LEX DE GALLIA CISALPINA, VULGO LEX RUBRIA DE G. C.
  
Law on judicial competence in Cisalpine Gaul
  
( 49-42 BC 
)
 

 
( M. H. Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 461-477, n. 28 ).
 

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
Column I
 

 
1  iussum iudicatumue erit, id ratum ne esto; quodque quis-/que quomq(ue) d(e) e(a) r(e) decernet interd<e>icetue seiue sponsionem/ fierei iudica<rei>ue iubebit iudiciumue quod d(e) e(a) r(e) dabit, is/ in id decretum interdictum sponsionem iudicium exceptio-/nem addito addiue iubeto: ‘q(ua) d(e) r(e) operis noui nuntiationem/ IIuir IIIIuir praefectusue eius municipei non remeisserit’. vacat
XX
7  qua de re quisque et a quo in Gallia Cisalpeina damnei infectei/ ex formula restipularei satisue accipere uolet, et ab eo quei/ ibei i(us) d(eicet) postulauerit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iurauerit, tum is, quo/ d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit, eum, quei in ius eductus erit, d(e) e(a) r(e) ex formu-/la repromittere et, sei satis darei debebit, satis dare iubeto de-/
12  cernito. quei eorum ita non repromeisserit aut non satis dede-/rit, sei quid interim damni datum factumue ex ea re aut ob e(am) r(em) eo-/ue nomine erit, quam ob rem, utei damnei infectei repromissio/ satisue datio fiere<t>, postulatum erit, tum mag(istratus) proue mag(istratu) IIuir/
16  IIIIuir praefec(tus)ue, quoquomque d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit, d(e) e(a) r(e) ita ius/ deicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito, proinde atque sei/ d(e) e(a) r(e), quom ita postulatum esset, damn[ei] infectei ex formula/ recte repromissum satisue datum esset. d(e) [e(a) r(e)] quod ita iudicium/
20  datum iudicareue iussum iudicatumue erit, ius ratumque esto,/ dum in ea uerba, sei damnei infectei repromissum non erit, iudi-/cium det itaque iudicare iubeat: ‘i(udex) e(sto). s(ei), ant<e>quam id iudicium/ q(ua) d(e) r(e) a(gitur) factum est, Q. Licinius damni infectei eo nomine, q(ua) d(e)/
24  r(e) a(gitur), eam stipulationem quam is quei Romae inter peregrei-/nos ius deicet in albo propositam habet, L. Seio reipromeississet:/ tum quicquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) opor-/t<e>ret ex f(ide) b(ona) d(um)t(axat) (sestertium) vvv, e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sei ex decreto IIuir(ei)/
28  IIIIuir(ei) praefec(tei)ue Mutinensis, quod eius <is> IIuir IIIIuir praefec(tus)-/ue ex lege Rubria, seiue id pl(ebei){ue} sc(itum) est, decreuerit, Q. Licinius eo/ nomine qua d(e) r(e) a(gitur) L. Seio damnei infectei repromittere no-/luit, c(ondemnato); s(ei) n(on) p(arret), a(bsoluito)’; aut sei damnei infectei satis datum non erit,/
32  in ea uerba iudicium det: ‘i(udex) e(sto). s(ei), antequam id iudicium q(ua) d(e) r(e) a(gitur)/ <f>actum est, Q. Licinius damnei inf<e>ctei eo nomine, q(ua) d(e) r(e) a(gitur), ea/ stipulatione quam is quei Romae inter peregrinos ius deicet/ in albo propositam habet, L. Seio satis dedisset: tum q(uic)q(uid) eum/
36  Q. Licinium   ex   ea   stipulatione   L. Seio   d(are)   f(acere)   oporteret   ex  f(ide)  b(ona)  d(um)t(axat) <(sestertium) vac>,/ e(ius) i(udex) Q. Liciniu<m> L. Seio, sei ex decreto IIuir(ei) IIIIuir(ei) praef(ectei)ue Muti-/nensis, quod eius is IIuir IIIIuir praefect(us) ex lege Rubria, sei-/ue id pl(ebei){ue} sc(itum) est, decreuerit, Q. Licinius eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur)/
40  L. Seio damnei infectei satis dare noluit, c(ondemnato); s(ei) n(on) p(arret), a(bsoluito)’ ; dum IIuir/ IIIIuir i(ure) d(eicundo) praefec(tus)ue d(e) e(a) r(e) ius ita deicat curetue, utei ea no-/mina et municipium colonia locus in eo iudicio, quod ex ieis/ quae proxsume s(cripta) s(unt) accipie{n}tur, includ<a>ntur concipiantur,/
44  quae includei concipei s(ine) d(olo) m(alo) oporteret debe<re>tue, ne quid/ ei quei d(e) e(a) r(e) aget petetue captionei ob e(am) r(em) aut eo nomine esse/ possit; neiue ea nomina, qua<e> in earum qua formula quae s(upra)/ s(cripta) <est> s(unt), aut Mutina<m> in eo iudicio includei concipei curet, nise<i>/
48  iei, quos inter id iudicium accipietur leisue contestabitur,/ ieis nominibus fuerint, quae in earum qua formula <quae> s(upra) s(cripta) est <s(unt)>,/ et nisei sei Mutinae ea res agetur; neiue quis mag(istratus) proue mag(istratu),/ neiue quis, pro quo imperio potestateue erit, intercedito nei-/ue quid aliud facito, quo minus d(e) e(a) r(e) ita iudicium detur/
IIII
 

