LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE SEU URSONENSIS
   
Charter of Urso
 
( 47-44 BC )
 

 
M. H. Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 393-454, n. 25 ).
 

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
LXI    LXXI    LXXXI    XCI    CI    CXXXI
 

 
[LXI]
[--- cui quis ita ma-]/

 
(Tablet a, Col. I)
 

num  inicere  iussus  erit,  iudicati  iure  man-/us iniectio esto itque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto. uin-/dex   arbitratu   IIuiri   qui{q}ue   i(ure)   d(icundo)   p(raerit) locuples/ |4| esto. ni uindicem dabit iudicatum{q}ue faci-/et, secum ducito. iure ciuili uinctum habeto./ si quis in eo uim faciet, ast eius uincitur, du-/pli damnas esto colonisq(ue) eius colon(iae) (sestertium)/ |8| (uiginti milia) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae cui uo-/let petitio, IIuir(o) qui{q}ue i(ure) d(icundo) p(raerit) exactio iudicati-/oque esto. vacat/
LXII
IIuiri quicumque erunt, ii<s> IIuiri<s> in eos singulos/ |12| lictores binos, accensos sing(ulos), scribas bi-/nos, uiatores binos, librarium, praeconem,/ haruspicem, tibicinem habere ius potestas-/que esto. quique in ea colonia aedil(es) erunt,/ |16| iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas sing(ulos), publi-/cos cum cincto limo (quaternos), praeconem, haruspi-/cem, tibicinem habere ius potestasq(ue) esto. ex eo/ numero, qui eius coloniae coloni erunt, habe-/ |20| to. iisque IIuir(is) aedilibusque, dum eum mag(istratum) ha-/bebunt, togas praetextas, funalia, cereos ha-/bere ius potestasq(ue) esto. quos quisque eo-/rum ita scribas lictores accensos uiatorem/ |24| tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis/ omnibus eo anno, quo anno quisque eorum/ apparebit, militiae uacatio esto, neue quis e-/um eo anno, quo mag(istratibus) apparebit, inuitum/ |28| militem facito neue fieri iubeto neue eum/ cogito neue ius iurandum adigito neue a-/digi iubeto neue sacramento rogato neue/ rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallici-/ |32| ue causa. eisque merces in eos singul(os), qui IIui-/ris apparebunt, tanta esto, in scribas sing(ulos)/ (sestertium) (mille ducenti), in accensos sing(ulos) (sestertium) (septingenti), in lictores/ sing(ulos) (sestertium) (sescenti), in uiatores sing(ulos) (sestertium) (quadringenti), in libra-/ |36| rios sing(ulos) (sestertium) (trecenti), in haruspices sing(ulos) (sestertium) (quingenti), prae-/coni (sestertium) (trecenti), qui aedilib(us) appareb(unt), in scribas/ sing(ulos) (sestertium) (octingenti), in haruspices sing(ulos) (sestertium) (centum), in ti-/

 
(Tablet a, Col. II)
 

bicines   singul(os) (sestertium) (trecenti), in praecones sing(ulos) (sestertium) (trecenti),/ <itque> iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere liceto. vacat/
LXIII
IIuiri, qui primi ad pr(imas) k(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum) habebunt, appari-/ |4| tores totidem habento <quot> sing(ulis) apparitores ex h(ac) l(ege) ha-/bere licet{o}. iisque apparitorib(us) merces tanta esto,/ quantam esse oporteret, si partem (quartam) anni a<ppar->/uissent, ut pro portione, quam diu apparuiss<e>nt, mer-/ |8| cedem pro eo kaperent, itque iis s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) l(iceto). vacat/
LXIIII
IIuiri   quicumque   post   colon(iam)   deductam   erunt,   ii   in   die-/bus   (decem)   proxumis,   quibus eum mag(istratum) gerere coeperint, at/ decuriones referunto, cum non minus duae partes/ |12| ader<u>nt, quos et quot dies festos esse et quae sacra/ fieri publice placeat et quos ea sacra facere place-/at. quot ex eis rebus decurionum maior pars, qui/ tum aderunt, decreuerint statuerint, it ius ratum-/ |16| que esto, eaque sacra eique dies festi in ea colon(ia)/ sunto. vacat/
LXV
quae pecunia poenae nomine ob uectiga<l>ia, quae/ colon(iae) G(enetiuae) Iul(iae) erunt, in publicum redacta erit, eam/ |20| pecuniam ne quis erogare neue cui dare neue attri-/buere potestatem habeto nisi at ea   sacra,   quae   in/   colon(ia) alioue quo loco colonorum nomine fia<n>t,/ neue quis aliter eam pecuniam s(ine) f(raude) s(ua) kapito, n<e>ue quis/ |24| de ea pecunia ad decuriones referundi neue quis/ de ea pecunia   sententiam   dicendi   ius   potestat(em)-/que   habeto. eamque pecuniam ad ea sacra, quae/ in ea colon(ia) alioue quo loco colonor<um> nomine/ |28| fient, IIuiri s(ine) f(raude) s(ua) dato attribuito itque ei facere/ ius potestasq(ue) esto. eique cui ea <p>ecunia dabi-/tur s(ine) f(raude) s(ua) kapere liceto. vacat/
LXVI
quos pontifices quosque augures C(aius) Caesar, quiue/ |32| iussu eius colon(iam) deduxerit, fecerit ex colon(ia)   Ge-/net(iua),   ei   pon<t>ifices   eique   augures   c(oloniae)   G(enetiuae) I(uliae) sunto, eiq(ue)/ pon<t>i[fi]ces auguresque in pontificum augu-/rum conlegio in ea colon(ia) sunto, ita uti qui/ |36| optima lege optumo iure in quaque colon(ia)/ pontif(ices) augures sunt erunt. iisque pontificibus/ auguribusque, qui in quoque eorum collegio/ erunt, liberisque eorum militiae munerisq-/

