LEX FLAVIA IRNITANA
  
Municipal charter of Irni
    
( AD 91 )
 
See the tablet
 

 
( A. & J. d'Ors, Lex Irnitana, Santiago de Compostela, 1988, pp. 13-87 ).
  

 
19  •  29  •  39  •  49  •  59  •  69  •  79  •  89  •  99
  

 
[1-18 desunt]
  

 
19.
  

 
[R(ubrica). De iure et potestate aedilium.]
{III, A} Aediles qui in eo municipio ex edicto imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)ve Ti-/ti Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) <ante h(anc) l(egem)> creati   sunt   / et   in  ea aedilitate nunc sunt, ii aediles, at eam diem in quam creati sunt,/ quique ibi postea h(ac) l(ege) aediles creati erunt, at eam diem in quam creati erunt,/ |5| aediles municipi Flavi Irnitani sunto. Annonam, aedes sacras, loca / sacra religiosa, oppidum, vias, vicos, cloacas, balinea, macellum, pondera / mens<ur>asve exigendi aequandi, vigilias, cum res desiderabit, exigendi,/ et si quid praeter ea decuriones conscriptive aedilibus faciendum esse / censuerint, eas res omnes curandi faciendi, item pignus capiendi a / |10| municipibus incolisque, in homines diesque singulos, quod sit non plu-/ris quam HS (sestertium) X (milia) nummorum, item multam dicendi, damnum dandi [iis]dem / dumtaxat in homines diesque singulos HS (sestertium) V (milia) nummos, ius potestatemqu[e] / habento. Iisque aedilibus quique postea hac lege creati erunt de is rebus / et inter eos de quibus et inter quos du<u>mvirorum iurisdictio erit  at  / |15| [H]S (sestertium) CC (ducenta) iurisdictio iudicis reciperatorumque datio addictio, ita ut h(ac) l(ege) / licebit, esto. Iisque aedilibus servos communes municipum eius mu-/nicipi qui <i>is appareant limocinctos habere liceto. Dum ne quit eorum / omnium quae supra scripta sunt adversus leges plebis scita senatus-/ve   consulta   edicta   decreta   constitutiones divi Aug(usti), Ti(beri) Iuli Caesa-/|20|ris Aug(usti), imp(eratoris) Galbae Caesaris Aug(usti), Ti(beri) Claudi Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Vespasia-/ni Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Titi   Caesaris   Vespasiani   Aug(usti),  imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani / Aug(usti), pontif(icis) max(imi), p(atris) p(atriae), fiat, <iis> ius potestasque esto./
 

 
20.
  

 
R(ubrica). De iure et potestate quaestorum./
Quaestores    qui    ex    edicto   decreto   iussu<v>e   imp(eratoris)   Caesaris   Vespasiani   Aug(usti),/ |25| imp(eratoris)ve Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) an-/te hanc legem creati sunt, et in ea quaestura <nunc> sunt, at eam diem / at quam creati sunt quaestores, item qui h(ac) l(ege) creati erunt, at eam diem / at quam creati erunt, quaestores sunto. Eisque pecuniam communem / municipum eius municipii exigendi erogandi custodiendi atminis-/|30|trandi dispensandi arbitratu IIvirorum ius potestasque esto. Eis-/que servos communes municipum eius mu[nicipi q]ui is appareant   / in   eo   municipio   secum habere liceto. Dum [ne quit e]orum omnium / quae s(upra) s(cripta) s(unt)   adversus   leges   plebis   scit[a   senatus]   consulta   edicta  decre-/ta constitutiones divi Aug(usti), Ti(beri)ve Iu[li Caesari]s <Aug(usti)>, Ti(beri)ve Claudi Caesaris / |35| Aug(usti), imp(eratoris)ve Galbae Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)[ve Vespasia]ni Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)-/ve Titi Caesaris Vespasiani   Aug(usti),   imp(eratoris)[ve   Caes(aris)   Domi]tiani Aug(usti), pontif(icis) / max(imi), p(atris) p(atriae), fiat, <iis> ius potestasque esto./
 

 
21.
  

 
R(ubrica). Quemadmodum civitatem Romanam in eo municipio consequantur./
Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisve municipii Flavi Irnita-/|40|ni magistratus uti h(ac) l(ege) comprehensum est creati sunt erunt, ii, cum eo / honore abierint, cum parentibus coniugibusque ac liberis qui legiti-/mis nuptis quaesiti in potestate parentium fuerint, item nepotibus / ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentium fuerint / cives Romani sunto, dum ne plures cives Romani sint quam quod / |45| ex h(ac) l(ege) magistratus creare oportet./
 

 
22.
  

 
R(ubrica). Ut qui civitatem Romanam consequentur maneant in eorum-/dem manu mancupio potestate./
Qui quaeve ex h(ac) l(ege) exve edicto imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti), imp(eratoris)ve T(iti) Caes(aris) / Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti), p(atris) p(atriae), civitatem Roma-/|50|nam consecutus consecuta erit, is ea in eius qui civis Romanus / h(ac) l(ege) factus erit potestate manu mancupio cuius esse deberet, si / civitate mutatus mutata non esset, esto, itque ius tutoris op-/tandi habeto quod haberet si a cive Romano ortus orta neque ci-/vitate mutatus mu/tata esset.//
 

 
23.
  

 
|55| R(ubrica). Ut qui civitatem Romanam / consequentur iura libertorum retineant./
{III, B} Qui   quaeve   ex   h(ac)   l(ege)    exve    edicto   imp(eratoris)   Caesaris   Vespasiani   Aug(usti), imp(eratoris)ve Titi Cae-/saris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) civitatem Roma-/nam consecutus consecuta erit, iis in libertos libertas suos suas / paternos paternasve qui quaeve in civitatem Romanam non ve-/|5|nerint deque bonis eorum earum  et is quae libertatis  causa impo-/sita sunt idem ius eademque condicio esto quae esset si civitate / mutati mutatae non essent./
 

 
24.
  

 
R(ubrica). De praefecto imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti)./
Si   eius   municipi   decuriones conscriptive municipesve imp(eratori) Caes(ari) / |10| Domitiano Aug(usto), p(atri) p(atriae), dumviratum communi nomine municipum / eius municipi detulerint, imp(erator)que Caesar Domitianus Aug(ustus), p(ater) p(atriae), eum / duoviratum receperit et loco suo praefectum quem esse iusserit,/ is praefectus eo iure esto quo esset si eum IIvirum ex h(ac) l(ege) solum / crear[i] oportuisset, isque ex h(ac) l(ege) solus duumvir iuri dicundo cre-/|15|atus esset./
 

 
25.
  

 
R(ubrica). De iure praefecti qui a IIviro relictus sit./
Ex IIviris qui in eo municipio iure dicundo praerunt uter pos[t]-/ea ex eo municipio proficisceretur neque eo die in it municipi-/um esse s[e] redditurum arbitrabitur, quem praefectum muni-/|20|cipi non minorem quam annorum XXXV ex decurioni-/bus conscriptisve relinquere volet, facito ut is iuret per / Iovem et divom Aug(ustum), et divom Claudium, et divom Vespasi[a]-/num Aug(ustum), et divom Titum Augustum, et genium imp(eratoris) Caesar[i]s / Domitiani Aug(usti), deosque Penates: quae IIvirum qui iuri dicundo prae-/|25|erit hac lege facere oporteat, se dum praefectus erit d(um)t(axat) quae eo tempo-/re fieri possint facturum neque adversus ea facturum scientem d(olo) m(alo);/ et, cum ita iura[v]erit, praefectum eum eius municipi relinquito. Eique qui / ita praef(ectus) relictus erit, donec in it municipium alteruter ex IIviris redierit,/ in omnibus rebus id ius eaque potestas esto, praeterquam de praefecto re-/|30|linquendo et de civitate Romana consequenda, quod ius quaeque potes-/tas h(ac) l(ege) IIviris qui iuri dicundo praesint datur. Isque, dum praefectus eri[t],/ quotiensque municipio egressus erit, ne plus quam singulis diebus / abesto./
 

 
26.
  

 
R(ubrica). De iureiurando IIvirorum et aedilium et quaestorum./
|35| IIviri qui in eo municipio iuri dicundo praesunt, item aediles qui in eo / municipio sunt, item quaestores qui in eo municipio sunt, eorum quis-/que in diebus quinque proximis post hanc legem datam, quique IIviri / aediles quaestoresve postea ex h(ac) l(ege) creati erunt, eorum quisque in / diebus quinque proximis ex quo  IIvir  aedilis  quaestor esse coepe-/|40|rit, priusquam decuriones conscriptive habeantur, iurato in con-/tione per Iovem, et divom Aug(ustum), et divum Claudium, et divom Vespasi-/anum Aug(ustum), et divom Titum Aug(ustum), et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani / Aug(usti), deosque Penates: se quodcumque ex h(ac) l(ege) exque re communi mu-/nicipum municipi Flavi Irnitani censeat recte esse facturum ne-/|45|que adversus h(anc) l(egem) remve communem municipum eius municipi fac-/[turum sciente]m d(olo) m(alo), quosque prohibere possit prohibiturum, neque se / aliter consilium initurum neque aliter datu<ru>m neque sententiam / dicturum quam ut ex h(ac) l(ege) exque re communi municipum eius municipi / censeat fore. Qui ita non iuraverit, is HS (sestertium) X (milia) municipibus eiius muni-/|50|cipi dare   damnas   esto eiius<que> pecuniae deque ea pecunia municipum / eiius municipi qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio pe[ti]tio persecutio / esto./
 

 
27.
  

