TABULA HEBANA
  
Bill on honors to Germanicus

  
( AD 20 )

 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 172-180, n. 18 )

~ Transcription : J. H. Oliver & R. E. A. Palmer ~
 

 
Utique   in   Palatio   in   porticu   quae   est   ad   Apollinis,   in eo templo in quo senatus haberi solet, [inter ima]||gines   virorum   in   <l>us<t>ris   ingeni   Germanici   Caesaris   et Drusi Germanici, patris eius natural[is, fratrisq(ue)] || Ti. Caesaris Aug(usti), qui ipse quoq(ue) fecundi ingeni fuit, imagines ponantur supra capita columna[rum eius fas]||ti[g]i quo simulacrum Apollinis tegitur vv Utiq(ue) Sali(i) carminibus suis nomen Germanici Caesa[ris pro ho]||norifica memoria int<e>rponant, qui honos C. quoq(ue) et L. Caesarib(us), fratr(ibus)   Ti.   Caesaris   Aug(usti),   habitus est vv [Utiq(ue)   ad   X] ||   centur(ias) Caesarum,   quae   de   co(n)s(ulibus)   pr(aetoribus)   destinandis   suffragium   ferre   solent, adiciantur V centuri[ae ; et, cum] || primae X citabuntur C. et L. Caesar(um), adpellentur insequen<t>es V Germanici Caesaris inq(ue) i(i)s omnib[us centuri(i)s || senatores et equites omnium decuriarum, quae iudicior(um) publicor(um) caussa constitutae sunt erun[t, suffragium] || ferant ; quiq(ue)cumq(ue) magistratu(u)m destinationis faciendae caussa sena<t>ores quibusq(ue) in [sena]tu sen[tentiam] || dicere licebit, itemq(ue) eq(uites),   in   consaeptum ex lege quam L. Valerius Messalla Volesus Cn. Corn[el]ius Cin[na Magnus] || co(n)s(ules) tulerunt, suffragi ferendi   caussa   conuocabit   is,   uti   senatores, itemq(ue) equites omnium decuria[rum,   quae   iudi||ciorum publi]corum vvvvvvvv gratia constitutae sunt erunt, suffraferant quod eius r[— — — ± — — — in || XV centur(ias) curet ; qu]amq(ue) ex ea lege nongentor(um), sive ii custodes adpellantur, sortitionem ad X centu[rias fieri cau||tum est perscr]iptumve est uti fiat, eam is quem ex ea lege exve hac rogatione(m) nongentorum, siv[e ii custodes] || adpella[ntur, sort]itionem facere oportebit, in XV centur(ias) faciat proinde ac si in ea lege in XV centuria[s nongentor(um)] || siue <c>ustodum sortitionem fieri haberive oportebit Utiq(ue) eo die, in quem ex lege quam L. Valerius M[essalla Vole||sus Cn. Cornelius Cinna Magnus co(n)s(ules) tulerunt exve h(ac) r(ogatione), senatores et eq(uites) suffragi ferendi caussa adess[e debebunt, is ] || adsidentibus pr(aetoribus) e<t> tr(ibunis) pl(ebis) cistas XV uimineas grandes poni iubeat ante tribunal suum in quas tabel[lae suffra]||giorum demittantur, itemq(ue) tabellas ceratas secundum cistas poni iubeat tam multas quam [opus esse ei] || uidebitur, item tabulas dealbatas in quib(us) nomina candidatorum scripta sint, quo loco commo[dissime legi] || possint, ponendas curet ; deinde in conspectu omnium magistratuum et eorum, qui suffragi[um laturi] || erunt, sedentium in subselli(i)s,   sicuti   cum   in   X   centurias   Caesarum   suffragium   ferebatur sed[ebant, is] trium et XXX trib(uum), excepta Suc(cusana) et Esq(uilina), pilas quam maxime aequatas   in   urnam   versatilem coici et [sortitio]||nem pronuntiari   iubeat <et> sortiri qui senatores et eq(uites) in quamq(ue) cistam suffragium ferre debeat, du[m in centur(ias)] || primas, quae C. et L. Caesar(um) adpellantur, sortitio fiat ita, u[t]i in primam, II, III, IIII cistas sortiatur bi[nas trib(us), in] || V   cistam   tres,   in   VI,   VII,   VIII, VIIII binas, in X tres, in eas, quae Germanici Caesaris adpellantur, so[rtitio fiat ita], || ut in XI, XII, XIII, XIIII cistas sortiatur binas trib(us), in XV tres trib(us) ; ita ut, cum tribum unam cuius[cumq(ue) sors e]||xierit citauerit, senatores quibusq(ue) in senatu sententiam dicere licebit, qui ex ea trib(u)  erunt [uocet — —  ± — —] || et ad primam cistam accedere et suffragium ferre iubeat ;   deinde,   cum   ita   t[uleri]nt suffra[gium et ad subsellia] || redierint, ex eadem tribu uocet equites e[osq(ue) in] eandem cistam suffragium fer[re iu]beat ; de[inde   alteram   et]   ||   alteram   tribum   sortiatur   et singularum [omnium trib]u(u)m senatores, deinde eq(uites), it[a vocet ut in quam cistam