 
(Tablet a, Col. III)
 

ue public<i> uacatio sacro sanctius esto uti pon-/tifici Romano est erit, <a>e<r>aque militaria ei omni-/a merita sunto. de auspiciis quaeque ad eas res per-/ |4| tinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto. eis-/que pontificib(us) auguribusque ludis, quot publice ma-/gistratus facient, et cum ei pontific(es) augures sa- vacat/ cra publica c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) facient, togas praetextas haben-/ |8| di ius potestasq(ue) esto. eisque pontificib(us) augurib(us)- vacat/ q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones specta-/re ius potestasque esto. vacat/
LXVII
quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) post h(anc) l(egem) da-/ |12| tam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demor-/tui damnatiue loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusue erit,/ is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex/ augurq(ue) esto, ita uti qui optuma lege in quaque/ |16| colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt. neue quis/ quem in conlegium pontificum kapito suble-/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon-/tificib(us) ex iis, qui c(oloniae) G(enetiuae) sunt, erunt. neue quis quem/ |20| in conlegium augurum sublegito cooptato ni-/si tum cum minus tribus auguribus ex eis, qui/ colon(iae) G(enetiuae) I(uliae) sunt, erunt. vacat/
LXVII<I>
IIuiri praef(ectus)ue comitia pontific(um) augurumq(ue), quos h(ac) l(ege)/ |24| <f>a<c>ere oportebit, ita habeto, prodi<c>ito, ita uti/ IIuir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit). vacat/
LXIX
IIuiri   qui   post   colon(iam)   deduc<t>am   primi   erunt, ii in su-/o mag(istratu) et, quicumq(ue) IIuir(i) in colon(ia) Iul(ia) erunt, ii in/ |28| diebus (sexaginta) proxumis, quibus eum mag(istratum) gerere coe-/perint, ad decuriones referunto, cum non minus/ (uiginti) aderunt, uti redemptori redemptoribusque,/ qui ea redempta habebunt quae ad sacra resq(ue)/ |32| diuinas opus erunt, pecunia ex lege locationis/ adtribuatur soluaturq(ue). neue quisquam rem ali-/am at decuriones referunto neue quot decuri-/onum decret(um) faciunto antequam eis redemp-/ |36| toribus pecunia ex lege locationis attribuatur/ soluaturue d(ecurionum) d(ecreto), dum ne minus (triginta) atsint, cum/ e(a) r(es) consulatur. quot ita decreuerint, ei IIuir(i)/

 
(Tablet b, Col. I)
 

redemptori redemptoribus attribuendum/ soluendumque curato, dum ne ex ea pecunia/ soluant adtribuant, quam pecuniam ex h(ac) l(ege)/ |4| [ad] ea sacra, quae in colon(ia) alioue quo loco pu-/blice fiant, dari adtribui oportebit. vacat/
[L]XX
IIuiri quicu[m]que erunt, ei praeter eos qui primi/ post h(anc) l(egem) [fa]cti erunt, ei in suo mag(istratu) munus lu-/ |8| dosue scaenicos Ioui Iunoni Mineruae deis/ deabusq(ue) quadriduom m(aiore) p(arte) diei, quot eius fie-/ri <poter>it, arbitratu decurionum faciun-/to inque eis ludis eoque munere unusquis-/ |12| que eorum de sua pecunia ne minus (sestertium) (bina milia)/ consumito et ex pecunia publica in sing(ulos)/ IIuir(os) d(um)t(axat) (sestertium) (bina milia) sumere consumere liceto, i<t>-/que eis s(ine) f(raude) s(ua) facere   liceto,   dum   ne quis ex ea/ |16| pecun(ia) sumat neue adtributionem faciat,/ quam pecuniam h(ac) l(ege) ad ea sacra, quae in co-/lon(ia) alioue quo loco public{a}e fient, dari/ adtribui oportebit. vacat/
LXXI
aediles  quicumq(ue)  erunt  in  suo  mag(istratu)  munus  lu-/dos<ue>  scaenicos  Ioui  Iunoni Mineruae tri-/duom maiore parte diei, quot eius fieri pote-/rit, et unum diem in circo aut in foro Veneri/ |24| faciunto, inque eis ludis eoque munere unus-/quisque eorum de sua pecunia ne minus (sestertium) (bina milia)/ consumito de<q>ue publico in sing(ulos) aedil(es) (sestertium) (singula milia)/ sumere liceto, eamq(ue) pecuniam IIuir praef(ectusue)/ |28| dandam adtribuendam curanto itque iis/ s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) liceto. vacat/
LXXII
quotcumque   pecuniae   stipis   nomine   in   aedis/ sacras datum inlatum erit, quot eius pecuni-/ |32| ae eis sacri{i}s superfuerit, quae sacra, uti h(ac) l(ege) <f(ieri)>/ oportebit, ei deo deaeue, cuius ea aedes erit, fac-/ta <fuer>i<n>t, ne quis facito neue curato neue interce-/dito, quo minus in ea aede consumatur, ad/ |36| quam aedem ea pecunia stipis nomine da-/ta conlata erit, neue quis eam pecuniam alio/ consumito ne[u]e quis facito, quo magis in/

 
(Tablet b, Col. II)
 

alia re consumatur. vacat/
LXXIII
ne quis intra fines oppidi colon(iae)ue, qua aratro/ circumductum erit, hominem mortuom/ |4| inferto neue ibi   humato   neue   urito   neue   homi-/nis   mortui monimentum aedificato. si quis/ aduersus ea fecerit, is c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) (sestertium) (quinque milia) d(are) d(amnas) esto,/ eiusque pecuniae   cui   uolet   petitio   persecu-/ |8| tio   †exactioq(ue)†   esto.   itque   quot inaedificatum/ erit IIuir aedil(is)ue dimoliendum curanto. si/ aduersus ea mortuus inlatus positusue erit,/ expianto uti oportebit. vacat/
LXXIV
ne quis ustrinam nouam, ubi homo mortuus/ combustus non erit, prop{r}ius oppidum pas-/sus (quingentos) facito. qui aduersus ea fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis)/ c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae cui uolet peti-/ |16| tio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. vacat/
LXXV
ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito/ neue demolito neue disturbato, nisi si praedes/ IIuir(um) arbitratu dederit se re<d>aedificaturum, aut/ |20| nisi decuriones decreuerint, dum ne minus (quinquaginta)   ad-/sint, cum e(a) r(es) consulatur. si quis aduersus ea fece<rit>,/ q(uanti) e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui uolet pe-/titio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. vacat/
LXXVI
figlinas teglarias maior<e>s tegularum (trecentarum) tegu-/lariumq(ue) in oppido colon(iae) Iul(iae) ne quis habeto. qui/ habuerit, it{a} aedificium isque locus publicus/ colon(iae) Iul(iae) esto, eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia)/ |28| G(enetiua) Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raerit), s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum redigito. vacat/
LXXVII
si qu<a>s uias fossas cloacas IIuir aedil(is)ue publice/ facere inmittere commutare aedificare mu-/nire intra eos fines, qui colon(iae) Iul(iae) erunt, uolet,/ |32| quot eius sine iniuria priuatorum fiet, it is face-/re liceto. vacat/
LXXIIX
quae     uiae   publicae   itineraue   publica   sunt   fuerunt/   intra   eos   fines,   qui   colon(iae)   dati   erunt, quicumq(ue)/ |36| limites quaeque uiae quaeque itinera per eos a-/gros sunt erunt fueruntue, eae uiae eique limites/ eaque itinera publica sunto. vacat/
LXXIX
qui fluui riui fontes lacus aquae stagna paludes/ |40| sunt in agro, qui colon(is) h[ui]usc(e) colon(iae) diuisus/

