DECRETUM MYLASENSIUM DE TRAPEZITIS
 
Decree of demos and boule concerning the coinage
     
 
(
AD 209-211 )
 

 
( W. Blümel, Die Inschriften von Mylasa, Bonn, 1987-88, n. 605 ).
  

 
[—]ΗΝ[—]Φ[—] | [—]. . ΤΑ[—]ΤΟΥΤΟ[—] | [— πρά]σσειν [—]ΔΥ[—]ΟΝΕΠ[—] | [—]ΜΙΟ[—]ΙΑ ἡ τε βουλὴ  καὶ  [ὁ  δῆμος —]  |  [— κο]ινὴν  ὁμόφρονα  γνώ[μην —]  |  [—] ἐν ταῖς νομίμοις ἡ[μέραις —] | [—]ΩΝ ἐπανορθῶ[σαι —] | [—] ἀφορήτου πᾶσιν ὄντος το[ῦ —] | [— οὐ φαίν]ηται δὲ δύνασθ[αι ἰαθῆναι]   |   [πλ]ὴ[ν]   διὰ   [τὴν   τ]ῶν   μεγίστων   [καὶ   θειοτάτων κυ]-|[ρί]ων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Λο[υκίου Σεπτιμίου Σεου]-|[ή]ρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος κ[αὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀν]-|[τω]νίνου [Εὐσεβοῦς καὶ Ποπλίου Σεπτιμίου Γέτα Σεβα]-|[σ]τῶν Τύχην, ψηφίσματι τῆς β[ουλῆς καὶ τοῦ δήμου ἐπ]-|[α]νορθωθέντα· δεδόχθαι τῇ [βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ· ἐ]-|[ά]ν τις οἱῳδητινιοῦν τρόπῳ, [εἴτε ἐλεύθερος   εἴτε]   |   [δ]οῦλος,   ἔξωθεν   τοῦ   μεμισθωμ[ένου   καὶ   ἐργα]-|[ζο]μένου   τὴν τράπεζαν, ἀμειβόμεν[ος ἁλῷ νόμισμα ἢ] | [πρι]άμενος, πρὸς τὸν τραπεζείτην τ̣[οῦτον ἄγεσθαι] | [γεν]ομένης προσανγελίας τῇ βουλῇ π̣[αρὰ τοῦ βουλομε]-|[νου τ]ῶν πολειτῶν, καὶ ἐλενχθέντα ἐπ[ὶ τῶν ἀρχόντων καὶ] | [τῆς] βουλῆς, εἰ μὲν ἄνευ κολλύβου τοῦτ[ο ἐποίησε, τοῦ ἀργυρίου] | [πρᾶ]ξ̣ιν εἶναι τῷ τραπεζείτῃ καὶ τῷ μηνύσ[αντι καὶ ἑλόν]-|[τι, ἔ]χοντος τοῦ τραπεζείτου καὶ κατ’ αὐτὸν ἐξο[υσίαν πράσσε]-|[σθαι κα]θὰ ἠσφάλισται, εἰ δὲ ἐπὶ κολλύβῳ, τὸν [μὲν ἐλεύθερον ἀπο]-|[τίνει]ν ἰς τὸ ἱερώτατον ταμεῖον τῶν κυρίω[ν ἡμῶν θειοτά]-|[των] Αὐτοκρατόρων φʹ, τῷ δὲ δήμῳ σνʹ, κ[αὶ τῷ μηνύ]-|[σαντ]ι καὶ ἑλόντι ρʹ, καὶ τὸ φωραθὲν ἀργυροῦ[ν νόμισ]-|[μα πρ]ασσόμενον εἶναι στερέσιμον τῷ τραπεζε[ίτῃ· τὸν δὲ δοῦ]-|[λον ἐλ]ενχθέντα ὡς προγέγραπται, παραδοθέν[τα δὲ ὑπὸ τοῦ δεσ]-|[πότου] τοῖς ἄρχουσι ἐπὶ [τῆ]ς βουλῆς, μαστειγοῦσθα[ι νʹ πληγὰς] | [καὶ] ἐμβάλλεσθαι ἰς τὸ  πρακτόρειον καὶ εἶναι [αὐτὸν] | [ἐπὶ] τῆς ἱρκτῆς τασσόμενον μῆνας ἕξ. ἐὰν δὲ [μὴ παραδῷ ὁ δεσ]-|[πότ]ης ἰς ταῦτα τὸν δοῦλον, ὀφείλειν αὐτὸν τὰ [γεγραμμένα] | [ἐπί]τειμα τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ καὶ τῷ δήμῳ [καὶ τῷ μηνύσαντι καὶ] | [ἑλό]ντι. τὰς δὲ τοιαύτας προσανγελίας εἰσδέ[χεσθαι τὸν γραμματέα] | [τῶν] ἀρχόντων, γενομένης μετὰ τὸ ἐπιδ[οθῆναι τὴν προσ]-|[ανγε]λίαν προγραφῆς ἐφεξῆς ἐπὶ τρεῖς ἡμέ[ρας ἐν ἱεροῖς] | [καὶ δη]μοσίοις τόποις, ῥητῶς τῆς προγραφῆς [λεγούσης ὅτι] | [συνάγ]εται ἡ βουλὴ διὰ τοῦτο· ἐὰν δὲ οἱ ἄρχοντε[ς ἢ ὁ γραμματεὺς] | [τῶν ἐψη]φισμένων τι παραλίπωσιν ἢ οἱ βουλευταὶ [μὴ] | [συνέλθω]σιν δυνατοὶ ὄντες καὶ ἐπίδημοι, τοὺς μὲν [ἄρχοντας καὶ] | [τὸν γραμ]ματέα ἀποτεῖσαι ἕκαστον αὐτῶν ἰς τὸ [ἱερώτατον ταμεῖον] | [τῶν Σεβα]στῶν ἀνὰ τʹ,   τοὺς    δὲ    βουλευτὰς    [ἀνὰ —ʹ· ἀναγρά]-|[ψαι   δὲ   τό]δε   τὸ   ψήφισμα   ἐν   στήλῃ,   ἣν καὶ ἀνα[σταθῆ]-|[ναι ἐν τῇ] ἀγορᾷ ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ ὡς [φανερὰ τὰ δεδογ]-|[μένα πᾶσι]ν? καταστῆσον. σαλεύει γὰρ ὡς ἀλη[θῶς ἡ σωτηρία] | [τῆς πόλε]ως ἐκ κακουργίας καὶ πανουργίας ὀλί[γων τινῶν] | [αὐτῇ ἐπεμβα]ινόντων καὶ ἀπονοσφιζομένων τ[ὰ κοινά, ὧν] | [ὑπὸ τῆς δυνάμ]εως κόλλυβός τις ἐνπεφοίτηκεν εἰς [τὴν ἀγοράν,] | [κωλύων τὴν πό]λιν τὰ ἐπιτήδια ἔχειν, ἀπορούντων [τῶν πολλῶν] | [καὶ τοῦ κοινοῦ σ]πανίζοντος . καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ εὐπ̣[ορία ἡ] | [πρὸς τοὺς κυρίους αὐ]τοκράτορας τῶν φόρων βραδύνει [—] | [—] μεγάλης ἡγεμονίας τοῦτο πᾶσα ἡ [—] | [—] ἐπανορθῶσαι. succlam(atum) est : ἰς αἰῶ[να —] | [— ἡμ]ῶν ἀνεικήτοις τοῖς κυρίοις, ναοῖς [—] | [— κόλλ]υβον. τὸ ζῆν οὐκ ἔχομεν, ἀλλ’ ἡ πόλ[ις] | [— πονη]ρευόμενοί τινες ἐνπορείας ταρ[άσσουσιν καὶ]   | [τὸ νόμισμα —]ουσιν τὸ ἀργυροῦν, καὶ τοῦτο [—] | [— τ]οὺς νόμους πολλάκις ἡ βο[υλὴ —] | [—]Π[—] πολειτ[—]
 