suffra]||gium ferre debebunt suffragium fer[ant, dummodo quod] ad eorum suffragium perti[nebit, si qui ex Suc(cusana) tribu] || Esq(uilina)ue erunt, item si qua [in] tribu senator [ne]mo er[it, a]ut si nemo eq(ues) erit, et senatore[s equitesq(ue) si minus quam V] || erunt, item quod ad cista[s suff]ragi(i)s latis signandas et pr(aetoribus) qui aer(ario) praesunt praerint tr[adendas ut cum suffragi(i)s] || destinationis in saept[a d]eferantur, deq(ue) signis cognoscendis suffragi(i)s diribend[i omnia   quae — —  ± — —]   ||   [— —]rii   caussa   in   ea   lege quam Cinna et Volesus co(n)s(ules) de X centuri(i)s Caesar(um) tuler(unt) scripta c[omprehensaue sunt, ser||uet] eademq(ue) omnia in <X> V centur(ias) agat faciat, agenda facienda curet, uti eum ex ea l(ege) qu[am Cinna et Volesus co(n)s(ules)] || [tuler]unt   [in   X]   cent[ur(ias)   Caes]ar(um)   agere   facere oporteret, quaeq(ue) ita acta erunt, ea iusta r[ataq(ue) sint ; deinde diri||bitis co(n)s(ulum) pr(aetorum) destinationi]s suffragi(i)s ex XV centuri(i)s C. et L. Caesar(um) et Germanici Cae[s(aris) adductaq(ue) tabella centur(iae) || quaecumq(ue) ducta eri]t, is qui eam destinationem habebit eam tabellam ita [recitet uti eum, ex ea lege || quam L. Valerius Messall]a Volesus Cn. Cornelius Cinna Magnus co(n)s(ules) tuler(unt) X centur(iarum) [Caesar(um) eam tabellam quae ex || i(i)s centuri(i)s sorte duct] [a esset recitare oporteret, dum quae tabula centuriae C. [et L. Caesar(um) cuiusq(ue) sorte ex||ierit, eam sub nomin]e C. et L. Caesarum recitandam, quiq(ue) ea centur(ia) candidati dest[inati sint, unumquemq(ue) sub illo||rum nomine   pronunti]andum   curet ; quae tabula   ex   i(i)s centuri(i)s quae Germanici Cae[saris ex h(ac) r(ogatione) adpellantur sorte || exierit, eam s]ub   nomine   Germanici   Caesar(is)   recitandam,   quiq(ue)   ea   centuria   candid[ati   destinati   sint. unumquemq(ue) || item quoq(ue) pr]onuntiandum curet ; isq(ue) numerus centuriarum, qui h(ac) r(ogatione) adicitur in nu[merum centuriar(um) C. et L. Caesar(um)] || perinde cedat atq(ue) eum numerum, qui X centuriar(um) est, cedere ex lege quam Cinna et [Volesus co(n)s(ules) tulerunt cautum || comprehensumue est uti cedat ; itaq(ue) qui co(n)s(ulum) pr(aetorum) creandorum caussa, destinatione a[cta, comitia habebit,   uti   eorum]   ||   ratio   habeatur   itaq(ue) suffragium feratur, curet ; cetera quae nominatim h(ac) r(ogatione) script[a non sint, ea omnia perinde atq(ue)] || ex ea lege quam Cinna et Volesus co(n)s(ules) tuler(unt) agantur fiant seruentur | Utiq(ue) ludis Augu[stalibus cum subsellia sodalium] || ponentur in theatris, sellae curules Germanici Caesaris inter ea ponantur cu[m querceis coronis in memoriam] eius sacerdoti, quae sellae, cum templum diui Aug(usti) perfectum erit, ex e<o> templo pr[oferantur et interea in   templo]   ||   Martis   Ultoris   reponantur   et inde proferantur, quiq(ue)cumq(ue) eos ludos q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) fac[iat, uti ex eo templo q(uod) s(upra) s(criptum) e(st) in the||atris ponantur et cum reponendae erunt in eo templo reponantur curet | Uti[q(ue) quo die cautum est ut ossa Germanici] || Caesaris in tumulum inferrentur, templa deor(um) clauderentur, et qui ordini[s utrius erunt pompam irent, qui latum cla] ||uom habebunt, qui eor(um) officio fungi uolent et per ualetudinem perq(ue) domestic[um funus non impedientur, ii sine lato] || clauo, ii qui equom pub(licum) habebunt cum trabeis, in Campum ueniant | Utiq(ue) ad [memoriam Germanici Caes(aris) quo die defun]||ctus est, templa deor(um) immortalium, quae in urbe Roma(m) prop(r)iusue urbem [Romam passus M sunt erunt, quotannis] || clausa sint, idque ut ita fiat, ii qui eas aedes tuendas redemptas habent h[abebunt curent ; et, in memoriam eius, magistri] || sodalium Augustalium qui quoq(ue) anno erunt inferias ante tumulu[m eodem die di(i)s manibus Germanici Cae]||saris mittendas curent, aut si magistri unus pluresue ad id sacrifi[cium adesse non poterint, ii qui pro]||ximo anno magisterio fungi debebunt in locum eorum qui eo mun[ere fungi non poterint fungantur].
 

