LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE SEU URSONENSIS
   
Charter of Urso
 
( 47-44 BC )
 

 
CIL II2, 5, n. 1022 ( Epigraphische Datenbank Heidelberg ).
 

 
$] / [--- cui  quis  ita  ma]//num inicere iussus erit iudicati iure man/us iniectio esto itque(!) ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto vin/dex arbitratu IIviri qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) locuples / esto ni vindicem dabit iudicatum{q}ve faci/et secum ducito iure civili vinctum habeto / si quis in eo vim faciet ast(!) eius vincitur du/pli damnas esto colonisq(ue) eius colon(iae) HS XX(viginti milia) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae cui vo/let petitio IIvir(o) qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) exactio iudicati/oque esto // LXII // IIviri quicumque erunt i<is=K> IIviri<s> in eos singulos / lictores binos accensos sing(ulos) scribas bi/nos viatores binos librarium praeconem / haruspicem tibicinem habere ius potestas/que esto quique in ea colonia aedil(es) erunt iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas sing(ulos) publi/cos cum cincto limo IIII praeconem haruspi/cem tibicinem habere ius potestasq(ue) esto ex eo / numero qui eius coloniae coloni erunt habe/to iisque IIvir(is) aedilibusque dum eum mag(istratum) ha/bebunt togas praetextas funalia cereos ha/bere ius potestasq(ue) esto quos quisque eo/rum ita scribas lictores accensos viatorem / tibicinem haruspicem praeconem habebit iis / omnibus eo anno quo anno quisque eorum / apparebit militiae vacatio esto neve quis e/um eo anno quo mag(istratibus) apparebit invitum / militem facito neve fieri iubeto neve eum / cogito neve ius iurandum adigito neve a/digi iubeto neve sacramento rogato neve / rogari iubeto nisi tumultus Italici Gallici/ve causa eisque merces in eos singul(os) qui IIvi/ris apparebunt tanta  esto  in  scribas  sing(ulos)  /  HS |CC(mille  ducenti)  in  accensos  sing(ulos)  HS  DCC  in  lictores / sing(ulos) HS DC in viatores sing(ulos) HS CCCC in libra/rios sing(ulos) HS CCC in haruspices sing(ulos) HS   D   prae/coni   HS   CCC   qui  aedilib(us) appareb(unt) in scribas / sing(ulos) HS DCCC in haruspices sing(ulos) HS C in ti//bicines singul(os) HS CCC in praecones sing(ulos) HS CCC / iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere(!) liceto // LXIII // IIviri qui primi ad pr(idiem) K(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum) habebunt appari/tores totidem habento <quot> sing(ulis) apparitores ex h(ac) l(ege) ha/bere licet{o} iisque apparitorib(us) merces tanta esto / quantam esse oporteret si partem IIII anni a<ppar=RRIP>/uissent ut pro portione quam diu apparuissent mer/cedem pro eo kaperent(!) itque(!) iis s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) l(iceto) // LXIIII // IIviri quicumque post colon(iam) deductam erunt ii in die/bus X proxumis quibus eum mag(istratum) gerere coeperint at(!) / decuriones referunto cum non minus duae partes / ader<u=I>nt quos et quot dies festos esse et quae sacra / fieri publice placeat et quos ea sacra facere place/at quot ex eis rebus decurionum maior pars qui / tum aderunt decreverint statuerint it(!) ius ratum/que esto eaque sacra eique dies festi in ea colon(ia) sunto // LXV // quae pecunia poenae nomine ob vectigalia quae / colon(iae) G(enetivae) Iul(iae) erunt in publicum redacta erit eam / pecuniam ne quis erogare neve cui dare neve attri/buere potestatem habeto nisi at(!) ea sacra quae in / colon(ia) aliove quo loco colonorum nomine fia<n>t / neve quis aliter eam pecuniam s(ine) f(raude) s(ua) kapito(!) neve quis / de ea pecunia ad decuriones referundi neve quis / de ea pecunia sententiam dicendi ius potestat(em)/que habeto eamque pecuniam   ad   ea   sacra   quae  / in ea colon(ia) aliove quo loco colonor<um=I> nomine / fient IIviri s(ine) f(raude)   s(ua) dato attribuito itque(!) ei facere / ius potestasq(ue) esto eique cui ea pecunia dabi/tur s(ine) f(raude) s(ua) kapere(!) liceto // LXVI // quos pontifices quosque augures G(aius) Caesar / quive / iussu eius   colon(iam)   deduxerit   fecerit   ex   colon(ia)   Ge/net(iva)   ei   pontifices   eique   augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunto eiq(ue) / ponti[fi]ces auguresque in pontificum augu/rum conlegio in ea colon(ia) sunto ita uti qui / optima lege optumo(!) iure in quaque colon(ia) / pontif(ices) augures sunt erunt iisque pontificibus / auguribusque qui in quoque eorum collegio / erunt liberisque eorum militiae munerisq//ue public<i=E> vacatio sacro sanctius esto uti pon/tifici Romano est erit <a>e<r>aque militaria ei omni/a merita sunto de auspiciis quaeque ad eas res per/tinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto eis/que pontificib(us) auguribusque ludis quot publice / ma/gistratus facient et cum ei pontific(es) augures sa/cra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient togas praetextas haben/di ius potestasq(ue) esto eisque pontificib(us) augurib(us)/q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones specta/re ius potestasque esto // LXVII // quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) post h(anc) l(egem) da/tam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demor/tui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit / is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex augurq(ue) esto ita uti qui optuma(!) lege in   quaque   /   colon(ia)   