 
(Tablet b, Col. III)
 

 
erit, ad eos riuos fontes lacus aquasque sta-/gna paludes itus actus aquae haustus iis item/ esto, qui eum agrum habebunt possidebunt, uti/ |4| iis fuit, qui eum agrum habuerunt possederunt./ itemque iis, qui eum agrum habent possident ha-/bebunt possidebunt, itineris aquarum lex ius-/que esto. vacat/
LXXX
quot cuique negotii publice in colon(ia) de decur(ionum) sen-/tentia datum erit, is cui negotium datum erit e-/ius rei rationem decurionib(us) reddito referto-/que in dieb(us) (centum quinquaginta) proxumis <quibus>   it   negotium   confecerit/ |12| quibusue it negotium gerere desierit, quot eius/ fieri poterit, s(ine) d(olo) m(alo). vacat/
LXXXI
quicumque IIuir(i) aed(iles)ue colon(iae) Iul(iae) erunt, ii scribis/ suis, qui pecuniam publicam colonorumque/ |16| rationes scripturus erit, antequam tabulas/ publicas scrib<a>t tractetue, in contione palam/ luci nundinis in forum <uerso> ius iurandum adigi-/to per Iouem deosque Penates sese pecuniam pu/ |20| blicam   eius   colon(iae)   concustoditurum   rationes-/que ueras habiturum esse, u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum)   e(sse)   u(olet),   s(ine)   d(olo) m(alo), ne-/que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem)/ d(olo)  m(alo).  uti  quisque  scriba  ita  iurauerit, in tabulas/ |24| publicas referatur facito. qui ita non iuraue-/rit, is tabulas publicas ne scribito neue aes/ apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito./ qui ius iurandum non adegerit, ei (sestertium) (quinque milia) mul-/ |28| tae esto, eiusq(ue) pecuniae cui uolet petitio per-/secutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. vacat/
LXXXII
qui agri quaeque siluae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae),/ quibus publice utantur, data adtributa e-/ |32| runt, ne quis eos agros neue eas siluas uen-/dito neue locato longius quam in quinquen-/nium, neue ad decuriones referto neue decu-/rionum consultum facito, quo ei agri eaeue/ |36| siluae ueneant aliterue locentur. neue, si ue-/nierint, itcirco minus c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) sunto. quique iis/ rebus fruc<t>us erit, quot se emisse dicat, is in/ iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) (sestertium) (centum) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas)/
 

 
(Tablet b, Col. IV)
 

 
[esto, eiusq(ue) pecuniae cui uolet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto.]/ [---]
 

 
(Tablet b, Col. V)
 

 
[---]
[XCI]
[si quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) factus creatusue]/
 

 
(Tablet c, Col. I)
 

 
erit, tum quicumque decurio augur pontifex huiusque/ col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusue it oppidum p(assus) (mille)/ non habebit annis (quinque) proxumis, unde pignus eius quot satis/ |4| sit capi possit, is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es-/to qui<q>ue IIuiri in ea col(onia) erunt   eius   nomen de decurio-/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum/ curanto, u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) u(olent), idq(ue) eos IIuir(os) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto). vacat/
XCII
IIuiri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt, ei de legatio-/nibus publice mittendis ad decuriones referunto, cum/ m(aior) p(ars) decurion(um) eius colon(iae) aderit, quotque de his rebus/ maior pars eorum qui tum aderunt constituerit,/ |12| it ius ratumque esto. quamque legationem ex h(ac) l(ege) exue/ d(ecurionum) d(ecreto), quot ex hac lege factum erit, obire oportuerit/ neque obierit qui lectus erit, is pro se uicarium ex eo/ ordine, uti hac lege deue <d(ecurionum) d(ecreto)> d(ari) o(portebit), dato. ni ita dederit,   in/ |16| res   sing(ulas),   quotiens   ita   non fecerit, (sestertium) (decem milia) colon(is) hu-/iusque col(oniae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui uolet petitio/ persecutioque esto. vacat/
XCIII
quicumque IIuir post colon(iam) deductam factus creatusue/ |20| erit quiue praef(ectus) qui ab IIuir(o) e lege huius coloniae relic-/tus erit, is de loco publico neue pro loco publico neue/ ab redemptor<e> mancipe praed(e)ue donum munus mercedem/ aliutue quid kapito neue accipito, neue facito quo/ |24| quid ex ea re at se suorumue quem perueniat. qui at-/uersus ea fecerit, is (sestertium) (uiginti milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eius-/que pecuniae cui uo<l>et petitio persecutioque esto. vacat/
XCIIII
ne   quis   in   hac   colon(ia)   ius dicito neue cuius in ea colon(ia)/ |28| iuris dictio esto nisi IIuir(i) aut quem IIuir{i} praef(ectum)/ reliquerit aut aedil(is), uti h(ac) l(ege) o(portebit). neue quis pro <qu>o/ imper(io) potestat(e)ue facito, quo quis in ea colonia/ ius dicat, nisi quem ex h(ac) l(ege) dicere oporte<b>i<t>. vacat/
XCV
qui reciperatores dati erunt, si eo die quo iussi erunt/ non iudicabunt, IIuir prae<f>(ectus)ue ubi e(a) r(es) a(getur) eos rec(iperatores)/ eumque cuius res a(getur) adesse iubeto diemque cer-/
 

