρός   σου   εἰς   χεῖράς̣   μο(υ)   καὶ   ἀναγκαίας̣ χ̣ρ̣εία̣ς, | χ[ρυ]σοῦ κεφα[λ]α̣ίο(υ) δεσ̣π̣οτικῶν δοκίμ[ων] νομισμάτια δεκαπ̣έ̣[ντ]ε̣ ὁμοῦ | [πα]ρὰ κεράτια ὀγδοήκοντα τέσσαρα ζ[υγῷ δη]μοσίῳ Ἀντινόο(υ)· γί(νεται) χρ(υσοῦ) νομισμάτια ιε ὁ(μοῦ) π(αρὰ) κερ(άτια) πδ τῷ | αὐτῷ̣ ζυγῷ καὶ σταθμ̣ῷ δημοσίῳ Ἀ̣ν̣τιν[όο(υ)]. κ̣αὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω ἐγώ τε κ(αὶ) παντοῖοί | μου κληρονόμοι παρασχεῖν σοί τε   καὶ   [παντὶ   τ]ῷ̣   κυρίως   ὑπὲρ σο(ῦ) ἀεὶ πράττοντι, | ἐν δυσὶ διαδόσεσι, ὁπότα̣ν̣ βουληθῇς, δίχα πά[σ]ης ἀγνωμοσύνης καὶ ὑπερθέσεως, | οὕτως· τὰ μὲν νομίσμα<τα> ἓξ ἐκ τούτων, παρὰ κεράτια πέντε   ἑκάστου   τῷ | αὐτῷ   ζυγῷ,   ἀτοκὶ   ὑπάρχειν·   καὶ   ὑπὲρ   πίστεως καὶ ἀσφαλείας τῆς το(ῦ) προκειμέ(νου) | χρέους ἀποδόσεως, ἐντεῦθεν ἤδη ὑποτίθημί̣ σοι καὶ ὑπεθέμην, ἐν τάξει | ἐ̣ν̣εχύ̣ρ̣ου καὶ   λόγῳ   ὑποθήκης   δικαίῳ,   τὴν   ὑπάρχουσ̣άν μοι καὶ διαφέρο(υ)σα[ν] | ὁλόκ[ληρον] ἐξέδ[ραν] ν̣ε̣[ύο(υ)σα]ν̣ ἐπὶ ἀπηλιώ̣[την, σὺν τῆς] ἐ̣κτ̣ὸ[ς] κ̣[ατ]αγαίο(υ) καμάρας | ἤτοι κ̣[ύπ]ης, τὴν ο̣ὖ̣σ̣αν ἀπὸ τῆς̣ ἐμῆς οἰκίας τ̣ῆ̣ς δ̣ι̣[ακει]μ̣έ(νης) ἐπὶ τ̣ῆ̣ς [ῥύμης ἀ]μ̣φό̣δ(ου) (?) | ταύτης τῆ[ς] Ἀντινοέων, παρακάτω τῆς ταύτης Ὁμονοίας, ἠνεῳγμένης̣ | ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ τῆς̣ ἀρίστης μνήμης Γενναδίο(υ) τοῦ   ἀπὸ   σκριν[ι]αρ(ίων)   τῆς   δου(κικοῦ) τάξεω\ς/, | ἐπ᾽ ἀπηλιώτην, σὺν α̣ἱ̣ρ̣οῦντι τῇ αὐτῇ ἐξέδ̣ρ̣ᾳ̣ μέρ[ει] τ̣ο(ῦ) ἐκεῖσ̣ε̣ φ̣ρ̣έατος καὶ ἀναλογο(ῦ)[ντι], | καὶ τῷ αὐτῆς ὁλ[ο]κ̣λήρ̣ῳ̣ δ̣ωματ[ί]ῳ̣ καὶ αὐλῇ [καὶ παντ]ὶ δικαίῳ̣ καὶ πᾶσ̣ι̣ χρ̣ηστηρίο̣ι[ς] | κατὰ τὸ αὐτὸ ἀναλογοῦν ταύτῃ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣, καὶ τῇ̣ π̣[αρ]ό̣δῳ καὶ ἀνόδῳ κ(αὶ) κ̣αθόδῳ καὶ ἐξό̣δ̣[ῳ] | τ̣α[ύτ]η̣[ς] τ̣ε̣θ̣υ̣ρ̣[ωμ]ένης καὶ κεκλειδω̣[μένης], ἐφ᾽ ᾧ ταύτην ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣ ὑ̣π̣ὸ σὲ καὶ ὑ̣πὸ | τ̣ο[ὺς] σ̣οὺς κληρονόμους ἀεί ποτε ἄ̣νε̣υ̣ ἐνοικίου, εἰς οἴκη̣σίν τ̣ε καὶ χρῆσιν | [ὑ]μ̣ῶν, ἀντὶ τῆς παραμυθίας τοῦ πρ[οκ]ειμένου χρέους τῶν αὐτῶν μ̣όν̣ων | ἓ̣ξ̣ ν̣ομισμάτων μέχρι ἐπιλύσεω[ς] κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣π̣[ο]δ̣όσεως το̣(ύ)των. καὶ ἑ̣τοίμως | ἔχω ἐ̣γ̣ώ τε καὶ παντοῖοί μου κληρονόμοι̣ φ̣υ̣λ̣άξαι ὑ̣π̣ὸ̣ σ̣ὲ̣ τὴν καθαρὰν | νομ̣ὴ̣ν καὶ δεσποτείαν