pontif(ices)   auguresq(ue)   sunt   erunt neve quis / quem in conlegium pontificum kapito(!) suble/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon/tificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem / in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus tribus auguribus ex <eis=HS> qui / colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt // LXVII<I> // IIviri praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue) quos h(ac) l(ege) / <fac=HAB>ere oportebit ita habeto prodi<c=G>ito ita uti / IIvir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) // LXIX // IIviri qui post colon(iam) deductam primi erunt ii in su/o mag(istratu) et quicumq(ue) IIvir(i) in colon(ia) Iul(ia) erunt ii in / diebus LX proxumis quibus eum mag(istratum) gerere coe/perint ad decuriones referunto cum non minus / XX aderunt uti redemptori redemptoribusque / qui ea redempta habebunt quae ad sacra resq(ue) / divinas opus erunt pecunia   ex   lege   locationis   /   adtribuatur   solvaturq(ue)   neve   quisquam  rem ali/am at(!) decuriones referunto(!) neve quot(!) decuri/onum decret(um) faciunto(!) antequam eis redemp/toribus pecunia ex lege locationis attribuatur / solvaturve d(ecurionum) d(ecreto) dum ne minus XXX atsint(!) cum / e(a) r(es) consulatur quot ita decreverint ei IIvir(i) // redem<p=I?>tori redemptoribus attribuendum / solvendumque curato dum ne ex ea pecunia / solvant adtribuant quam pecuniam ex h(ac) l(ege) / [ad] ea sacra quae in colon(ia) aliove quo loco pu/blice fiant dari adtribui oportebit // [L]XX // IIviri quicu[m]que erunt ei praeter eos qui primi / post h(anc) l(egem) [fa]cti erunt ei in suo mag(istratu) munus lu/dosve scaenicos Iovi Iunoni Minervae deis / deabusq(ue) quadriduom(!) m(aiore) p(arte) diei quot eius fie/ri <poter=OPORIEB>it arbitratu decurionum faciun/to inque eis ludis eoque munere unusquis/que eorum de sua pecunia ne minus HS|(duo milia) consumito et ex pecunia publica in sing(ulos) / IIvir(os) d(um) t(axat) HS |(duo milia) sumere consumere liceto i<t=IS>/que(!) eis s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto dum ne quis ex ea / pecun(ia) sumat neve   adtributionem   faciat   quam   pecuniam   h(ac)   l(ege) ad ea sacra quae in co/lon(ia) aliove quo loco public{a}e fient dari / adtribui oportebit // LXXI // aediles quicumq(ue) erunt in suo mag(istratu) munus lu/dos<ve> scaenicos Iovi Iunoni Minervae tri/duom(!) maiore parte diei quot eius fieri pote/rit et unum diem in circo aut in foro Veneri(s) faciunto inque eis ludis eoque munere unus/quisque eorum de sua pecunia ne minus HS |(duo milia) / consumito de<q>ue publico in sing(ulos) aedil(es) HS |(mille) / sumere liceto   eamq(ue) pecuniam IIvir praef(ectusve) / dandam adtribuendam curanto itque(!) iis / s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) liceto // LXXII // quotcumque pecuniae stipis nomine in aedis / sacras datum inlatum erit quot eius pecuni/ae eis sacr{i}is su<p=B>erfuerit quae sacra uti h(ac) l(ege) <f=D>(ieri) oportebit ei deo deaeve cuius ea aedes erit fac/ta <fuerint=IT> ne quis facito neve curato neve interce/dito quo minus in ea aede consumatur ad / quam aedem ea pecunia stipis nomine da/ta conlata erit neve quis eam pecuniam alio / consumito ne[v]e quis facito quo magis in // alia re consumatur // LXXIII // ne quis intra fines oppidi colon(iae)ve qua aratro / circumductum erit hominem mortuom(!) / inferto neve ibi humato neve urito neve homi/nis   mortui   monimentum   aedificato   si quis / adversus ea fecerit is c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) HS |(quinque milia) d(are) d(amnas) esto / eiusque pecuniae cui(!) volet petitio persecu/tio ex <h>ac <lege=TIOQ> esto itque(!) quot(!) inaedificatum / erit IIvir aedil(is)ve dimoliendum(!) curanto si / adversus ea mortuus inlatus positusve erit expianto uti oportebit // LXXIV // ne quis ustrinam novam ubi homo mortuus / combustus non erit prop{r}ius oppidum pas/sus D facito qui adversus ea fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) / c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae cui volet peti/tio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXV // ne quis in oppido colon(ia) Iul(ia) aedificium detegito / neve demolito neve disturbato nisi si praedes / IIvir(um) arbitratu dederit se re<d=R>aedificaturum aut / nisi decuriones decreverint dum ne minus L ad/sint cum e(a) r(es) consulatur si   quis   adversus   ea   fece<rit>   /   q(uanti)   e(a)   r(es)   e(rit)   t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae)   Iul(iae)   d(are) d(amnas) e(sto) eiusq(ue) pecuniae qui volet pe/titio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege)   esto // LXXVI // figlinas   teg(u)larias  maiores tegularum CCC tegu/lariumq(ue) in oppido colon(ia) Iul(ia) ne quis habeto qui / habuerit it{a} aedificium isque locus publicus / colon(iae) Iul(iae) esto eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) / G(enetiva) Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raeerit) s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum redigito // LXX//VII // si qu<a=I>s vias fossas cloacas IIvir aedil(is)ve publice / facere inmittere commutare aedificare mu/nire intra eos fines qui colon(iae) Iul(iae) erunt volet / quot eius sine iniuria privatorum fiet it(!) is face/re liceto // LXXIIX // quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt / intra eos fines qui colon(iae) dati