EMPTIO AURICOCTORIS
   
Sale of a foundry of gold
     
( February 2, 18 BC )
 

 
BGU IV, 1127 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Ἀχαιῶι τῶι ἐπὶ τοῦ ἐν τῆι α̣ὐ̣λ̣ῆ̣ι̣ κριτηρίου | παρὰ Εὐαγγέλου τοῦ Ἀρχ̣ωνήου Φιλομ̣η̣τ̣ο̣ρ̣ε̣ίου [καὶ παρὰ Ἀπολλωνίου τοῦ] | Σαραπ̣ί̣ων[ος ......]ν̣ο̣...... Ἀ̣[λ]ε̣ξ̣α̣ν̣[δρε - ca. ? - ] | χωρὶ̣ς̣ τ̣[οῦ κρ]ιτηρίου traces | [.....] κεφαλαίου προσκομισά̣μ̣ε̣[ν]ο̣ς τὰ̣ς̣ λ̣ο̣ι̣[πὰς τοῦ] ἑ̣σ̣τ̣α̣μένου | παραχωρητικοῦ ἀργυρίου κεφαλαίου (δραχμὰς) τρια[κοσί]ας [ἕ]ω̣ς ἐ̣ν̣ά̣της Φ[α]μενὼθ | τοῦ ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους) Καίσ̣α̣ρο̣ς [παραχω]ρ̣ή̣σειν ἢ̣ τ̣ῶ̣ι̣ α̣ὐ̣τῷ ἢ οἷς ἐὰν | συντάσ<σ>ηι διὰ τοῦ τῆς σ̣τ̣ο̣ᾶ̣ς̣ λ̣ο̣γ̣[ιστη]ρίου τὸ ὑπάρχον αὐτῷ  ἐν  τῷ | Βῆτα  ἐν  τῆι  τε̣τ̣ρ̣α̣γ̣ώ̣ν̣ῳ̣ [στοᾷ]  ἐ̣ν̣  τ̣ῷ̣ ἔ̣σ̣ω̣ κύκλωι ἐργαστηρί-|διον χρυσοχοῦ̣ν̣ [σὺν] τ̣[οῖ]ς ἕ̣ν̣ε̣κ̣α̣ τούτ̣ο̣υ̣ ᾠκοδομημένοις | κιλλίβ̣α̣σ̣ι̣ν ....[ - ca. 10 - ]τ̣ι̣ κατιόντι δὲ εἰς τὸν λίβα, οὗ | γείτονες νότωι Εἰρηναῖος β[ο]ρρᾶι Ἀπολλοφάνης λιβὶ ὁδ̣ὸς ἀπη-|λιώτηι Σωσίβιος, τῶν τῆς παραχωρήσεως δαπανη-|μάτων ὄντων πρὸς αὐτὸν τὸν παραχωρούμενον, ἐπὶ δὲ | τούτοις τὸν Ἀπολλώ[ν]ιον παρέχεσθαι τὴν παραχώρησιν | βεβαίαν καὶ ἀνέπαφον καὶ καθαρὰν ἀπὸ ἐνοικίων τῶν ἕως | τοῦ ἐνεστῶτος [μηνὸ]ς Μεχὶρ τ̣ο̣ῦ̣ ι̣β̣ (ἔτους) Κ(αίσα)ρο(ς), ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν | διὰ παντὸς καὶ πάντα τὸν ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποιησόμενον | αὐτὸν Ἀπολλώνιον ἀφιστάνειν παραχρῆ[μα τοῖς ἰδίοις δαπανή]μ̣α̣σ̣ι̣ν̣ | καὶ μὴ ἐξεῖναι τῶι Ἀπολλωνίῳ λέγειν· οὐκέτι π̣α̣ρ̣ε̣ί̣λ̣η̣φ̣α̣, ἀ̣λ̣λ̣ὰ | μηδ᾽ αὐτὸν κτᾶσθαι   μηδὲ   προσχρῆσθαι   τῷ   περὶ   τῶν   τοι-|ούτων   νόμωι   ἢ   ἐθισμῶι, ἐὰν   δέ   τι   τούτων [παρα]β[αίν]ηι, χωρὶ[ς] | τοῦ κύρια εἶναι τὰ συνκεχωρημένα ἔτ[ι] καὶ προσεκτίνειν αὐτὸν | ὃ εἴληφεν εἰς τὸ κεφάλαιον σὺν ἡμιολίᾳ παρ[αχρ]ῆ̣μ̣α καὶ ἄλλας | ὡς ἴδιον χρέος ἀργυρίου δραχμὰς πεντακ[οσίας] καὶ τὰ βλάβη καὶ | δαπανήματα καὶ τὸ ὡρισμένον πρόστιμ[ον τῆς πρ]άξεως γ̣ι̣ν̣ο̣μένη(ς) | τῷ Εὐαγγέλωι ἔκ τε αὐτοῦ Ἀπολλωνίου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόν-|των αὐτῶι πάντων καθάπερ ἐκ δίκης, ἐὰν δὲ κατά τι σ̣τ̣ρα-|γεύηται ὁ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς κατὰ τὴν παραχώρησιν, | ἐξεῖναι τῷ Εὐαγγέλωι θεματίσα̣ντι ἐπὶ τράπεζαν ἔνθεσ-|μον εἰς τὸ τοῦ Ἀπολλωνίου ὄνομα τὰς λοιπὰς   τοῦ   ἀργυ(ρίου)   (δραχμὰς) τ | τοῦ   περὶ   τὴ<ν>   τράπεζαν   κινδύνου   ὄντο[ς]   πρὸς αὐτὸν Ἀπολλώ(νιον) | καὶ μετενεγκόντι ἀντίγραφον τῆσδε τῆς συνχωρήσεως εἰς τὸ | τῆς στοᾶς λογιστήριον τὴν εἰς ἑαυτὸν ἢ εἰς οὓς ἂν αἱρῆται | παραχώρησιν ποιεῖσθαι ἐκ τοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου [ὀ]νόματος καὶ | τῶν συνεκπεμφθησομένων ἄνευ εἰκόνων μὴ προσ-|δεηθέντι τῆς αὐτοῦ παρουσίας, τῶν [δὲ] πρὸς τὴν μεταφορὰ̣ν̣ | δαπανημάτων ὄντων πρὸς αὐ[τ]ὸν Ἀπολλώνιον, ἐὰν δ̣ὲ | μέρει τοῦ Ἀπολλωνίου ἑτοίμως ἔχοντος τὴν παραχώρησιν ποι-|εῖσθαι ἀκολούθως ὁ Εὐάγγελος μὴ προσα̣π̣ο̣δ̣ι̣δῷ αὐτ̣ῶ̣ι̣ | ἐν τῷ ὡρισμένωι χρόνωι τὰς λοιπὰς τοῦ ἀργυρίου (δραχμὰς) τ, [ἐκτίνειν] | αὐτὸν ταύτας σὺν ἡμιολίᾳ καὶ τοῦ ὑπερπ̣ε̣σ̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς̣ χ̣ρ̣[όνου] | τόκους δι[δ]ράχμους τῆς μνᾶς ἑκάστης τοῦ μηνὸς ἑκάστ[ου] | δ̣ι̣ατεντι δὲ εν̣τ̣ι̣α̣ς̣ αισ̣... αι. ἀ(ξιοῦμεν). |
————————
δι(ορθωτέον(?)) (ἔτους) {δι( )} ιβ Καίσαρ(ος) Μεχ[εὶ]ρ η
 