 
►  Bibliography
 
 
Coli, NSc, 72, 1947, pp. 55-68 ; Raveggi & Minto, NSc, 72, 1947, pp. 49-54 ; Coli, BIDR, 53-54, 1948, pp. 369-391 ; AE 1949, n. 215 ; de Visscher, Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique, 35, 1949, pp. 190-199 ; Tibiletti, Ath, 37, 1949, pp. 210-245 ; AE 1950, n. 29, n. 39, n. 166 ; de Visscher, PP, 5, 1950, pp. 97-184 ; Gatti, PP, 5, 1950, pp. 151-157 ; Nesselhauf, Historia, 1, 1950, pp. 105-115 ; Seston, CRAI, 1950, pp. 105-111 ; Seston, PP, 14, 1950, pp. 171-184 ; AE 1951, n. 78, 219 and 249 ; Coli, PP, 6, 1951, pp. 433-438 ; de Visscher, Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique, 37, 1951, pp. 169-182 ; de Visscher, PP, 6, 1951, pp. 208-212 ; de Visscher, RHD, 29, 1951, pp. 1-38 ; Montenegro, REP, 60, 1951, pp. 119-140 ; Piganiol, CRAI, 1951, pp. 204-214 ; Schönbauer, RIDA, 6, 1951, pp. 191-260 ; Seston, REL, 29, 1951, pp. 41-43 ; AE 1952, n. 39, 79, 164 and 180 ; Coli, IURA, 3, 1952, pp. 90-131 ; Gelzer, Fest. Egger, I, Klagenfurt, 1952, pp. 84-90 ; Seston, RHD, 30, 1952, pp. 159-177 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 25-35 ; Gatti, PP, 8, 1953, pp. 126-131 ; AE 1954, n. 21, 39, 115 and 187 ; Oliver & Palmer, AJPh., 75, 1954, pp. 225-249 ; Ehrenberg & Jones, Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius, Oxford, 1955, pp. 76-79, n. 94 a ; Seston, REL, 33, 1955, pp. 39-41 ; Tibiletti, Piganiol & Jones, JRS, 45, 1955, pp. 17 ss. ; AE 1956, n. 194 ; Béranger, MH, 14, 1957, pp. 216-240 ; Tibiletti, DE, s.v. Lex, 1957, c. 740-750 ; Weinstock, JRS, 47, 1957, pp. 144-154 ; Syme, Tacitus, II, 1958, pp. 756-760 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 131-135, n. 158 ; Weinstock, Mél. Piganiol, II, Paris, 1966, pp. 891-898 ; Coli, Scritti di diritto romano, I, Milano, 1973, pp. 253-270 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 172-180, n. 18 ; Lomas, Habis, 9, 1978,
pp. 323-356 ; Costabile, Labeo, 31, 1985, pp. 47 ss. ; Lebek, ZPE, 73, 1988, pp. 275-280 ; AE  1992, n. 585 ; Demougin, Ath, 80, 1992, pp. 65-77 ; Lebek, ZPE, 98, 1993, pp. 77-95 ; Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 519-521, n. 37 ; Behne, Heinrich Siber und das Römische Staatsrecht von Theodor Mommsen : Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte Mommsens im 20. Jahrhundert, Zurich–New York, 1999 ; Ando, Imperial ideology and provincial loyalty in the Roman Empire, Berkeley-Los Angeles, 2000, p. 103 ; Fraschetti, La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica, Roma, 2000 ; González, AEA, 73, 2000, pp. 253-257 ; Fraschetti, JRS, 92, 2002, p. 236 ; González, Tácito y las fuentes documentales : SS.CC. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre, Sevilla, 2002, pp. 10 ss. ; Rowe, Princes and political cultures : the new Tiberian senatorial decrees, Ann Arbor, 2002, pp. 26-29 ; Devillers, Tacite et les sources des Annales : enquêtes sur la méthode historique, Leuven, 2003, p. 133 ; Corbier, Donner à voir, donner à lire : mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris, 2006, pp. 163, 171 and 176 ; Arena in Hekster, Schmidt-Hofner & Witschel, Ritual Dynamics and Religious Change in the Roman Empire : Proceedings of the Eighth Workshop of the International Network Impact of Empire (Heidelberg, 2007), Leiden, 2009, p. 80 ; Hollard, Le rituel du vote : Les assemblées romaines du peuple, Paris, 2010, pp. 131, 192 and 260 ; Lepore, Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina, Milano, 2010, pp. 190-192.
 
 
►  Source : Bronze tablet discovered at Magliano, Italy, in 1947 ( Florence, Mus. arch. dell'Etruria ).