erunt quicumq(ue) / limites quaeque viae quaeque itinera per eos a/gros sunt erunt fueruntve eae viae eique limites / eaque itinera publica sunto // LXXIX // qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes / sunt in agro qui colon(is) h[u]iusc(e) colon(iae) divisus // erit ad eos rivos fontes lacus aquasque sta/gna paludes itus actus aquae haustus iis item / esto qui eum agrum habebunt possidebunt uti / iis fuit qui eum agrum habuerunt possederunt / itemque iis qui eum agrum habent possident ha/bebunt possidebunt itineris aquarum lex ius/que esto // LXXX // quot cuique negotii publice in colon(ia) de decur(ionum) sen/tentia datum erit is cui negotium datum erit e/ius rei rationem decurionib(us)   reddito   referto/que in dieb(us) CL proxumis <quibus> it(!) negotium confecerit / quibusve it(!)   negotium   gerere   desierit   quot eius / fieri poterit s(ine) d(olo) m(alo) // LXXXI // quicumque IIvir(i) aed(iles)ve colon(iae) Iul(iae) erunt ii scribis / suis qui pecuniam publicam colonorumque / rationes scripturus erit antequam tabulas / publicas scrib<a=E>t tractetve in contione palam / luci nundinis in forum ius iurandum adigi/to per Iovem deosque Penates sese pecuniam pu/blicam eius colon(iae) concustoditurum rationes/que veras habiturum esse u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) m(alo) ne/que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem) / d(olo) m(alo) uti quisque scriba ita iuraverit in tabulas / publicas referatur facito qui ita non iurave/rit is tabulas publicas ne scribito neve aes / apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito qui ius iurandum non adegerit ei HS |(quinque milia) mul/tae esto eiusq(ue) pecuniae cui(!) volet petitio per/secutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXXII // qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / quibus publice utantur data adtributa e/runt ne quis eos agros neve eas silvas ven/dito neve locato longius quam in quinquen/nium neve ad decuriones referto neve decu/rionum consultum facito quo ei agri eaeve / silvae veneant aliterve locentur neve si ve/nierint itcirco(!) minus c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) sunto quique iis / rebus fructus erit quot se emisse dicat is in iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae)  d(are) d(amnas) / [esto eiusque pecuniae qui volet petitio persecutiove ex h(ac) l(ege) esto ---] / [& // $] / [--- si  quis  ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve] // erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido   propiusve it(!) oppidum p(assus) |(mille) / non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es/to qui<q>ue IIviri in ea col(onia) erunt eius   nomen   de decurio/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos IIvir(os) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) // XCII // IIviri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt ei de legatio/nibus publice mittendis ad decuriones referunto cum / m(aior) p(ars) decurion(um) eius colon(iae) aderit quotque(!) de his rebus / maior pars eorum   qui   tum   aderunt   constituerit / it(!) ius ratumque esto quamque legationem ex h(ac) l(ege) exve / d(ecurionum) d(ecreto) quot(!) ex hac lege factum erit obire oportuerit / neque obierit qui lectus erit is pro se vicarium ex eo / ordine uti hac lege deve <d(ecurionum) d(ecreto)> d(ari) o(portebit) dato ni ita dederit in / res sing(ulas) quotiens ita non fecerit HS |(decem milia) colon(is) hu/iusque col(oniae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) volet petitio / persecutioque esto // XCIII // quicumque IIvir post colon(iam) deductam factus creatusve / erit quive praef(ectus) {qui} ab IIvir(o) e lege huius coloniae relic/tus erit is de loco publico neve pro loco publico neve / ab redemptore mancipe praed(e)ve donum munus mercedem / aliutve(!) quid kapito(!) neve accipito neve facito quo / quid ex ea re at(!) se suorumve quem perveniat qui at/versus(!) ea fecerit is HS |(viginti milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) / Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto) eius/que pecuniae cui(!) volet petitio persecutioque esto // XCIIII // ne quis in hac colon(ia) ius dicito neve cuius in ea colon(ia) / iuris dictio esto nisi IIvir(i) aut quem IIvir{i} praef(ectum) / reliquerit aut aedil(is) uti h(ac) l(ege) o(portebit) neve quis pro <qu=E>o / imper(io) potestat(e)ve facito quo quis in ea colonia / ius dicat nisi quem ex h(ac) l(ege) dicere oportebit // XCV // qui reciperatores dati erunt si eo die quo iussi erunt / non   iudicabunt   IIvir   praef(ectus)ve ubi e(a) r(es) a(getur) eos rec(iperatores) / eumque cuius res a(getur) adesse iubeto diemque cer//tum dicito quo die atsint(!) / usque ateo(!) dum e(a) r(es) / iudicata erit facitoque uti e(a) r(es) in diebus XX / proxumis quibus d(e) e(a) r(e) rec(iperatores) dati iussive e/runt iudicare   iudic(etur)   uti   q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) testibusque / in eam rem publice dumtaxat h(ominibus) XX qui colon(i) / incolaeve erunt quibus {h}is qui rem quaere/<t=RE> volet dennuntietur facito quibusq(ue) ita tes/timonium <d=R>enuntiatum erit quique in tes/timonio dicendo nominati erunt curato / uti at(!) it(!) iudicium atsint(!) testimoniumq(ue) / si quis quit(!) earum rer(um) quae res tum age/tur sciet aut   audierit   iuratus   dicat   faci/to   uti   q(uod)   r(ecte)   