ἄπρατον ἀν̣υπόθε̣τ̣ο̣ν ἀνεπιδάνειστον ἑτέρῳ̣ δανείῳ | ἀνυπ̣άλ̣λακτον, μὴ προυπ̣οκειμ̣ένη̣ν οἵῳ δήποτε ὀφ̣λ̣ήματι | δημοσίῳ [τε] καὶ ἰδιωτικῷ, [ἥνπ]ερ [ν]ομ̣ή̣ν [σο]ι ἀ̣κ̣ερ̣αίαν ἐ̣ντεῦ̣θεν̣ [ἤδη] | παραδέδωκα ἐπὶ τῷ π̣ρ̣ο̣κ̣[ειμ]έ̣ν̣ῳ μ̣όνῳ χρ̣έει [τῶν αὐ]τ̣ῶ̣ν   ἓξ   [νομ(ισμάτων)], ― | τὰ   δὲ   ἐννέα   νομίσματ̣α,   ἑκάστου   παρὰ   κερ(άτια)   ἓξ   ζυγ(ῷ) Ἀ̣ν̣[τι(νόου)], ἑτοίμ̣ως ἔχω̣ | καταβ̣α[λεῖν] σο̣[ι εἴσω - ca. 11 - ].. μ̣ε̣τ̣ὰ̣ τῆς αὐτ̣ῶ̣ν̣ κ̣ατ̣ὰ̣ μ̣ῆ̣[ν]α̣ | ἐπικερδ̣ί̣[ας, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀ]ργυρίο(υ) ταλάντων τριακοσίων ἑκάστ[ου] | [νομ]ίσ̣μ̣α[τος τῶν ἐννέα ], ψηφιζομένο(υ) τοῦ χρόνο(υ) τῶν τόκων | ἀπὸ νεομ[ηνίαςΦαρμο(ῦ)θι] μ̣η̣νὸς τ̣[ῆς] παρούσης δευτέρας ἰνδικ(τίονος) ἄχρι | ἀ̣ποδόσεως το(ῦ) προκ(ειμένου) χρ[έους τῶ]ν [αὐ]τῶ[ν] ἐ̣νν[έα] μόνων νομισμάτ(ων). | κ̣α̣ὶ̣ ὑπὲρ πίστεως καὶ ἀσφαλεία̣[ς] τ̣ο̣(ῦ) α̣ὐ̣τ̣ο̣(ῦ) [π]α[ρόν]τ̣ο̣ς̣ [χρέο]υ̣ς̣, τὴν προγ̣ενεστέραν   |   πρᾶσι̣ν̣   [τῆ]ς̣   προειρημέ(νης)   [οἰ]κία̣ς̣   μ̣ε̣τ̣ὰ̣   π̣αντ̣ὸ̣ς   αὐτῆς   το(ῦ)   δικαίο(υ) παρακατ-|έ[σχ]ηκ̣άς̣ [μο(υ)] ἐ̣ν τάξει ἐνεχύρο̣υ̣ τῶν α̣ὐ̣τῶν̣ ἐ̣ννέα νομι̣σ̣μ(άτων) μόνων, | [ἐφ᾽ ᾧ σε ταύ]την   ἔχειν κα̣ὶ̣ κ̣[ατακυριεύ(?)]ειν παρὰ σεαυ̣[τ]ῇ̣ ἄ̣χ̣ρ̣ι̣ ἀ̣π̣ο̣-|[δόσεως το(ῦ) προκειμένου χ]ρ̣έ[ους] κ̣[α]ὶ̣   [ - ca. 19 - ]εο̣υ̣ς̣   |   ε̣.......υο̣υσ̣.ς κ̣....βλα̣...ο̣υ̣ς̣ .......με̣ν̣η̣ς̣   π̣αρ᾽   ἐ̣μ̣ο̣(ῦ) | νῦν.   κ̣α̣ὶ̣ [ε]ἰ̣ς̣ σ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣σφάλει[α]ν <ἐ>θέμην σ̣ο̣[ι τ]αύ̣τ̣[η]ν τὴν ὑποθήκην | κυ[ρίαν οὖσ]αν καὶ βε̣β̣α̣ί̣αν παν̣τ̣α̣χο(ῦ) πρ̣ο̣φ̣ερομένην, μεθ᾽ ὑπο[γρα]φ(ῆς) | τοῦ [ὑπὲρ ἐμοῦ ὑπογρ]άφοντος καὶ συνηθῶν μαρτύρων, ὑποκε̣ι̣μένων | σοι ε̣[ἰς τὸ τὰ προγεγραμ]μέ(να) σύμφω̣να̣ [παρ᾽] ἐ̣μο(ῦ) φυλαχθῆναι καὶ πέρ̣ατι | δοθῆν[αι καθάπερ ἐκ δίκ]η̣ς, π̣άν̣[των τῶν ὄ]ντ̣ων μοι καὶ ἐσομένων | π̣ρ̣α̣γ̣μ[άτων]. κ(αὶ) ἐφ᾽ ἅπαντα ἐρ̣ω̣τηθ[εὶς] ὡμολόγησα
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, III, Cairo, 1916, n. 67309 ; Bell, Greek papyri in the British Museum, V, London, 1917, p. 48 ; Grenfell, Hunt & Bell, The Oxyrhynchus Papyri, XVI, London, 1924, p. 103 ; Weber, Untersuchungen zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht : Modalitäten der Leistung im Rechte der Papyri, München, 