EDICTUM PROCONSULIS PAULLI FABII PERSICI AD EPHESIOS
   
Edict of Persicus concerning the Temple of Artemis and other religious matters
   
~ 1st copy ~
  
( AD 44 )
 

 
R. Heberdey, Forschungen in Ephesos, II, Vienna, 1912, n. 21 ).
 

 
Πα[ῦλλος Φάβιος Πε]ρσικός, | ποντ[ίφηξ, σωδᾶλις Αὐγ]ουστᾶλις, | φράτερ ἀ[ρουᾶλις .......c.18.......]ς Τιβερίου Καίσαρος | (Lines 4-15 are missing) | [.c.4.]μασ[..c.7..] δὲ ἐς[............................60-65................. ............] | ἐκκαθάρη [τ]ι̣ς τ̣ο̣ῦ πρότ[ερο]ν γεν[........................53-56.........................] | ἐνιαυτὸν τὸν ἴδιον [...c.10...]α[.......................50-55........................] | τοῦ συνεδρ[ί]ου. ὃν μὲν [.c.6..]ίσῃ τ[..] ἀπ[.................... 42-48.................... ἐπι]-τηδειότατο[ν ἂ]ν ὑμεῖν ἐγε[γόνε]ι. ἕτε[ρ]ο̣ν δὲ [.....................45-50......................] | [...μ]ε̣τ̣[.c.6..]οτα καὶ νῦν ἐξ ἀ̣νθ[υπα]τεία[ς .....................45-50......................] | [...c.10...] ἑα̣υτῷ̣ τ[ῶν μ]ὲν περιο[..]ω[...................43-45....................] | [.........c.23..........]εκα. εἰ δέ [τ]ινες [..]ελε[.................38-41 ........... .......] | (Lines 24-37 are missing) | [ὑπέρμεγα δὲ πόλεως χρέος διὰ τοῦ ἐπικρίματος τούτου περικόπτειν προσῆκον· ἐπεὶ τὴν ἀπόδοσιν τῶν χρη]μ̣άτων δ[υσχερέ]α | [τῇ πόλει ἢ παντελῶς ἀδύνατον οἶδα, ἐὰν ἀπαριθμεῖν ν]ῦ[ν ἀνανκά]ζ[ηται, ἃ παρὰ τῶν ὠνησα]μένων ἔλ[αβεν], οὐ-|[δὲν πλέον παρέχεσθαι τοῖς ἱερεῦσιν τὴν πόλιν ἀρέσκει ἢ] ἑκα[τοστ]ὴν [τῆς δεδομένης τό]τε τειμῆς κατὰ | [τὴν Οὐηδίου Πωλλίωνος διάταξιν τὴν καὶ ὑπὸ τοῦ θ]εοῦ Σεβαστο[ῦ συνφυλαχθεῖσαν· δι]δόναι δέ τι τῇ βουλῇ | [τοὺς   ἱερεῖς   ἢ   πάλιν   ἐν   μέρει   παρ’ αὐτῆς   λαμβάνειν   οὐκ   ἀρ]έ̣σ̣κ̣ε̣[ι μ]ο[ι. ὁμοίως ὅσοι ὄντες ἐλε]ύθεροι δούλων | [δημοσίων ὑπηρεσίαν παρέχονται καὶ περισσῇ δαπάνῃ φορ]τίζο[υ]σιν τὰ [κοινά, ἀπ]ο[λυθῆναι ὀφείλειν δ]οκοῦσιν ὑποσταθέν-|[των εἰς τὸν τόπον τῆς ὑπηρεσίας αὐτῶν δούλων δημοσίων.] ὁ̣μο]ίως [δημοσίους δούλους, οἵτινε]ς λέγονται βρέφη τοῦ | [τυχόντος διαφόρου ὠνούμενοι τῇ Ἀρτέμιδι καθιεροῦν, ἵν’ ἐκ τ]ῶν προσό̣[δ]ω̣[ν αὐτῆς τρέφωνται οἱ δοῦλ]οι αὐτῶν, ἀρέσκει | [τοῖς ἰδίοις δούλοις αὐτοὺς παρέχειν τροφάς. ὁμοίως το]ὺς ἱε[ρονείκας, ὅσοι τῆς Ἀρτέμιδος ἱε]ροὶ εἰς τὸν τοῦ ὀψω-|[νίου λόγον εἶναι λέγονται, τρέφεσθαι οὐκ ἀρέσκει ὑπὸ] τῆ̣ς