 
R(ubrica). De intercessione IIvirorum et aedilium et quaestorum./
Qui IIviri aut aediles aut quaestores eiius municipi erunt iis IIviris / |55| inter se et cum aliquis alteru[t]rum eorum aut utrumque ab ae-/dile aedilibus aut quaestore quaestoribus appellabit, item aedi-/libus inter se, inter   cedendi   in   triduo proximo quam appellatio // {III, C} facta erit poteritque intercedi, quod adversus h(anc) l(egem) non fiat, et dum ne / amplius quam semel qui<s>que eorum in eadem re appelletur, ius potestas-/que esto; neve quis adversus ea quit, quom intercessum erit, facito./
 

 
28.
  

 
R(ubrica). De servis aput IIviros manumittendis./
|5| Si quis municeps municipi Flavi Irnitani qui Latinus erit aput IIvi-/rum iuri dicundo eiius municipi servum suum servamve suam ex servi-/tute in libertatem manumiserit, liberum liberamve esse iusserit / dum ne quis pupillus neve quae virgo mulierve sine tutoris auctori-/tate quem quamve manumittat, liberum liberamve  esse  iubeat:  qui  / |10|  ita  manumissus  liberve  esse  iussus  erit  liber  esto,  quaeque  ita ma-/numissa liberave esse iussa erit libera esto, uti qui optumo iure La-/tini libertini liberi sunt erunt, dum is qui minor XX annorum / erit ita manumittat si causam manumittendi iustam esse is / numerus decurionum per quem decreta h(ac) l(ege) facta rata sunt censue-/|15|rit./
 

 
29.
  

 
R(ubrica). De tutorum datione./
Quoi tutor non erit incertusve erit, si is eave municeps municipi Flavi Irnitani erit, et pupillus pupillave non erit, et a IIviro iu-/re dicundo eiius municipi postulaverit uti sibi tutorem det, <et> eum quem / dari volet nominaverit, tum is a quo ita postulatum erit, sive unum / |20| sive plures collegas habebit, de omnium collegarum sententia qui / tum in eo municipio intrave fines eiius municipi erit, causa cognita / si ei videbitur, eum qui nominatus erit tutorem dato. Sive is eave cui-/ius nomine ita postulabitur pupillus pupillave erit, sive is a quo pos-/tulatum erit collegam non habebit collegave eius in eo municipio / |25| intrave fines eiius municipi nemo erit, tum is a quo ita postulatum / erit, causa cognita in diebus X proximis, ex decreto decurionum, quod / cum duae partes decurionum non minus adfuerint factum erit,  eum  / qui  nominatus  erit,  quo  ne  a<b>  iusto  tutore tutela abeat, ei tuto-/rem dato. Qui tutor h(ac) l(ege) datus erit, is ei cui datus erit, quo ne a<b> iusto / |30| tutore tutela abeat, tam iustus tutor esto quam si is civis Romanus / et adgnatus proximus civi Romano tutor esset./
 

 
30.
  

 
[R(ubrica). De] decurionum conscriptorumve constitutio[ne]./
Qui senatores prove senatoribus decuriones conscriptive prove de-/curionibus conscriptisve [nunc sunt] in municipio Flavio Irnitano,/ |35| quique postea ex h(ac) l(ege) lecti sublective erunt in numero decurionum / conscriptorumve, qui eorum omnium ex hac lege decuriones con-/scriptive esse debebunt, decuriones conscriptive municipi Flavi Irni-/tani sunto uti qui optimo iure optumaque lege cuiusque municipi / Latini decuriones conscriptive sunt./
 

 
31.
  

 
|40| R(ubrica). De convocandis edicto decurionibus at sublegendos decurio-/nes./
Quo anno pauciores in eo municipio decuriones conscriptive quam / LXIII, quot ante h(anc) l(egem) rogatam iure more eius municipi fuerunt, <erunt>, nisi si eo / anno iam erit facta decurionum conscriptorumve  lectio  sublec-/|45|tio, qui eo anno duumviri i(ure) d(icundo) praerunt ambo alterve eorum pri-/mo quoque tempore, uti quod recte factum esse velint, ad decuri-/ones conscriptosve, cum eorum partes non minus quam duae ter-/tiae aderunt, referto quo die placeat legi sublegi substituive eos / quibus allectis ad numerum decurionum conscriptorumve / |50| in eo municipio decuriones conscriptive futuri sint LXIII, quot an-/t[e] h(anc) l(egem) rogatam iure more eiius municipi fuerunt. Quique cum ad / eos de ea re relatum erit, primo quoque tempore diem ei rei, dum ne / de his diebus per quos ut res in eo municipio prolatae  sint  futurum  / er[it],  quive dies propter venerationem domus Augustae festi feria-/|55|rumve numero erunt, neve cum quicquam XXX dies ab eo die quo de / e(a) r(e) decernetur futurum erit proximum quemque, quo die ius e-/rit, [tum ii a]b eo XXX die destinanto de quo die maiior pars eorum / c[e]nsuerit. IIviri ambo alterve eorum primo quoque tempore f<a>cito / i[ta] uti eo die decuriones conscriptive quicumque per aetat<e>m... //
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 
39.
  

[R(ubrica). De rebus ad decuriones conscriptosve referendis.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{V, A} adversus h(anc) l(egem) non fiat referto. Eisque qui ut de ea re referetur postu-/laverint, prius quam sententias interrogare incipiat, dicendi, item si / quis contradicere volet dicendi ei, de ea re potestatem facito; utique h(ac) l(ege) / oportebit sententias interrogato; quodque maior pars decurionum / |5| conscriptorumve de ea re censuerit pronuntiato; idque uti fiat faci-/to curatoque. Si quae praeter ea erunt de quibus ad decuriones referen-/dum esse pro re publica IIviro eius municipii videbitur, quominus de / is, uti h(ac) l(ege) licebit, at decuriones referat, h(ac) l(ege) nihilum rogatur./
 

 
40.
  

 
R(ubrica). Quo ordine sententiae interrogentur./
|10| Qui decuriones conscriptosve hac lege habebit, is dum ne quit in / ea re faciat adversus leges <plebis scita> senatus consulta edicta decretave divi / Augusti, Ti(beri)ve Iulii Caesaris Augusti, Ti(beri)ve Claudi Caesaris   Aug(usti),   imp(eratoris)ve   / Galbae   Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)ve Vespasiani Caesaris Aug(usti),   imp(eratoris)ve   Titi   Cae-/saris   Vespasiani   Aug(usti),   imp(eratoris)ve Caesaris Domitiani Aug(usti), pontificis max(imi),/ |15| p(atris) p(atriae), adversusve h(anc) l(egem), <uti h(ac) l(ege)> licebit, decuriones  primos  sententiam  interro-/gato  ut  quisque  in  suo ordine plurimos liberos iustis nuptis quae-/sitos habebit aut in ea causa erit, essetve si civis Romanus esset, ut / proinde sit ac si tum liberos habeat. Si duo pluresve in eadem cau-/sa erunt liberosve non habebunt neque ius liberorum, ut supra / |20| scriptum est, tum eos primos sententiam interrogato qui IIviri fu-/erint, uti quisque prior fuerit, tum ex ceteris uti quisque primus in / decuriones conscriptosve lectus erit./
 

 
41.
  

 
R(ubrica). De decurionum decretis recitandis et in tabulas munici-/pii referendis./
|25| Quod decurionum conscriptorumve decretum in eo municipio fac-/tum erit, it is qui fecerit collegave eius, quive eorum alterius utri-/us vice fungitur, palam in decurionibus conscriptisve eo die quo / factum erit recitato. Si eo die recitatum non erit, cum proxime de-/curiones conscriptive habebuntur, prius quam de ulla re agatur / |30| recitato, aut, si is quo referente it decretum factum erit desierit es-/se IIvir, is tum qui tum IIvir erit recitato, itque tum in tabulas com-/munes municipum eius municipii, ita uti recitatum atprobatum-/que erit, referto in diebus X proximis./
 

 
42.
  

 
R(ubrica). Si qua<e> decreta decurionum tolli oportebit, quemadmodum / |35| tollantur./

 

Quod decurionum conscriptorumve decretum in eo municipio hac / lege factum sit, de eo decreto tollendo, perducendo, inritove facien-/do, ne quis at decuriones conscriptosve referto nisi cum eorum non / minus quam duae tertiae partes aterunt. Cum ita relatum erit, si ex / |40| is qui ita adfuerint non minus quam tres quartae partes it tolli / perduci inritumve fieri oportere censuerint, it inritum esto. Is-/que qui d(e) e(a) re rettulerit collegave eius praefectusve hac lege no-/minatus relictusve coram decurionibus conscriptisve, ut perduca-/tur tollatur inritumve sit fiat, facito./
 

 
43.
  

 
|45| R(ubrica). Ne dimittantur aut avocentur decuriones./
Cum IIvir decuriones conscriptosve in eo municipio habebit h(ac) l(ege) / convocatos, conlega eius eos ne dimittito; neve in alium locum / <a>vocato, nisi dimissos ab eo qui prior convocaverit./
 

 
44.
  

