DECRETA PISANA
   
Municipal decrees in honor of Lucius and Gaius Caesar
   
( AD 2 and 4 )
 

 
CIL XI, n. 1420 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
  

 
Lucius Caesar
  

 

[A(nte)] d(iem) XIII K(alendas) Octobr(es) Pisis in foro in Augusteo scrib(endo) adfuer(unt) / Q(uintus) Petillius   Q(uinti)   f(ilius)   P(ublius)   Rasinius   L(uci)   f(ilius) Bassus M(arcus) Pupius M(arci) [f(ilius)] / Q(uintus)   Sertorius   Q(uinti) f(ilius) Pica Cn(aeus) Octavius Cn(aei) f(ilius) Rufus A(ulus) Albiu[s] /A(uli) f(ilius)   Gutta   /   quod C(aius) Canius C(ai) f(ilius) Saturninus IIvir v(erba) f(ecit) de augendis honoribus / L(uci) Caesaris Augusti Caesaris patris patriae pontificis maximi / tribuniciae potestatis XXV fili(i) auguris   consulis   designati   princip[is]   /   iuventutis   patroni coloniae nostrae q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret)   d(e)   e(a)   r(e)   i(ta)   c(ensuerunt)   /   cum   senatus   populi Romani inter ceteros plurimos ac maxsimos(!) / honores L(uci) Caesari{s} Augusti Caesaris patris patriae pontificis maximi tribu/niciae potestatis XXV filio auguri consuli designato per / conse(n)sum omnium ordinum studio [---] / [---]SINTROLVN[---] / [---]tetur data cura C(aio) Canio Saturnio IIvir(o) et decem primis elig[endi] / aspiciendique   uter   eorum locus magis idoneus videatur emendi[que] / publica pecunia a privatis eius loci q[ue]m magis probaverint utique apud eam aram quod annis a(nte) d(iem) X[III K(alendas) Sept(embres) p]ublice Manibus eius per magis/tratus eosve qui ibi iure dicendo pr[aee]runt togis pullis amictos / quibus eorum ius fasque erit eo die [eiu]s vestis habendae inferiae mit/tantur bosque et ovis atri infulis caerulis infulati diis(!) Manibus ei(us) / mactentur eaeque hostiae eo loco adoleantur superque eas / singulae urnae lactis mellis olei fundantur ac tum demum facta(m) / c[eteris p]otestatem si qui privatim velint Manibus eius   inferias   mitter[e]   /   [nive   quis]   amplius   uno   cereo   unave   face   coronave   mittat   dum ii qui im/[molaver]int cincti Cabino ritu struem lignorum succendant adque / [peri]nde habeant [uti] locus ante eam aram quo ea strues congerantur conponantur pate(at) / [q]uoque versus pedes XL stipitibusque robustis saepiatur lignorumque / acervos eius rei gratia quod annis ibi constituatur cippoque grandi / secundum aram defixso hoc decretum cum superioribus decretis ad ei(us) / honores pertinentibus incidatur insculpaturve nam quod ad cetera / sollemnia quae eodem illo die vitari caverive placuissent placerent/que id sequendum quod de iis senatus p(opuli) R(omani) censuisset utique prim(o) / quoque tempore legati ex nostro ordine Imp(eratorem) Caesare(m) Augustum / patrem patriae pontificem maximum tribinicae potestatis XXV / adeant petantque ab eo uti colonis Iuliensibus coloniae Opsequenti(s) / Iuliae Pisanae ex hoc decreto ea om(n)ia facere exsequique permittat

 

