MANDATUM
   
Power of attorney given to the lawyer Fl. Dioscoros by Aurelia Athanasia
     
on the subject of her father's inheritance
     
( September 28, AD 566 )
 

 
P. Cair. Masp. II, 67161 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[   βασιλείας   καὶ   ὑ]π̣α̣[τείας]   τοῦ   [θειοτ]άτο[υ   ἡ]μῶ[ν   δε]σπότο[υ] Φλ(αυίου) Ἰο̣[υστί]νου τοῦ αἰω[νίου]   Αὐγούστου   Α̣ὐτοκράτορ[ο]ς   ἔτους   πρώτου,   Φαῶ̣φι   νε̣[ομηνίᾳ] | πε[ν]τεκαιδεκάτη[ς ἰ]νδ(ικτίονος). ἐν Ἀντι(νόου) πόλ(ει) τῇ λαμπρο(τάτῃ). | Αὐρ[ηλί]α̣ Ἀ̣θ̣[αν]ασία, θυγάτηρ̣ τοῦ τ̣ῆς μακαρίας μνήμης Κύρο(υ), μητρὸς Ἀλεετ̣, παρόντος αὐτῇ καὶ συναινοῦντος καὶ | πειθ[ομ]ένο[υ εἰ]ς τοῦτ[ο τ]οῦ ἰδίο(υ) [α]ὐ̣τῆς συμ[β]ίο(υ) Φλαυΐο(υ) Κόνωνος υἱο(ῦ) Ἐπανακίο(υ), πραγματευτο(ῦ), ἀμφότεροι ἀπὸ τῆς Λυκο̣π̣ο̣λ̣ε̣ι̣τ̣ῶν̣, | τὰ νῦ[ν δ]ιάγον[τ]ες ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς Ἀντινοέων, Φλαυΐῳ Διοσκόρῳ   υἱῷ   Ἀπολλῶτος   τῷ   αἰδεσίμῳ,   ὁρμωμένῳ   ἀπ[ὸ   κ]ώ̣μης   |   Ἀφρο[δί]της   το[ῦ] Ἀνταιοπολί[τ]ο(υ) νομο(ῦ), τὰ νῦν καὶ αὐτ[ῷ] διάγοντι ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς αὐτῆς Ἀντινοέων. ὁμολογῶ ἐγὼ ἡ πρ[ο-]|γεγρα[μμ]έ̣νη̣ [Ἀ]θανασία, συ[ν]όντο[ς] Κόνωνος τοῦ ἐ[μ]οῦ συμβίου, δ[ι]ὰ ταύτης μου τῆς ἐγγράφο(υ) ἀσφαλείας, ἑκοῦσα καὶ πεπεισ[μ]ένη, | παν[τὸς δίχα δόλου κ]αὶ φόβο(υ) κ[αὶ βί]α̣ς καὶ   ἀπάτη[ς]   καὶ   ἀνάγκης   καὶ   πάσης σ[υ]ν̣αρπαγῆς, ἐ[ν]τέλλεσθ[αί] σοι καὶ ἐπι[τ]ρ̣έπειν̣ κ̣[αὶ ὡ(?)]σ[αύτως(?)] | αὐτόσ̣[τολονδύναμίνσο(?)]ι δ̣[εδ]ω̣κέν[αι], ὥστ̣ε σε̣ τὴ[ν] ἐμὴν χώρ̣αν ἀποπληρῶσαι καὶ ἀντιλάβεσθαι τοῦ ἐμο[ῦ π]ροσώπ[ο]υ | καὶ δε̣[ικά]σ̣α̣σθ[αι] πρὸς Θεόδω[ρ]ον υ̣ἱ̣ὸ̣ν̣ [Ψ]οίο(υ),   τὸν   ἐμὸ̣ν̣   θεῖον   πρὸς   πατρό[ς],   ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ἡμίσεως μέρους [ἐ]κ πατρῴα̣ς̣ μ̣[ου] | κλ̣η̣ρ̣ο[ν(ομίας) (?)], εἴτ̣ε̣ κ̣ι̣ν̣η̣τῶν [εἴτε ἀ]κ̣ι̣ν̣ήτω[ν] κα[ὶ α]ὐτοκινήτω[ν, εἴ]τε ἐν δικαστηρίοις εἴτε καὶ ἐκτὸς δικαστηρίων. πάντα γὰρ τὰ παρὰ σο(ῦ) | ὑπ[ὲρ ἐμ]ο(ῦ) πραττ[ό]μ̣ε̣ν̣α̣ [ἢ] πραχθ̣ησό[μ]ενα ἐπὶ τούτῳ τῷ κεφαλέ̣ῳ̣ κύρια καὶ βέβαια ἡ̣γ̣ή̣σομαι καὶ ἡ̣γοῦ̣μαι̣, ὅσ̣α κἀ̣μ̣οιῶ τ̣ῷ π̣α̣ρόντι | ἔξεστ̣[ι, κα]ὶ̣ τὸ ἀνηνόχλητ̣ον κα̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ ἀ̣ζ̣ήμιον καὶ τὸ ἀβλαβὲς παραφυλάξω σοι περὶ τούτο(υ) κατὰ πάντα τρόπον. καὶ εἰς σὴν ἀσφάλειαν πεποίημαί σοι | τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ [τὸ ἐντο]λιμ[αῖ]ον γράμμ̣α̣ μεθ ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ   ὑπογράφοντος   καὶ   Κόνωνος   τοῦ   προγεγραμμένο(υ)   μου   συμβίο(υ) κ[αὶ τῶ]ν νομίμ[ων] | μαρτ[ύρων· κ]αὶ εἰς τὰ προγεγραμμέν[α] πάντ[α] ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ(ογήσαμεν). † † Αὐρ(ηλία) Ἀθανασία θυγάτηρ Κύρο(υ), ἡ προγεγραμμ(ένη), ἐθέμην τοῦτο τὸ ἐντολιμαῖον γραμμάτ̣ι̣[ον] | π[ρὸς ἅπ]ασι ὡ[ς π]ρόκ(ειται). Αὐρ(ήλιος) Ἰωά̣ν̣[ν]η̣ς Ἀ̣μμωνίο(υ) ἀπὸ Ἀντ̣ι̣(νόου), ἀξιωθ(εὶς), ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς γράμμ(ατα) μὴ εἰδυίης.   