 
R(ubrica). De decurionibus distribuendis in tres decurias, quae legationi-/|50|bus in vicem fungantur./
IIviri qui in eo municipio post ha<n>c lege<m> primi erunt, item qui, quo-/que anno quo novam distributionem eorum qui ex hac lege // {V, B} munere legationum obeundarum fungantur fieri oportebit,/ iuri dicundo praerunt, ambo alterve, primo quoque tempore decu-/riones conscriptosve qui minores quam LX annorum erunt / quam maxime aequaliter in tres decurias distribuito; earumq(ue) / |5| decuriarum quique in is erunt sortitionem facito quo ordine / quaeque decuria, et quo ordine ii qui in quaque decuria erunt mu-/nere legationis fungantur. Quoque ordine sorte exierint decu-/riae, quique in is erunt, eo ordine deinde in orbem, donec alia dis-/tributio ex h(ac) l(ege) fiat, munus legationis obeunto./
 

 
45.
  

 
|10| R(ubrica). De legatis mittendis excusationibusque accipiendis./
Cum legatum unum pluresve rei communis municipum municipi / Flavi Irnitani causa aliquo mitti opus erit, tum IIvir qui iuri dicun-/do praeerit de legatis mittendis at decuriones conscriptosve refer-/to. Cum ita relatum erit, quod legatos, quosque, quamque in re<m> mit-/|15|tendos decuriones conscriptive censuerint, tot legatos, eo<s>, in eamq(ue) / rem mittito, legatoque eos qui tum munere legationis vice sua / fungi debebunt, dum ne quem mittat legatve qui tum aut proxi-/mo anno in eo municipio IIvir, aedilis, quaestorve sit fuerit, neque / IIviratus acti aedilitatis quaesturaeve actae rationem reddiderit / |20| et adprobaverit decurionibus conscriptisve eius municipii; qui-/ve pecuniam quae communis municipum eius municipii esset penes / se habuerit; quive rationes negotiave communia municipum eius / municipi gesserit tractaverit, neque dum eam pecuniam rettule-/rit in commune municipum eius municipi rationesve reddiderit <et> / |25| adprobaverit   decurionibus   conscriptisve,   cui   quibusve   de  iis / rebus accipiendis cognoscendis ex d(ecreto) d(ecurionum) conscriptorumve, quod decre-/tum factum erit, cum eorum partes non minus quam duae tertiae ad-/essent, negotium datum erit; nisi uti eorum quis mittatur lege-/tur omnium decurionum conscriptorumve non minus quam duae / |30| tertiae partes censuerint. Qui hac lege legatus erit, is, nisi eiius excu-/sationem decuriones conscriptive acceperint, aut iuraverit coram / decurionibus conscriptisve per Iovem, et divom Aug(ustum), et divom Clau-/dium, et divum Vespasianum Aug(ustum),/ et divum Titum Aug(ustum), et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti), deosq(ue) / |35| Penatis, se annorum LX maior<em>ve esse, aut sibi morbum causam esse quo-/minus eam legationem obire possit, eam legationem obito, aut vi-/carium arbitratu decurionum conscriptorumve ex eo ordine / dato qui eam legationem obeat, dum ne eum det qui eius le-/gationis munus suo nomine obire debeat. Qui ita neque legatio-/|40|nem obierit sciens d(olo) m(alo), neque vicarium ex hac lege dederit qui pro / se eam legationem obeat, neque iuraverit ut s(upra) s(criptum) est neque excusatio-/nem suam decurionibus conscriptisve atproba<v>erit, [is] HS (sestertiorum) MM (duo milia) num-/morum municipibus eius municipi d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae de-/que ea pecunia municipi eius municipii qui volet cuique per / |45| hanc legem licebit actio petitio persecutio esto./
 

 
46.
  

 
R(ubrica). Quantum legatis detur./
Legatis singulis diariorum nomine IIvir tantum dato quantum / dandum esse decuriones conscriptive censuerint./
 

 
47.
  

 
R(ubrica). De eo qui non ex decreto decurionum legatione func-/|50|tus erit./
Ne quis legatus atversus mandata decurionum conscriptorumve // {V, C} facito, neve dicito, neve d(olum) m(alum) adhibeto quo quit adversus man-/data decurionum conscriptorumve fiat, quove tardius per-/agetur renuntietur legatio. Qui adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo),/ quanti ea res erit in qua adversus ea quid factum erit, tantum / |5| d(amnas) esto dare; eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi ei-/ius municipi qui volet cui<que> per h(anc) l(egem) licebit actio petitio perse-/cutio esto./
 

 
48.
  

 
R(ubrica). Qui ne conducant emantve, neve socii sint cum publi-/ca locabuntur venibunt./
|10| Quaecumque publica ultroque tributa aliaeve quae res in mu-/nicipio Flavio Irnitano locabuntur venibun<t>ve ne quis II-/vir neve aedilis neve quaestor, neve cuiius<que> eorum filius nepos,/ neve pater avus, neve frater, neve scriba neve apparitor ea-/rum quam rem conducito emitove, neve in earum qua re soci-/|15|us esto, neve ex earum qua re, ob earumve quam rem eove no-/mine partem capito, neve aliut quit facito sc(iens) d(olo) m(alo) quo quid ex / earum qua re, ob earumve quam rem, eove nomine p[ost]ea at eum / perve[n]iat. Si quis adversus ea quit fecerit, is quanti quaeque / earum res erit quam adversus ea fecerit, it / |20| et alterum tantum in publicum municipibus municipii / Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto; eiusque   pecuniae   deque   ea   pecu-/nia   municipi   <municipii>  Flavi Irnitani qui volet cuique per h(anc) l(egem) / licebit actio petitio persecutio esto./
 

 
49.
  

 
R(ubrica). De rebus proferendis./
|25| Duumviri qui in eo municipio nunc sunt, quive postea / erunt, at decuriones conscriptosve primo quoque tempore a[mbo] / a<l>terve referunto per quos dies res prolatas intra suum h[on]orem / mes[sis vin]demiae causa placeat esse. Per quos dies decuriones con-/scri[ptiv]e decreverint res prolatas placere esse, dum ne amplius / |30| quam bis neve pluribus quam bis XXX diebus un[o] anno res prola-/tas placere [e]sse decreverint, per eos dies de quibus it decre-/verint res prolatae sunto. Duumviri amb[o a]lterve, cum de ea re / decurionum conscriptorumve decretum factum erit, primo / quoque tempor[e res] prolatas per eos di[e]s fore edicito. Perque eos / |35| dies duumviri decuriones conscriptosve ne cogunto, comitia / ne habento, ius ne dicunto, nisi si d[e] is rebus de quibus Romae / messis vindemiaeve causa rebus prolatis ius dici solet; res iu-/dicari per eos dies nisi inter omnes quos inter it iudicium er-/it et iudicem reciperatoresve eorum conveniet, ne sinun-/|40|to. Inque eos dies vadimonia fieri, nisi de iis rebus de qui-/bus Romae messis vindemiaeve causa rebus prolatis ius di-/ci solet, ne sinunto, [neve] de ceteris, nisi in eos dies qui prox-/sumi futuri erunt [p]os[t e]os dies qui tum rerum prolatarum / erunt, fieri ne sinunto; neve quis iudex reciperatorve ali-/|45|ter per eos dies causas cognoscito iudicato./
 

 
50.
  

 
R(ubrica). Ut IIvir<i> iuri [dicu]ndo curias d(um) t(axat) XII constituant./
IIviri iuri dicundo qui primum in municipio Flavio Irni-/[t]ano er[unt, in] diebus LXXXX proximis quibus haec lex in / it municipium perlata erit, curanto uti arbitratu maiio-/|50|ris partis decurionum, cum duae partes non minus decu-/rionum aderunt, curiae constituantur, dum ne amplius/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 
59.
  

 
[R(ubrica). De iureiurando eorum qui maiorem partem numeri curiarum expleveri<n>t.
Qui ea comitia habebit, uti quisque eorum qui IIviratum] // {VII, A} [aedilitatem quaestur]amve petet maiorem partem numeri cu-/[riarum expleverit, prius]quam eum factum creatumque renun-/[tiet iusiurandum adi]gito in contione palam per Iovem, et divo<m> / [Augustum, et divom Clau]dium, et divom Vesp(asianum) Aug(ustum), et divom Titum Aug(ustum),/ |5| [et genium imp(eratoris) Caesaris D]omitiani Aug(usti),  [d]eosque  Penates: eum  quae / [ex hac lege facere o]portebit facturum, neque adversus h(anc) l(egem) fecis-/[se aut facturum es]se scientem d(olo) malo./
 

 
60.
  

 
R(ubrica). Ut de pecunia communi municipum caveatur ab iis qui / duumviratum quaesturamve pete<n>t./
|10| Qui in eo municipio duumviratum quaesturamve pe[tunt] / quique propterea quod pauciorum nomine quam oportet / professio facta esset nominatim in eam condicionem re-/diguntur ut de his quoque suffragium ex h(ac) l(ege) ferri oporte-/at, quisque eorum quo die comitia habebuntur, ante qu-/|15|am suffragium feratur, arbitratu eius qui ea comitia ha-/bebit, praedes in commune municipum dato pecuniam com-/munem eorum quam in honore suo tractaverit salvam / iis fore. Si d(e) e(a) r(e) is praedibus minus cautum   esse  videbitur,/ praedia subsignato arbitratu eiusdem. Isque ab is praedes prae-/|20|diaque s(ine) d(olo) m(alo) accipito quoad recte cautum sit uti quod recte / factum esse volet. Per quem eorum de quibus dumvirorum qu-/aes torumve comitiis suffragium ferri oportebit, steterit / quominus recte caveatur, eius is qui comitia habebit ra-/tionem ne habeto./
 

 
61.
  

 
|25| R(ubrica). De patrono [c]ooptando./
Ne quis patronum publice municipibus municipi Flavi Irnitani / cooptato patrociniumve cui deferto nisi ex maioris par-/tis decurionum decreto, quod decretum factum erit cum / duae partes non minus decurionum adfuerint, et iurati / |30| per tab[el]lam se[n]tentiam tulerint. Qui aliter adversusve / ea patronum publice municipibus municipi Flavi Irni-/tani cooptaverit patrociniumve cui detulerit, is HS (sestertium) X (milia) in pub-/licum municipibus municipi Flavi Irnitani d(are) d(amnas) e(sto). Isque qui / adversus h(anc) l(egem) patronus  cooptatus  cuive  patrocinium  dela-/|35|tum  erit  ne  magis  ob eam rem patronus municipum mu-/nicipi Flavi Irnitani esto./
 

 
62.
  