 
CIL XI, n. 1421 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
  

 
Gaius Caesar
  

 
scrib(endo)   ad]/fu[e]r(unt)   Q(uintus)   Sertorius   Q(uinti) f(ilius) Atilius Tacitus P(ublius) Rasinius L(uci) f(ilius)   Bassus   L(ucius)   Lappius / P(ubli) [f(ilius) G]allus Q(uintus) Sertorius Q(uinti) f(ilius) Alpius Pica C(aius)   Vettius   L(uci)   f(ilius)   Virgula M(arcus) Herius / M(arci) [f(ilius) P]riscus A(ulus) Albius A(uli) f(ilius)   Gutta   Ti(berius)   Petronius Ti(beri) f(ilius) Pollio L(ucius) Fabius L(uci) f(ilius) Bassus / Sex(tus) [A]ponius   Sex(ti) f(ilius) Creticus C(aius) Canius C(ai) <f=E>(ilius) Saturninus L(ucius) Otacilius Q(uinti) f(ilius)   Panthera   /   quod [v(erba) f(acta)] sunt cum in colonia nostra propter contentiones candidato/ru[m m]agistratuus non essent ea acta essent quae infra scripta sunt / cum a(nte) [d(iem) II]II Nonas Apriles allatus esset nuntius C(aium) Caesarem Augusti patris patri/ae [po]ntif(icis) maxsumi(!) custodis imperi(i) Romani totiusque orbis terrarum prae/si[dis f]ilium divi nepotem post consulatum quem ultra finis extremas   popu/li   [Ro]mani   bellum   gerens   feliciter   peregerat bene gesta re publica devicteis aut / in [fid]em rececptis bellicosissimis ac maxsimis(!) gentibus ipsum volneribus pro re / pu[bli]ca exceptis ex eo casu crudelibus fatis ereptum populo Romano iam designa/tu[m i]ustissimum ac simillumum parentis sui virtutibus principem coloniaeque / no[st]rae unicum praesidium eaque res nondum quieto luctu quem ex deces/su [L(uci) C]aesaris fratris eius consulis designati auguris patroni nostri princ[i]/pis [iu]ventutis colonia universa susceperat renovasset multiplicassetque / ma[er]orem omnium singulorum universorumque ob eas res universi decu/rio[ne]s colonique quando eo casu in colonia neque IIvir(i) neque praefecti / er[an]t neque quisquam iure dicundo prae(e)rat inter sese consenserunt pro / ma[g]nitudine tantae ac tam improvisae calamitatis oportere ex ea die / qu[a ei]us deces(s)us nuntiatus esset usqu<e=I> ad eam diem qua ossa relata atque / co[nd]ita iustaque eius Manibus perfecta essent cunctos veste mutata templis/qu[e d]eorum immortalium balneisque publicis et tabernis omnibus clausis / co[nv]ictibus sese apstinere matronas quae in colonia nostra sunt sublugere / di[em]que eum quo die C(aius) Caesar obi(i)t qui dies est a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) Martias pro Alliensi / lu[gub]rem memoriae prodi notarique in praesentia   omnium   iussu   ac   /   vo[lun]tate   caverique   ne   quod   sacrificium   publicum   neve   quae suppli/ca[tio]nes   nive   sponsalia nive convivia publica postea in eum diem / eo[ve d]ie qui dies erit a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) Mart(ias) fiant concipiantur indican/tu[rve] nive qui ludi scaenici circiensesve eo die fiant spectenturve / ut[ique] eo die quodannis publice Manibus eius per magistratus eosve / qu[i Pi]sis iure dicundo prae(e)runt eodem loco eodemque modo quo / L(ucio) C[aes]ari parentari institutum est parentetur / utique [ian]us celeberrimo coloniae nostrae loco constituatur orna/tu[s sp]oleis devictarum aut in fidem receptarum ab eo gentium super / eu[m st]atua pedestris ipsius triumphali ornatu circaque eam duae / eq[uest]res inauratae Gai et Luci Caesarum statuae ponantur / utique [cu]m primum per legem coloniae duoviros creare et habere po/tu[eri]mus ii duoviri qui primi creati erunt hoc quod decurionibus / et [uni]versis colonis placuit ad decuriones referant eorum pu/bl[ica] auctoritate adhibita legitume id caveatur auctoribusque / iis [in t]abulas publicas referatur interea T(itus) Statulenus Iuncus / fla[me]n Augustalis pontif(ex) minor publicorum p(opuli) R(omani) sacrorum rogare/tu[r uti] cum legatis excusata praesenti   coloniae   necessitate   hoc   /   of[ficiu]m   publicum et voluntatem universorum libello reddito / Im[p(eratori)   Ca]esari Augusto patri patriae pontif(ici) maxsimo(!) tribuniciae / po[test(atis)] XXVI indicet / idqu[e T(itus) St]atulenus Iuncus princeps coloniae nostrae flamen August(alis) / po[ntif(ex)] minor publicorum p(opuli) R(omani) sacrorum libello ita uti supra scriptum / es[t Imp]eratori Caesari Augusto pontif(ici) maximo tribun(iciae) potest(atis) XXVI pat(ri) / pat[riae] reddito fecerit placere conscriptis   quae   a(nte)   d(iem)   IIII   Nonas Apriles / qu[ae Sex(to)] Aelio Cato C(aio) Sentio Saturnino co(n)s(ulibus) fuerunt facta acta con/st[ituta] sunt per consensum omnium ordinum ea omnia ita fieri agi ha/be[ri] opse]rvarique ab L(ucio) Titio A(uli) f(ilio) et T(ito) Allio T(iti) f(ilio) Rufo IIviris et ab eis quicum/qu[e post]ea in colonia nostra IIvir(i) praefecti sive qui ali(i) magistratus / er[unt] omnia in perpetuom(!)   ita   fieri agi haberi opservarique utiq(ue) L(ucius) Titius / A(uli) [f(ilius) T(itus) A]llius T(iti) f(ilius) Rufus IIviri ea omnia quae supra scripta sunt ex decret(o) / nos[tro] coram pro quaestoribus primo quoque tempore per scribam pu/bl[i]c[um i]n tabulas publicas referenda curent / censuere
 