Ἀρτέ̣[μιδος, ἀλλὰ τοσοῦτον λαβεῖν, ὅ]σ̣ον [κα]τ[ὰ] τὴν Οὐηδίο[υ] | [Π]ω̣[λλίωνος διάταξιν ἐψηφί]σ̣θ[η. ὁμοίως μηδένα τῶν τῆς Ἀρτέμιδος ἱερέων ἢ τῶν ἐτησίων ἀρχόν]τω[ν ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ἀρέσκει] | χρήματα δανεί[ζεσθαι,   εἰ]   μὴ   ὅσα ἐκ τῆς προσ[όδ]ου τ[ῆ]ς το[ῦ ἔ]το[υς τούτ]ου ἀπ̣οδοῦνα[ι δύναται·] ἐὰν δέ τι[ς] τὴν τοῦ [ἐπ]ιό[ντ]ος ἐ[νιαυ]-|τοῦ πρόσοδον ὑπο[θῆτ]αι, τὴν τοῦ δ<ι>δομένου χ[ρ]ήματος πρᾶξιν δίδοσθαι τῷ δανιστῇ [ἀρέσκει.] | ὁμοίως ὅσα χρήματα ἀπολέλειπται τῇ πόλει ἢ μέρει τινὶ κ̣αὶ̣ [συστ]ήματι τῶν ἐν αὐτῇ, ταῦτα [δα]ν̣ε̣ίζεσ̣θαι τούτῳ τῷ νόμῳ, ᾧ̣ [κατελείφθη,] | ἀρέσκει καὶ μὴ ὑπὸ   τῶν   ἀρχόντων   εἰς   ἄλλας   χρεί[α]ς   καὶ   δ[απ]άνας   μετάγεσθαι.   ὁμοίως   εἰς   τοὺς πενταετ̣[η]ρ[ικ]ο̣[ὺς]   ἀγῶν̣α̣ς   μὴ̣ [πλ]έον | ἀναλίσκεσθαι δηναρίων τετρακισχειλίων πεντακοσίων κ[α]τὰ τὴν Οὐηδίου Πωλλί[ω]ν[ος διάτ]α̣ξ̣ιν. ὁ[μοίως τ]οὺ[ς ὑμν]ω̣δοὺς | ἀρέσκει, εἰς οὓς οὐκ ὀλίγον μέρος   τῶν   τῆς   πόλεως   ἀναλίσκεται   πρ̣ο̣σ̣όδων,   τῆς ὑπηρεσίας [ταύτ]ης ἀ̣π̣ολυ[θῆν]α̣[ι,] το[ὺς] ἐφήβο̣[υς] δ[έ,] | ὧν καὶ ἡ ἡλικία καὶ ἡ ἀξία καὶ ἡ πρὸς τὸ μαθεῖν ἐπιτηδειότης τοιαύτῃ μᾶλλον ἁρμό̣ζ̣ει λ̣ειτουργίᾳ, [ταύτην χ]ω[ρὶς] ἀργυρίου | παρέχεσθαι τὴν χρείαν. ἵνα μέντοι μὴ δόξω πᾶσιν τοῖς πανταχοῦ ὑμνωδοῖς τοῦτο πεπο[ιηκέναι] τ[ὸ πρόκρι]μα, ὑπ[ε]ξαιροῦμα[ι] | τοὺς̣ ἐν Περγάμῳ αὐτὸν τὸν θεὸν Σεβαστὸν ὑμνοῦντας ἐν τῷ ὑπὸ τῆς Ἀσίας κα[θιερ]ω[μέν]ῳ τ[εμ]έν[ε]ι̣, ὧν ἡ πρώτη | σύνοδος οὐκ ἐ[πί]μισθος συνήχθη, ἀλλὰ ἐθελούσιος καὶ χωρὶ[ς] ἀργυρίου· διὸ καὶ ὁ θεὸς Σε[βα]σ[τὸς τὰ μετὰ ταῦτα] ψ̣ηφισθέντα | φιλάνθρωπα α[ὐ]τοῖς εἰς τὴν διαδοχὴν τῶν ἐξ ἐκείνων γεννωμένων ἐτήρησεν, ἐ̣ξοδιάζεσθ̣α̣[ι δὲ τὸ εἰς] αὐ[τοὺ]ς ἀνάλωμα | οὐχ ὑπὸ μόνων Περγαμηνῶν, ἀλλὰ ὑπὸ τ̣ῆς Ἀσίας ὅλης ἐκέλευσεν, λογισάμε[νος] βαρεῖα̣[ν ἔσεσθαι] μιᾷ πόλε̣ι τὴν τοιαύ-|την εἰσφοράν. ἠλευθερωμένην μέντοι τὴν Ἐφεσίων πόλιν τοῦ δαπανήματος [το]ύτου καὶ μετ[ε]νηνεγμένης τῆς ὑπηρεσ[ί]-|ας κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμην ἐπὶ τοὺς ἐφήβ[ο]υς προνοεῖν δεήσει, ὅπ̣ως ἐπιμελῶς καὶ μετὰ τῆς   κ[α]θηκούσης   φροντίδ̣[ος]   |   οἱ   ἔφηβοι τελ̣ῶσι τὴν χρε̣ί̣[αν, ὡς πρ]έπει το[ὺς τὸν θεῖον οἶκον] ὑ̣μ[ν]οῦντας.   