Φλάυϊος Κόνων Ἐπαν[α]κίου πραγματευτὴς ὁ προγεγραμμ̣έ̣ν̣ο̣ς̣ | συναι[νῶ καὶ [π]είθομε [τ]ῇ ἐμῇ σ̣υ̣μ̣β̣ί̣ῳ̣ Ἀθανασίᾳ τοῦτο τὸ ἐντολικὸν γράμμα ὡ̣ς̣ [π]ρ̣ό̣κ̣(ειται) ̣ Αὐρήλιος   Φοιβάμμων   Τιμοθέου,   π[ρ]αγμ(ατευτὴς) ἀπὸ Λύκων, εὑρηθεὶς ἐν τ̣[ῇ Ἀ]ντινόο̣(υ),   μαρτυρῶ   |   τῷ   ἐντο[λιμαίῳ   γρά]μματι,   ἀκούσ̣α̣ς̣ παρὰ τῶν θεμένων. [Ἀνδ]ρέας Ζ̣ω̣ίλου,   πραγ[μ]ατευτὴς,   δ[ιάγ]ο̣ν   ἐν   τῇ   Ἀ[ν]τινόο(υ),   μα[ρτ]υρῶ   [τού]τ[ῳ]   τῷ   ἐντο-]|λι̣μ̣έ[ῳ γρά]μμ[ατι ἀ]κο[ύσα]ς παρὰ τ̣ῶ̣ν̣ θεμένων.   Στέφανος υἱὸς Συμεώνο(υ), πραγματευτὲς, διάγων ἐν τῇ Ἀντινόο(υ), μαρτυρῶ τούτῳ τῷ ἐντολιμέῳ γράμ̣μ̣α̣τ̣ι̣ | [ἀ]κ̣[ού]σ̣[ας παρὰ τῶν] θεμένων. | δι ἐμοῦ Πεκυσ[ί]ο(υ) συμβολαιογράφ(ου) ἐγρά(φη) ((tachygraphic-marks)) (?)
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, II, Cairo, 1913, n. 67161 ; Bell, Greek papyri in the British Museum : Catalogue, with texts, V, London, 1917, pp. 112-113 ; Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der Gräko-Ägyptischen Papyrusurkunden, Leipzig, 1919, pp. 301 and 386-387 ; MacCoull, ZPE, 25, 1977, p. 157 ; CdE, 69, 1984, p. 340 ; Diethart & Worp, Notarsunterschriften im byzantinischen Ägypten, Wien, 1986, pp. 19-20 ; MacCoull, Byzantine Studies-Études byzantines, 13, 1986, p. 35 ; MacCoull, Dioscorus of Aphrodito : His Work and His World, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1989, pp. 12 and 24 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, pp. 61, 130 and 253 ;
Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 73 ; MacCoull, Coptic perspectives on late antiquity, Aldershot, 1993, pp. 579 and 612 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 249 ; Daris, Papiri documentari greci del fondo Palau-Ribes, Barcelona, 1995, p. 84 ; Beaucamp, Dumbarton Oaks Papers, 52, 1998, pp. 129-145 ; Beaucamp & Dragon, La transmission du patrimoine : Byzance et l'aire méditerranéenne, Paris, 1998, p. 31 ; Palme, Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann Harrauer (P. Harrauer), Wien, 2001, pp. 182 and 192 ; Beaucamp in Melaerts & Mooren, Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine, Leuven, 2002, p. 28 ; Hengstl, APF, 50, 2004, p. 300 ; Roebuck & de Loynes de Fumichon, Roman arbitration, Oxford, 2004, p. 7 ; Briguglio, Studi sul procurator, I, Milano, 2007, p. 26 ; Schmelz, Akten des 23. Internationalen Papyrologenkongresses, Wien, 2007, pp. 645-656.
 
 
►  Source : Papyrus from Antinoopolis.