EDICTUM PERPETUUM PRAETORIS URBANI
   
Permanent Edict of the Urban Praetor

( AD 117-138 )

 

Otto Lenel ( 1849-1935 )
 

 
Based upon the Latin text of Lenel's edition, Leipzig, 1927 ).
 

 
PARS   I  .  II  .  III  .  IV  .  V
 

     
       PARS PRIMA.
 

U. 1, 2
P. 1, 2

                                                                          I.

D e   h i s,   q u i   i n   m u n i c i p i o   c o l o n i a    f o r o   i u r e        
d i c u n d o   p r a e s u n t
.        

   
 
1. – Si quis ius dicenti non obtemperaverit, (1 quanti ea res erit, iudicium dabo.
   
 
2. – Si quis in ius vocatus ad eum, qui in municipio colonia foro iure dicundo praeerit, (2 non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex edicto non debuerit, (3 . . . . . iudicium dabo.
   
 
3. – De cautione et possessione ex causa damni infecti danda . . . eius rei . . . dum ei, qui aberit, prius domum denuntiari iubeam . . . . In eum qui quid eorum, quae supra scripta sunt, non curaverit, quanti ea res est, cuius damni infecti nomine cautum non erit, iudicium dabo. (4)
   
 
4. – De fugitivis. (5)
   
 
5. – ?? (6)
   
 
6. – De vadimonio Romam faciendo. Itinere faciendo viginti milia passuum in dies singulos peragenda (7)
   
 

II.

D e   i u r i s d i c t i o n e.  (8)

   
 
7. – De albo corrupto. (9)
   
U. 3
P. 3 
8. – Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur. (10)  Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris statuerit sive quis apud eum, qui magistratum potestatemve habebit, aliquid novi iuris obtinuerit, quandoque postea adversario eius postulante ipsum eodem iure uti oportebit, (11)  praeterquam si quis eorum quid contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset. (12)
   
 

III.

D e   e d e n d o.  (13)

   
U. 4
P. 3

9. – . . . . a.  Argentariae mensae exercitores ei, qui iuraverit non calumniae causa postulare edi sibi (14)  rationem quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule. (15)

   
 
b.  Argentario eive, qui iterum edi postulabit, causa cognita edi iubebo. (16)
   
 

IV.

D e   p a c t i s   c o n v e n t i s.  (17)

   
U. 4
P. 3
10. – Pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges plebis scita senatus consulta edicta decreta (18)  principum neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo. (19)
   
 

V.

D e   i n   i u s   v o c a n d o.  (20)

   
U. 5
P. 4

11. – a.  In ius vocati ut eant aut vindicem dent. (21)

   
 
b.  Parentem, patronum patronam, liberos parentes patroni patronae in ius sine permissu meo ne quis vocet. (22)
   
 
c.  Si quis parentem, patronum patronam, liberos aut parentes patroni patronae, liberosve suos [eumue quem in potestate habebit] vel uxorem, vel nurum in ius vocabit : qualiscumque vindex accipiatur. (23)
   
 
d.  In bona eius, qui vindicem dedit (dederit ?), si neque potestatem sui faciet neque defendetur, iri iubebo. (24)
   
 
12. – Ne quis eum qui in ius vocabitur vi eximat neve faciat dolo malo quo magis eximeretur. (25)
   
 
13. – ?? (26)
   
U. 6
P. 5

VI.

D e   p o s t u l a n d o.  (27)

   
 
14. – Qui omnino ne postulent. Minorem annis decem et septem, . . . . surdum qui prorsus non audit . . . . Si non habebunt advocatum, ego dabo. (28)
   
 
15. – Qui pro aliis ne postulent. Mulieres, caecus utrisque luminibus orbatus, qui corpore suo muliebria passus erit, qui capitali crimine damnatus erit, qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit . . . . (29)
   
 
16. – Qui nisi pro certis personis ne postulent. Qui lege plebis scito senatus consulto edicto decreto principum nisi pro certis personis postulare prohibentur, hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud me ne postulent. (30)  Qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit : qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit : qui lenocinium fecerit : qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit : qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit : qui iudicio fiduciae(31)  pro socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine [non contrario iudicio] damnatus erit : (32)  qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit : eamve sciens [quis] uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate esset : et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit : quive suo nomine non iussu eius, in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias [in] eodem tempore constitutas habuerit : (33)
   
 
Qui ex his omnibus qui supra scripti sunt, in integrum restitutus non erit : (34)
   
 
Pro alio ne postulent, praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae, liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa, (35)  cui eorum a parente aut de maioris partis tutorum (36)  sententia aut ab eo, cuius de ea re iurisdictio fuit, ea tutela curatiove data erit. (37)
   
U. 7
P. 6, 7

VII.