 
R(ubrica). Ne quis aedificia quae restituturus non erit de-/struat./
Ne quis in oppido municipi Flavi Irnitani, quaeque ei oppido / |40| continentia aedificia erunt, aedificium detegito destrui-/to demoliundumve curato, nisi <de> decurionum conscriptorum-/ve sententia, cum maior pars eorum adfuerit, quod res-/tituturus intra proximum annum non erit. Qui adversus / ea fecerit, is quanti ea res erit t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flavi / |45| Irnitani d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi qui volet cuique per h(anc) 1(egem) li-/cebit actio petitio persecutio esto.//
 

 
63.
  

 
{VII, B} R(ubrica). De [lo]cationibus legibusque locationum pro-/ponendis
et in tabulas municipi referendis./
Qui IIvir iure dicundo praerit vectigalia ultroque / tributa, sive quid aliut communi nomine munici-/|5|pum eius municipi locare oportebit, locato. Quasque lo-/cationes fecerit, quasque leges dixerit et quanti quit / locatum sit, et qui praedes accepti sint quaeque praedia / subdita subsignata obligatave sint, quique praedio-/rum cognitores accepti sint in tabulas communes mu-/|10|nicipum eius municipi referantur facito, et proposita / habeto per omne reliquum tempus honoris sui, ita ut / d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), quo loco decuriones conscriptive proponenda / esse censuerint./
 

 
64.
  

 
R(ubrica). De obligatione praedum et praediorum cognito-/|15|rumque./
Quicumque in municipio Flavio Irnitano in commu-/n[e] municipum eius municipi praedes facti sunt erunt,/ quaeque praedia accepta sunt erunt, quique eorum / praediorum cognitores facti sunt erunt, ii omnes / |20| et quae cui<us>que eorum tum erunt cum praes cogni-/torve factus est erit, quaeque postea esse, cum ii ob-/ligati esse coeperunt, coeperint, qui eorum soluti li-/beratique non sunt non erunt, aut non s(ine) d(olo) m(alo)   sunt / erunt,   eaque  omnia quae eorum soluta liberataq(ue) / |25| non sunt non erunt aut non s(ine) d(olo) m(alo) sunt erunt, in com-/mune municipum eius municipi, item obligati ob-/ligata que sunto ut<i> ii eave populo R(omano) obligati obliga-/ta<v>e essent si aput eos qui Romae aerario praeessent ii / praedes iique cognitores facti eaque praedia subdi-/|30|ta subsignata obligatave essent. Eosque praedes eaque / praedia eosque cognitores, si quit eorum in quae / cognitores facti <sunt> erunt ita non erit, qui quaeve so-/luti liberati soluta liberataque non sunt non / erunt aut non sine d(olo) m(alo) sunt erunt, duumviris qui ibi-/ |35| i(ure) d(icundo) praeerunt, ambobus alterive eorum, ex decurionum / conscriptorumve decreto, quod decretum cum eo-/rum partes tertiae non minus quam duae adessent / factum erit, vendere legemque eis vendendis dicere / ius potestasque esto, dum eam legem is rebus venden-/|40|dis dica<n>t quam legem eos qui Romae aerario prae-/erunt e lege praediatoria praedibus praedisque ven-/dendis dicere oportet, aut, si lege praediatoria empto-/rem non invenerint, quam legem in vacuum ven-/dendis dicere oporteret, et dum ita legem dicant uti / |45| pecunia in foro municipi Flavi Irnitani suffera-/tur luatur solvatur. Quaeque lex ita dicta erit iusta / rataque esto.//
 

 
65.
  

 
{VII, C} R(ubrica). Ut ius dicatur lege dicta praedibus et praedis ven-/dendis./
 
Quos praedes quaeque praedia quosque cognitores IIviri / municipi Flavi Irnitani hac lege vendiderint, de iis / |5| quicumque i(ure) d(icundo) praerit ad quem d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit, ita ius / dicito iudiciaque dato, uti ei qui eos praedes cognitores ea / praedia mercati erunt praedesque socii heredesque eorum / iique ad quos ea res pertinebit de is rebus agere easque res pete-/re persequi recte possint./
 

 
66.
  

 
R(ubrica). De multa quae dicta erit./
|10| Multas in eo municipio ab duumviris praefectove dictas,/ item ab aedilibus quas aediles dixisse se aput duumvi-/ros ambo alterumve ex his professi erunt, dumvir qui i(ure) d(icundo) / praerit in tabulas communes municipum eius munici-/pi referri iubeto. Si is cui ea multa dicta erit aut nomine / |15| eius alius postulabit ut de ea ad decuriones conscriptos-/ve referatur, de ea decurionum conscriptorumve iudi-/cium esto. Quaeque multae non erunt iniustae a decu-/rionibus conscriptisve iudicatae, eas multas IIviri in / publicum municipum eius municipi redigunto./
 

 
67.
  

 
|20| R(ubrica). De pecunia communi municipum deque rationibus/ eorundem./
At quem pecunia communis municipum eius municipi / pervenerit, heresve eius, isve at quem ea res pertine-/bit, in diebus XXX proximis quibus ea pecunia ad eum / |25| pervenerit, in publicum municipum eius municipi eam / referto. Quique rationes communes negotiumve quot / commune municipum eius municipi gesserit trac-/taverit, is heresve eius, isve ad quem ea res pertinebit,/ in diebus XXX proximis quibus ea negotia easve rati-/|30|ones gerere tractare desierit quibusque decuriones / conscriptive habebuntur rationes edito reddito-/que decurionibus conscriptisve, cuive de is accipien-/dis cognoscendis ex decreto decurionum conscripto-/rumve, quod decretum factum erit cum eorum [partes] / |35| non minus quam  duae  tertiae  adessent,  negotium  da-/tum erit. Per quem steterit q(uo) m(inus) ita pecunia redigere-/tur referretur quove minus ita rationes redderentur / is per quem steterit quo minus rationes redderentur  quo-/ve  minus  pecunia redigeretur referretur, heresque eius,/ |40| isque at quem ea res q(ua) d(e)  a(gitur)  pertinebit,  quanti  ea  res  erit,  tan-/tum  et alterum tantum municipibus eius municipi d(are) d(amnas) e(sto) ei-/iusque pecuniae deque ea pecunia municipi municipi Flavi / Irnitani qui volet cuique per hanc legem licebit actio peti-/tio persecutio esto./
 

 
68.
  

 
|45| R(ubrica). De constituendis patronis causae cum rationes red-/dentur./
Cum ita rationes reddentur, dumvir qui decuriones conscrip-//{VIII, A}tosve habebit ad decuriones conscriptosve referto quos pla-/ceat publicam causam agere, iique decuriones conscriptive / per tabellam iurati d(e) e(a) r(e) decernunto tum cum eorum partes non mi-/nus quam duae tertiae aderunt, ita ut tres quos plurumi per tabel-/|5|lam legerint causam publicam agant. Iique qui ita lecti erunt tem-/pus ab decurionibus conscripti<s>ve, quo [ca]usam cognoscant actio-/nemque suam ordinent, postulanto, eoqu[e t]empore quod is datum / erit transacto, eam causam uti quod recte factum esse volet agunto./
 

 
69.
  

 
R(ubrica). De iudicio pecuniae communis./
|10| Quod municipum municipi Flavi Irnitani nomine petetur ab eo qui / eius municipi municeps incolave erit quodve cum eo agetur quod / pluris HS (sestertium) D (quingentorum) sit neque tanti sit ut de eo, si privatim ageretur, ibi invito / alterutro actio non esset, et is quocum agetur ibi agi nolet, de / eo decurionum conscriptorumve cognitio iudicatio litisque aestu-/|15|matio esto, ita ut, cum d(e) e(a) r(e) agetur,  non  minus  quam  duae  tertiae  / partes  decurionum  conscriptorumve  adsint et per tabellam sen-/tentiae ab iis ferantur, iique qui sententia[s] laturi erunt, prius / quam sententias fera[n]t, quisque eorum iuret per Iovem et di-/vom Aug(ustum), et divom Claudium, et divom Vesp(asianum) Aug(ustum), et divom Titum / |20| Augustum et genium imp(eratoris) Domitiani Aug(usti), deosque Penates: se quod / aequum bonumque et maxime e re communi eius municipi esse cen-/seat iudicaturum. Uti e[orum ma]ior pars iudicaverit, utique litem / aestumaverit, ita ea iudicatio eaque litis aestumatio iusta rata-/que esto. Quod [si] HS (sestertium) D (quingentorum) minorisve <sit>, de eo, reiectis alternis decuri-/|25|onibus conscriptisve qui t[u]m aderunt, ita ut ex imparibus is / qui aget petetve prior reic[iat et ex pa]ribus <is> quocum agetur aut / a quo quit petetur, donec quinque reliqui sint, eorum quinque / qui reliqui erunt, cognitio iudicatio litisque aestumatio / esto quae esset decurionum conscriptorumve si maior pecu-/|30|nia quam HS (sestertia) D (quingenta) esset quae peteretur deve qua ageretur; utique / eorum <cum> maior pars iudicaverit litem aestumaverit, ita / ea iudicatio litisque aestumatio iusta rataque esto./
 

 
70.
  

 
R(ubrica). De actore municipum constituendo <deque> praemio mercede-/ve eius [dandis]./
|35| Quoi quibusve mandetur permittaturve ut nomine munici-/pum municipi Flavi Irnitani agant petantve quit is, aut,/ si cum iis age[t]ur petetur<ve> quit ab <iis>, nomine eorum iudicium / accipia<n>t; decurionum conscriptorumve cognitio consti-/tutioque est[o, c]um eorum non minus quam duae tertiae / |40| partes ader[unt, d]um eum eligant cui per edictum eius qui provin-/ciae praerit [act]ori aut cognitori  esse  licebit;  idemque  consti-/tu<u>nto  quantu[m, ei ei]sve  qui  municipibus municipi Flavi Irni-/tani petet pet[ent pe]titurus petiturive erunt <quit> iudicium-/ve eorum nom[ine a]cceperit acceperint accepturus erit accep-/|45|turive erunt, p[raemi mercedis]ve nomine dari oporteat./
 

 
71.
  