 
Column II
 

 
1  iudiceturque. vacat/
XXI
a quoquomq(ue) pecunia certa credita, signata forma p(ublica) p(opulei) R(omanei), in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura)/ f(oro) u(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ue, quae sunt eruntue in Gallia Cisalpeina, petetur, quae res non/
4  pluris  (sestertium)  (quindecim milibus)  erit,  sei  is  eam  pecuniam  in  iure  apud  eum,  quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), ei quei/ eam petet, aut ei quoius nomine ab eo petetur, d(are) o(portere) debereue se confessus/ erit, neque id quod confessus erit soluet satisue faciet, aut se sponsione/ iudicioque utei{ue} oportebit non defendet, seiue is ibei d(e) e(a) r(e) in iure non/
8  responderit, neque d(e) e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio utei oportebit/ se defendet: tum de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo, quoi eam/ pecuniam d(arei) o(portebit), s(iremps) res lex ius caussaque o(mnibus) o(mnium) r(erum) esto atque utei esset esseue/ oporteret, sei is, quei ita confessus erit, aut d(e) e(a) r(e) non responderit aut se/
12  sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit, eius pecuniae iei/ quei eam suo nomine petierit quoiue eam d(arei) o(portebit), ex iudici<bu>s dateis iudi-/careue recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset. qu<e>ique quomque/ IIuir IIIIuir praefec(tus)ue <i>bei i(ure) d(eicundo) p(raerit), is eum, quei ita quid confessus erit/
16  neque id soluet satisue faciet, eum<que> quei se sponsione iudicioue utei{ue}/ oportebit non defenderit aut in iure non responderit neque id soluet/ satisue faciet, t(antae) p(ecuniae), quanta ea pecunia erit de qua tum inter eos am-/bigetur dumt(axat) <(sestertium) vac> (quindecim milia), s(ine) f(raude) s(ua) duci iubeto; queique eorum quem, ad quem/
20  ea res pertinebit, duxserit, id ei fraudi poenaeue ne esto; quodque ita fac-/tum actum iussum erit, id ius ratumque esto. quo minus in eum, quei ita/ uadimonium Romam ex decreto eius, quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), non promeisserit/ aut uindicem locupletem ita non dederit, ob e(am) r(em) iudicium recup(eratorium) is, quei/
24  ibei  i(ure)  d(eicundo)  p(raerit),  ex h(ac) l(ege) det iudicareique d(e) e(a) r(e) ibei curet, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur)./
XXII
a quo quid praeter pecuniam certam creditam, signatam forma p(ublica) p(opulei) R(omanei),/ in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) <f(oro)> u(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ue quae sunt eruntue in Gallia cis Alpeis,/ petetur, quodue quom eo agetur, quae res non pluris (sestertium) (quindecim milibus) erit, et sei/