 
(Tablet c, Col. II)
 

 
tum dicito, quo die atsint, usque ateo, dum e(a) r(es)/ iudicata erit. facitoque, uti e(a) r(es) in diebus (uiginti)/   proxumis,   quibus   d(e) e(a) r(e) rec(iperatores) dati iussiue e-/ |4| runt iudicare, iudic(etur), u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) u(olet). testibusque/ in eam rem publice dumta<x>at h(ominibus) (uiginti), qui  colon(i)/ incolaeue erunt, quibus {h}is qui rem quaere-/<t> uolet, denuntietur facito. quibusq(ue) ita tes-/ |8| timonium <d>enuntiatum erit quique in tes-/timonio dicendo nominati erunt, curato/ uti at it iudicium atsint. testimoniumq(ue)/ si quis quit earum rer(um), quae res tum age-/ |12| tur, sciet aut audierit, iuratus dicat faci-/to, uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) u(olet), dum ne omnino amplius/ h(omines) (uiginti) in iudicia singula testimonium dice-/re cogantur. neue quem inuitum testimo-/ |16| nium dicere cogito, cui ei, quae r(es) tum age-/tur, gener socer, uitricus priuignus, patron(us)/ lib(ertus), consobrinus <sit> propiusue eum ea cogna-/tione atfinitate{m}ue contingat. si IIuir/ |20| praef(ectus)ue, qui e<am> re<m> colon(is) petet, non ade-/rit ob eam rem, quot ei morbus sonticus,/ uadimonium, iudicium, sacrificium, funus/ familiare feriaeue de<n>icales erunt, quo/ |24| minus adesse possit, siue is propter magistra-/tu<m> potestatemue p(opuli) R(omani) minus atesse poterit,/ quo magis eo absente de eo cui {i}is negotium/ facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iu-/ |28| dicetur, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). si priuatus petet et is, cum/ de ea re iudicium fieri oportebit, non aderit/ neque arbitratu IIuir(i) praef(ecti)ue ubi e(a) r(es) a(getur) excu-/sabitur e<i> harum quam causam esse, quo minus/ |32| atesse possit, morbum sonticum,   uadimonium,/   iudicium,   sacrificium,   funus   familiare,   feria<s>/ de<n>icales eumue propter mag(istratum)     potestatemue/     p(opuli)   R(omani)   atesse   non   poss<e>,   post   ei   earum,   quarum r(erum)/ |36| h(ac) l(ege) quaestio erit, actio ne esto. deq(ue) e(a) r(e) siremps/
 

 
(Tablet c, Col. III)
 

 
lex resque esto, qu<a>s<i> si neque iudices re<i>ecti neq(ue) recip(eratores)/ in eam rem dati essent. vacat/
XCVI
si quis decurio eius colon(iae) ab IIuir(o) praef(ecto)ue postulabit/ |4| u<t>i ad decuriones referatur, de pecunia publica de-/que multis poenisque deque locis agris aedificis/ publicis quo <p>acto queri iudicariue oporteat, tum/ IIuir{i} qui{q}ue iuri dicundo praeri<t> d(e) e(a) r(e) primo/ |8| quoque die decuriones consulito decurionum-/que consultum facito fiat, cum non minus m(aior) p(ars)/ decurionum atsit, cum ea re<s> consuletur. uti m(aior) p(ars) [[..]]/ decurionum, qui tum ader<u>nt, censuer(int), ita ius/ |12| ratumque esto. vacat/
XCVII
ne quis Iluir neue quis pro potestate in ea colon(ia)/ facito neue ad decur(iones) referto neue d(ecurionum) d(ecretum)   facito/   fiat,   quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atoptetur-/ |16| ue praeter eum, qu<i> c(urator) a(gris) d(andis) a(tsignandis) i(udicandis) ex lege Iulia est, eum-/que, qui eam colon(iam) deduxerit, liberos posteros<q>ue/ eorum, nisi de m(aioris) p(artis) decurion(um) <qui tum ad>erunt per tabellam/ sententia{m}, cum non minus (quinquaginta) aderunt, cum e(a) r(es)|20| consuletur. qui atuersus ea feceri<t>, (sestertium) (quinque milia) colon(is)/ eius colon(iae) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae colon(orum) eius/ colon(iae) cui uolet petitio esto. vacat/
XCVIII
quamcumque munitionem decuriones huius-/ |24| ce coloniae decreuerint, si m(aior) p(ars) [[..]] decurionum/   atfuerit,   cum   e(a)   r(es) consuletur, eam munitionem/ fieri liceto, dum ne amplius in annos sing(ulos) in-/ que homines singulos puberes operas quinas et|28| in iumenta plaustraria iuga sing(ula) operas ter-/nas decernant. eique munitioni aed(iles) qui tum/ erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto. uti decurion(es) censu-/erint, ita muniendum curanto, dum ne in-/ |32| uito eius opera exigatur, qui minor annor(um) (quattuordecim)/ aut maior annor(um) (sexaginta) natus erit. qui in ea colon(ia)/ intraue eius colon(iae) fin<e>s domicilium praedi-/umue habebit neque eius colon(iae) colon(us) erit, is ei-/ |36| dem munitioni uti colon(us) pare{n}to. vacat/
XCVIIII
quae aquae publicae in oppido colon(iae) Gen(etiuae)/
 

 
(Tablet c, Col. IV)
 

 
adducentur, IIuir(i) qui tum erunt ad decuriones,/ cum duae partes aderunt, referto, per quos agros/ aquam ducere liceat. qua p<ar>s maior decurion(um),/ |4| qui tum aderunt, duci decreuerint, dum ne/ per it aedificium,   quot   non   eius   rei   causa   factum/   sit,   aqua   ducatur, per eos agros aquam ducere/ i(us) p(otestas)que esto; neue quis facito, quo minus ita/ |8| aqua ducatur. vacat/
C
si quis colon(us) aquam in priuatum caducam du-/cere uolet isque at IIuir(um) adierit postulabit-/<q>ue, uti ad decurion(es) referat, tum is IIuir, a quo/ |12| ita postulatum erit, ad decuriones, cum non mi-/nus (quadraginta) aderunt, referto. si decuriones, m(aior) p(ars) qui/ tum atfuerint, aquam caducam in priuatum duci/ censuerint, ita ea aqua utatur, quo<t> sine priua-/ |16| ti{m} iniuria fiat, i(us) potest(as)que e(sto). vacat/
CI
quicumque  comitia magistrat<ib>us creandis subrogan-/dis habebit, is ni qu<em> eis comitis pro tribu acci-/pito   neue   renuntiato   neue renuntiari iubeto,/ |20| qui <in> e<a>rum qua{e} causa erit, qua{e} eum h(ac) l(ege) in colon(ia)/ decurionem nominari creari inue decurionibus/ esse non oporteat non liceat. vacat/
CII
IIuir qui h(ac) l(ege) quaeret iud(icium) exercebit, quod iudicium/ |24| uti uno die fiat h(ac) l(ege) praestitu<tu>m non est, ne quis/ eorum ante h(oram) <(primam)> neue post horam (undecimam) diei quaerito/ neue iudicium exerceto. isque IIuir in singul(os)/ accusatores, qui eorum delator erit, ei h(oras) (quattuor), qui/ |28| subscriptor erit, h(oras) (duo) accusandi potest(atem) facito. si/ quis accusator de suo tempore   alteri   concesserit,/   quot   eius   cuique   concessum erit, eo amplius cui/ concessum erit dicendi potest(atem) facito. qui de suo/ |32| tempore alteri concesserit, quot eius cuique conces-/serit, eo minus ei dicendi potest(atem) facito. quot horas/ omnino omnib(us) accusatorib(us) in sing(ulas) actiones di-/cendi potest(atem) fieri oporteb(it), totidem horas et alte-/ |36| rum tantum reo quiue pro eo dicet in sing(ulas) actiones/
 