1932, pp. 142 and 176 ; Otto & Wenger, Papyri und Altertumswissenschaft : Vorträge des 3. Internationalen Papyrologentages in München vom 4. bis 7. September 1933, München, 1934, p. 234 ; Shelton, Papyri from the Michigan Collection, Toronto, 1971, pp. 20-21 ; Mandēlaras, The verb in the Greek non-literary papyri, Athens, 1973, p. 204 ; Schwartz et al., Papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, V, Strasbourg, 1973, p. 243 ; Seidl, Claus & Müller, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz : Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen, Sankt Augustin, 1973, p. 209 ; Zilliacus, Frösén, Hohti & Kaimio, Griechische Texte IV, Wien, 1979, p. 159 ; Kramer, Erler, Hagedorn & Hübner, Kölner Papyri III, Opladen, 1980, pp. 146 and 148 ; Pintaudi, I papiri vaticani greci di Aphrodito (PVatic. Aphrod.), I, Roma, 1980, pp. 38 and 52 ; The Journal of Egyptian archaeology, 68, 1982, p. 288 ; Sodalitas : Scritti in onore di Antonio Guarino, V, Napoli, 1984, pp. 2281-2282 ; MacCoull, Dioscorus of Aphrodito : His Work and His World, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1989, p. 12 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 206 and 217 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 74 / X, p. 35 ; Mandilaras, P. Sta Xyla : The Byzantine papyri of the Greek Papyrological Society, Athens, 1993, p. 112 ; Maresch, Nomisma und nomismatia : Beiträge zur Geldgeschichte Ägyptens im 6. Jahrhundert n.Chr., Opladen, 1994, pp. 68 and 167 ; Papaconstantinou, Tyche, 9, 1994, p. 95 ; Gascou in Vannier, Anthropos laïkos : Mélanges Alexandre Faivre à l'occasion de ses 30 ans d'enseignement, Fribourg, 2000, p. 128 ; Mitthof, Griechische Texte XVI, Neue Dokumente aus dem römischen und spätantiken Ägypten zu Verwaltung und Reichsgeschichte, Wien, 2002, p. 211 ; CdE, 78, 2003, p. 331 ; Harrauer & Pintaudi, Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak), Firenze, 2004, pp. 137 and 140 ; Hatzilambrou, BASP, 41, 2004, p. 89 ; APF, 52, 2006, p. 207 ; Benaissa, ZPE, 160, 2007, p. 224 ; Daniel, Architectural orientation in the papyri, Paderborn-München-Wien, 2010, pp. 184-186.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.