ἐπ[ε]ὶ   δὲ   [ἡ   πάλα]ι   ὀφε[ιλομένη   ἰσουρά]νιος τ̣[ειμὴ] | Ἰ̣ουλ̣ίᾳ̣ Σεβα̣[σ]τῇ [διὰ τοῦ] Σ[εβαστοῦ αὐτοκράτορος τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν καὶ κρατίστου] ἡγεμόν[ος ἀπεδόθη, ἀνανκαῖόν ἐστιν ἀξιοῦσθαι] | τοὺς ἐκείνης ὑμνωδοὺς τῶν αὐτῶν δικαίων, [ὧν καὶ τ]οὺς θεοὺς Σεβαστοὺς [ὑμνοῦντας, ἐπε]ὶ νόμοις τ[ε ἱεροῖ]ς [τειμηθεῖσ]αν [πρὸ] τῆς ἀθανασίας | καὶ θεότητος ἠξ̣ίω̣σεν καὶ ἀπεθέωσεν α̣ὐτ[ὴν ἥ τε σύνκλητος κ]αὶ θεὸς Σεβαστ̣[ὸς .. c.8 ...] ὁμοίως καὶ ἑτέρο[ις ἐπικυρῶσαι προσῆκ]ο[ν] τὰς τειμάς, | [ἃς προσεφώνησεν] ὁ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνιών, ὧν το[ύτῳ τῷ] ἐπικρίματι ὑποτέτα[κται τὸ κεφάλαιον. ἔδοξεν τοῖς ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἕλλησιν προσ]-|[φω]νίσαντος τὸ ἐπὶ τοῦ βήματος Ἀλεξάνδρου τ[οῦ ... c.11 ....] ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἐπὶ Γαΐου Ἰο[υλίου ......c.16......] ἀρχιερέως. εὐσεβ[ὲς] πρᾶ[γμα —].ουσ.c.3.Ν[.].[—]..[—].Σ | .c.5.ΣΤ̣Ι̣[.].Ι̣.[.c.2.].c.5.[.c.4.]Ι̣ΤΕ.[.c.3.]Λ̣.Ι̣[.c.3.] .λιος̣ ὑπ̣ο[.c.4.].c.5. [.c.2.].[.c.2.]ο τειμ̣[—]ο̣. κα̣ὶ τὸν ν[[.].[—]ο̣υ̣[.c.4.]ιους σω̣[—].[.] | [—]Λ̣.[.]Ρ̣[.c.2.].[..c.7..]ν̣ καὶ ι̣[.c.5.]ο̣[.]. ἐπιφα̣ν̣ε̣στα̣τ[—] .c.4. ΕΠΑ̣..[—]ου τῆς Ἀσίας Α̣[—]Κ[.].[.].[.c.3.]Ο[—].Ε | ..[.c.4.].c.3.[—].[.c.3.].[.]ΠΟΛ[.c.3.] Υ[.c.2.]..[.c.2.]ΤΗ... [—].c.5.[— ἀ]ρχιερέων ΠΑ̣.Λ̣[.c.2.]Ο.[.].[.c.4.]Λ̣[.c.3.].[—] .[.c.2.].c.2. | ΜΕ[—]ι̣ος Ο̣Ι̣.[.]Ε [.c.2.].[.].ΟΣ.Ν̣[—].[.].Λ̣.c.2. ΝΙ̣Α̣ΥΤΟ.[—].[.]Α̣ΝΟΣ[.]ΟΥ̣ΤΟΤΟ[—]ΙΛΕΙΝ ΖΟ̣[—] | ΜΗΝ̣Ε̣Ι̣Λ̣[—].c.6..[—] τὴ̣ν Λ̣ΙΤΗ̣Ν̣[—].[.c.3.].[—] ΟΥ.c.3.[—] | ..Ο̣Ν[.].[.]ΤΑ̣Ι̣[—]..[.c.5.]ν̣ εὐ̣σέβε̣ι̣α̣ν [..].[—].c.4.[—]Σ[—] | [—]Η̣Ν̣ [—]Λ̣Υ[—] | [—] | ΕΠ̣Ι̣[.c.5.]ους μένειν βούλομαι.
 

 
►  Bibliography
 
 
Heberdey, Forschungen in Ephesos, II, Vienna, 1912, n. 21 ; Dörner, Der Erlass des Statthalters von Asia Paullus Fabius Persicus, Greifswald, 1935 ;
Smallwood, Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius, and Nero, Cambridge, 1967, n. 380 ; Cébeillac, Les quaestores principis candidati aux Ier et IIe siècles de l'empire, Milano, 1972, n. 14 ; Wankel, Die Inschriften von Ephesos, Ia, Bonn, 1979, n. 17 + Add. p. 1 ; Migeotte, L'emprunt public dans les cités grecques, Québec-Paris, 1984, n. 90 ; Schuol, Augustus und die Juden : Rechtsstellung und Interessenpolitik der kleinasiatischen Diaspora, Frankfurt am Main, 2007, p. 99.
 
 
►  Source : Inscription discovered at Ephesus, Turkey.