EMPTIO FUNDI
   
Sale of a land
     
( April 7, 13 BC )
 

 
BGU IV, 1129 = M. Chr. 254 = C. Pap. Jud. II, 145 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
κόλ(λημα) | Πρωτάρχωι | παρὰ Τρύφω̣(νος) τοῦ Σίμ̣ω̣ν̣(ος) Κ̣α̣ί̣σ̣α̣[ρος καὶ παρὰ] Π[ρωτά]ρ[χο]υ τοῦ — Ζη(νείου) [παρούσης καὶ συνευδοκούσης] | τοῖς κ̣α̣τ̣ὰ̣ τὴ(ν) συνχώρη(σιν) σημαινομ(ένοις) τῆς γυναικ(ὸς) Ὀ̣πώ̣ρας τῆ(ς) Πρωτάρχου | ἀστῆ(ς) μετὰ κ(υρίου) αὐτοῦ Πρω(τάρχου). ἐπεὶ κατὰ τὴν διὰ τοῦ αὐ(τοῦ) κριτη(ρίου) τετελειωμέ(νην) σ̣υ̣ν̣χ̣ώ̣ρ̣η̣(σιν) | τῶι ἐνε(στῶτι) ιζ (ἔτει) Καίσαρος Μεχεὶρ ὡ̣μ̣ο̣λ(όγησεν) ὁ Πρώταρχ(ος) συνευδοκ(ούσης) καὶ τῆς γ̣υ̣ν̣α̣ι̣κ̣(ὸς) | ἐκτὸς οὗ προείλη(φε) [[κεφα]] παρὰ   τ̣ο̣ῦ̣   Τ̣ρ̣ύ̣φ̣(ωνος)   κ̣α̣ὶ̣   ἀ̣ρχ(αίου)   κεφαλ(αίου)   προσκομισάμ(ενος)   τὰς   λοιπ(ὰς)   τῆ(ς) | ἑσταμέ(νης) τιμῆ(ς) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Αυ ἕως ε Φαρμο(ῦθι) τοῦ αὐ(τοῦ) (ἔτους) [[εὐθέως]] παραχω-|ρήσειν   τῶι   Τρύ(φωνι)   ἢ   οἷς   ἐὰν συντάσσῃ καθ᾽ ἑτέρ(αν) συγχώρη(σιν) ἀπὸ τῶν ὑπαρ-|χόντων αὐτῷ Πρωτάρχ(ῳ) ἐν τῶι Βουσειρίτῃ ἐν τοπαρχίᾳ Φθευριη περὶ | κώμη(ν) Θονοφωι γῆς   κατοικικῆ(ς)   ἀρουρῶ(ν)   διακοσίων   ἀρούρ(ας)   τεσσαρά-|κοντα   ἐννέα   ἥμισυ   ὄγδοον ἑκκαιδέκατο(ν) , ἀφ᾽ ὧν εἰσιν ἐν μιᾷ σφραγῖδι | ἄρουρ(αι) γ η´ ι´, ὧν γείτονες νότωι τὰ λοιπὰ \ἐδαφη ὧν/ [[οὗ]] ἐώνηται ὁ Τρύ̣φ̣(ων) ἀρουρῶ(ν) | βορρᾷ τῶν κατὰ Ναρω̣( ) ἀπηλιώ(τῃ) βουνὸς λιβὶ \....../ Ἀλεξανδρίων \καὶ ἐν ἑτέρᾳ/ [[αἱ δὲ λοιπαὶ]] | [[ἄρουρ(αι) μϚ 1/2]] σφραγῖδι αἱ λοιπ(αὶ) ἄρουρ(αι) μϚ 1/2, ὧν γείτονες νότῳ | Χε̣λ̣κ̣ίου γῆ βορρ(ᾷ) χῶμα ἀπηλιώτῃ βουνοὶ λιβὶ Ἥ̣ρ̣ω̣νος καὶ Χελκίο(υ) | γῆ <καὶ>   ἐφ᾽   οἷς   ἄλλοις   ἡ   συνχώρη(σις)   περιέχει,   τὰ νῦν [[συγχωροῦμ(εν)]] | \τοῖς προκ(ειμένοις) ἀκολ(ούθως)/   [[π̣α̣ρ̣᾽   ἀλλήλους   ἐπὶ   τοῖσδε   ὥστε   ἐπεὶ]]   ἀπέσχηκ(εν)   ὁ Πρώ(ταρχος) παρὰ τοῦ Τρύφω(νος) | διὰ τῆς Κά̣σ̣τ̣(ορος) τραπέζης τὰς [[προκ]] τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Αυ καὶ συγχωρεῖ | παραχωρῆ(σαι) τῶι Τρύ(φωνι) ἀπὸ τοῦ νῦ(ν) εἰς τὸν ἀεὶ χρό(νον) τὰς προκ(ειμένας) ἀρού(ρας) μθ 1/2 η´ ιϚ´ καὶ ει̣ε̣( ) | μ̣ὲ̣ν̣ Τ̣ρ̣ύ̣φ̣ω̣ν̣α̣ κ̣ρ̣α̣τ̣ε̣ῖ̣ν̣ καὶ κυριεύειν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ καὶ ἑτέροις παραχωρε(ῖν) καὶ | \ἐγμισθοῦν/ [[οἰκονομεῖν καὶ ἐπιτελ(εῖν) περὶ αὐτῶ(ν) ὅτι ἐὰν θέλῃ]] καὶ ἀποφέρεσθαι τὰ ἐξ αὐτῶ(ν) | ἐ̣σ̣ό̣μ̣ενα κατ᾽ ἔτος ἀπὸ τοῦ εἰσι̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς̣ ιη (ἔτους) Καίσα̣ρ̣ο̣ς̣ διὰ τὸ τὰ τοῦ ἐνε(στῶτος) (ἔτους) | εἶναι τοῦ Πρωτάρχου καὶ οἰκονομ(εῖν) καὶ ἐπιτελ(εῖν) κατ᾽ αὐτῶν ὅτι ἐὰν \βούλ(ηται)/ [[θέλῃ]] | τελειοῦν δὲ   καὶ   οὓς   ἐὰν   ἑτέρους   θέλῃ   χ̣ρ̣η̣μ̣α̣τισμοὺς | ἀ̣π̣ὸ̣ τῆ(σ)δ̣ε̣ τ̣ῆ̣(ς) | συνχωρή(σεως) καὶ τῶν πρὸς αὐτὴ(ν)   εἰκ̣[όνων(?)]   |   μ̣ε̣τ̣ε̣ν̣ε̣γ̣κ̣(όντα)   |   ἐπὶ το̣ὺ̣ς̣ τόπ̣(ους) τ̣ω̣ι̣ σ̣ι̣π̣ρ ... κ̣α̣τ̣α̣λ̣ο̣χ̣ι̣σ̣μ̣(οὺς) .... ̣α̣λ̣ας καθη(κ ) [[....]] καὶ | \μετεπι/γράφεσθαι τοὺς ... ους [μὴ] π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣ε̣η̣θ̣έ̣ν̣τ̣ι̣ τ̣ῆ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Πρωτάρχ(ου) παρουσίας | [[.......................................]] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ ἴ̣σ̣ο̣ν̣ κατὰ | μηδ(ὲν) ἀντιπ(οιεῖσθαι) καὶ π̣αραβ̣ά̣ν̣τ̣α̣ μηδὲν τῶ̣ν̣ ἴ̣σ̣ω̣ν̣ ἐπιτελ(εῖν) τὸν | Πρώ(ταρχον) μηδ᾽ ἄλλον ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ α̣ὐ̣τ̣[οῦ, παρέξεσθαι δὲ] τὴ(ν) π̣ρ̣ᾶσιν βεβαίαν καὶ | \ἀνέπαφον καὶ/ καθαρ(ὰν) ἀπὸ πάντ̣(ων) δ̣η̣μ̣ο̣[σίων καὶ τῶν ἄλλων τελ]ε(σμάτων) ἕως τοῦ αὐτο(ῦ) | ιζ (ἔτους) Καίσαρος [ἀπὸ δὲ - ca. 14 - ] ̣ ἰδιωτικ(ῶν) εἰς τὸ(ν) ἄνω χρόνο(ν) | καὶ πάντα τὸν ἐ̣π̣ε̣λ̣ε̣υ̣σ̣ό̣(μενον) ...... ἀ̣φ̣[ι]σ̣(τάνειν) τοῖς ἰδί(οις) δαπ(ανήμασιν), ἐὰν δέ τι | τούτων παραβῇ, χωρὶς τοῦ κύρια εἶναι τὰ συνκεχωρη(μένα) ἔτι καὶ προσεκ(τίνειν) | αὐτὸ(ν) ὃ εἴλ(ηφεν) [παραχω(ρητικὸν) κεφ(άλαιον) σὺν ἡμιο]λίαι [καὶ ἄλλας] ἐπίτιμο(ν) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Α | κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ ὡ[ρισμ(ένον)]   π̣ρ̣[ό(στιμον)]   κ̣α̣θ̣ά̣π̣ε̣ρ̣   ἐκ   δ̣ί̣κ̣η̣ς̣, \............/ ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣̣ ...π̣ρ...ιας ὁ Πρώταρχ(ος) | τῶι [Τρύ]φ̣[ωνι] κ̣α̣ὶ ...... ὀ̣φ̣ε̣ί̣λ̣ε̣ι̣ τ̣ῶ̣ν̣ ὑ̣π̣α̣ρ̣χ̣ο̣υ̣σ̣ῶ̣ν̣ ἀρο̣υ̣ρ̣ῶ̣ν̣ διακο-|σίων [...]φ.λ̣ειν [.....].ρ̣̣.φ̣α ε̣π̣ι̣μ̣η̣.. ( ) μετ̣ὰ τὰς̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣(ῦ) | γ̣ρ..... [(ἔτους) α]ζ Καίσαρος Φαρμ(οῦθι) ιβ̣
 

 
►  Bibliography
 
 
Schwarz, Hypothek und hypallagma : Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungsrecht der griechischen Papyri, Leipzig, 1911, pp. 37 and 125 ;
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1129 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 254 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 116 and 606 ; Tcherikover, Corpus Papyrorum Judaicarum, II, Cambridge, 1960, n. 145 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, p. 66 ; Nagel, CdE, 49, 1974, pp. 356-365 ; Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt : the struggle for equal rights, Tübingen, 1985, p. 89 ; Straus, ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 852 ; Hoogendijk & van Minnen, Papyri, Ostraca, parchments and waxed tablets in the Leiden Papyrological Institute (P.L. Bat. 25), Leiden, 1991, p. 138 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 41 ; Bonneau, Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden-New York-Köln, 1993, p. 35 ; Tenger, Die Verschuldung im römischen Ägypten (1.-2. Jh. n. Chr.), Diss., St. Katharinen, 1993, p. 212 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Athens, 1998, p. 200 ; Gambetti, The Alexandrian riots of 38 C.E. and the persecution of the Jews : a historical reconstruction, Leiden-Boston, 2009, p. 52.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.