f(actum) e(sse) v(olet) dum ne omnino amplius / h(omines) XX in iudicia singula testimonium dice/re cogantur neve quem invitum testimo/nium dicere cogito cui(!) ei quae r(es) tum age/tur gener socer vitricus privignus patron(us) / lib(ertus) consobrinus <sit> propiusve eum ea cogna/tione atfinitate{m}ve(!) contingat si IIvir / praef(ectus)ve qui ea<m> re<m> colon(is) petet non ade/rit ob eam rem quot(!) ei morbus sonticus / vadimonium iudicium sacrificium funus / familiare feriaeve de<n=D>icales erunt quo / minus adesse possit sive is propter magistra/tu<m=S> postestatemve p(opuli) R(omani) minus atesse(!) poterit / quo magis eo absente de eo cui {i}is negotium / facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iu/dicetur ex h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur) si privatus petet et   is cum / de ea re iudicium fieri oportebit non aderit / neque arbitratu IIvir(i) praef(ecti)ve ubi e(a) r(es) a(getur) excu/sabitur e<i=T> harum quam causam esse quo minus / atesse(!) possit morbum sonticum vadimonium   /   iudicium     sacrificium     funus   familiare   feria<s=E> / de<n=D>icales   eumve   propter mag(istratum)   potestatemve   /   p(opuli) R(omani) atesse(!) non posse{t} post ei earum quarum rr(erum) / h(ac) l(ege) quaestio erit actio ne esto deq(ue) e(a) r(e) siremps // lex resque esto qu<a=O>s<i> si neque iudices   re<i=L>ecti   neq(ve)   recip(eratores)   /   in   eam   rem dati essent // XCVI // si quis decurio eius colon(iae) ab IIvir(o) praef(ecto)ve postulabit / uti ad decuriones referatur de pecunia publica de/que multis poenisque deque locis agris aedifici(i)s / publicis quo <p=F>acto qu<a>eri iudicarive oporteat tum / IIvir{i} qui{q}ve iuri dicundo prae(e)ri<t=E> d(e) e(a) r(e) primo / quoque die decuriones consulito decurionum/que consultum facito fiat cum non minus m(aior) p(ars) / decurionum atsit(!) cum ea re<s> consuletur uti m(aior) p(ars) / decurionum qui tum ader<u=I>nt censuer(int) ita ius / ratumque esto // XCVII   //   ne   quis IIvir neve quis pro potestate in ea colon(ia) / facito neve ad decur(iones) referto neve d(ecurionum) d(ecretum) facito / fiat quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atoptetur/ve(!) praeter eum qu<i=E> c(urator) a(gris) d(andis) a(tsignandis!) i(udicandis) ex lege Iulia est eum/que qui eam colon(iam) deduxerit liberos posteros<q>ue / eorum nisi de m(aioris) p(artis) decurion(um) <qui tum ad>erunt per tabellam / sententia{m} cum non minus L aderunt cum e(a) r(es) / consuletur qui atversus(!) ea fecerit HS |(quinque   milia)   colon(is)   /   eius   colon(iae)   d(are)   d(amnas) esto eiusque pecuniae colon(orum) eius / colon(iae) cui(!) volet petitio esto // XCVIII // quamcumque munitionem decuriones huius/ce coloniae decreverint si m(aior) p(ars) [--] decurionum / atfuerit(!) cum e(a) r(es) consuletur eam munitionem / fieri liceto dum ne amplius in annos sing(ulos) in/que homines singulos puberes operas quinas et / in iumenta plaustraria   iuga   sing(ula)   operas   ter/nas   decernant   eique   munitioni   aed(iles)   qui   tum / erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto uti decurion(es) censu/erint ita muniendum curanto dum ne in/vito eius opera exigatur qui minor annor(um) XIIII / aut maior annor(um) LX natus erit qui in ea colon(ia) / intrave eius colon(iae) fines domicilium praedi/umve habebit neque eius colon(iae) colon(us) erit is ei/dem munitioni uti colon(us) pare{n}to // XCVIIII // quae aquae publicae in oppido colon(ia) Gen(etiva) // adducentur IIvir(i) qui tum erunt ad decuriones cum duae partes aderunt referto(!) per quos agros / aquam ducere liceat qua p<a=R>[[r]]s maior decurion(um) / qui tum aderunt duci decreverint dum ne / per it(!) aedificium   quot(!)   non   eius   rei   causa   factum   /   sit aqua ducatur per eos agros aquam ducere / i(us) p(otestas)que esto neve quis facito quo minus ita / aqua ducatur // C // si quis colon(us) aquam in privatum caducam du/cere volet isque at(!) IIvir(um) adierit postulabit/<q>ue uti ad decurion(es) referat tum is IIvir a   quo   ita   postulatum erit ad decuriones cum non mi/nus XXXX aderunt referto si decuriones(!) m(aior) p(ars) qui / tum atfuerint(!) aquam caducam in privatum duci / censuerint ita ea aqua utatur quo<t=E>(!) sine priva/ti{m} iniuria fiat i(us) potest(as)que e(sto) CI // quicumque comitia magistrat<ib>us creandis subrogan/dis   habebit is ni qu<em=A> eis comitis pro tribu acci/pito neve renuntiato neve renuntiari iubeto / qui <in> e<a=O>rum qua{e} causa erit qua{e} eum h(ac) l(ege) in colon(ia) / decurionem nominari creari inve decurionibus / esse non oporteat non liceat // CII // IIvir qui h(ac) l(ege) quaeret iud(icium) exercebit quod iudicium / uti uno die fiat h(ac) l(ege) praestitu<tu>m non est ne quis / eorum ante h(oram) I neve post horam XI diei quaerito / neve iudicium exerceto isque IIvir in singul(os) / accusatores qui eorum delator erit ei h(oras) IIII qui / subscriptor erit h(oras) II accusandi potest(atem) facito si / quis accusator de suo tempore alteri concesserit / quot eius cuique concessum erit eo amplius cui / concessum erit dicendi potest(atem) facito qui de suo / tempore alteri concesserit quot eius cuique conces/serit eo minus ei dicendi potest(atem) facito quot horas / omnino omnib(us) accusatorib(us) in sing(ulas) actiones di/cendi potest(atem) fieri oporteb(it) totidem horas et alte/rum tantum reo