CONVENTIO NUPTIALIS
   
Renewal of a marriage contract
     
( April 3, 13 BC )
 

 
BGU IV, 1101 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
κόλ(λημα) | Πρωτ[άρ]χ̣ωι | πα[ρ]ὰ [Διονυ]σ̣ί̣α̣ς̣ τῆς Διονυσίου ἀστῆ(ς) μετὰ κ(υρίου) Ε̣υ̣...σ̣ι̣ο̣ν̣ο̣ς̣ τοῦ vac. | κ̣α̣ὶ̣ [παρὰ Ἀμμωνίου τοῦ Διονυ]σί(ου) Ἀλεξανδρέ(ως). ἐπεὶ συνό̣ν̣τ̣ες ἑ̣α̣[υτ]ο̣ῖς | ἔ̣τ̣[η ...] ἐ̣χ̣ω̣ρ̣ί̣σ̣θ̣η̣μ̣ε̣ν̣ ἀπ᾽ ἀλλή(λων), τὰ δὲ νῦν εἰς τὸ(ν) αὐτὸ(ν) κα̣τ̣η̣ν̣-|τηκ̣έ̣ν̣α̣ι̣ βίο(ν) συνχωροῦμεν ἐπὶ τοῖσδε ὥστ᾽ ἐπεὶ εἴληφεν | [ὁ Ἀμ]μώνι̣ο̣ς̣ παρὰ τῆ(ς) Διονυσία(ς) διὰ χ(ειρὸς) ἐξ οἴκ(ου) φερνὴν ἱμάτια γυναικ(εῖα) καὶ ἐνωτίω(ν) | χ̣ρ̣υ̣σ̣(ῶν) ζ̣ε̣ῦ̣γ̣ο̣ς̣ τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣ω̣ν̣ δύο καὶ ψέλια ἀργυρᾶ δ̣έ̣κ̣α̣ τιμῆς (δραχμῶν) Δ | κ̣[αὶ ἐπίση]μ̣ο(ν(?)) τὰ δὲ π̣ά̣ν̣τ̣α̣ εἰς λόγο(ν) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) διακοσίων , ἀπὸ τοῦ νῦν | τ̣ὸ̣ν̣ Ἀ̣μ̣μ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ν̣ χορη(γεῖν) αὐτὸ(ν) τῇ Διονυσί(αι) τὰ δέοντα πάντα καὶ τὸν ἱματισ(μὸν) | [ὡς] γ̣υ̣ν̣α̣ι̣(κὶ) γ̣α̣μ̣ε̣τ̣ῇ̣ κατὰ δ(ύναμιν) τῶν ὑπαρχ(όντων) καὶ μὴ κακουχεῖν αὐ(τὴν) μηδὲ ἐγβάλ(λειν) | μ̣η̣(δὲ)  ὑ̣β̣ρ̣(ίζειν)  μηδ(ὲ)  <ἄλλην>  γυναῖκα  ἐπεισάγειν  ἢ  ἐκτίν(ειν)  τὴν  φερνὴ(ν) σὺν ἡ(μιολίαι) | τ̣ῆ̣(ς)   π̣ρ̣ά̣ξ̣(εως)   γ̣ε̣ι̣ν̣ο̣(μένης)   τῇ   Διο(νυσίαι)   ἔκ   τε αὐτοῦ Ἀμμω(νίου) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχ(όντων) αὐ(τοῦ) πάντων | καθ(άπερ) ἐ̣κ̣ δίκ(ης), καὶ τὴν δὲ Διονυσί(αν) συντηρε(ῖν) τὰ πρὸς τὸν ἄνδρ(α) καὶ τὸ(ν) | κ̣[οινὸν] βίο(ν) δίκαια μήτε ἀπόκ(οιτον) μηδ᾽ ἀφήμερο(ν) γείνε(σθαι) ἀπὸ τῆ(ς) οἰκ(ίας) | ἄνευ τῆς Ἀ̣μ̣μ̣ω̣(νίου) γνώ(μης) μηδὲ φθ(είρειν) μηδὲ καταβλ(άπτειν) τ̣ὸ̣ν̣ κοιν(ὸν) | ο̣ἶ̣κ̣ο̣ν ... μηδ̣᾽ ἄλλ(ωι) ἀνδρὶ συνεῖναι ἢ καὶ αὐτὴ(ν) τούτων <τι> διαπραξαμέ(νην) | κ̣ρ̣ι̣θ(εῖσαν) στέρεσθαι τοῦ φερνα(ρίου)   χωρὶς   τοῦ   τὸν   παραβ(αίνοντα)   ἐνέ̣χ̣(εσθαι)   τῷ   ὡρ(ισμένῳ) προστ[ί]μ̣(ωι) | καὶ ἐν ἡμέρ(αις) δὲ χρη(ματιζούσαις) ε ἀφ᾽ ἧς ἐὰν ἀλλήλ(οις) προείπωμ(εν), θησόμεθα | καὶ δ̣ι̣ὰ̣ τῶν ἱεροθυτῶν   τ̣ο̣ῦ̣   σ̣υ̣ν̣ο̣ι̣κ̣(ισίου)   σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣α(φὴν) ........ κ̣α̣ὶ̣   τ̣ὰ̣   κ̣α̣θ̣ή̣κ̣(οντα) | καὶ   τὸ   γεγονὸς ἡμῖν ἐξ ἀλ(λήλων) παιδίο(ν) θῆλυ ᾧ ὄνομ(α) Ἀμμωνάριον | .[...]ρο̣ι̣ς δ᾽ εἰς τὸ παιδίον ὡς ἐὰν ἐπὶ τοῦ καιροῦ κοινῶς κρί-|νωμεν ...... ἀ̣ξ̣ι̣ο̣ῦ̣μ̣ε̣ν̣ ... | (ἔτους) ιζ Καίσαρος Φαρμο(ῦθι) η monogr.
 

 
►  Bibliography
 
 
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, IV, Berlin, 1912, n. 1101 ; Wolff, Written and unwritten marriages in Hellenistic and post-classical Roman law, Haverford, 1939, pp. 35 and 45 ; Dunlap, Latin papyri in the University of Michigan collections, Ann Arbor, 1947, p. 58 ; Häge, Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Köln, 1968, pp. 29, 37 and 39 ; Youtie, ZPE, 21, 1976, pp. 26-28 ; Montevecchi, La papirologia, Milano, 1988, p. 204 ; Delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate, Atlanta, 1991, p. 24 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 53 ;
Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 41 / XI, p. 24 / XII, p. 18 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 256 ; Ziegler, ZPE, 114, 1996, p. 161 ; Porter & Evans, The Scrolls and the Scriptures : Qumran fifty years after, Sheffield, 1997, p. 309 ; Uri Yiftach, ZPE, 115, 1997, pp. 178-182 ; Vérilhac & Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, Athens, 1998, pp. 70 and 171 ; Russo, I gioielli nei papiri di età greco-romana, Firenze, 1999, pp. 143 ss. ;  Instone-Brewer, Tyndale Bulletin, 52, 2001, p. 105 ; Instone-Brewer, Divorce and remarriage in the Bible: the social and literary context, Grand Rapids, 2002, p. 198 ; Sánchez-Moreno Ellart, RIDA, 50, 2003, pp. 29-31 ; Gambetti, The Alexandrian riots of 38 C.E. and the persecution of the Jews : A historical reconstruction, Leiden, 2009, p. 58.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria.