CONVENTIO NUPTIALIS
   
Cancellation of a marriage contract
     
( April 26 - May 25, 8 BC )
 

 
BGU IV, 1104, ll. 1-28 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ctr
κόλ(λημα)| Π̣[ρωτάρχ]ωι | [παρ]ὰ Διονυσαρίου τῆς Πρωτάρχου μετὰ κυρίου τοῦ ἀδελφοῦ | [αὐ]τῆς Πρωτάρχου καὶ παρὰ Ἑρμιόνης τῆς Ἑρμίο[υ] ἀστῆς | [μετὰ κ]υρίου τοῦ τοῦ ἀδελφοῦ υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣ Ἑρμίου τοῦ —. συνχωρεῖ | ἡ̣ Δ̣[ιο]νυσάριον εἶναι ἄκυρον ἣν ἀνήνεγκεν ὁ μετηλλαχὼ[ς] | αὐ(τῆς) Ἑ̣ρ̣μ̣ι̣όνης υἱὸς Ἑρμίας Ἑρμίου δι᾽ ἐγγύου αὐτῆς Ἑρμι-|[ό]ν̣η̣[ς] διὰ τοῦ αὐτοῦ κριτηρίου τῷ κα (ἔτει) Καίσαρος Φαῶφι | {ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ [κα]} συνχώρησιν ἕνεκα τοῦ μετηλλαχότος α̣ὐ̣-|το(ῦ) ἀ̣ν̣[δρὸς τὴ]ν [Δ]ιονυσάρ[ιο]ν ἀπεσχηκέναι παρὰ τῆς Ἑρμιόνη(ς) | [δ]ιὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἣν προσηνέγκατο τῶι Ἑ̣ρ̣μ̣ί̣α̣ι̣ δ̣ι̣᾽ ἐ̣γ̣γ̣ύου | τῆς Ἑρμιόνης φερνὴν ἱμάτια ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) δ[ια]κοσίων τεσ-|σαράκοντα καὶ ἐν̣[ώ]τ̣ι̣α καὶ δακτυλίδιον  ..ρ...[....].( )  ... κ̣α̣ὶ̣  |  ἀργυ(ρίου)   (δραχμὰς)   ἑκατόν.   εἶνα[ι]   μὲν   ἄκυρον   τ̣ὴ̣ν̣  ....... [συνχ]ώρησ(ιν) | σ̣ὺ̣ν̣ τοῖς δι᾽ αὐτῆς σημαινομένοις πᾶσι, μὴ [ἐ]πελεύσεσθαι | δὲ τὴν Διονυσάριον μηδ᾽ ἄλλον ὑπὲρ αὐτῆς ἐπὶ τὴν Ἑρ-|μιόνην μηδὲ ἐπὶ τὰ ὑπὸ τοῦ μετηλλαχότος Ἑ̣ρ̣μ̣ί̣ου | ἀπολελειμμένα μήτε περὶ φερνῆς ἢ̣ σ[υ]ν̣[β]ι̣ώ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ | μηδὲ περὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς ἐγγράπ(του) ἢ ἀ̣γ̣[ρά]φ̣[ο]υ̣ | ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν [χ]ρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡ-|μέρας. |
ἐπεὶ δὲ καὶ ἔνκυος καθέ̣σ̣τ̣ηκεν ἡ̣ Διονυσάριον, | μὴ ἐπελεύσεσθαι αὐτὴν μηδὲ περὶ λ̣[οχ]ε̣ί̣ων δ̣ι̣ὰ̣ το̣ῦ̣ ὑ̣π̣ὲρ | τούτων εὐπειθῆ γεγονέναι καὶ ἐξεῖναι αὐτῇ μ̣η̣ς̣...... ἑαυ-|τῆς τὸ βρέφος ἐκτίθεσθαι καὶ συναρμόζ̣εσ[θαι ἄλλῳ] | ἀνδρί, καὶ χωρὶς τοῦ κύρια εἶναι τὰ συνκεχωρη[μέ]να [ἐνέχεσθαι] | αὐτὴν παραβαίνουσαν τοῖς τε βλάβεσι καὶ τῷ ὡ̣ρ̣ι̣σ̣μ̣έ̣-|νῳ προστίμωι. ἀξιοῦ(μεν) vac. ς....... |
(ἔτους) κβ Καίσαρος [Π]α̣χ̣[ὼν ..] |

 
French translation ( Burnet, Paris, 2003 ).
  

 
À Protarque de la part de Dionysarion, fille de Protarque, assistée de son frère Protarque, et d'Hermione, citoyenne [d'Alexandrie], assistée d'Hermias, fils d'Hermias, le fils de son frère. Dionysarion reconnaît invalide l'accord que le fils décédé de ladite Hermione, Hermias, fils d'Hermias, a soumis, avec Hermione pour garante, au même tribunal, la 21e année de Cæsar en Phaôphi. Dionysarion reconnaît avoir reçu d'Hermione, de la main à la main et hors de la demeure, à cause de la mort de son mari, la dot qu'elle avait apportée à Hermias sous la garantie d'Hermione. Un vêtement valant deux cent quarante drachmes, des boucles d'oreilles, une bague, [...] et cent drachmes d'argent. Elle reconnaît que [ledit] accord est invalide ainsi que tout ce qui y est mentionné. Ni Dionysarion ni quelqu'un d'autre agissant pour elle ne peut ester contre Hermione ni contre les héritiers du défunt Hermias, ni à propos de la dot, du mariage, ou de tout autre chose, écrite ou verbale, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Puisque Dionysarion est enceinte, elle n'estera pas contre Hermione à propos des frais d'accouchement en excipant de cette affaire, et elle est autorisée à exposer le bébé et à se marier à un autre homme. Le contrat est valide, et, en outre, si elle le transgresse, elle est passible des dommages et intérêts fixés. Nous demandons [que ce contrat soit enregistré]. La 22e année de Cæsar [Auguste], Pâchon...
 

 
►  Bibliography
 
 
Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden : Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht, Leipzig-Berlin, 1911, p. 225 ; Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1104 ; Schwarz, Die öffentliche und private Urkunde im römischen Ägypten : Studien zum hellenistischen Privatrecht, Leipzig, 1920, p. 68 ; Wolters, Der Geflügelte Seher, München, 1928, p. 40 ; Hässler, Die Bedeutung der Kyria Klausel in den Papyrusurkunden, Berlin, 1960, p. 18 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 37-38 and 102 ; Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistique, Paris, 1970, p. 198 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, III, Bonn, 1984, p. 115 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 202 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, p. 129 ; Momigliano & Di Donato, Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma, 1992, p. 435 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, I, Stuttgart, 1994, p. 127 / III, pp. 72 and 134 ; Montevecchi & Daris, Scripta selecta, Milano, 1998, p. 261 ; Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt : A Sourcebook, Cambridge, 1998, pp. 171-172, n. 129 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Athens, 1998, pp. 171 and 181 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, pp. 94, 173 ss., 269 and 291 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 268 ; Burnet, L'Égypte ancienne à travers les papyrus : Vie quotidienne, Paris, 2003, n. 200 ; Sánchez-Moreno Ellart, RIDA, 50, 2003, p. 29 ; Hanson in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden-Boston, 2005, p. 97 ; Forni, Le tribù romane, IV, Roma, 2006, p. 454 ; Cohick, Women in the world of the earliest Christians : Illuminating ancient ways of life, Grand Rapids, 2009 ; Rupprecht & Worp, Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten, XII, Leiden, 2009, p. 18.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.