quive pro eo dicet in sing(ulas) actiones   //   dicendi   potest(atem)   facito // CIII // quicumque in col(onia) Genet(iva) IIvir praef(ectus)ve i(ure) d(icundo) prae(e)rit is(!) colon(os) / incolasque contributos quocumque tempore colon(iae) fin(ium) / d<efen=IVIS>dendorum causa armatos educere decurion(es) cen(suerint) / quot(!) m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreverint id e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) is/que IIvir(!) aut quem IIvir armatis praefecerit idem / ius eademque anima{a}dversio esto uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) R(omani) in / exercitu p(opuli) R(omani) est itque(!) e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) i(us) p(otestas)que e(sto) dum it(!) quot(!) / m(aior) p(ars) decurionum decreverit qui tum aderunt fiat // CIIII // qui limites decumanique intra fines c(oloniae) G(enetivae) deducti facti/que erunt quaecumq(ue) fossae limitales in eo agro erunt / qui iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que / c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus(!) erit ne quis limites / decumanosque opsaeptos(!) neve quit(!) immolitum neve / quit(!) ibi opsaeptum(!) habeto neve eos arato neve e<a=I>s fossas / opturato(!) neve opsaepito(!) quo minus suo itinere aqua / ire fluere possit si quis atversus(!) ea quit(!) fecerit is in / res sing(ulas) quotienscumq(ue)   fecerit   HS |(mille) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto / eiusq(ue) pecun(iae) cui(!) volet petitio p(ersecutio)q(ue) esto // CV // si quis quem decurion(em) indignum loci aut ordinis de/curionatus esse dicet praeterquam quot(!) libertinus / erit et ab IIvir(o) postulabitur uti de   ea re iudici/um reddatur IIvir quo de ea re in ius aditum erit / ius dicito iudiciaque reddito isque decurio / qui iudicio condemnatus erit postea decurio / ne esto neve in decurionibus sententiam dici/to neve IIvir(atum) neve aedilitatem petito neve / quis IIvir comitis suffragio eius rationem / habeto neve IIvir(um) neve aedilem renunti/ato neve renuntiari sinito // CVI // quicumque c(olonus) c(oloniae) G(enetivae) erit quae   iussu   C(ai)   Caesaris   dict(atoris)   ded(ucta)   /   est ne que<m> in ea col(onia) coetum conventum coniu//[rationem ---]   /   [& $]   /   IIvir(?) qu[---] / esto // CVIIII // cui pupillo pupill[aeve mulierive col(onis) col(oniae)   Gen(etivae)   Iul(iae)   in   His]/pania tutor no[n erit incertusve erit si is pupil]lus eave pup(illa) mul[ierve   at(!)   IIvir(um) adierit et pos]/tulabit uti sibi tu[torem det et nominabit quem tuto]/rem sibi dari v[olet   tum   is   IIvir a quo ita pos]/tulatu[m erit ---] / [& // [--- d]ebeto neve cui [---] / [---]A(?) ea dicta erit pet[---] / [--- qui]cumque eru[nt ---] / [& $] / [---]unt / [---]INI(?)ERINT / [--- le]gito ita ut ex / [--- iu]dices legant  /  [--- iudic]es  legat  ni/[si  ---]V(?)  non  erit  /  [---]  an(nos)  XX  na/[tus  ---]is  causa  /  [---] iudic(---)  I(?)E(?)/[---]min[us?]  /  [& $] / [---]Q[---] ita le[cti ---] / [--- ta]bula in albo in pub[lico ---] / [---] IIvir(-?) iudi[c- ---]   /   [---]AD[---]   /   [& // [--- non   pe]tet   neque   pos/[tulaverit --- qui  pro]vinciae  prae/[(e)rit --- v]adimonium / [---] non deiera/[verit --- i]niuriam non / [---] in colon(ia) / [& $] / [--- iu]dicio certa/[re volet --- c]olon(ia)   sibi   /   [--- postula]bit   uti   e(a)   r(es)   in   con/ [---]um ex edicto e/[--- pr]omittat fac[---] / [---]O(?)I(?)[---] / [& $] / [---]R(?)AD[---] / [--- cu]m servo furti agE(?)[---] / [--- d]ominum it furtum pertineat [---] / [---]s erit quam in ea colon(ia) iuris[---] / [--- eiu]s rei in ea colon(ia) actio esto qu[---] / [---]I(?) actio erit earum rerum aliO(?)[---] / [& $] / E(?)AS[---] / MEI(?)[---] / nequ[---]/tio iu[---] / esto F[---] / neve F[---] / probr[---] / recip[erator- ---] / [& $] / [---]VSV[---] / [--- I]Ivir(---?) I(?)[---] [---]VMO(?)[---] / [---]N(?)ERI[---] / [---]F(?)VI(?)[---] / [& $] / [---]I(?)VR(?)E(?)[---] / [--- ad]versus [---] / [---]que recusaN(?)[---] / [---] defendat   tum   [---]   /   [---]  qui ad eum A(?)[---] / [---]I(?)um M(?)[---] / [& $] / [---]I(?)us I(?)O(?)[-?] / [--- p]lebis / [------?] // CX[X?] // II[vir(-?) ---] / [& // $] / [--- eum] // qui accusabitur ab his iudicibus eo iudicio absolvi / iubeto qui ita absolutus erit quod iudicium [pr]aevari/cation(is) causa <fac=EQI>tum non sit is eo iudicio   h(ac)   l(ege)   absolutus   esto   //   CXXIIII //   si   quis decurio c(oloniae) G(enetivae) decurionem c(oloniae)   G(enetivae)   h(ac)   l(ege) de indignitate ac/cusabit eum<que> quem accusabit eo iudicio h(ac) l(ege) condemna/rit is qui quem eo iudicio ex h(ac) l(ege) condemnarit si volet / in eius locum qui condemnatus   erit   sententiam   dice/re   ex   h(ac)   l(ege)   liceto itque eum s(ine) f(raude) s(ua) iure lege recteq(ue) fa/cere liceto eiusque is locus in decurionibus sen/tentiae dicendae rogandae h(ac) l(ege) esto // CXXV // quicumque locus ludis decurionibus datus <at=DE>/signatus(!) relictusve erit ex quo loco decuriones ludos spectare / o(portebit) ne quis in eo loco nisi qui tum decurio c(oloniae) G(enetivae) erit qui/ve tum magistratus imperium potestatemve colonor(um) / suffragio geret iussu{q}ue C(ai) Caesaris dict(atoris)   co(n)s(ulis)   prove   /   co(n)s(ule) habebit quive pro quo imperio potestateve tum / in col(onia) Gen(etiva)   erit   quibusque   locu<m=S>   in   decurionum   loco   /   ex   d(ecurionum) d(ecreto) col(oniae) Gen(etivae) d(ari) o(portebit) quod decuriones de<c>r(everint) cum non minus / dimidia pars decurionum adfuerit cum e(a) r(es) consulta erit / ne quis praeter eos qui s(upra) s(cripti) s(unt) qui locus decurionibus da/tus atsignatus(!) relictusve erit in eo loco sedeto neve / quis alium in ea loca sessum ducito neve sessum  <d>uci   /   iubeto   s<c(iens)>   d(olo) m(alo) si quis adversus{ve} ea sederit sc(iens) d(olo) m(alo) [si]ve / quis atversus(!) ea sessum duxerit ducive iusserit sc(iens) d(olo) m(alo) / is in res sing(ulas) quotienscumque   quit(!)   