 
(Tablet c, Col. V)
 

 
dicendi potest(atem) facito. vacat/
CIII
quicumque in col(onia) Genet(iua) IIuir praef(ectus)ue i(ure) d(icundo) praerit, is, colon(os),/ incolasque, contributos, quocumque tempore colon(iae) fin(ium)|4| d<efen>dendorum causa armatos educere decurion(es)   cen(suerint),/   quot   m(aior)   p(ars) qui tum aderunt decreuerint, id e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto). is-/que IIuir aut quem IIuir armatis praefecerit idem/ ius eademque anim{a}aduersio esto, uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) R(omani) in/ |8| exercitu p(opuli) R(omani) est, itque e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) i(us) p(otestas)que e(sto), dum it, quot/ m(aior) p(ars) decurionum decreuerit, qui tum aderunt, fiat. vacat/
CIIII
qui limites decumaniqu<e> intra fines c(oloniae) G(enetiuae) deducti facti-/que erunt, quaecumq(ue) fossae   limitales   in   eo   agro   erunt,/ |12| qui iussu C. Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que/ c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus erit, ne quis limites/ decumanosque opsaeptos neue quit immolitum neue/ quit ibi opsaeptum habeto, neue eos arato, neue e<a>s fossas/ |16| opturato neue opsaepito, quo minus suo itinere aqua/ ire fluere possit. si quis atuersus ea quit fecerit,   is in/ res sing(ulas), quotienscumq(ue) fecerit, (sestertium) (mille) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto,/ eiusq(ue) pecun(iae) cui uolet petitio p(ersecutio)q(ue) esto. vacat/
CV
si quis quem decurion(em) indignum loci aut ordinis de-/curionatus esse dicet, praeterquam quot libertinus/ erit, et ab IIuir(o) postulabitur, uti de ea re iudici-/um reddatur, IIuir quo de ea re in ius aditum erit,/ |24| ius dicito iudiciaque reddito. isque decurio,/ qui iudicio condemnatus erit, postea decurio/ ne esto neue in decurionibus sententiam dici-/to neue IIuir(atum) neue aedilitatem petit{i}o neue/ |28| quis IIuir comitis suffragio eius rationem/ habeto neue IIuir(um) neue aedilem renunti-/ato neue renuntiari sinito. vacat/
CVI

quicumque c(olonus) c(oloniae) G(enetiuae) erit, quae iussu C. Caesaris dic<t>(atoris) ded(ucta)/ |32| est, ne que in ea col(onia) coetum conventum coniu-/


 
(Tablet d, Col. I)
 

 
[rationem ---]/
 

 
(Fr. 1)
 

 
[CVIII]
[---] IIuir(???) qu[---]/ esto. vacat/
CVIIII
cui pupillo pupill[aeue mulieriue col(onis) col(oniae) Gen(etiuae) Iul(iae) in His-]|4| pania tutor no[n erit incertusue erit, si is pupil-]/lus eaue (pupilla) mul[ierue at IIuir(um) adierit et pos-]/tulabit uti sibi tu[torem det et nominabit quem tuto-]/rem sibi dari u[olet, tum is IIuir a quo ita pos-]|8| tulat[um erit ---]/ [---]
 

 
(Fr. 10)
 

 
[--- d]ebeto neue cui[ ---]/ [--- cu]m ea dicta erit pet[---]/ [--- qui]cumque eru[nt ---]/ |4| [---]
 

 
(Fr. 6)
 

 
[---] [---]unt/ [--- ]inierint/ [--- le]gito  ita ut ex/ |4| [--- iu]dices legant/ [--- iudic]es legat ni-/[si ---]n non erit/ [--- ]an(nos) (uiginti) na-/ |8| [tus ---]is causa/ [--- ]iudic(???) le-/[--- ]min[us (?) ---]/ [---]
 

 
(Fr. 7)
 

 
[---] [--- ]q[ui] ita le[cti ---]/ [--- ta]bula in albo in pub[lico ---]/ [--- ]IIuir iudi[c---]|4| [--- ]ad[ ---]/ [---]
 

 
(Fr. 5, Col. I)
 

 
[--- pe]tet   neque   pos-/[tulauerit --- qui pro]uinciae prae-/[rit --- u]adimonium|4| [--- ]non deiera-/[uerit --- i]niuriam non/ [--- ]in colon(ia)/ [---]
 

 
(Fr. 5, Col. II)
 

 
II[uir ---]/ [---]
 

 
(Fr. 2)
 

 
[---] [--- iu]dicio certa-/[re uolet --- in ea c]olon(ia) sibi/ [--- postula]bit uti e(a) r(es) in con-/ |4| [---]um ex edicto e-/[--- pr]omittat fac[...]/ [---]oi[---]/ [---]
 

 
(Fr. 3)
 

 
[---] [--- ]+ ad[ ---]/ [--- cu]m seruo furti age[---]/ [--- d]ominum it furtum pertineat[ ---]/ |4| [---]s erit quam in ea   colon(ia)   iuris[ dictio ---]/   [--- eiu]s   rei in ea colon(ia) actio esto q[u---]/ [---]+ actio erit earum rerum alio[---]/ [---]+++[---]/ |8| [---]
 

 
(Fr. 8)
 

 
[---] eas[---]/ me+[---]/ nequ[e ---]/ |4| tio  iu[d---]/ esto f[---]/ neue f[--- in]/ probr[um ---]/ |8| recip[erator---]/ [---]
 

 
(Fr. 4)
 

 
[---]   [--- ]cure[t ---]/ [--- ad]uersus[ ---]/ [---]que  recusab[it ---]/ |4| [--- ]defendat  tum[ ---]/ [--- ]qui  ad eum n[---]/ [---]um+[---]/ [---]
 

