EDICTUM LEGATI IMPERATORUM Q. SICINII CLARI DE PIZO CONDENDA
   
Edict of Q. Sicinius Clarus concerning the emporium of Pizus
  
( AD 202 )
 

 
G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, III, 2, Sofia, 1964, n. 1690 ).
 

 
Col. a, 1-11
ἀγαθῇ τύχῃ. | ὑπὲρ τῆς τῶν μεγίστων καὶ θειοτάτων Αὐτοκρα-|τόρων Λ(ουκίου) Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος κὲ Μ(άρκου) Αὐρη(λίου) | Ἀντωνείνου Σεββ(αστῶν) {Σεβαστῶν} [[κ̣ὲ̣ Π̣(οπλίου) Σ̣ε̣π̣τ̣ι̣μ̣ί̣ο̣υ̣ Γ̣έ̣τ̣α̣ Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς]] κὲ | Ἰουλίας Δόμνης μητρὸς κάστρων νείκης καὶ αἰωνίου | διαμονῆς καὶ τοῦ σύνπαντος αὐτῶν οἴκου καὶ ἱερᾶς συν-|κλήτου καὶ δήμου τοῦ Ῥωμαίων καὶ ἱερῶν στρατευμάτων | ἐκτίσθη   κατὰ   δωρεὰν   τῶν   κυρίων   ἐνπόριον   Πιζος   ἐπὶ  |  ὑπάτων τῶν κυρίων Αὐτοκρατόρων ∙ Λ(ουκίου)   ∙   Σεπ(τιμίου)   ∙   Σεουήρου   Περ-|τίνακος   κὲ   ∙   Μ(άρκου)  ∙  Αὐρ(ηλίου)   ∙   Ἀντωνείνου Σεββ(αστῶν) {Σεβαστῶν} ∙ καὶ μετῴκησαν εἰς αὐτὸ | οἱ ὑποτεταγμένοι· |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Names of the colonists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Col. e, 21-91
Κ̣(οΐντος) Σικίννιος Κλᾶρος | πρεσβ(ευτὴς) Σεββ(αστῶν) {Σεβαστῶν} ἀντιστρά-|τηγος vac. λέγει· | vacat | τῇ προόψε̣ι̣ τῶν σταθμῶν ἡσθέν-|τες οἱ̣ κ̣ύρ[ι]οι ἡμῶν μέγιστοι | καὶ θειότατοι Αὐτοκράτορες | διὰ παντός τε τοῦ ἑαυτῶν αἰῶ-|νος βουληθέντες ἐν τῇ αὐτῇ εὐπρε-|πείᾳ διαμεῖναι τὴν αὑτῶν | ἐπάρχειον προσέταξαν τὰ ὄν-|τα ἐνπόρια ἐπιφανέστερα ὑπά[ρ]-|ξ̣α̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ τὰ̣ μὴ πρότερον ὄντα | γ̣ενέσθαι· καὶ γέγονεν. | [ἐ]πεὶ οὖν δεῖ τὰ ἐκ θείας δωρε-|ᾶς ὁρμώμενα εὐτυχέστε-|ρα εἶναι καὶ ἐκ τῆς τῶν ἐφε-|στώτων τάξεως, οὐκ ἐνπορι-|ά̣[ρ]χ̣ους δημότας, ἀλλὰ τοπάρ-|χ̣ους βουλευτὰς ἐκέλευσα | ἐκπ̣έ̣μπ̣ε̣σθαι εἰς ταῦτα τὰ | ἐ̣ν̣π̣[όρ]ια δοὺς αὐτοῖς καὶ δι’ ἐπιστο-|[λῆ]ς̣ σημαντῆρα καὶ δικαιοδοσίαν | [καὶ ἐντεί]λ̣ας μὴ ὕβρει μηδὲ βίᾳ | [δικα]ι̣οσύνῃ δὲ καὶ ἐπεικείᾳ | [δι]ά̣[γ]ειν τοὺς ἐνοικοῦντας  καὶ  |  [μὴ  μό]νον  αὐτοὺς  ταῦτα  πράσσιν  | [ἀλλ]ὰ [κ]α̣ὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῷ ἀδικεῖν | ν̣[εωτε]ρ̣ί̣ζειν προῃρημένων ῥύε-|σθ̣[αι . .]είας καὶ πολυπληθείας. | πρὸς τοῦ εἶναι εὐδαιμονέστερα | τα̣ῦτα̣ ἐνπό̣ρια ἐπεθόμην ἀνδρά-|σιν τῶ̣ν̣ παρ’ ὑμεῖν εὐδοκιμούντων ἐκ̣ | τῶν̣ π̣έ̣ριξ κωμῶν πείθοντάς τ̣ε | Ο. . .  κ̣αὶ μετοικίζειν εἰς ταῦ-|τα̣ τ̣ὰ̣ ἐνπόρια καὶ αὐτὸς δὲ προ-|τρ̣έ̣π̣ομ̣αι τοὺς βουλομένους | ἑκοντὴν τοῦτο ποιεῖν ἕξοντας | θείας τύχης τῶν Σεβαστῶν | μεγάλας δωρεὰς τοῦτ’ ἔστιν | πολειτικοῦ σείτου ἀνεισφορίαν | καὶ συ̣ν̣τ̣ε̣λ̣είας βουργαρίων καὶ | [φ]ρουρῶν κ̣αὶ ἀνγαρείων ἄνεσιν. | κ̣[α]ὶ̣ ταῦτα μὲν περὶ τῆς τάξεως | [τοῦ] τοπά̣ρχου καὶ τῆς ἀλειτουρ-|[γη]σ̣ί̣ας τῶν ἐνοικούντων ἢ ἐνοικη-|[σό]ν̣των, περὶ δὲ τῶν οἰκοδομη-|[μά]τ̣ω̣ν, ὅπως ἐπιμελείας τ<υ>ν-|χάνο̣ντα εἰς ἀεὶ διαμένοι, | κελεύω το̣ὺ̣<ς> τοπάρχους καὶ τοὺς | ἐ̣π̣ισ̣τ̣άθμους στρατιώτας | [παρ]ὰ τῶν ἐπιμελητῶν παραλαμ̣-|β̣ά̣ν̣ε̣[ι]ν̣ τὰ πραιτώρια καὶ τὰ βα-|λ̣ανεῖα πανταχόθεν ὁλόκλη-|ρα τοῦτ’ ἔστιν ἐν τοῖς οἰκοδομικοῖς | καὶ ἐν τοῖς λεπτουργικοῖς καὶ ἐν | τοῖς χρηστικοῖς, παραδώ[σ]οντας | τοῖς μεθ’ ἑαυτοὺς ἐνγράφ[ως] ὥσπερ | παραλαμβάνουσιν. [ὅπως] δὲ ἐπι-|μελεστέρους αὐτοὺς παρασκευ-|άσω̣ πρὸς τὴν παρά[λη]μ̣ψιν ἢ | καὶ τὴν παρ̣άδοσιν̣, [. 2-3 . κε]λεύ-|ω ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς π̣α̣ρα̣λήμ-|ψ̣εως μέχρι τῆς παραδ̣όσεως | τὰ ὑπάρχοντα τῶν τοπάρχων | καὶ τῶν ἀρχόντων, οὓς ἐκέλευσα | τῷ ἰδ[ίῳ] κινδύνῳ αὐτοὺς προβάλ-|λεσθαι, ὑπεύθυνα εἶναι τῷ | δ̣ημοσίῳ τῶν πόλεων, πρὸς ἃ̣ς̣ δι-|. 2-3 . έ̣π̣ε̣ι αὐτὰ τὰ ἐνπόρια, εἰς τὸ | [τ]ε̣τ̣ρ̣α̣πλά̣σιον τ̣οῦ ἐνδεήσον-|τος.
 