d(e)   e(a)   r(e)   atversus(!)   ea / fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae qui eorum / volet rec(iperatorio) iudicio aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio perse/cutio ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que e(sto) // CXXVI // IIvir aed(ilis)   praef(ectus)   quicumque   c(oloniae)   G(enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faciet si/ve quis alius c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faciet colonos Geneti/vos vos incolasque hospites<que> atventoresque(!) ita sessum du/cito ita locum dato <at=DIS>tribuito(!) atsignato(!) uti d(e) e(a) r(e) de / eo loco dando atsignando(!) decuriones cum non min(us) / L decuriones cum e(a) r(es) c(onsuletur) in decurionibus adfuerint / decreverint statuerint s(ine) d(olo) m(alo) quot(!) ita ab decurionib(us) / de loco dando atsignando(!) statu<tum=ENDO> decretum erit / it(!) h(ac) l(ege) i(us) r(atum)q(ue) esto neve is qui ludos faciet aliter aliove / modo sessum ducito neve duci iubeto neve locum dato / ne<ve> dari iubeto neve locum attribuito neve attribui / iubeto neve locum atsignato(!) neve atsignari(!) iubeto ne/ve quit(!) facito quo{d} aliter aliove modo adque uti / locus datus atsignatus(!) attributusve erit sedeant ne/ve facito quo quis alieno loco sedeat sc(iens) d(olo) m(alo) qui atver/sus(!) ea fecerit is in res singulas quotiens[c]umque quit(!) / atversus(!) ea fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuni/ae cui(!) volet rec(iperatorio) iudicio aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve actio pe/titio persecutioque   h(ac)   l(ege)   ius   potestasque   esto   //   CXXVII   //   quicumque   ludi scaenici c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) fient ne quis in or//chestram ludorum spectandor(um) causa praeter mag(istratum) / prove mag(istratu) p(opuli) R(omani) quive i(ure) d(icundo) p(raeerit) et si quis senator p(opuli) R(omani) est erit / fuerit et si quis senatoris f(ilius) p(opuli) R(omani) est erit fuerit et si / quis praef(ectus) fabrum eius   mag(istratus)   prove   magistrat<u=O>   //   qui   provinc(iarum)   Hispaniar(um) ulteriorem Baeticae pra(e)/erit(!) optinebit er<i=VN>t et quos ex h(ac) l(ege) decurion(um) loco / decurion<u=E> <d(ecreto)> sedere oportet oportebit praeter eos / qui s(upra) s(cripti) s(unt) ne quis in orchestram ludorum spectan/dorum causa sedeto neve quisque mag(istratus) prove mag(istratu) / p(opuli) R(omani) q(ui) i(ure) d(icundo)   p(raeerit) ducito neve quem quis sessum ducito / neve in eo loco sedere sinito uti q(uod) r(ecte) f(actum)   e(sse)   <v(olet)>   s(ine)   d(olo)   m(alo) // CXXVIII // II<vir> aed(ilis) pra<e>f(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumque erit is suo quoque anno mag(istratu) / imperioq(ue) facito curato quod eius fieri poterit / u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) m(alo) mag(istri) ad fana templa delubra   que<m>   /   ad   modum   decuriones   censuerint   suo   qu<i=em>/que   anno   fiant e<i=A>qu[e] d(ecurionum) d(ecreto) suo quoque anno / ludos circenses sacr[i]ficia pulvinariaque / facienda curent que<m> [a]d modum quitquit(!) de iis / rebus mag(istris) creandis [l]udis circensibus facien/dis sacrificiis procu[r]andis pulvinaribus fa/ciendis decuriones statuerint decreverint ea omnia ita fiant deque iis omnibus rebus quae s(upra) s(criptae) s(unt) quotcumque(!) decuriones statuerint / decreverint it(!) ius ratumque esto eiq(ue) omnes at(!) quos ea res pertinebit quot(!) quemque eorum / ex h(ac) l(ege) facere oportebit faciunto s(ine) d(olo) m(alo) si quis / atversus(!) ea fecerit quotiens<cum>que quit(!) atver/sus(!) ea   fecerit   HS   |(decem   milia)   c(olonis)   c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecun(iae) / cui(!) eorum volet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um)(!) [[inter]]/[[regem]] praef(ectum) actio   petitio   persecutioq(ue) e(x) h(ac) l(ege) / ius pot(estas) esto // CXXIX // IIvir(i) aediles praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumqu<e> erunt decurionesq(ue) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) qui/cumq(u)e erunt ii omnes d(ecurionum) d(ecretis) diligenter parento optemperanto(!) s(ine) d(olo) m(alo) fa/ciuntoque uti quot <que=CN>mq(ue) eor(um) decurionum d(ecreto) agere facere o(portebit) ea om/nia agant   faciant   u(ti)   q(uod)   r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) s(ine) d(olo) m(alo) si quis ita non fecerit sive quit(!)   atver/sus(!)   ea   fecerit   sc(iens)   d(olo)   m(alo) is in res sing(ulas) HS |(decem milia) <c(olonis)> c(oloniae)     G(enetivae)   I(uliae)   d(are)   d(amnas)   e(sto)   eiusque   pecuniae   cui(!)   /   eor(um)   volet rec(iperatorio) iudic(io) aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio persecutioque ex h(ac) l(ege) ius potestasque   e(sto)   //   CXXX   //   ne   quis   IIvir   aed(ilis)   praef(ectus)   c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicunque(!)   erit   ad   decurion(es)   c(oloniae)   G(enetivae)   referto   neve decurion(es) / consulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neve referri iubeto / neve quis   decur(io)   d(e)   e(a) r(e) q(ua) d(e) r(e) a(getur) in decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scri/bito neve in tabulas pu[b]licas referto neve referundum curato quo quis / senator senatorisve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) patronus atoptetur(!) sumatur fiat nisi de tri/um partium d(ecurionum) {D} senten[t(ia)] per tabellam fac{i}t<a=O> et nisi de eo homine de quo / tum referetur consuletu[r] d(ecurionum) d(ecretum) fiat qui cum e(a) r(es) a(getur) in Italiam sine imperio privatus / erit si quis adversus ea ad [dec]urion(es) rettulerit d(ecretum)ve d(ecurionum) fecerit faciendumve   /   curaverit   inve   tabulas   p[ublicas]   rettul<er=IB>it   referrive   iusserit   sive   quis   in decurionib(us) / sententiam dixerit d(ecretum)ve [d(ecurionum) scrips]erit in tabulas publicas rettulerit referendumve / curaverit in res sing(ulas) quo[tienscu]mque quit(!) atversus(!) ea fecerit <is=EX> HS |(centum   milia)   c(olonis)   c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) [eor(um) vole]t rec(iperatorio) iudic(io) aput(!) IIvir(um) interregem praef(ectum) actio petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto) // CXXXI // neve quis IIvir aed(ilis) praef(ectus) [c(oloniae)   G(enetivae)   I(uliae)   quicu]mque   erit   ad   decuriones   c(oloniae) G(enetivae) referto neve d(ecuriones) con//sulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas referto neve   referri   iubeto   neve quis decurio d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scrib<it=TI>o ne/ve in tabulas publicas referto neve referundum curato quo quis senator / senatori[s]ve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) hospes atoptetur(!) hospitium tessera{s}ve hospit<al=M>is cum / quo fi[at n]isi de ma<i=F>o<r=S>is p(artis) decurionum sententia per tabellam fac{i}t<a=O> et nisi / de eo [h]omine de quo tum referetur consuletur d(ecretum) d(ecurionum) fiat qui cum e(a) r(es) a(getur) in Italiam / sine imperio privatus erit si quis adversus ea ad decuriones rettulerit d(ecretum)ve / d(ecurionum) fe[c]erit faciendumve curaverit inve tabulas publicas rettulerit re/ferrive iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ve d(ecurionum) / scripserit in tabul(as) public(as) rettulerit referendumve curaverit {A} / is in res sin<g=Q>(ulas) quotienscumque quit(!) adversus ea fecerit HS |(decem milia) c(olonis) c(oloniae) / G(enetivae) Iuliae d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) eorum volet recu(peratorio) iudic(io) / aput(!) IIvir(um) pr<a>ef(ectum)ve actio petitio   persecutioque   h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto // CXXXII // ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus(!) / quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) mag(istratum) petet [m]agistratus{ve} peten/di causa in eo anno quo quisque anno petitor / kandidatus(!) mag(istratum) petet petiturusve erit mag(istratus) pe/tendi <causa> convivia facito neve at(!) cenam quem{ve} / vocato neve convivium habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo) / quo qui<s=T> suae petitionis causa convi<vi>um habeat   /   ad   cenamve   quem{ve}   vocet   praeterdum quod ip/se kandidatus(!) petitor in eo anno <quo> mag(istratum)  petat  /  vocar[it] dumtaxat in dies sing(ulos) h(ominum) VIIII convi<vi>um / habeto si volet s(ine) d(olo) m(alo) neve quis petitor kandidatus(!) / donum munus aliudve quit(!) det largiatur peti/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo) neve quis alterius petitionis / causa convivia facito neve quem ad cenam voca/to   neve   convivium   habeto   neve   quis   alterius   pe/titionis causa cui quit(!)<d=Q>[on]um munus aliutve(!) quit(!) / dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo) si quis atversus(!) ea / fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui eor(um) / volet rec(iperatorio)   iudic(io)   aput(!)   IIvir(um) praef(ectum)<ve> actio petitio per/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto // CXXXIII // qui col(oni) Gen(etivi) Iul(ienses) h(ac) l(ege) sunt erunt eorum omnium   uxo/res   quae   in   c(olonia)   G(enetiva) I(ulia) h(ac) l(ege) sunt eae mulieres legibus c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) <iu=VI>/rique parento iuraque ex h(ac) l(ege) quaecumque in / hac lege scripta sunt omnium   rerum ex h(ac) l(ege) haben/to s(ine) d(olo) m(alo) // CXXXIV // ne quis IIvir aedil(is) praefectus c(oloniae) G(enetivae) quicumque erit post / h(anc) l(egem) ad decuriones c(oloniae) G(enetivae) referto neve decuriones consu/lito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas re/ferto neve referri iubeto neve quis decurio cum e(a) / r(es) a(getur) in decurionibus sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) / scribito neve in tabulas publicas referto nev[e re]/ferundum curato quo cui pecunia publica a[liutve(!)] / quid honoris habendi causa munerisve d[andi pol]/licendi <prove> statua danda ponenda detur do[netur] / [&
 

 
Fragments of the Lex Coloniae Genetivae.
