DONATIO INTER VIVOS
   
Donation inter vivos of a building not yet constructed, and of a sum of two nomismata
      
( May 18 - October 20, AD 573 )
 

 
P. Cair. Masp. I, 67096 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
χ̣[μ]γ̣ | [ βασιλείας καὶ ὑπατείας] τοῦ θειοτάτ[ου] ἡμῶν δε[σ]πότου Φλ[α]υίο(υ) | [Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου] Αὐγούστου Αὐτοκ̣[ρ]άτορος ἔτους ὀγδόου | [ - ca. 15 - εἰ]κ̣ὰς τρίτη τῆς παρού[ση]ς ἑβδόμης ἰνδικ(τίονος). | τ̣ῷ   δ̣ι[καίῳ]   τ̣ῆ̣ς̣   ἁγία[ς   δια]κονίας   τοῦ   νεοκτ̣ίσ[τ]ου̣   ὄρους   τῶν   ἁγίων   καὶ | [χ]ριστοφ̣[όρ]ω̣ν   ἀπο[στόλ]ω̣ν,   ὠνομα[σ]μένου   δὲ   ἄπα   Ἀπολλῶτος,   |   [ὀνό(?)]μ̣α̣τ[ος(?)]   τοῦ και[νί]σαντος, διὰ Ἐνὼχ Ἰωάννου εὐλαβεστάτου | [μονά]ζοντος καὶ οἰκο[νό]μου τῆς αὐτῆς, διὰ σ̣[οῦ Φ]λ̣αυΐου Διοσκόρου | [υἱ]οῦ τοῦ̣ [π]ρωτοτ[ύπου], κ̣(αὶ) φροντιστ[ο]ῦ κουρ[άτο]ρ̣ος τῆς αὐτῆς ἁγίας | [δια]κονίας   κατὰ   κέ̣λ̣[ευ]σιν   τοῦ   αὐτοῦ   σου   πατ̣ρ̣ός,   διακειμένης   ἐν | τ̣[ῷ]   ὄρει \κώμ(ης(?))/ Ἀφροδίτη[ς] τοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ· παρ᾽ ἐμοῦ Ψα τοῦ καὶ | Ψ̣[άτ]ου υἱ̣ο̣ῦ̣ Ἀπολλῶτο[ς], ἐκ μητρὸς Σιβύ̣λας, ἐλεεινοῦ μονάζοντος | κ̣[α]ὶ̣ πρεσβ̣υτέ[ρ]ου, ὁ̣ρμωμένου μὲν ἀπὸ κώμ[ης] Τεμσηὺ σκόρψω̣μ | [τ]οῦ Ἑρμουπολίτου νο̣μοῦ, καταμένοντος δ̣[ὲ] νῦν ἐν τῷ ὑμετέρ(ῳ) | [τ]ῆς αὐτῆς διακονία[ς] ὄρει τῶν ἐρημιτῶν μοναχῶν, χαίρειν. | [π]ρ̣ώη̣ν κατ᾽ ἔγγρ[α]φ̣[ον] ὑποθηκιμαίαν ἀσφά̣λειαν, δύο ἀστάθμ(ων(?))   |   [ν]ομισμά̣τ̣ω̣ν   ἐν̣γύ̣η̣,   ὑπ[έ]θετό   μοι̣   [π]ερ[ι]ὼ[ν ὁ μα]καρίτης Φοιβ̣[ά]μμ(ων) | [ἀδ]ελ̣φός σου τοῦ προγε[γ]ραμμένου Ἐνώ[χ], οἰκο[νο]μ̣ῶν τοτε κ(αὶ) αὐτὸ̣[ς] | [τὴν] ἁγίαν διακονίαν, [κ]έλλιον   ἤτοι   σ̣εμν̣ῖ̣[ον   μονα]χικὸν   ἁπλοῦν | ..κ̣η̣[ - ca. 9 - ]..[..]....τ̣....ο̣[....]   ὑ̣μ[ετέρου   κ]ελλίου [κ]αλ̣[ουμ]έ̣ν̣ο̣(υ) | [Μου]σαίου [.......]κυ̣....