CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( About 19-15 BC )
 

 
BGU IV, 1098 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ - ca. ? - ]ι τῶι ἐπὶ τοῦ ἐν τῆι αὐλῆι κριτηρίου | Traces 5 lines | [ - ca. ? - ] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἀλλήλου[ς] | [ - ca. ? - ] Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ω̣ν̣ά̣ρ̣ιον [κ]α̣ὶ̣ Τ̣ρ̣ύ̣φ̣ω̣ν̣ | [ - ca. ? - συνεληλ]ύθασι ἀλλήλοις | [ - ca. ? - ὁ] δ̣ὲ̣ Ἱ̣έ̣ρ̣α̣ξ̣ καὶ ἡ Ἰσιδώρα  |  [ - ca. ? - ]...ε̣ι̣  φερνὴν  ἀρ-|[γυρίου  δραχμῶν - ca. ? - ]...δι..ν.......  |  [ - ca. ? - ]...σ̣ε̣ι̣...σθαι  | [ - ca. ? - ]....τε..ν̣η̣ν̣  |  [ - ca. ? - ].. παρά  τε  τοῦ  Ἱέρα-|[κος  καὶ  τῆς  Ἰσιδώρας]  τ̣ὴ̣ν̣ προκειμένην φερ-|[νὴν - ca. ? - ] (vestig) | Traces 4 lines | [ - ca. ? - μηδ᾽ ἄλ]λην γυναῖκα ἐπεισάγε[ιν] | [ - ca. ? - μηδέτι] ε̣ἰς αὐτὴν ἀδίκημα | [διαπράξεσθαι - ca. ? - ] | Traces 3 lines | [......].... ἐὰν δέ τ[ι τούτων παραβαί]-|[νῃ, ἐκτίν]ε̣ι̣ν αὐτὸν παρ[αχρῆμα τὴν προκει]-|μ̣έ̣ν̣η̣ν̣ φερνὴν σὺν ἡμ[ιολίαι τῆς πράξεως] | [γειν]ο̣μ̣[έ]ν̣η̣ς̣ τῆι Ἀπολλω[ναρίωι ἔκ τε αὐ]τοῦ | Τ̣ρ̣[ύφω]νος καὶ ἐκ τῶν ὑ[παρχόντω]ν αὐ-|τοῦ πάντων καθάπερ ἐκ δ[ίκης, τὴ]ν δὲ | Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ω̣ν̣ά̣ριον τηρεῖν τὰ πρὸς τ̣ὸ̣ν̣ ἄνδρ̣α̣ | καὶ τὸν κοινὸν βίον δίκαια καὶ μήτε ἀ-|πόκοιτον μηδ᾽ ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπ[ὸ] | τῆς Τρύφωνος οἰκίας ἄνευ τῆς αὐτο(ῦ) γ̣ν̣[ώ]-|μης μηδὲ φθείρειν μηδὲ κ̣α̣τ̣α̣β̣λ̣ά̣π̣τ̣ε̣ι̣ν̣ | τὸ[ν κοι]νὸν οἶκον μηδ᾽ ἄλλωι ἀνδρὶ συνεῖ-|να̣ι̣· [ἐὰν] δέ τι τούτων ἐπιδειχθῇ ποιοῦσα | κ̣[ριθεῖσαν] σ̣τ̣έ̣ρεσθαι αὐτὴν τῆς φερνῆς. | κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ν̣ ἡ̣μ̣έ̣ρ̣[αις] δὲ χρηματιζούσαις | π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ἀ̣φ̣᾽ ἧ̣ς ἐ[ὰν ἀλλ]ή̣λ̣οις προείπωσι θ̣ή̣-|σεσθαι καὶ τὴ[ν] δ̣ι̣᾽ ἱεροθυτῶν συγγραφὴ[ν]  |  ὡς  ἂν  ἐπὶ το[ῦ κα]ιροῦ κοινῶς κρίνωσι. αὐ-|τόθεν δὲ π[ροσσ]υνχωροῦσιν ὅ τε Ἱέραξ κ[αὶ]  |  Ἰ̣σ̣ι̣δ̣ώρα  ἐ̣π̣ι̣δ̣[...]ε̣ιν  τῆι  Ἀπολλωναρίῳ  μ̣α̣  |  [...]ενεισενε[..].[.]σητωι  καθ̣ό̣λ̣ο̣υ̣  ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣  ε̣ξ̣  | [...]α̣ρ̣ει̣τ̣ιν   πρὸς   τοὺς   ἀδελφοὺς   αὐτῆς   ἀ̣π̣(ὸ) | [τῶ]ν̣   αὐτῇ   ὑ̣φ̣᾽  Ἱέρακος  καὶ  Ἰσιδώρας ἀπολει-|[φθ]η̣σομένων ὑπαρχόντων μετὰ τ̣ὴ̣ν̣ | [αὐ]τῶν Ἱέρακος καὶ Ἰσιδώρας τελευτήν, | [τὸ]ν δὲ π̣α̣ρ̣αβαίνοντα καὶ ἐνέχεσθαι | [τῷ] ὡρ[ισ]μένῳ προστίμῳ. ἀ̣ξ̣ι̣ο̣ῦ̣(μεν).
 

 
►  Bibliography
 
 
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1098
 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 29, 162 and 644 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haverford, 1939, p. 34 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 29-30 and 37 ; Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistique, Paris, 1970, p. 177 ; Vismara, Storia dei patti successori, Milano, 1986, p. 51 ; Janeras, Miscel·lània Papirològica Ramón Roca-Puig : En El Seu Vuitantè Aniversari, Barcelona, 1987, pp. 308 and 311 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 204 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, III, Stuttgart, 1995, p. 8 ; Yiftach-Firanko, ZPE, 115, 1997, pp. 178-179 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Athens, 1998, p. 144 ; Lippert, Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte, Berlin-Hamburg-Münster, 2008, p. 170.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.