 
R(ubrica). Actur[is de pe]cunia communi testibus denuntiandi / ut ius [sit]./
Quicumque mun[icipu]m municipi Flavi Irnitani nomine in / eo municipio e[x ha]c lege exve decurionum conscriptorum-/|50|ve decreto aget c[um] municipe incolave eius municipi petet-/ve quid ab eo, ei tes[ti]bus denuntiandi  municipibus  incolis-/que  eius  municipi  d[u]mtaxsat  decem ius potestasque esto. IIvir / i(uri) d(icundo) a quo postulatum erit, eos, quibus denuntiatum esse dictum // {VIII, B} ei erit edicto adesse iubeto testimoniumque iuratos di-/cere cogito, multa pignoribusque coerceto, dum ne quem / cogat, neve quoi multam dicat pignusve ob eam rem a quo / capiat qui in eum a quo petetur cumve quo agetur Romae in / |5| iudicio publico testimonium dicere cogi non deberet./
 

 
72.
  

 
R(ubrica). De servis publicis manumittendis./
Si quis duovir i(uri) d(icundo) servum publicum servamve publicam ma-/numittere volet, is de eo deve ea ad decuriones conscrip-/tosve, cum duae partes non minus decurionum conscripto-/|10|rumve aderunt, referto censeantne eum eamve manumit-/ti si tum qui aderunt non minus duae partes manumitti / censuerint, et si is eave eam pecuniam, quam decuriones / ab eo eave accipi censuerint, in publicum municipibus mu-/nicipi Flavi Irnitani dede[r]it solverit satisvefecerit. Tum / |15| is IIvir i(uri) d(icundo) eum servom eamve servam manumittito,/ liberum liberamve esse iubeto. Qui ita manumissus li-/berve esse iussus erit, liber et Latinus esto, quaeve ita / manumissa liberave esse iussa erit, libera et Latina esto,/ eique municipes municipi Flavi Irnitani sunto. Neve / |20| quis ab is amplius quam quod decuriones censuerint ob / libertatem capito, neve facito quo quis ob eam rem eove / nomine quid capiat. Inque eius, qui ita manumissus ma-/numissave erit, hereditate bonorum<ve> possessione pe-/tenda operis dono munere ide[m] iuris municipi Flavi Irni-/|25|tani esto quod esset si municipi Italiae libertus liberta<ve> / esset. Qui adversus ea quid fecerit sciens d(olo) m(alo), is quanti / ea res erit, tantum in publicum municipibus muni-/cipi Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi qui volet, cuique / |30| per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto./
 

 
73.
  

 
R(ubrica). De scribis et iureiurando eorum et aere appar<i>torio./
Scribae qui tabulas libros rationes communes in eo mu-/nicipio scripturi ordinaturique erunt, duumviri<s> apparen-/to quos decurionum conscriptorumve municipi eius pars ma-/|35|ior probaverit, ique, antequam tabulas communes munici-/pum suorum inspiciant aut quit in eas referant, quisque eo-/rum iurato per Iovem, et divom Aug(ustum), et divom <Claudium, et divom> Vespasianum Aug(ustum),/ et divom Titum Aug(ustum), et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti), de-/osque Penates: se tabulas communes  municipum  suorum  fi-/|40|de [su]a scripturum,  neque se sciente d(olo) m(alo) falsum in eas ta-/bulas relaturum, dolove malo quod in eas referri oporte-/at praetermissurum. Qui ita non iuraverit, is scriba ne esto./ Quantum cuiusque generis apparitoribus aeris apparito-/ri dari oporteat, decuriones conscriptive constituunto./ |45| Quod ita constitutum erit, it IIviris ex communi pecunia / municipum eius municipi erogare <hac> lege apparitoribus / ita capere sine fraude sua liceto./
 

 
74.
  

 
R(ubrica). De coetu sodalicio collegio./
Ne quis in eo municipio coetum facito, neve sodalicium conle-/|50|giumve eius rei causa habeto, neve habeatur coniurat<i>o,/ neve facito quo quid earum rerum fiat. Qui adversus ea fe-/cerit municipibus municipi Flavi Irnitani HS (sestertium) X (milia) d(are) d(amnas) esto, eius-/que pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipi // {VIII, C} qui volet cuique per ha<n>c lege<m> licebit actio petitio persecutio / esto./
 

 
75.
  

 
R(ubrica). Ne quit coematur supprimatur./
Ne quis in eo municipio quid coemito supprimito neve coito con-/|5|venito, societatemve facito, quo quit carius veneat, quove / quit ne veneat setiusve veneat. Qui adversus ea fecerit, is / in res singulas municipibus municipi Flavi Irnitani / HS (sestertium) X (milia) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia munici-/pi eius municipi qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio petiti-/|10|o persecutio esto./
 

 
76.
  

 
R(ubrica). De finibus vectigalibus circumeundis recognos-/cendis, <si> videatur oportere necne,
et, si ea circumiri recognosci placeat,/ bis per quos et quemadmodum circumiri et recognosci [plac]eat./
Duumvir municipi Flavi Irnitani suo quisque anno ad / |15| decuriones conscriptosve eius municipi, cum eorum par-/tes non minus quam duae tertiae aderunt, <si> fines ag-/ros vectigalia eius municipi eo anno circumiri recognos-/ci placeat referto, deque ea re facito uti decurionum con-/scriptorumve decretum hac lege iustum fiat. Quod ita cuique decu-/|20|riones conscriptive negotium dederint decreverint, is, ita uti / per quem eorum ex decurionum conscriptorumve decreto fi-/eri oportebit, facito curatoque uti fiat sine d(olo) m(alo)./
 

 
77.
  

 
R(ubrica). De inpensis in sacra ludos cenasque faciendis./
Duumviri qui in eo municipio iure dicundo praerunt / |25| primo quoque tempore ad decuriones conscriptosve / referunto quantum in inpensas sacrorum, et quantum / in cenas quae municipibus aut decurionibus conscriptis-/ve communibus dentur erogetur, quantumque mai-/ior pars eorum censuerit, tantum eroganto uti quod / |30| recte factum esse volent./
 

 
78.
  

 
R(ubrica). Ut decuriones consulantur cui negotio quis-/que servus publicus praeponatur./
Dumvir quicumque erit, in diebus quin-/que quibus primum in municipio Flavio Irnitano erit ad / |35| decuriones conscriptosve quam frequentissimos poterit re-/ferto quos servos publicos cuique negotio praesse placeat,/ facitoque uti de ea re decuriones conscriptive de-/cernant, quodque maior pars eorum decreverit, it fiat sine d(olo) m(alo)./
 

 
79.
  

 
R(ubrica). Ad quem numerum decurionum conscriptorumve refer-/|40|ri oporteat
de pecunia communi municipum eroganda./
Ne quis dumvir eius municipi decuriones conscriptosve consulito,/ neve ad eos referto de pecunia, quae communis municipum eius mu-/nicipi erit, distribuenda dividenda discribenda inter munici-/pes, interve decuriones  conscriptos[v]e,  neve  / |45| ad  municipes  eius  municipi  ferto, [n]eve  pecuniam communem eoru-/ndem   inter   colonos,   interve   decur[i]ones   conscriptosve   dividito distribuito / discribito, item de pec[u]nia, quae communis municipum erit, prae-/ter quam ex is causis quae hoc capite ex[cept]ae [er]unt aut alia / parte huius legis nominatim conprehensae sunt, alienanda / |50| diminuenda eroganda mutua danda municipum nomine,/ deve remissione facienda ei quem municipibus eius municipi / quid dare facere praestare oportebi[t], ne referto ad decuriones / conscriptosve [c]um pauciores quam q[ui] tres quartas partes totius / numeri decurionum conscriptorumve explere possint aderunt,/ |55| et tum ita ut ne aliter decretum fiat quam ut per tabellam decuriones con-/scriptive sententiam ferant et ante quam ferant iurent per Iovem,/ et divom Aug(ustum), et divom <Claudium et divom> Vesp(asianum) Aug(ustum), et divom Titum Aug(ustum), et genium imp(eratoris) / Caesaris Domit[i]ani Aug(usti), deosque Penates: se eam sententiam laturos / quam maxim[e] e re communi municipum esse censeant. Quod aliter // {IX, A} relatum decretumve erit, it neque iustum neque ratum esto. Qu[o mi-]/nu[s] quantae pecuniae in sacra ludos cenas quibus decuriones cons[cr-]/ipti municipesve [voca]ntur, aera apparitoria, legationes, opera eiu[s] / municipi facienda reficienda, aedium sacrarum monumentorum-/|5|que custodiam pub[lica]m, cibaria vestitum,   emptionesque   eorum  qui / municipibus serviant, item in eas res quae IIviris aedilibus quaesto-/ribus sacrorum faciendorum municipum nomine, item officioru[m] / quae honoris eius nomine quem quis inierit explicari debebunt,/ explicandorum<ve> causa praeberi oportebit, erogari debebunt, de is / |10| ad decuriones conscriptosve referatur, dum ne ad minorem partem / eorum referatur, quantasque pecunias in easdem res decuriones con-/scriptive, post hanc legem datam, erogandas, etiam si neque iurati,/ neque per tabellam sententis latis, censueri<n>t, erogentur h(ac) l(ege) nihi-/lum min[us]./
 

 
80.
  

 
|15| R(ubrica). De pecunia publice mutua sumenda./
Si quas pecunias mutuas in usus rei publicae municipi Flavi Irnitani su-/mendas esse decuriones conscriptive eius municipi, cum eorum / non minus <quam> tres partes adfuerint, iurati per tabellam decreverint, ea-/eque pecuniae expensae municipibus latae erunt, dum ne plura in an-/|20|nos singulos quam HS (sestertium) L (milia) expensa is ferantur nisi ex auctoritate eius qui / ei provinciae praerit, eae pecuniae quae ita expensae latae erunt muni-/cipi<bus> municipi Flavi Irnitani d(ari) debe<n>to./
 

 
81.
  