 
(Fr. 11)
 

 
[---] [---]tus tu[m]/ [--- p]lebis/
 

 
(Fr. 9)
 

 
[---] [---]+[---]/ [---]usu[---]/ [--- I]Iuir e[---]/ |4| [---]iumq[ue ---]/ [--- f]ueri[t ---]/ [---]fue[rit ---]/ [---]
 

 
(Tablet d, Col. V)
 

 
[CXXIII]
[--- eum]/
 

 
(Tablet e, Col. I)
 

 
qui accusabitur ab his iudicibus eo iudicio absolui/ iubeto. qui ita absolutus erit, quod iudicium [pr]aeuari-/cation(is) causa <fac>tum non sit, is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus esto. vacat/
CXXIIII
si  quis  decurio  c(oloniae)  G(enetiuae)  decurionem  c(oloniae)  G(enetiuae) h(ac) l(ege) de indignitate ac-/cusabit eum<que> quem accusabit eo iudicio h(ac) l(ege) condemna-/rit, is qui quem eo iudicio ex h(ac) l(ege) condemnarit, si uolet,/ in eius locum qui condemnatus erit sententiam dice-/ |8| re ex h(ac) l(ege) liceto itque eum s(ine) f(raude) s(ua) iure lege recteq(ue) fa-/cere liceto, eiusque is locus in decurionibus sen-/tentiae dicendae rogandae h(ac) l(ege) esto. vacat/
CXXV
quicumque locus ludis decurionibus datus <at>signatus/ |12| relictusue erit, ex quo loco decuriones ludos spectare/ o(portebit), ne quis in <e>o loco nisi qui tum decurio c(oloniae) G(enetiuae) erit, qui-/ue tum magist<r>atus     imperium   potestatemue   colono<r(um)>/   suffragio   ger<e>t   iussu{q}ue   C. Caesaris dict(atoris) co(n)s(ulis) proue/ |16| co(n)s(ule) habebit, quiue pro quo imperio potestateue tum/ in col(onia) Gen(etiua) erit, quibusque locu<m> in decurionum loco/ ex d(ecurionum) d(ecreto) col(oniae) Gen(etiuae) d(ari) o(portebit), quod decuriones de<c>r(euerint), cum non minus/ dimidia pars decurionum adfuerit cum e(a) r(es) consulta erit,/ |20| ne quis praeter eos, qui s(upra) s(cripti) s(unt), qui locus decurionibus da-/tus atsignatus relictusue erit, in eo loco sedeto neue/ quis alium in ea loca sessum ducito neue sessum <d>uci/ iubeto s<c(iens)> d(olo) m(alo). si quis aduersus{ue} ea sederit sc(iens) d(olo) m(alo) [si]ue/ |24| quis atuersus ea sessum duxerit duciue iusserit sc(iens) d(olo) m(alo),/ is in res sing(ulas), quotienscumque quit d(e)   e(a)   r(e) atu<er>sus ea/ fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are)   d(amnas)   esto,   eiusque   pecuniae   qui   eorum/   uolet   rec(iperatorio)   iudicio   aput   IIuir(um) praef(ectum)ue actio petitio perse-/ |28| cutio ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que e(sto). vacat/
CXXVI
IIuir, aed(ilis), praef(ectus) quicumque c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) ludos scaenicos faciet, si-/ue quis alius c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) ludos scaenicos faciet, colonos Geneti-/uos incolasque hospites atuentoresque ita sessum du-/ |32| cito, ita locum dato <at>tribuito atsignato, uti d(e) e(a) r(e) de/ eo loco dando atsignando decuriones, cum non min(us)/ (quinquaginta) decuriones, cum e(a) r(es) c(onsuletur), in decurionibus adfuerint,/ decreuerint statuerint s(ine) d(olo) m(alo). quot ita ab decurionib(us)/ |36| de loco dando atsignando statu<tum> decretum erit,/ it h(ac) l(ege) i(us) r(atum)q(ue) esto. neue is qui ludos faciet aliter alioue/ modo sessum ducito neue duci iubeto neue locum dato/ ne<ue> dari iubeto neue locum attribuito   neue   attribui/ |40| iubeto   neue locum atsignato neue atsignari iubeto ne-/ue quit facito, quo{d} a{.}l{.}iter alioue modo, adque uti/ locus datus atsignatus attributusue erit, sedeant, ne-/ue facito, quo quis alieno loco sedeat, sc(iens) d(olo) m(alo). qui atuer-/ |44| sus ea fecerit, is in res singulas, quotien[sc]umque quit/   atuersus   ea   fecerit,   (sestertium)   (quinque milia)   c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiu[squ]e pecuni-/ae cui uolet rec(iperatorio) iudicio aput IIuir(um) pr[a]ef(ectum)ue actio pe-/titio persecutioque h(ac) l(ege) ius potestasque esto. vacat/
CXXVII
quicumque ludi scaenici c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) fient, ne quis in or-/
 

 
(Tablet e, Col. II)
 