D e   v a d i m o n i i s.

   
 
17. – De vadimonio faciendo. (38)
   
 
18. – Quanti vadimonia fiant(39)
   
 
19. – Qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur. (40)
   
 
20. – De vadimonio concipiendo. (41)
   
 
21. – Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur (42)  . . . . in eadem causa eum exhibere, in qua tunc est, donec iudicium accipiatur. (43)
   
 
22. – Quas personas sine permissu praetoris vadari non liceat(44)
   
 
23. – De eo per quem factum erit, quo minus quis vadimonium sistat. (45)  In eum, qui dolo malo fecisse (46)  dicetur, quo minus quis vadimonium sisteret, quanti actoris interfuerit vadimonium sisti, iudicium dabo.
   
 
24. – Quibus ex causis vadimonia recuperatoribus suppositis fiant(47)
   
U. 8-10
P. 8, 9

VIII.

D e   c o g n i t o r i b u s   e t   p r o c u r a t o r i b u s   e t   d e f e n s o r i b u s.  (48)

   
 
25. – Qui ne dent cognitorem(49)  . . . . et qui eam, quam in potestate haberet, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, (50) in matrimonium collocaverit eamve sciens uxorem duxerit, (51)  et qui eum, quem in potestate haberet, earum quam uxorem ducere passus fuerit : quaeve virum parentem liberosve suos uti moris est, non eluxerit : quaeve cum in parentis sui potestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum esse sciret intra id tempus, quo elugere virum moris est, nupserit (52)  . . . . (53)
   
 
26. – Qui ne dentur cognitores(54)  a.  milites ; b.  mulieres ; c.  infamia notati.
   
 
27. – De cognitore ad litem suscipiendam dato. Cognitorem (55)  ad litem suscipiendam datum, pro quo consentiente dominus iudicatum solvi exposuit, iudicium accipere cogam.
   
 
28. – De cognitore abdicando vel mutando. Ei qui cognitorem dederit, causa cognita permittam eum abdicare aut mutare. (56)
   
 
29. – Quibus alieno nomine agere liceat(57)
   
 
30. – Quibus alieno nomine, item per alios agere non liceat. Alieno nomine, item per alios agendi potestatem non faciam in his causis, in quibus ne dent cognitorem neve dentur edictum comprehendit. (58)
   
 
31. – Quibus municipum nomine agere liceat(59)
   
 
32. – De defendendo eo, cuius nomine quis aget, et de satisdando. Cuius nomine quis actionem dari sibi postulabit, is eum viri boni arbitratu defendat : et ei quocum aget quo nomine aget id ratum habere eum, ad quem ea res pertinet, boni viri arbitratu satisdet. (60)
   
 
33. – Quod adversus municipes agatur(61)
   
 
34. – Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur. (62)
   
U. 10
P. 9
35. – De negotiis gestis. (63)  Si quis negotia [alterius] absentis sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit, iudicium eo nomine dabo. (64)
   
U. 10
P. 10

IX.

D e   c a l u m n i a t o r i b u s.  (65)

   
 
36. – In eum qui, ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret, pecuniam accepisse dicetur, intra annum in quadruplum eius pecuniae quam accepisse dicetur, post annum simpli iudicium dabo. (66)
   
 
37, 38. – ?
   
U. 11-13
P. 11, 12

X.

D e   i n   i n t e g r u m   r e s t i t u t i o n i b u s.  (67)

   
 
39. – Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo. (68)
   
 
40. – De dolo malo. (69)  Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, intra annumcum primum experiundi potestas fuerit, iudicium dabo. (70)
   
 
41. – De minoribus viginti quinque annis. (71)  Quod cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam. (72)
   
 
42. – De capite minutis. (73)  Qui quaeve, postea quam quid cum his actum contractumve sit, capite deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve perinde, quasi id factum non sit, iudicium dabo. (74)
   
 
43. – Quod eo auctore qui tutor non fuerit [gestum ?] esse dicatur. (75)  Quod eo auctore, qui tutor non fuerit, iudicium acceptum erit, si id actor ignoravit, in integrum restituam. (76)  In eum qui, cum tutor non esset, dolo malo auctor factus esse dicetur, iudicium dabo, ut, quanti ea res erit, tantam pecuniam condemnetur. (77)
   