28  ea   res   erit,  de  qua  re  omnei  pecunia  ibei  ius  deicei  iudiciaue  darei  ex  h(ac)  l(ege) <o(portet)> o(portebit),/  sei is eam rem, quae ita ab eo petetur deue ea re cum eo agetur, ei quei eam/ petet deue ea re  aget,  aut  iei  quoius  nomine  ab  eo  petetur  quomue  eo  age-/tur  in  iure  apud  eum,  quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), d(are) f(acere) p(raestare) restituereue oportere aut/
32  se debere, eiusue eam rem esse aut se eam habere, eamue rem de/ qua arguetur se fecisse, obligatumue se eius rei noxsiaeue esse confes-/sus erit deixseritue neque d(e) e(a) r(e) satis utei oportebit faciet aut, sei spon-/sionem fierei oportebit, sponsionem non faciet non restituet,/
36  neque se  iudicio  utei oportebit defendet, aut sei d(e) e(a) r(e) in iure/ nihil responderit, neque d(e) e(a) r(e) se iudicio utei oportebit defendet:/ tum de eo a quo ea res ita petetur quomue eo d(e) e(a) r(e) ita agetur, deque/ eo, quoi eam rem d(arei) f(ierei) p(raestarei) restitui satisue d(e) <e(a)> r(e) fierei oportebit,/
40  s(iremps) l(ex) r(es) i(us) c(aussa)q(ue) o(mnibus) o(mnium) r(erum) e(sto), atque utei esset esseue oporteret sei is, quei ita/ quid earum rerum confessus erit aut d(e) e(a) r(e) non responderit neq(ue)/ se iudicio  utei  oportebit defenderit, de ieis rebus Romae apud pr(aetorem)/ eumue quei de ieis rebus Romae i(ure) d(eicundo) p(rae)esset in iure confessus esset,/
44  aut  ibei  d(e)  e(a)  r(e)  nihil  respondisset aut iudicio se non defendisset;/ p(raetor)q(ue) isue quei d(e) e(is) r(ebus) Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit) in eum et in heredem eius d(e) e(is) r(ebus) om-/nibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri/ proscreibeiue ueneireque iubeto, ac sei is heresue eius d(e) e(a) r(e) in/
48  iure apud eum pr(aetorem) eumue quei Romae i(ure) d(eicundo) {p.} praesse<t>, confessus es-/set aut d(e) e(a) r(e) nihil respondisse<t> neque se iudicio utei oportuis-/set defendisset; dum ne quis d(e) e(a) r(e) nisei pr(aetor) isue quei Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit)/ eorum quoius bona possiderei proscreibei ueneire duceique/ eum iubeat./
XXIII
queiquomque   in   eorum   quo   o(ppido)  m(unicipio)  c(olonia)  p(raefectura)  f(oro)  u(eico)  c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ue quae in Gal-/lia Cisalpeina sunt erunt, i(ure) d(eicundo) p(raerit), is inter eos, quei de fami-/lia{i} erceiscunda deiuidunda iudicium sibei darei reddeiue/
56  in  eorum   quo   o(ppido)   m(unicipio)   c(olonia)   p(raefectura)  f(oro)  u(eico)  c(onciliabulo)  c(astello) t(erritorio)ue, quae s(upra) s(cripta) s(unt), postu-/lauerint, ita ius deicito decernito iudicia dato iudicare/ iubeto,   utei   in   eo   o(ppido)  m(unicipio)  c(olonia)  p(raefectura)  f(oro)  u(eico)  c(onciliabulo)  c(astello) t(erritorio)ue, in quo is, quoius/
 

 
Subsidiary fragment
 

 
[---]IIVI II[---]/ [--- ]curato e+[---]/ [---]+ ea lex ita[ ---]/ [--- sc]reipta in[ ---]
 


►  Bibliography
 
 