 
chestram ludorum spectandor(um) causa praeter mag(istratum)/ proue mag(istratu) p(opuli) R(omani), quiue   i(ure)   d(icundo)   p(raerit) [e]t si quis senator p(opuli) R(omani) est erit/ fuerit, et si quis senatoris f(ilius) p(opuli) R(omani) est erit fuerit, et si/ |4| quis praef(ectus) fabrum eius mag(istratus) proue magistrat<u>,/ qui prouinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem {Baeticae pra-/erit} optinebit, erunt, et quos ex h(ac) l(ege) decurion(um) loco/ <d(ecreto)> decurion<u>m sedere oportet oportebit, praeter eos/ |8| qui s(upra)   s(cripti)   s(unt)   ne   quis   in   orchestram   ludorum   spectan-/dorum causa sedeto, neue quisque mag(istratus) proue mag(istratu)/ p(opuli) R(omani) q(ui) i(ure) d(icundo) p(raerit) v ducito, neue quem quis sessum   ducito,/   neue   in   eo   loco sedere sinito, uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) <u(olet)> s(ine) d(olo) m(alo). vacat/
CXXVIII
II(uir)   aed(ilis)   pra<e>f(ectus)   c(oloniae)   G(enetiuae)   I(uliae)   quicumque   erit,   is suo quoque anno mag(istratu)/   imperioq(ue)   facito curato, quod eius fieri poterit,/ u(ti) <q(uod)> r(ecte) f(actum) <e(sse)> u(olet) s(ine) d(olo) m(alo) mag(istri) ad fana templa delubra, que/ ad modum decuriones censuerint, suo qu<o->/ |16| que anno fiant e<i>qu[e] d(ecurionum) d(ecreto) suo quoque anno/ ludos circenses, sacr[i]ficia puluinariaque/ facienda curent, que [a]d modum quitquit de iis/ rebus, mag(istris) creandis, [lu]dis circensibus facien-/ |20| dis, sacrificiis procu[r]andis, puluinaribus fa-/ciendis decuriones statuerint decreuerint,/ ea omnia ita fiant. deque iis omnibus rebus/ quae s(upra) s(criptae) s(unt) quotcumque decuriones statuerint/ |24| decreuerint, it ius ratumque esto, eiq(ue) omnes,/ at quos ea res pertinebit, quot quemque eorum/ ex h(ac) l(ege) facere oportebit, faciunto s(ine) d(olo) m(alo). si quis/ atuersus ea fecerit quotiens<cum>que     quit   atuer-/ |28| sus   ea   fecerit,   (sestertium)   (decem milia)   c(olonis)   c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecun(iae)/ cui eorum uolet rec(iperatorio) iudic(io) aput   IIuir(um)   [[---]]/   [[---]]praef(ectum)<ue>   actio   petitio   persecutioq(ue)   e(x)   h(ac)   l(ege)/   ius pot(estas)<que> esto. vacat/
CXXIX
IIuir(i) aediles praef(ectus) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicumqu<e> erunt decurionesq(ue) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) qui-/cumq<u>e erunt, ii omnes d(ecurionum) d(ecretis) diligenter parento optemperanto s(ine) d(olo) m(alo) fa-/ciuntoque uti quot <que>mq(ue) eor(um) decurionum d(ecreto) agere facere   o(portebit)   ea   om-/nia   agant <f>aciant, u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) u(olent) s(ine) d(olo) m(alo). si quis ita non fecerit siue quit atuer-/ |36| su<s> ea fecerit sc(iens) d(olo) m(alo), is in res sing(ulas) (sestertium) (decem milia) <c(olonis)> c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui/ <e>or(um) uolet rec(iperatorio) iudic(io) a<p>ut IIuir(um) praef(ectum)ue actio petitio persecutioque ex h(ac) l(ege)/ ius potestasque e(sto). vacat/
CXXX
ne quis IIuir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicunque erit ad decurion(es) c(oloniae) G(enetiuae)   referto   neue decurion(es)/ |40| consulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e)   in   tabulas   p(ublicas)   referto   neue referri iubeto/ neue quis decur(io) d(e) e(a) r(e), q(ua) d(e) r(e) a(getur), in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scri-/bito, neue in tabulas publicas   referto,   neue   referundum   curato,   quo   quis/   senator   senatorisue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae)   G(enetiuae)   patronus   atoptetur   sumatur   fiat,   nisi   de   tri-/ |44| um partium (decurionum) senten[t(ia)]   per   tabellam fac{i}t<a> et nisi de eo homine, de quo/ tum referetur consuletu[r, d(ecretum)] d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur), in Italiam sine imperio priuatus/ erit. si quis aduersus ea ad [dec]urion(es)   rettulerit   d(ecretum)ue   d(ecurionum)   fecerit   faciendumu<e>/   curauerit   inue tabulas p[ublicas] rettul<er>it referriue iusserit siue quis in decurionib(us)/ |48| sententiam di[x]erit d(ecretum)ue [d(ecurionum)   scrips]erit,   in   tabulas   publicas   rettulerit   referendumue/   curauerit,   in res sing(ulas), quo[tienscu]mque   quit   atuersus   ea   fecerit,   <is>   (sestertium)   (centum   milia)   c(olonis)   c(oloniae) <G(enetiuae)>   I(uliae)/   d(are)   d(amnas)   e(sto),   eiusque   pecuniae cui [eor(um) uole]t rec(iperatorio) iudic(io)   aput   IIuir(um)   interregem   praef(ectum)   actio/   petitio   persecutioqu[e   ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto). vacat/
CXXXI
neue   quis   IIuir   aed(ilis)   praef(ectus)   [c(oloniae)   G(enetiuae) I(uliae) quicu]mque erit ad decuriones c(oloniae) G(enetiuae) referto neue d(ecuriones) con-/
 

 
(Tablet e, Col. III)
 

 
sulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas referto neue referri iubeto/ neue quis decurio d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scribito   ne-/ue   in tabulas publicas referto neue referundum curato, quo quis s<e>nator/ |4| senatori[s]ue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) hospes atoptetur, hospitium tessera{s}ue hospi<tali>s cum/ quo fi[at, n]isi de maio<r>is p(artis) decurionum sententia per tabellam fac{i}t<a> et nisi/   de   eo   [h]omine,   de quo tum referetur consuletur, d(ecretum) d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur),     in   Italiam/   sine   imperio   priuatus   erit.   si   quis   aduersus   ea   ad   decuriones   rettulerit d(ecretum)ue/ |8| d(ecurionum) fe[c]erit faciendumue curauerit inue tabulas publicas rettulerit re-/f[e]rriue iusserit siue quis in decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ue d(ecurionum)/ scripserit, in tabul(as) public(as) rettulerit referendumue curauerit,/ is in res sing(ulas) quotienscumque quit aduersus ea fecerit, (sestertium) (decem milia) c(olonis) c(oloniae)/ |12| G(enetiuae) Iuliae d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eorum uolet recu(peratorio) iudic(io) vacat/ aput IIuir(um) pr<a>ef(ectum)ue actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto. vacat/
CXXXII
ne   quis   in   c(olonia)   G(enetiua)   post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus,/ quicumque in c(olonia) G(enetiua) I(ulia) mag(istratum) petet, magistratus{ue} peten-/ |16| di causa in eo anno, quo quisque anno petitor/ kandidatus mag(istratum) petet petiturusue erit, mag(istratus) pe-/tendi <c(ausa)> conuiuia facito neue at cenam quem{ue}/ uocato neue conuiuium habeto neue facito sc(iens) <d(olo)> m(alo),/ |20| quo qui<s> suae petitionis causa conui<ui>um habeat/ ad cenamue quem{ue} uocet, praeterdum quod ip-/se kandidatus petitor in eo anno, <quo> mag(istratum) petat,/ uocari[t] dumtaxat in dies sing(ulos) h(omines) (nouem) conui<ui>um/ |24| hab<uerit>, si uolet, s(ine) d(olo) m(alo). neue quis petitor kandidatus/ donum munus aliudue quit det largiatur peti-/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo). neue quis alterius petitionis/ causa  conuiuia  facito  neue  quem  ad  cenam  uoca-/ |28| to  neue conuiuium habeto, neue quis alterius pe-/titionis causa cui quit d[on]um munus aliutue quit/ dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo). si quis atuersus   ea/ fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um)/ |32| uolet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIuir(um) praef(ectum)<ue> actio petitio per-/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto. vacat/
CXXXIII
qui   col(oni)   Gen(etiui)   Iul(ienses)   h(ac)   l(ege)   sunt erunt, eorum omnium uxo-/res, quae in c(olonia) G(enetiua) I(ulia) h(ac) l(ege) sunt, eae mulieres legibus c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) <iu>-/ |36| rique parento iuraque ex h(ac) l(ege), quaecumque in/ hac lege scripta sunt, omnium rerum ex h(ac) l(ege) haben-/to s(ine) d(olo) m(alo). vacat/
CXXXIV
ne quis IIuir aedil(is) praefectus c(oloniae) G(enetiuae), quicumque erit, post/ |40| h(anc) l(egem) ad decuriones c(oloniae) G(enetiuae) referto neue decuriones consu-/lito n<e>ue d(ecretum) d(ecurionum) facito   n<e>ue   d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas re-/ferto neue referri iubeto neue quis decurio, cum e(a)/ r(es) a(getur), in decurionibus sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum)/ |44| scribito neue in tabulas publicas referto neu[e re-]/ferundum curato, quo cui pecunia publica a[liutue]/ quid honoris habendi causa munerisue d[andi pol]-/licendi <proue> statua danda ponenda detur do[netur]/
 

