CONVENTIO NUPTIALIS
   
Marriage contract
     
( 30 BC - AD 14 )
 

 
BGU IV, 1100 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
msup
..η Ἀρτεμιδωρ( ) Π̣α̣μ̣φίλ(ου) | κ (?) (πυροῦ ἀρταβ ) ἀ̣ποφε̣ρ̣ο̣μ̣ε̣(ν ) | ....... θ̣υ̣γ̣α̣τ̣..( ) Ζωὶς απο...( )
ctr
[π]αρὰ Ἀμμωνίου τοῦ Ἀμμω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ Ἀ̣λ̣θ̣α̣ι̣έ̣[ως καὶ] | [τ]ῆς τούτου γυναικὸς Σεμέλης τῆς Ἀ̣μμ̣[ωνί]-|[ου ἀ]στῆς μετὰ κυρίου αὐτοῦ Ἀμμωνίου | [κ]αὶ παρὰ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρτεμ̣[ιδώρου] | Ἀλθαιέως. περὶ ὧν διεστάμεθα συν-|χωροῦμεν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ το̣ῖ̣σ̣δ̣ε̣ | ὥ̣σ̣τ̣᾽ ἐπεὶ ἐγδέδονται ὅ τε Ἀμμώνιο[ς] | [κ]αὶ Σεμέλη τῷ Ἀρτεμιδώρῳ τ[ὴν] | ἑαυτῶν θυγατέρ̣α Ἀμμωνάριον [...] | τέλειον οὖσα<ν> πρὸς βίου κοινωνίαν [ἀν]-|δ̣ρ̣ὶ̣ καὶ προσενηνεγμένην ο̣ἷ̣α [ἐν] | [φ]ερνῇ ἱμάτια καὶ χρυσώ̣τια καὶ ἐ̣π̣[ί]-|σ̣η̣μον τά τε πάντα εἰς λόγον ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου) | [(δραχμῶν)] τριακοσίων , ἀπὸ τοῦ νῦν τὸ<ν> Ἀρτε-|μίδωρον ἀπεσχηκότα διὰ χει[ρὸς] | ἐξ οἴκου τὴν προκειμένην φ̣[ερνὴν] |
ἀπὸ τοῦ νῦν χ̣ορηγεῖν τῇ Ἀμμω[ναρί]-|ῳ τὰ δέοντα πάντα κ̣α̣ὶ̣ τὸν ἱ̣μ̣α̣-|τισμὸν ὡ̣ς̣ γυναικὶ γαμετ̣ῇ̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ δ̣ύ̣ν̣[μιν] | τῶν ὑ̣π̣α̣ρ̣χ̣ό̣ν̣τ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ κ̣α̣κ̣ο̣υ̣[χεῖν] | μ̣η̣δ̣ὲ̣ ὑ̣β̣ρ̣ί̣ζ̣ε̣ι̣ν̣ μηδ᾽ ἐγβάλλειν μ[ηδὲ] | γ̣υ̣ν̣α̣ῖ̣κα  ἐπεισάγειν .........  |  [μ]η̣δ̣ὲ̣  δ̣ε̣ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣  τοῦ  ἀπηγορευ[μένου  μηδὲ]  |  ἀ̣δίκημα  εἰς  αὐτὴν δ̣ι̣α̣π̣ρ̣ά̣[ξεσθαι·] | ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣έ̣ τ̣ι̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ παραβαί̣ν̣ῃ̣ | ἐ̣κ̣τ̣ί̣νειν αὐτὸν τὴν προκειμέν-|ην φερνὴν τῆς πράξεως ἐσομ-|ένης τῇ Ἀμμωναρίῳ ἔκ τε [αὐτοῦ] | Ἀρτεμιδώρου καὶ ἐκ τῶν ὑ̣-|παρχόντων αὐτῷ πάντων κα-|θάπερ ἐκ δίκης· κατὰ δὲ τ̣ὸ̣ν̣ [αὐτὸν] | τρόπον μηδὲ τῇ Ἀμμ<ωνα>ρίῳ ἐ[ξεῖναι] | [μή]τ᾽ ἀπόκοιτον μ̣ή̣τ̣᾽ ἀ̣φ̣ή̣μ̣ε̣[ρον] | [γεί]νεσθαι ἀπὸ τῆς Ἀρτεμιδώρ[ου] | [οἰκίας] ἄ̣ν̣ε̣υ̣ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῦ γνώμης] | Traces 9 lines
 

 
►  Bibliography
 
 
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1100 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haverford, 1939, pp. 16, 34 and 40 ; Wolff, TAPhA, 72, 1941, pp. 418-438 ; Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, pp. 102-103 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 29, 37 and 81 ; Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistique, Paris, 1970, pp. 193, 196 and 206 ; Vismara, Storia dei patti successori, Milano, 1986, p. 51 ; Wasserstein, The Jewish Quarterly Review, 80, 1989, pp. 93-130 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 53 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 256 ; Powell, The Greek world, New York, 1997, p. 317 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Athens, 1998, pp. 70, 171 and 174 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, pp. 22 and 242 ; Ziegler, ZPE, 125, 1999, pp. 211-214 ; Esposito, Eikasmos, 13, 2002, p. 211 ; Sánchez-Moreno Ellart, RIDA, 50, 2003, p. 30 ; Yiftach-Firanko in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, pp. 69 and 75 ; Stavrianopoulou, "Gruppenbild mit Dame" : Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit, Stuttgart, 2006, p. 40.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.