 
►  Bibliography
 
 
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1127 ; Reil, Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im hellenistischen Ägypten, Diss., Leipzig, 1913, pp. 13 and 54 ; Schubart, Einführung in die papyruskunde, Berlin, 1918, p. 430 ; Schwarz, Die öffentliche und private Urkunde im römischen Ägypten : Studien zum hellenistischen Privatrecht, Leipzig, 1920, pp. 39 and 250 ; Weiss, Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage, I, Leipzig, 1923, pp. 264 and 266 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 33 and 197 ; Leider, Der Handel von Alexandreia, Diss., Hamburg, 1934, pp. 16 and 75 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 380-381, n. 228 ; Lenger, CdE, 23, 1948, pp. 109-121 ; Yaron, Journal of Semitic Studies, 4, 1959, pp. 308-331 ; Wolff, Das Justizwesen der Ptolemäer, München, 1970, p. 80 ; Vigneron, SDHI, 46, 1980, pp. 563 ss. ; Anagnostou-Canas & Vélissaropoulos, RHD, 60, 1982, p. 116 ; Huzar, ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 648 ; Bonneau, La Coutume, Bruxelles, 1990, p. 55 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, p. 136 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 41 ; Bogaert, ZPE, 109, 1995, p. 136 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, p. 279 ; Cowey & Maresch, Urkunden des Politeuma der Juden von Herakleopolis (144/3-133/2 v.Chr.)..., Wiesbaden, 2001, p. 79 ; Hirst & Silk, Alexandria, real and imagined, Aldershot, 2004, p. 80 ; Gambetti, The Alexandrian riots of 38 C.E. and the persecution of the Jews : a historical reconstruction, Leiden-Boston, 2009, p. 32 ; Vigneron in Burdese, Recensioni e commenti : Sessant'anni di letture romanistiche, Milano, 2010, p. 401.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.