 
R(ubrica). De ordine specta[c]u[lorum]./
Quae spectacula in eo municipio edentur, ea spectacula quibus locis quae-/|25|que genera hominum ante ha<n>c lege<m> spectare solita sunt isdem spectan-/to, utique <quae> ex decurionum conscriptorumve decreto, utique ex legibus / plebisve scitis senatusve consultis, edictis decretisve divi Aug(usti), Ti(beri)ve Iu-/li   Caesaris   Aug(usti),   Ti(beri)ve   Claudi   Caesaris   Aug(usti),   imp(eratoris)ve  Galbae Caesar(is) Aug(usti),/ imp(eratoris)ve Vespasiani Caesaris Aug(usti), imp(eratoris)ve Titi Caesaris Vesp(asiani) / |30| Aug(usti), imp(eratoris)ve Domitiani Caesaris Aug(usti) ibi licet licebit./
 

 
82.
  

 
R(ubrica). De viis itineribus fluminibus fossis cloacis./
Quas vias itinera flumina fossas cloacas <facere> inmittere commutare eius / municipi IIviri ambo alterve volet,  dum ea <e>x decurionum conscrip-/torumve decreto, et intra fines eius municipi et sine iniuria priva-/|35|torum fiant, IIviris, ambobus alterive, <it> facere ius potestasque esto. Si / quaeque ita immissa commutata erunt, ea ita esse haberi ius esto./
 

 
83.
  

 
R(ubrica). De munitione./
Quod opus quamque munitionem decuriones conscriptive eius municipi / fieri oportere decreverint, ita uti non minus quam tres quartae par-/|40|tes decurionum conscriptorumve adessent, exque iis qui adessent non / minus quam duae tertiae partes consentirent; et ut ne amplius, in / annos singulos homines <singulos> et iuga singula iumentorum, qui homi-/nes quaeque iumenta intra fines eius municipi erunt, quam ope-/rae quinae exigantur decernantur; et dum, si quit in eo opere eave / |45| munitione damni cui factum erit, ex re communi [it] aesti[metur],/ dum ne cui invito operae indicantu[r e]xigant[urve a]b [e]o qui natus / annos pauciores quam XV aut plures q[uam L]X erit: quicumque mu-/nicipes incolaeve eius municipi erunt, aut intra fines munici-/pi eius habitabunt, agrum agrosve habebun[t, ii om]nes eas operas / |50| dare  facere  praestareque  debento. Aedilibus, isve qui ei operi sive mu-/nitioni praeerunt ex d(ecreto) d(ecurionum) conscriptorumve, earum operaru[m indic]en-/darum exigendarum et pignus capiendi, multam di[ce]ndi, ut [aliis c]a-/pitibus cautum conprehensumque est, ius potestasque [e]sto.//
 

 
84.
  

 
R(ubrica). Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit.//
{IX, B} Qui eius municipi municipes incolaeve erunt q(ua) d(e) r(e) ii inter se suo alte-/[ri]usve nomin<e> qui municeps incolave sit privatim intra fines eius / [mu]nicipi agere petere persequi volent, quae res HS (sestertium) oo (mille) minorisve / [eri]t, neque ea res dividua quo fraus huic legi fieret facta sit fiatve / |5| aut de capite libero, deve maiore pecunia quam HS (sestertium) oo (mille) praeiudicium / futurum erit sponsiove facta futurave erit, neque / ea res agetur qua in re vi factum sit quod non ex interdicto / decretove iussuve eius  qui  iure  dicundo  praerit factum sit, ne-/que de libertate, neque pro socio aut fiduciae aut mandati qu-/|10|od d(olo) m(alo) factum esse dicatur, aut depositi, aut tutelae cum quo / qui suo nomine [q]uid earum rerum fecisse dicatur, aut lege / Laetoria, aut d[e spo]nsione quae in probrum facta esse dica-/tur, aut d(e) d(olo) m(alo) et [fraud]e, aut furto cum homine libero libera-/ve, aut cum serv[o dum i]d ad dominum dominamve perti-/|15|nebit, aut iniur[iaru]m cum homine libero liberave / agetur, eave de re [aliquid] praeiudicium futurum sit de ca-/pite libero: de is re[bus etia]m, si uterque, inter quos ambigeretur,/ volet, de ceteris quo[que o]mnibus de quibus privatim age-/tur neque in iis prae[iudici]um de capite libero futurum / |20| erit, et omnium rerum q(uae) [s(upra) s(cripta) sun]t de vadimonio promittendo in eum / lo[cum q]uo is erit qui ei provinciae praerit, futurusve esse vi-/debitur eo die in quem ut vadimonium promittatur postula-/bitur, IIvir(i) qui ibi i(ure) d(icundo) praeerit iuris dictio, iudicis arbitri / recuperatorum ex is qui ibi propositi erunt, iudici datio / |25| addictio, it[e]m eadem condicione, de eo quod HS (sestertium) oo (mille) minoris-/ve erit, aedilis qui ibi erit iuris dictio, iudicis arbitri re-/ciperatorum ex eodem genere, iudicique datio addictioq(ue) / esto./
 

 
85.
  

 
R(ubrica). Magistratus ut in publico habeant album eius qui provinciam optinebit, exque eo ius dicant./
|30| Quaecumque edicta, quasve formulas iudiciorum, quasque spon-/siones, stipulationes, satis acceptiones, ex-/ceptiones, praescriptiones, quaeque interdicta is qui ei pro-/vinciae praerit in ea provincia proposita habebit, quae eo-/rum ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Fla-/|35|vio Irnitano i(ure) d(icundo) p(raerit) pertinebunt, ea omnia is in eo munici-/pio, in suo magistratu, quotidie maiorem partem  cuiusque di-/ei proposita proscriptaque habeto ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), et ad ea inter-/dicta, edicta, easque formulas, sponsiones, stipulationes, satis ac-/ceptiones, exceptiones, praescriptiones in eo mu-/|40|nicipio ius dicatur, iudiciaq(ue) dentur fiant exerceanturve, et / it quod adversus h(anc) l(egem) non fiat utique ex hac lege licebit / [fieri sine] d(olo) m(alo)./
 

 
86.
  

 
R(ubrica). De iudicibus legendis proponendis./
Qui IIviri in eo municipio i(ure) d(icundo) praerunt de communi sententia,/ |45| aut, si uter eorum aberit, aliave quae causa ei inciderit quo / minus eam rem agere possit, alter, in diebus quinque proxi-/mis quibus iure  dicundo  praesse  coeperit  poteritque, iudi-/ces legito ex decurionibus conscriptisve tot quot ei videbi-/tur qui ei provinciae praerit, qui eo anno non debebunt / |50| munere [alio simul] fungi <et> ex reliquis municipibus qui praeter / decuriones conscriptosve ingenui erunt tot quot ei videbitur / qui ei provinciae praerit, non minores quam XXV annorum,/ quibus ipsis quorumve cuive patri avove paterno proavove // {IX, C} paterno aut patri cuius in potestate erit non minor quam HS (sestertium) V (milia) / res sit, quos maxime idoneos arbitrabitur legi; du<m> iudices pro com-/muni municipum eius municipi esse iuraveri<n>t coram decurioni-/bus conscriptisve non paucioribus quam decem; dum [non] a[li-]/|5|quem legat cui morbus causa erit quo minus rebus iudicandis / eo anno operam dare possit, quive LXV annorum maiorve erit, qui-/ve <IIvir> aedilis quaestorve erit, quive rei publicae causa aberit, quive / rei communis municipum eius municipi causa aberit, quive / in ea regione sine d(olo) m(alo) non erit et ob eam rem eo anno rebus / |10| iudicandis operam dare non poterit, quive in earum qua cau-/sa erit ex qua eum in numerum decurionum conscriptorum-/ve legi inve eo numero esse non oportebit, nisi ob eam rem / esse legive non oportebit quot minor ei patri avo paterno / proavove paterno aut patri in cuius potestate sit res sit / |15| ut quam eum in numerum decurionum conscriptorumve / legi esseve in eo numero oporteat; eosque quam aequalis / summae in decurias tres describito. Qui ita iudices lecti / discriptive erunt, ii eo anno   iudices   rerum   privatarum   / in   eo   municipio   h(ac)  l(ege) sunto, eorumque omnium is qui i(ure) d(icundo) p(raerit) / |20| praenomina, nomina, item patrum praenomina, et ipso-/rum tribus, cognomina in tabulis scripta aput tribunal / suum, per omnes reliquos eius anni dies <et> maiorem partem / cuiusque diei, proposita habeto ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint). Deque iis iu-/dicibus in eas res d[e qu]ibu[s rebus  r]ecuperatores  dari non / |25| oportebit iudicem ar[bitrumve d]ato quem ex h(ac) l(ege) oportebit da-/ri addiciq(ue), iudicare iubeto; neve quem alium iudicem neve / arbitrum dato neve iudicare iubeto invito alterutro, aut,/ si plures erunt, aliquo eorum inter quos quid ambigetur./
 

 
87.
  

 
R(ubrica). De iudicibus reiciendis dandis./
|30| Si  inter  duos  quos inter de re privata lis controversiave erit / et de qua iudicem arbitrumve dari h(ac) l(ege) oportebit non conveni-/et quem iudicem arbitrumve habeant, is qui iuri dicundo pr-/aerit facito uti reiectione decuriarum facta is qui ag[et] / petetve, aut, si uterque aget petetve, is qui de maiiore re aget mai-/|35|ioremve rem petet prior reiciat ex ea decuria quae reliqua e-/rit. Alternos inter se reiciant, dum is qui aget petetve, aut, si / uterque aget petetve, uter de maiore re aget maioremve rem / petet prior ex imparibus <isque> quocum agetur aut a quo petetur,/ aut, si uterque aget petetve, qui de minore re aget minoremve / |40| rem petet ex paribus prior reiciat, adeo dum ex iis unus relin-/quatur, aut, si uter eorum reicere decurias iudicesve nollet / quem adversarius eius ex propositis iudicibus iudicem arbi-/trumve habere volet, aut, si de aliquo municipe qui proposi-/tus non sit, neque IIvir aut aedilis aut quaestor sit, inter eos / |45| conveniet, ut eum iudicem arbitrumve habeant, nisi si ei de / quo convenit morbus causae erit quo minus rebus iudican-/dis operam dare possit, aut is annorum LXV maiorve erit et / eam rem iudicare nollet, eum inter eos in eamque rem iudi-/cem arbitrumve dato addic<i>to iudicare iubeto. Qui ita datus / |50| addictus iudicareve iussus erit, is iudicato litem aestuma-/to quodque is hac lege iudicaverit litem aestumaverit,// { X, A } [it iustum] ratumque esto./
 

 
88.
  

 
R(ubrica). De reciperatoribus reiciendis sorte ducendis dandis./
Qua[ndo   recipe]ratores   dari   oportebit,   is  qui i(ure) d(icundo) praerit ex / h(ac) l(ege) [eo]s dato [qui in iu]dicum numero erunt. Item eodemque / |5| modo reiectis iudicibus donec reliqui septem sint ex iis, aut / item eodemque modo optione data septem reciperatorum,/ sive inter eos conveniet ex quibus <reciperatores dari oportebit> uti septem de iudicum nu-/mero sorte duci reciperatores vel[l]ent, ex his tot recipe-/ratores sorte ductos dato quod de quaque <re> reciperatores / |10| dari h(ac) l(ege) oportebit, cogitoque eos ut cognoscant iudicent, et / qui ita reciperatores dati erunt, eorum de his rebus iudicat<i>o / litisque aes[tumati]o esto, quodque ii iudicaverint litem ae-/stumaverint, it iustum ratumque esto./
 

 
89.
  

 
R(ubrica). De quibus rebus singuli iudices arbitrive et de / |15| quibus reciperatores dentur,
et quod dentur./
IIviri qui in eo municipio [i(ure) d(icundo) pra]erunt de ea re quae HS (sestertium) oo (mille) minorisve / erit, [de qua re neque] sponsio de maiore re quam HS (sestertium) oo (mille) facta sit / [fiatv]e, nequ[e] praeiudicium maiore de re quam HS (sestertium) oo (mille) futu-/rum sit, neque divid[u]a quo huic legi fraus fieret fiat fac-/|20|tave sit, neque ea de qua, si Romae ageretur, quantacum<que> esset,/ reciperatores dari  oporteret,  iudicem  arbitrumve  dato./  De  ea re de qua, si Romae ageretur, quantacumque esset, re-/ciperatores dari oporteret, tot reciperatores dato quod da-/ri oporteret si / |25| de ea re Romae ageretur./
 

 
90.
  

 
R(ubrica). De intertium dando./
Quicunque in eo municipio IIvir i(ure) d(icundo) p(raerit), per quos dies ex h(ac) l(ege) ibi / iudicia fieri licebit  oportebit,  in  eos  dies  omnes  interti-/um  dato,  idque proscriptum in eo loco in quo ius dicet maio-/|30|re   parte   cuiusque   diei,   per   omnes   dies per quos intertium / dari debebit, habeto, ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit). Item, si inter eos inter / quos ambigetur et iudicem qui inter eos iudicare debe-/bit in aliquem diem uti intertium inter eos / detur conveniet, neque is di-/|35|es propter venerationem domus Augustae festus erit feriarumve nu-/mero propter eandem causam haberi debebit, in eum diem intertium inter / eos dato. Qui debuerit dare intertium neque dederit quive it proscriptum / ex hac lege non habuerit sciens d(olo) m(alo), is in singulos dies quibus debuerit / proscriptumve non habuerit, municipibus municipii Flavii Irni-/|40|tani HS (sestertium) oo (mille) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius mu-/nicipii qui volet, cuique per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto./
 

 
91.
  

 
R(ubrica). Quo iure intertium denuntietur, dies diffindatur, diffi-/susve sit, res iudicetur,
lis iudici damni sit, res in iudi-/cio esse desinat./
|45| Quacumque de re privata iudices arbitri in eo municipio da-/ti subditi addictive h(ac) l(ege) erunt, is iudicibus arbitris et is / quos inter ii iudices arbitrive dati subditi addictive / h(ac) l(ege) erunt, de ea re intertium adversario iudici arbitro-/ve in biduo proximo denuntiari, diem diffindi, diem / |50| diffisum iurare ante quam iudicent litem ae-/stument, per quos dies et ubi ex h(ac) l(ege) licebit, oportebit. Et, si / neque dies  diffisus  neque  iudicatum  fuerit, uti lis iudi-/ci arbitrove damni sit, et si intra it tempus quod legis Iuli-/ae quae de iudici<i>s privatis proxime lata est kapite XII,// { X, B } senatusve consultis ad it kaput legis   pertine-/ntibus   conpr<e>hensum   est,   iudicatum   non   sit,   uti  res in iudi-/cio non sit siremps lex R(omana), itque esto ad quem uti esset si eam rem / in Urbe Roma praetor p(opuli) R(omani) inter cives Romanos iudicari iussisset / |5| et de e(a) r(e) ex <quacumque> lege rogatione, quocumque plebis scito iudicia pri-/vata in Urbe Roma fient agi fieri denuntiari, diem diffin-/di, diem diffisum esse, iudicari, litem iudici   damni   esse, rem in / iudicio non esse oporteret, praeterquam quod per alios dies / et alio loco h(ac) l(ege) denuntiari, rem iudicari, diem diffindi opor-/|10|tebit. Itaque iis omnibus de ea re et in eos dies in quos ex h(ac) l(ege) lice-/bit denuntiato intra it municipium et mille passus ab eo mu-/nicipio, aut ubi pacti erunt diem diffindi, iudicari, in foro / eius municipi aut ubi pacti erunt, dum intra fines eius munici-/pi. Utique ex isdem causis dies diffindatur, diffisus sit./ |15| Utique si neque diffisum e lege neque iudicatum sit, per quos di-/es quoque loco ex h(ac) l(ege) iudicari licebit oportebit, iudici arbitro / lis damni sit. Utique, si intra it tempus quod supra conpr<e>hensum / est iudicatum non sit, res in iudicio non sit, ius esto uti si cives Ro-/manos <iudicari> iussisse<t> ibique d(e) e(a) r(e) iudicium fieri oporteret ex / |20| quacumque lege rogatione, quocumque / plebis scito, iudicia in Urbe Roma fieri oporteret, praeterquam / quod per alios dies et alio loco ex hac lege denuntiari, rem-/que iudicari, diemque diffindi oportebit. Quaeque ita acta / erunt, ea iusta rataque sunto./
 

 
92.
  

 
|25| R(ubrica). Quibus diebus res ne iudicentur et in quos intertium / ne detur./
N[e] is qui in eo municipio i(ure) d(icundo) p(raeerit) is diebus iudicem arbitrum recipera-/tores rem privatam iudicare sinito, neve in eos dies interti-/um dato quos dies propter venerationem domus Augustae festos / |30| feriarumve numero esse haberique oportet oportebit, quibusque di-/ebus ex decurionum conscriptorumve  decreto  spectacula  in eo / municipio edentur, epulum aud vesceratio municipibus, aut ce-/na decurionibus conscriptisve, municipum inpensa dabitur, qui-/busque diebus comitia in eo municipio erunt <qu>ique dies h(ac) l(ege) con-/|35|stituti erunt per quos messis et vindemiae causa res prolatae / sint, nisi si iudex arbiterve aut reciperatores et quorum res / agetur omnes dum d(e) e(a) r(e) agi volent, neque is dies erit quem prop-/ter venerationem domus Augustae festum feriarumve nume-/ro esse haberive   oportebit.  Neve quis iudex neve arbiter neve / |40| reciperator per eos dies <de> quibus s(upra) s(criptum) est rem privatam iudicato,/ neve litem aestumato neve per eos dies operam iudicandi cau-/sa dato, neve sententiam iudicandi causa dici[to, n]isi si iudex / arbiterve aut reciperatores et quorum res agetur omnes tum / d(e) e(a) r(e) agi volent, neque is dies erit quem propter venerationem / |45| domus Augustae festum feriarumve numero esse haberique / oportebit. Neve quis in eos dies adversario intertium iudici ar-/bitro in biduo proximo iudicandi causa denuntiato, nisi si iu-/dex arbiterve et quorum res agetur omnes tum de e(a) r(e) agi / volent, neve is dies erit quem propter venerationem domus / |50| Aug(ustae) festum feriarumve numero esse haberive oportebit./ Quod atversus ea factum erit, it ratum ne esto./
 

 
93.
  

 
R(ubrica). De iure municipum./
Quibus de rebus in h(ac) l(ege) nominatim cautum ve<l> scriptum / non est quo iure inter se municipes municipi [Flavi] / |55| Irnitani agant, de iis rebus omnibus [i]i inter [se eo iure]  // { X, C } agunto quo cives Romani inter se iure civili / agunt agent, quod adversus h(anc) l(egem) non fiat. Quod-/que ita actum [erit, nisi d(olo) m(alo) actum fact]umque erit, id / ius ratumque esto./
 

 
94.
  

 
|5| R(ubrica). De incolis./
Huic legi uti municipes parere debuerint, ita eius / municipii incolae parento./
 

 
95.
  