 
(Tablet e, Col. IV)
 

 
[---]
 

 
Fragments of the Lex Coloniae Genetivae.
Fragments discovered in 1925 ( Crawford, Roman Statutes, II, Fig. XIV ).
 

  
►  Bibliography
 
 

Rodriguez de Berlanga y Rosado, Los bronces de Osuna, Malaga, 1873 ; Giraud, JS, 1874, pp. 330-365 ; Re, Le tavole di Ossuna, Roma, 1874 ; Giraud, JS, 1875, pp. 244-265, 269-284, 333-349, 397-419 and 567-596 = Les bronzes d'Osuna : remarques nouvelles, Paris, 1875 ; Hübner & Mommsen, EE, II (1875), pp. 105-151 ; Mommsen, EE, II (1875), pp. 221-232 = GS, I, pp. 194-239 ; Bruns, ZRG, 12, 1876, pp. 82-127 = KS, II, Weimar, 1882, pp. 282-297 ; Giraud, JS, 1876, pp. 705-711 and 755-770 ; Rodriguez de Berlanga y Rosado, Los nuevos bronces de Osuna, Malaga, 1876 ; Giraud, JS, 1877, pp. 52-64, 119-129 and 133-144 = Les nouveaux bronzes d'Osuna, Paris, 1877 ; Hübner & Mommsen, EE, III (1877), pp. 86-112 = GS, I, pp. 240-264 ; Re, Arch.Giur., 19, 1877, pp. 291-321 and 420-445 ; Bruns, ZRG, 13, 1878, pp. 383-391 ; Nissen, RhM, 45, 1890, pp. 100-110 ; CIL II (1892), Suppl., n. 5439 = 5439a ; Dessau, Inscriptiones latinae selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6087 ; Fabricius, Hermes, 35, 1900, pp. 205-215 ; Dessau, WS, 24, 1902, pp. 240-247 = Fest. E. Bormann ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 122-141, n. 28 ; Hardy, Roman Laws and Charters, II, Oxford, 1912, pp. 7-60 ; Hardy, Three Spanish Charters and Other Documents, Oxford, 1912, pp. 23 ss. ; Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano, 1912, p. 494 ; Gradenwitz, Abh. Heidelberg. Akad., 1915, 1916 and 1920 ; CIL I2 (1918), n. 594 ; Kiessling, Klio, 17, 1921, pp. 258-260 ; Gradenwitz, ZSS, 43, 1922, pp. 439-455 ; von Premerstein, ZSS, 43, 1922, pp. 45-152 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 300-317, n. 26 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 89 ss. ; d'Ors, Emerita, 9, 1941, pp. 138-154 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 177-198, n. 21 ; Mallon, AEA, 56, 1944, pp. 213-237 = De l'écriture, Paris, 1982, pp. 47-54 ; Mallon, Emerita, 12, 1944, pp. 193-230 = De l'écriture, Paris, 1982, pp. 55-73 ; d'Ors, Emerita, 14, 1946, pp. 219-236 ; Le Gall, Revue de Philologie, 20, 1946, p. 139 ; d'Ors, Emerita, 16, 1948, pp. 254-267 ; Wenger, Anz. Öst. Ak. Wiss., 86, 1949, pp. 245-272 = AE 1951, n. 32 ; Lewis & Reinhold, Roman Civilization, I, New York, 1951, pp. 420 ss. ; d'Ors, Epigrafia jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 239-255 ; d'Ors, St. Arangio-Ruiz, III, Napoli, 1953, pp. 415-428 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 396 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 97-104, n. 114 ; Frederiksen, JRS, 55, 1965, pp. 183-198 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 200-222, n. 3 ; Frei-Stolba, SDHI, 54, 1988, pp. 191-225 ; Gabba in González & Arce, Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1988, pp. 157-168 ; González, Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva, Sevilla, 1989 ; Johnston in González, Estudios sobre Urso, Seville, 1989, pp. 11-22 ; Murga Gener, Revista complutense de derecho romano y tradición romanística, 1, 1989, pp. 103-174 ; Crawford, Ath, 81, 1993, pp. 613-618 ; Crawford, Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 393-454, n. 25 ; CIL II2, 5 (1998), n. 1022 ; Delgado Delgado in Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Les élites et leurs facettes, Roma, 2003, p. 224 ; Caballos Ruffino, El nuevo Bronce de Osuna y la politica colonizadora romana, Sevilla, 2006 ; Caballos Rufino, Betancourt Serna, Correa Rodriguez & Fernandez Gomez, Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae Et Latinae, Barcelona, 2007, pp. 217-222 ; Biundo in Hermon, Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain (Colloque international, Université Laval, octobre 2006), Roma, 2008, pp. 163 ss. ; Granino Cecere & Mennella in Berrendonner, Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, p. 287.
 
 
►  Sources : Five bronze tablets discovered near Osuna, Andalusia, Spain, in 1870-73 and 1925.
 


Traduction française          English translation
-