Fragments discovered in 1925 ( Crawford, Roman Statutes, II, Fig. XIV ).
 

  
►  Bibliography
 
 

Rodriguez de Berlanga y Rosado, Los bronces de Osuna, Malaga, 1873 ; Giraud, JS, 1874, pp. 330-365 ; Re, Le tavole di Ossuna, Roma, 1874 ; Giraud, JS, 1875, pp. 244-265, 269-284, 333-349, 397-419 and 567-596 = Les bronzes d'Osuna : remarques nouvelles, Paris, 1875 ; Hübner & Mommsen, EE, II (1875), pp. 105-151 ; Mommsen, EE, II (1875), pp. 221-232 = GS, I, pp. 194-239 ; Bruns, ZRG, 12, 1876, pp. 82-127 = KS, II, Weimar, 1882, pp. 282-297 ; Giraud, JS, 1876, pp. 705-711 and 755-770 ; Rodriguez de Berlanga y Rosado, Los nuevos bronces de Osuna, Malaga, 1876 ; Giraud, JS, 1877, pp. 52-64, 119-129 and 133-144 = Les nouveaux bronzes d'Osuna, Paris, 1877 ; Hübner & Mommsen, EE, III (1877), pp. 86-112 = GS, I, pp. 240-264 ; Re, Arch.Giur., 19, 1877, pp. 291-321 and 420-445 ; Bruns, ZRG, 13, 1878, pp. 383-391 ; Nissen, RhM, 45, 1890, pp. 100-110 ; CIL II (1892), Suppl., n. 5439 = 5439a ; Dessau, Inscriptiones latinae selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6087 ; Fabricius, Hermes, 35, 1900, pp. 205-215 ; Dessau, WS, 24, 1902, pp. 240-247 = Fest. E. Bormann ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 122-141, n. 28 ; Hardy, Roman Laws and Charters, II, Oxford, 1912, pp. 7-60 ; Hardy, Three Spanish Charters and Other Documents, Oxford, 1912, pp. 23 ss. ; Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano, 1912, p. 494 ; Gradenwitz, Abh. Heidelberg. Akad., 1915, 1916 and 1920 ; CIL I2 (1918), n. 594 ; Kiessling, Klio, 17, 1921, pp. 258-260 ; Gradenwitz, ZSS, 43, 1922, pp. 439-455 ; von Premerstein, ZSS, 43, 1922, pp. 45-152 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 300-317, n. 26 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 89 ss. ; d'Ors, Emerita, 9, 1941, pp. 138-154 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 177-198, n. 21 ; Mallon, AEA, 56, 1944, pp. 213-237 = De l'écriture, Paris, 1982, pp. 47-54 ; Mallon, Emerita, 12, 1944, pp. 193-230 = De l'écriture, Paris, 1982, pp. 55-73 ; d'Ors, Emerita, 14, 1946, pp. 219-236 ; Le Gall, Revue de Philologie, 20, 1946, p. 139 ; d'Ors, Emerita, 16, 1948, pp. 254-267 ; Wenger, Anz. Öst. Ak. Wiss., 86, 1949, pp. 245-272 = AE 1951, n. 32 ; Lewis & Reinhold, Roman Civilization, I, New York, 1951, pp. 420 ss. ; d'Ors, Epigrafia jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 239-255 ; d'Ors, St. Arangio-Ruiz, III, Napoli, 1953, pp. 415-428 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 396 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 97-104, n. 114 ; Frederiksen, JRS, 55, 1965, pp. 183-198 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 200-222, n. 3 ; Frei-Stolba, SDHI, 54, 1988, pp. 191-225 ; Gabba in González & Arce, Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1988, pp. 157-168 ; González, Estudios sobre Urso. Colonia Iulia Genetiva, Sevilla, 1989 ; Johnston in González, Estudios sobre Urso, Seville, 1989, pp. 11-22 ; Murga Gener, Revista complutense de derecho romano y tradición romanística, 1, 1989, pp. 103-174 ; Crawford, Ath, 81, 1993, pp. 613-618 ; Crawford, Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 393-454, n. 25 ; CIL II2, 5 (1998), n. 1022 ; Delgado Delgado in Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Les élites et leurs facettes, Roma, 2003, p. 224 ; Caballos Ruffino, El nuevo Bronce de Osuna y la politica colonizadora romana, Sevilla, 2006 ; Caballos Rufino, Betancourt Serna, Correa Rodriguez & Fernandez Gomez, Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae Et Latinae, Barcelona, 2007, pp. 217-222 ; Biundo in Hermon, Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain (Colloque international, Université Laval, octobre 2006), Roma, 2008, pp. 163 ss. ; Granino Cecere & Mennella in Berrendonner, Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, p. 287.
 
 
►  Sources : Five bronze tablets discovered near Osuna, Andalusia, Spain, in 1870-73 and 1925.
 


Traduction française          English translation