  Bibliography
       
 
Reinesius, Syntagma inscriptionum antiquarum cumprimis Romae veteris..., Leipzig-Frankfurt, 1682, pp. 478-483 ; Gori, Inscriptiones antiquae Graecae et Romanae in Etruriae urbibus..., II, Firenze, 1734, p. 10 ; Wilson, A journal of two successive tours upon the continent in the years 1816, 1817, & 1818, I, London, 1820, pp. 289 ss. ; Cardinali, Iscrizioni antiche veliterne illustrate, Roma, 1823, p. 190 ; Orelli, Inscriptionum Latinarum amplissima collectio, I, Zürich, 1828, n. 642-643 ; Zell, Handbuch der römischen Epigraphik, I, Heidelberg, 1850, pp. 369-373 ; Lewin, Fasti sacri : Or a key to the chronology of the New Testament, London, 1865, p. 143 ; Wilmanns, Exempla inscriptionvm latinarvm in vsvm praecipve academicvm, Berlin, 1873, p. 281 ; Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte ad aetatem Iustiniani, Berlin, 1885, n. 1063-1064 ; CIL XI (1888), n. 1420-1421 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 139-140 ; Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, I, Leipzig, 1922, p. 168 ; Premerstein, C. Iulius Quadratus Bassus, Klient des jüngeren Plinius und General Trajans, München, 1934, p. 37 ; Chamoux, BCH, 74, 1950, p. 251 ; Mancini, Inscriptiones Italiae, IV, 1, Roma, 1952, p. 6 ; Ehrenberg & Jones, Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius, Oxford, 1955, pp. 69-72, n. 68-69 ; Richard, Revue de l'histoire des religions, 170, 1966, p. 129 ; Sherk, Municipal Decrees of the Roman West, Buffalo, 1970, n. 47-48 ; Marotta d'Agata, Decreta Pisana, Pisa, 1980 ; Gordon, Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, n. 31 ; Lebek, ZPE, 75, 1988, p. 65 ; Sherk, The Roman Empire : Augustus to Hadrian, Cambridge, 1988, pp. 34-36, n. 19 ; AE 1991, n. 21 ; Lebek, ZPE, 86, 1991, p. 51 ; Cresci Marrone, Ecumene Augustea : una politica per il consenso, Roma, 1993, p. 166 ; La Rocca, Castores. L‘immagine dei Dioscuri a Roma. A cura di Leila Nista, Roma, 1994, p. 89 ; Küpper-Böhm, Die römischen Bogenmonumente der Gallia Narbonensis in ihrem urbanen Kontext, Espelkamp, 1996, p. 174 ; Bellen, Politik – Recht – Gesellschaft. Studien zur alten Geschichte. Hrsg. Leonhard Schumacher, Stuttgart, 1997, p. 90 ; Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Tabula Siarensis : Edición, traducción y comentario, Pamplona, 1999, pp. 26-27 ; AE 2000, n. 37 ; Canali de Rossi, Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea, München-Leipzig, 2001, p. 110 ; AE 2002, n. 451 ; Boschung, Gens Augusta. Untersuchungen zur Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudischen Kaiserhauses, Mainz am Rhein, 2002, pp. 78 and 98 ; Rowe, Princes and political cultures : The new Tiberian senatorial decrees, Ann Arbor, 2002, pp. 119-123 ; AE 2003, n. 626 ; Segenni, ACME, 56, 2003, pp. 72-79 ; Judge & Harrison, The First Christians in the Roman World, Tübingen, 2008, pp. 101-102.

       
►  Sources : White marble tablets discovered at Pisa, Italy, in 1603-04 and 1606
.