Carli, Delle antichità italiche, I, Milano, 1788, pp. 137-148 / 2nd ed., Milano, 1793, pp. 128-137 ; Hugo, Civilistisches Magazin, 2, 1797, pp. 431-496 ; Dirksen, Observationes ad selecta legis Galliae Cisalpinae capita, Berlin, 1812 ; de Lama, Tavola legislativa della Gallia Cisalpina ritrovata in Veleja nell'anno MDCCLX e restituita alla vera sua lezione, Parma, 1820 ; Rudorff, Grundriss zu Vorlesungen über den gemeinen und preussischen Civilprozess, Berlin, 1837, p. 44 ; Ritschl, Legis rubriae pars superstes, ad fidem aeris Parmensis exemplo lithographo exprimendam, Bonn, 1851 ; Huschke, Gaius, Leipzig, 1855, pp. 203-242 ; Mommsen, Jahrbücher des gemeinen Rechts, 2, 1858, pp. 319-334 = GS, I, pp. 162-174 ; CIL I1 (1863), n. 205 ; Ritschl, Kleine philologische Schriften, IV, Leipzig, 1878, pp. 34-81 ; Mommsen, Hermes, 16, 1881, pp. 24-41 = GS, I, pp. 175-191 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 440 ss. ; CIL XI (1888), n. 1146 ; Mommsen, WS, 24, 1902, pp. 238-239 = GS, I, pp. 192-193 ; Mommsen, EE, IX (1903), p. 4 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 97-101, n. 16 ; Hardy, Six Roman laws, Oxford, 1911, p. 124 ; Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano, 1912, p. 495 ; Besnier, Revue Épigraphique, 2, 1914, pp. 309-311 ; Gradenwitz, Abh. Heidelberg. Akad., 1915 ; Kipp, Geschichte der Quellen des römischen Rechts, 4th ed., Leipzig, 1919, p. 42, n. 10 ; Gradenwitz, ZSS, 43, 1922, pp. 439-455 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 317-322, n. 27 ; CIL I2 (1931), p. 724 ; Niccolini, I Fasti dei Tribuni della Plebe, Milano, 1934, p. 441 ; Wlassak, Abh. Bayer. Akad., 8, 1934 ; Betti, SDHI, 1, 1935, pp. 430-434 ; Düll, ZSS, 55, 1935, pp. 376-380 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 72 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 169-175, n. 19 ; CIL I2 (1943), p. 833 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 375 ; Tibiletti, St. de Francisci, IV, Milano, 1956, pp. 594 and 610, n. 4 ; Tibiletti in Dizionario Epigrafico di Antichità romane, IV, Roma, 1957, s.v. Lex, c. 370 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 86-89, n. 102 ; AE 1964, n. 173 ; Frederiksen, JRS, 54, 1964, pp. 129-134 ; Frederiksen, JRS, 55, 1965, pp. 183-198 ; Nasalli Rocca, St. Biondi, III, Milano, 1965, pp. 125-140 ; Watson, The law of property in the later Roman Republic, Oxford, 1968, p. 138 ; Bruna, Lex Rubria : Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina..., Leiden, 1972 ; Simshäuser, ZSS, 93, 1976, pp. 380-403 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 164-169, n. 16 ; CIL I2 (1986), p. 916 ; Laffi, Ath, 74, 1986, pp. 5-44 ; Thomas, L'aveu. Antiquité et Moyen-âge, Roma, 1986, pp. 89-117 ; AE 1987, n. 395 = 1991, n. 709 = 1993, n. 726 ; Laffi, Ath, 80, 1992, p. 23 ; Arrigoni, RSA, 24, 1994, pp. 155-170 ; Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 461-477, n. 28 ; Dajczak, RIDA, 43, 1996, pp. 133-144 ; Rodríguez Neila, El trabajo en la Hispania romana, Madrid, 1999, p. 168 ; Laffi, Studi di storia romana e diritto, Roma, 2001, pp. 237-295 ; Costabile, Polis : Studi interdisciplinari sul mondo antico, Roma, 2004, p. 299 ; Bandelli & Chiabà, MEFRA, 117, 2005, pp. 449-450 ; Platschek, Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius, München, 2005, pp. 97-98 ; Bandelli & Chiabà in Berrendonner, Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, pp. 19 ss.
 
 
►  Source : Bronze tablet found at Veleia, Italy, in 1760 ( Museo Nazionale di Parma ).