 
►  Bibliography
 
 
Seure, BCH, 22, 1898, pp. 472 ss. and 520 ss. ; Cagnat, Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes, I, Paris, 1911, n. 766 ;
Dittenberger et al., Sylloge inscriptionum Graecarum, 3rd ed., Leipzig, 1915-24, n. 880 ; Rostovtseff, JRS, 8, 1918, pp. 26 ss. ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 458-460, n. 131 ; Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, V, Sofia, 1958-97, n. 5601 ; Woodhead et al., Supplementum Epigraphicum Graecum, XVII, Leiden, 1960, n. 331 ; Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, III, 2, Sofia, 1964, n. 1690 ; Beshevliev, Untersuchungen über die Personennamen bei den Thrakern, Amsterdam, 1970, pp. 8, 35 and 48 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 336 ; Garnsey & Saller, The Roman Empire : Economy, society and culture, Berkeley-Los Angeles, 1987, p. 30 ; Aubert, Business Managers in Ancient Rome, Leiden, 1994, pp. 383 ss. ; Mitchell, Anatolia : Land, men, and Gods in Asia Minor, Oxford, 1995, p. 245 ; Ott, Die Beneficiarier : Untersuchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu ihrer Funktion, Stuttgart, 1995, p. 145 ; Kolb, Transport und Nachrichtentransfer im römischen Reich, Berlin, 2000, p. 185 ; Komnick, Die Münzprägung von Nicopolis ad Mestum, Berlin, 2003, p. 13 ; Christie, Landscapes of change : rural evolutions in late antiquity and the early Middle Ages, Aldershot, 2004, p. 228 ; Parissaki, Prosopography and onomasticon of Aegean Thrace, Athens, 2007, p. 198.
 
 
►  Source : Inscription found at Dimitrievo ( = Pizus ), Bulgaria.