CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( 12-11 BC )
 

 
BGU IV, 1050 = M. Chr. 286 = Jur. Pap. 19 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
Πρωτάρχωι | παρὰ Ἰσιδώρας τῆς Ἡρακλείδου τοῦ καὶ Διονυσίου μετὰ | [[μετὰ]] κυρίου τοῦ ἀδελφοῦ Βακχίου τοῦ Ἡρακλείδου | τοῦ καὶ Διονυσίου Ἀλθαιέως καὶ παρὰ Διονυσίου τοῦ | Διονυσίου Ἰσιδείου. συγχωροῦσιν Ἰσιδώρα καὶ | Διονύσιος συνεληλυθέναι ἀλλήλοις πρὸς γάμο(ν), | Διονύσιος δὲ καὶ εἰληφέναι παρὰ τῆς Ἰσιδώρας | διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου φερνὴν ἱμάτια γυναικεῖα ἐν ἀργυ(ρίου) | δραχμαῖς ἑκατὸν ἐνωτίων χρυ[σ]ῶν ζεῦγος ... | δύο καὶ ἀργυρίου Πτολεμαικοῦ ἐπισήμου | δραχμὰς ἑξήκοντα , τὸν Διονύσιον ἀπεσχη-|κότα τὴν προκειμένην φερνὴν τρέφειν καὶ | ἱματίζειν τὴν Ἰσιδώραν ὡς γυναῖκα γα[μετὴν] | κατὰ δύναμιν καὶ μὴ κακουχεῖν αὐτὴν μήδ᾽ ὑ-|βρίζειν μήδ᾽ ἐγβάλλειν μήδ᾽ ἄλλην γυναῖκα | ἐπεισάγειν ἢ ἐκτίνειν τὴν φερνὴν σὺν ἡμιο-|λίᾳ τῆς πράξεως γινομένης ἔκ τε αὐτοῦ | Διονυσίου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων | καθάπερ ἐκ δίκης, καὶ τὴν δὲ Ἰσιδώραν μήτε ἀπό-|κοιτον μήτε ἀφήμερον γείνεσθαι ἀπὸ τῆς | Διονυσίου οἰκίας ἄνευ τῆς Διονυσί[ου] γνώμης | μηδὲ φθείρειν τὸν οἶκον μήδ᾽ ἄλλῳ ἀνδρὶ | συνεῖναι ἢ καὶ αὐτὴν τούτων τι διαπραξαμέ-|νην κριθεῖσαν στέρεσθαι τῆς φερνῆς, θέσθ̣α̣ι̣ [δ]ὲ | αὐτοὺς καὶ τὴν ἐφ᾽ ἱεροθυτῶν περὶ γάμου | συνγραφὴν ἐν ἡμέραις χρηματιζούσαις πέντε | ἀφ᾽ ἧς ἂν ἀλλήλοις προείπωσιν̣ καθ᾽ ἣν ἐνγραφήσε-|ται ἥ τε φερνὴ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐν ἔθει ὄντα καὶ | τὰ περὶ τῆς ὁποτέρου τῶν γαμούντων τελευ-|τῆς, ὡς ἂν ἐπὶ τοῦ καιροῦ κοινῶς κριθῆι̣. ἀξ(ιοῦμεν(?))
 

 
►  Bibliography
 
 
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1050 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 286 ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, n. 19 ; Schubart, Paläographie, I, München, 1925, p. 49 ; Moulton & Milligan, The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources, London, 1930, pp. 542, 606 and 667
 ; Wahrmund, Das Institut der Ehe im Altertum, Weimar, 1933, pp. 65, 67 and 114 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haverford, 1939, pp. 34-36 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, pp. 118 and 297 ; Seidl, Ptolemäische Rechtsgeschichte, Glückstadt-New York, 1962, p. 45 ; David & van Groningen, Papyrological Primer, Leiden, 1965, n. 26 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 37, 81 and 87 ; Modrzejewski, ZSS, 87, 1970, p. 60 ; Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistique, Paris, 1970, pp. 193, 196 and 198 ; Wolff, Das Justizwesen der Ptolemäer, München, 1970, p. 79 ; Soden, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln-Wien, 1973, pp. 103-104 ; Goria, Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Torino, 1975, p. 156 ; Kramer et al., Kolner Papyri (P. Köln III), Opladen, 1980, p. 104 ; Visky, Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen, Bonn-Budapest, 1983, p. 110 ; Vismara, Storia dei patti successori, Milano, 1986, p. 51 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 204 ; Pestman, David & van Groningen, The New Papyrological Primer, Leiden, 1990, p. 102 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, pp. 21, 60 and 136 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 53 ; Johnson, Life in a multi-cultural society : Egypt from Cambyses to Constantine and beyond, Chicago, 1992, p. 41 ; Llewelyn, New documents illustrating early Christianity, VI, Sydney, 1992, p. 3 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, I, Stuttgart, 1994, p. 230 / II, pp. 256 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, IX, Leiden, 1995, p. 25 ; Uri Yiftach, ZPE, 115, 1997, pp. 178-179 ; Bogaert, ZPE, 120, 1998, p. 173 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Athens, 1998, pp. 17, 70 and 171 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, pp. 33, 94 and 253 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, pp. 124-125, 130 and 212 ; Sánchez-Moreno Ellart, RIDA, 50, 2003, pp. 29-30 ; Harrauer & Pintaudi, Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak), Firenze, 2004, p. 229 ; Hirst & Silk, Alexandria, real and imagined, Aldershot, 2004, p. 80 ; Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Wuppertal, 2006, p. 368 ; Stavrianopoulou, "Gruppenbild mit Dame" : Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit, Stuttgart, 2006, p. 75 ; Gambetti, The Alexandrian riots of 38 C.E. and the persecution of the Jews : a historical reconstruction, Leiden-Boston, 2009, p. 204 ; Scholl in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, p. 230.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.