 
R(ubrica). De lege in aes incidenda./
Qui IIvir in eo municipio iure d(icundo) p(raerit) facito uti haec lex primo quo-/|10|que tempore in aes incidatur et in loco celeberrimo eius mu-/nicipii figatur ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) [p(ossit)]./
 

 
96.
  

 
R(ubrica). Sanctio./
Quod quemque ex h(ac) l(ege) facere oportebit facito, neque adversus hanc <legem> / sciens d(olo) m(alo) facito quove huic legi fraus fiat. Quod adversus ea<m> / |15| factum erit quove huic legi fraus fiat, it ratum ne esto, isque / qui adversus ea<m> fecerit sciens d(olo) m(alo) fraudemve huic legi fecerit,/  in res singulas HS (sestertium) C (centum) millia nummum municipibus municipi / Flavi Irnitani d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia / municipi eius municipii qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit / |20| actio petitio persecutio esto./
 

 
97.
  

 
[Cap. extrav.]
R(ubrica). Ut in libertos libertas civitatem Romanam consecu-/tos consecutas
per honores liberorum suorum, aut / virorum, patroni it ius habeant quod antea habu-/erunt./
|25| Qui libertini quaeve libertinae ex h(ac) l(ege) per honores libero-/rum suorum aut virorum civitatem Romanam consecuti / consecutae erunt, in eos eas inque bona eorum earum is qui eos / [eas] manumiserint,  si non et ipsi civitatem Romanam conse-/cuti erunt, idem ius esto quod fuisset si ii eae cives Romani / |30| Romanae facti factae non essent. Si civitatem Romanam pa-/troni patronae consecuti consecutae erunt, idem iuris in [eos] / libertos easve libertas inque bona eorum earum esto quod / esset si a civib[us] Romanis manumissi manumis-/sae essent./
 

 
98.
  

 
[Epist. Domit.]
|35| Conubia conprehensa quaedam lege lata scio et / postea aliqua. Si quit sollicitudo vestra indi-/cat parum considerate coisse, quibus in praete-/ritum veniam do, in futurum exigo me-/mineritis legis, cum iam omnes indulgen-/|40|tiae partes consum<m>atae sint./ Litterae datae IIII idus Apriles, Cerceis, reci-/tatae V idus Domitianas./ Anno M(anii) Acili Glabrionis et M(arci) Ulpi Traiani co(n)s(ulatus)./
 

 
99.
  

 
[Curatores]
Faciendum curaverunt [–] Caecilius Optatus / |45| IIvir et Caecilius Montanus legatus.
 

 
►  Bibliography
 
  
Giménez Candela, IURA, 32, 1981, pp. 37-56 ; d'Ors, SDHI, 48, 1982, pp. 368-394 ; d'Ors, Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez-Albornoz, I, Buenos Aires, 1983, pp. 271 ss. = AHDE, 53, 1983, pp. 6–15 ; d'Ors, SDHI, 49, 1983, pp. 18-50 ; Giménez Candela, RIDA, 30, 1983, pp. 125-140 ; d'Ors, AHDE, 54, 1984, pp. 535-573 ; d'Ors, Scr. Guarino, Napoli, 1984, pp. 2525-2590 ; d'Ors, SDHI, 50, 1984, pp. 179-198 ; Muñiz Coello, Studia Historica, 2-3, 1984-85, pp. 151-176 ; AE 1986, n. 333 ; Crawford, JRS, 76, 1986, pp. 147-243 ; d'Ors, La ley Flavia municipal. Texto y comentario, Roma, 1986 ; González, Habis, 17, 1986, pp. 221-240 ; González, JRS, 76, 1986, pp. 147-243 ; Le Roux, RHD, 1986, pp. 325-350 ; AE 1987, n. 492 and 492a ; Crook, ZPE, 70, 1987, pp. 173-184 ; Galsterer, RHD, 1987, pp. 181-203 ; González, Ath, 75, 1987, pp. 317-333 ; Johnston, JRS, 77, 1987, pp. 62-87 ; Mourgues, JRS, 77, 1987, pp. 78-87 ; AE 1988, n. 704 ; de Martino, BIDR, 1988, pp. 1-36 ; d'Ors, Lex Irnitana, Santiago de Compostela, 1988 ; Galsterer, JRS, 78, 1988, pp. 78-90 ; AE 1989, n. 358 and 415 ; Domingo, SDHI, 55, 1989, pp. 419-442 ; Horstkotte, ZPE, 78, 1989, pp. 169-177 ; Murga, BIDR, 1989-90, pp. 1- 46 ; Simshäuser, RHD, 1989, pp. 619-650 ; AE 1990, n. 527 ; Fear, RIDA, 37, 1990, pp. 149-166 ; Fernandez Gomez & del Amo y de la Hera, La Lex irnitana y su contexto arqueologico, Sevilla, 1990 ; Giménez-Candela, Los llamados cuadidelitos, Madrid, 1990 ; Jacques in Lepelley, L'Afrique dans l'Occident romain : Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C., Roma, 1990, pp. 381-401 ; Lamberti, Labeo, 36, 1990, pp. 218-266 ; Rodger, ZPE, 84, 1990, pp. 147-161 ; AE 1991, n. 991a-c ; Le Gall, Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich, 3, Madrid, 1991, pp. 315 ss. ; Le Roux, Actes du Coll. en mémoire de Attilio Degrassi, Roma, 1991, pp. 565-582 ; Le Roux, Cahiers du centre G. Glotz, 2, Paris, 1991, pp. 99-124 ; Ribas-Alba, in Du pouvoir dans l'Antiquité, 2, Paris, 1991, pp. 99-124 ; Ribas-Alba, Estudios Valls, 18, 1991, pp. 5419 ss. ; Rodger, JRS, 81, 1991, pp. 74-90 ; Cardilli, RAL, 3, 1992, pp. 37-73 ; de Bernardi, Studi Pastori, 1992, pp. 95 ss. ; d'Ors, Seminarios complutenses de derecho romano, Madrid, 1992, pp. 73-90 ; Lebek, ZPE, 93, 1992, pp. 297-304 ; Sturm, Fest. Wesener, Graz, 1992, pp. 481-492 ; AE 1993, n. 998 ; Lamberti, Tabulae Irnitanae : Municipalità e ius Romanorum, Napoli, 1993 ; Lebek, ZPE, 97, 1993, pp. 159-178 and 179-186 ; AE 1994, n. 912 ; Laffi, ZPE, 103, 1994, pp. 147-153 ; AE 1995, n. 776 ; Burton, CQ, 46, 1996, pp. 217-221 ; González Fernández, Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucia, II, 4, Sevilla, 1996, n. 1201 ; Johnston, ZPE, 111, 1996, pp. 199-207 ; Rodger, ZPE, 110, 1996, pp. 189-206 ; AE 1997, n. 852 ; Letta, ZPE, 128, 1999, pp. 306-308 ; Lamberti, Minima Epigraphyca et Papyrologica, 4, Roma, 2000 ; Weiss, ZPE, 135, 2001, pp. 284-286 ; Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and widowhood, London-New York, 2002, p. 30 ; Haley, Baetica felix : people and prosperity in southern Spain from Caesar to Septimius Severus, Austin, 2003, p. 177 ; Kulikowski, Late Roman Spain and its cities, Baltimore, 2004, p. 12 ; Garcia Morcillo, Las ventas por subasta en el mundo romano : la esfera privada, Barcelona, 2005, p. 99 ; Zlinszky in Finkenauer, Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Berlin, 2006, pp. 323 ss. ; Hollander, Money in the late Roman Republic, Leiden-Boston, 2007, p. 70 ; Kremer, Ius Latinum : le concept de droit latin sous la république et l'empire, Paris, 2007, pp. 137, 145 and 178 ; Schuol, Augustus und die Juden : Rechtsstellung und Interessenpolitik der kleinasiatischen Diaspora, Frankfurt am Main, 2007, p. 168 ; Hugoniot in Soler & Thelamon, Les jeux et les spectacles dans l'Empire romain tardif et dans les royaumes barbares, Mont-Saint-Aignan, 2008, p. 172 ; Lamoine, Le pouvoir local en Gaule romaine, Clermont-Ferrand, 2009, p. 237 ss. ; Erskine, Roman Imperialism, Edinburgh, 2010, pp. 60-61 ; Fournier, Entre tutelle romaine et autonomie civique : l'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain, 129 av. J.-C.-235 ap. J.-C., Athènes-Paris, 2010, pp. 255, 336 and 351 ; Lepore, Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina, Milano, 2010, pp. 201-202 ; Rocca, Stud. Martini, III, Milano, 2010, pp. 370-372 ; Rosillo López, La corruption à la fin de la République romaine (IIe-Ier s. av. J.-C.), Stuttgart, 2010, pp. 110 and 118 ; Donadio, Vadimonium e contendere in iure : tra "certezza di tutela" e "diritto alla difesa", Milano, 2011, pp. 97-99 ; Obiang Nnang, Les empereurs romains et les cités d'Afrique : du IIe au IIIe siècle ap. J.C., Paris, 2011, pp. 210-211 ; Metzger in Brand & Getzler, Judges and Judging in the History of the Common Law and Civil Law : From Antiquity to Modern Times, Cambridge-New York, 2012, pp. 184 ss. ; McGinn, Obligations in Roman Law : Past, Present, and Future, Ann Arbor, 2013, p. 14 ; Metzger in Burrows, Johnston & Zimmermann, Judge and Jurist : Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry, Oxford, 2013, pp. 209-212, 224 and 315 ; Terpstra, Trading Communities in the Roman World : A Micro-Economic and Institutional Perspective, Leiden, 2013, pp. 46-47.
 
 
  Source : Six bronze tablets discovered near Saucejo, Spain, in 1981.