 
►  Bibliography
 
 
Homolle, BCH, 18, 1894, pp. 544-546 ;
Reinach, BCH, 20, 1896, pp. 523-548 ; BE, 1898, 336 ; Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Leipzig, 1903-05, n. 515 ; Glotz, CRAI, 1908, p. 585 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 461-463, n. 133 ; Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, IV, Baltimore, 1938, pp. 895-897 ; Imbert, Sautel & Boulet-Sautel, Histoire des institutions et des faits sociaux : Des origines au Xe siècle, Paris, 1957, pp. 215-216, n. 121 ; BE, 1962, 297 ; Mazzarino, L'impero romano, Roma-Bari, 1973, pp. 436 ss. ; Mazzarino, Antico, tardoantico ed èra costantiniana, I, Bari, 1974, p. 63 ; Bogaert, Epigraphica, III, Texts on Bankers, Banking and Credit in the Greek World, Leyde, 1976, n. 24 ; Freis, Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin, Darmstadt, 1984, n. 139 ; Blümel, Die Inschriften von Mylasa, Bonn, 1987-88, n. 605 ; Brunt, Roman Imperial Themes, Oxford, 1990, p. 537 ; Harl, Coinage in the Roman economy, 300 B.C. to A.D. 700, Baltimore, 1996, pp. 239 and 448 ; Duncan-Jones, Money and Government in the Roman Empire, Cambridge, 1998, p. 219 ; Ma in Swain, Dio Chrysostom : politics, letters, and philosophy, Oxford, 2000, p. 120 ; Lepelley, Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44 v. Chr. - 260 n. Chr., II, München-Leipzig, 2001, p. 359 ; Amarelli, Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano, Roma, 2005, p. 132 ; Carrié, The Cambridge ancient history, XII, 2005, p. 279 ; Howgego, Heuchert & Burnett, Coinage and identity in the Roman Provinces, Oxford, 2005, p. 32 ; Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries : From Paul to Valentinus, London, 2006, p. 346 ; de Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico : alle radici di una nuova storia, Roma, 2007, p. 49 ; Howgego, Heuchert & Burnett, Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford, 2008, p. 32 ; Marek & Frei, Geschichte Kleinasiens in der Antike, München, 2010, pp. 514 and 540.
 
 
►  Source : Marble stele discovered about 1895 at Milas ( = Mylasa ), Turkey.
 


 Traduction française