σ̣α̣ι̣ [δ]ιαφ̣[έροντος ...] τῇ ὑφ᾽ ὑμᾶς | [ἁ]γιοτάτ[ῃ] διακονίᾳ, ὡ̣ς̣ καὶ τοῦτο διαφέ̣ρ̣ον αὐτῇ ἠνεωγμενο | .. ἐπ̣᾽ ἀπηλειώτην̣, ἐλθὸν εἰ[ς] τὴν α[ὐ]τὴν διακονίαν κατὰ | δ̣[ι]κ̣[αίαν] δωρε[ὰ]ν παρὰ τ̣οῦ μακαρίτ̣ου Μουσαί[ο]υ̣ ἀπογενομένου | [μον]άζοντος, ὁρ̣[μωμέν]ο̣υ πρότερον ἀπ[ὸ κ]ώμης καλουμένης | .α̣.ο̣βεσαν̣τε τοῦ Ὀξυρ̣[υγ]χίτου νομοῦ, τὰ νῦν δ̣[ὲ] αὐτ̣ο(ῦ) τὴν οἴκησιν | [ἔ]χ̣οντ̣[ος πρὸ] τοῦ κ[ελ]λ̣[ίο]υ̣ ?, ἀπὸ τότ̣[ε] μέχρι ν[ῦ]ν ᾔ[τ]ησα ὑμᾶς παρα-|κ̣α̣λέσα̣[ς] π̣αραχ̣ω̣ρ[ῆ]σαί μοι τὸ ἔ̣μ̣π̣ρο̣[σ]θ̣ε̣ν̣ μ[ι]κ̣ρὸν κέλλιον ἤτοι | κ̣α̣βανω ἵνα εἰς [....]γ̣υ̣σμον ποιήσω εἰ̣ς̣ χρε̣ί̣αν   τοῦ | δ̣ο̣μ̣ο̣ῦσθαί   τινα   πεν[ιχρῶ]ν   \τῶν/   ἐρημιτ̣ῶν   ξένων μοναχῶν τῶν | [κατ]ὰ και[ρ]ὸν τυχόν[των   κ]αὶ   ἐρχομέν\ω/ν,   β̣ου̣λ̣[ομένω]ν̣ διὰ τὴν | [στ]έ̣ν̣ωσιν τῆς οἰκ[ήσε]ω̣ς οἰκῆσαι ἐν αὐτῷ, [εἰ]ς καρποφορίαν | [κ]αὶ αὔ̣[ξη]σιν ὑ[μῶν(καὶ)π]ά̣σης τ[ῆ]ς̣ συνελεύσεως. καὶ ἀμφ’εβάλλε\τε/ | πρὸς ἐμ̣ὲ̣   ὡς   ἐσ[φράγ]ισται   καὶ   ἀποκέκλειστα̣ι τ\ὸ/ ὄρος ἐκ παρα-|δόσεως τοῦ πρωτ[ο]κ̣τίστου. καὶ ἐκ̣ τούτ[ο]υ   ἐδυνήθην | δυσωπῆσαι   ὑμᾶς   πρὸς τὸ φαν̣έν μοι δίκαιον ἐπὶ ταύτῃ | τῇ αἱρέσει τῇ ἑξῆς [δ]ηλουμένῃ, δι᾽ ἣν ὁμολογῶ ὠμνὺς τὸν | φρικωδέστατον ὅρ[κ]ον ὥ̣σ̣τε τοῦτο τὸ κέλλιον τὸ μέλλον κτισθῆ\ναι/ | παρ᾽ ἐμοῦ, ἔτι μὴν [καὶ] τὸ ὑποθηκιμαῖον ὑ̣π̣άρχον μοι τῶν | δύο νομισμάτων, [μ]ετὰ τὴν ἐμὴν τελευτ[ὴν] ταῦτα ὁμοῦ ― | ἀμφότε̣ρ̣α, μετὰ [κ(αὶ) τ]ῆς ἔμπροσθεν καβάν[ης (?)], ἀναδραμεῖν | κυρίως   [εἰς]   τὴν αὐ[τὴν] ἁγίαν διακονίαν, καθάπ̣[ερ] κελεύω καὶ | β̣ούλομ[α]ι, κατὰ π[ᾶσαν] δικαίαν δωρεὰν ἐπέχουσ[αν] τὸν inter vivos | [τρ]όπ̣ον, ὥ̣στε τ̣αῦτ̣[α εἶν(?)]αι ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως ὑπ᾽ οὐδενὸς | τὸ σύνολον τῷ πρ[οει]ρ̣ημένῳ ἁγίῳ τ̣όπ(ῳ), δεσποτικῷ δικαίῳ, καὶ | μὴ δύνασθαί τινα [τῶ]ν διαφερόν[τ]ων μοι ἀν[τι]ποιεῖσθαι το(ύ)των | κ[αθ᾽] οἷο̣[ν] δήποτε [τρ]ό̣πον, κ̣ειμέ[(νου)] προστίμου ἐπὶ τούτῳ χρυσοῦ | [νομ]ισ[μ]άτ(ων) δώδ̣[εκ]α κ(αὶ) πάλιν ο\ὕ/τ[ως(?)] ὑπ(ὲρ) μόνης [π]α̣ρ̣αβάσεως· καὶ | ἐ̣[πὶ τ]ού[το]ις πᾶσι[ν ὡμ]ολόγησα κ(αὶ) ὑπέργαψ[α ].
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, I, Cairo, 1911, n. 67096 ; Bell, Greek papyri in the British Museum, V, London, 1917, pp. 57 and 83
 ; Bell, JEA, 4, 1917, 102 ; Grenfell, Hunt & Bell, The Oxyrhynchus Papyri, XVI, London, 1924, p. 99 ; Schiller, Ten Coptic legal texts, New York, 1932, p. 17 ; Wilcken, Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung, Berlin, 1934, p. 103 ; Bulletin de la Société d'archéologie copte, 9, 1944, p. 105 ; Atti del IV Congresso internazionale di archeologia cristiana (Città del Vaticano, 1938), II, Roma, 1948, p. 350 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 827 ; Simonius, Die Donatio mortis causa im klassischen römischen Recht, Basel, 1958, p. 249 ; Yaron, Gifts in contemplation of death in Jewish and Roman law, Oxford, 1960, p. 60 ; Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, I, Heidelberg, 1961, p. 262 ; Numelin, Native contacts and diplomacy : The history of intertribal relations in Australia and Oceania, Helsinki, 1968, pp. 49-50 and 93 ; Mandēlaras, The verb in the Greek non-literary papyri, Athens, 1973, pp. 64, 115 and 204 ; Papyri greek & egyptian : Edited by various hands in honour of Eric Gardner Turner on the occasion of his seventieth birthday (P. Turner), London, 1981, p. 201 ; Youtie, Scriptiunculae posteriores, I, Bonn, 1981, p. 167 ; Keenan, Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia, III, Napoli, 1984, p. 958 ; Sociétés urbaines en Égypte et au Soudan, I, Lille, 1985, p. 132 ; ZPE, 61, 1985, p. 66 ; MacCoull, Byzantine Studies-Études byzantines, 13, 1986, p. 32 ; Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 38, 1988, p. 212 ; McGing, Tyche, 5, 1990, p. 78 ; Mutschler, ZPE, 94, 1992, p. 107 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 71 / IX, p. 42 / XII, p. 45 ; MacCoull, Coptic perspectives on late antiquity, Aldershot, 1993, p. 609 ; MacCoull, Le Muséon, 106, 1993, pp. 22 and 38 ; Mandilaras, P. Sta Xyla : The Byzantine papyri of the Greek Papyrological Society, Athens, 1993, pp. 78 and 111 ; Derda & Wipszycka, JJP, 24, 1994, p. 40 ; Kuehn, Channels of imperishable fire : The beginnings of Christian mystical poetry and Dioscorus of Aphrodito, New York, 1995, pp. 58 and 74-75 ; Burgmann, Fontes minores, X, Frankfurt am Main, 1998, p. 46 ; Carrié & Feissel, Les gouverneurs de province dans l'Antiquité tardive, Turnhout, 1998, p. 69 ; Roux, La basilique de la Campanopétra, Paris, 1998, p. 13 ; Fournet, Hellénisme dans l’Égypte du VIe siècle, Cairo, 1999, p. 321 ; Lanata, Il Tardoantico alle soglie del duemila, Pisa, 2000, p. 254 ; Andorlini et al., Atti del 22. Congresso internazionale di papirologia (Firenze, 1998), II, Firenze, 2001, p. 1302 ; Fournet in Eldamaty & Trad, Egyptian Museum Collections around the World : Studies for the Centennial of the Egyptian Museum, I, Cairo, 2002, pp. 400 and 404 ; APF, 49, 2003, p. 105 ; Arjava & Fiema, The Petra papyri, III, Amman, 2007, p. 151 ; Bagnall, Egypt in the Byzantine world, 300-700, Cambridge, 2007, p. 397 ; Fournet, Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte : Histoire et culture dans l’Égypte byzantine, Paris, 2008, p. 269 ; Gascou, Fiscalité et société en égypte byzantine, Paris, 2008, p. 120.
 
 
►  Source : Papyrus from Aphrodite.