 
44. – Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituuntur. (78)  Si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo malo rei publicae causa abesset inve vinculis servitute hostiumque potestate esset, posteave non utendo deminutum esse sive cuius actionis eorum cui dies exisse dicetur : item si quis quid usu suum fecisset aut quod non utendo amissum sit (79) consecutus actioneve qua solutus ob id, quod dies eius exierit, cum absens non defenderetur inve vinculis esset secumve agendi potestatem non faceret aut cum eum invitum in ius vocari non liceret neque defenderetur cumve magistratus de ea re appellatus esset, sive cui per magistratus (80)  sine dolo malo ipsius actio exempta esse dicetur : earum rerum actionem intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas erit : item, si qua alia mihi iusta causa esse videbitur, in integrum restituam : quod eius per leges plebis scita senatus consulta edicta decreta principum licebit. (81)
   
 
45. – De lite restituenda.
   
 
46. – De alienatione iudicii mutandi facta. (82)  Quae alienatio iudicii mutandi causa facta erit dolo malo, in integrum restituam(83)
   
 
47. – De restitutione heredum ?
   
U. 13, 14
P. 13

XI.

D e   r e c e p t i s.  (84)

   
 
48. – Qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant. (85)  Qui arbitrium pecunia compromissa receperit, eum sententiam dicere cogam. (86)
   
 
49. – Nautae caupones stabularii ut recepta restituant. (87)  Nautae caupones stabularii quod cuiusque salvum fore receperint nisi restituent, in eos iudicium dabo. (88)
   
 
50. – Argentariae mensae exercitores quod pro alio solvi receperint ut solvant.
   
U. 14
P. 14

XII.

D e   s a t i s d a n d o.  (89)

   
 
51. –  a.  Quibus ex causis satisdetur.  b.  Quem ad modum satisdetur.
   
U. 14
P. 15, 16
XIII.
   
 

52. – Q u i b u s  c a u s i s  p r a e i u d i c i u m  f i e r i  n o n  o p o r t e t.

                
                 PARS SECUNDA.
 
U. 22, 23
P. 17, 18

XIV.

D e   i u d i c i i s. (90)

   
 
53. – De interrogationibus in iure faciendis. (91)  Qui in iure interrogatus an heres uel quota ex parte sit responderit, in eum ex sua responsione iudicium dabo (92)  . . . . . . omnino non respondisse (93)  . . . . .
   
 
54. – De iureiurando. (94)  Si is cum quo agetur condicione delata iurauerit siue id iusiurandum ei remissum fuerit(95)  eius rei [de qua iusiurandum delatum fuerit] (96)  neque in ipsum neque in eum ad quem ea res pertinet actionem dabo (97)  . . . . .
   
 
55. – Si cum eo agatur qui incertum promiserit.
   
 
56. – In bonae fidei iudiciis quando praescribatur ?
   
 
[57. – Si incertum condicatur ?]
   
 
58. – De noxalibus actionibus (98)  . . . . . Si is, in cuius potestate esse dicetur, negabit se in sua potestate seruum habere : utrum actor uolet, uel deierare iubebo in potestate sua non esse neque se dolo malo fecisse, quo minus esset, uel iudicium dabo sine noxae deditione. (99)
   
 
59. – De uacatione(100)  Si iudex litem suam fecerit(101)
   
U. 15-24
P. 19-26

XV.

D e   h i s   q u a e   c u i u s q u e   i n   b o n i s   s u n t.

   
 
60. – De Publiciana in rem actione. (102)  Si quis id, quod . . . . . . . . . . ex iusta causa et nondum usucaptum petet, iudicium dabo. (103)
   
U. 23
P. 19
61. – De his qui deiecerint uel effuderint. (104)  Unde in eum locum, quo uulgo iter fiet uel in quo consistetur, deiectum uel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumue erit, in eum, qui ibi habitauerit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber perisse dicetur, sestertium quinquaginta milium nummorum (105)  iudicium dabo. si uiuet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici uidebitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si seruus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam : aut noxae dedere. (106)
   
U. 23
62. – Ne quis in suggrunda. Ne quis in suggrunda protectoue supra eum locum, quo uulgo iter fiet inue quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. qui aduersus ea fecerit, in eum sestertium decem milium nummorum (107)  in factum iudicium dabo. si seruus insciente domino fecisse dicetur, . . . . .
   
U. 23
P. 19
63. – De seruo corrupto. (108)  Qui seruum seruam alienum alienam recepisse persuasisseue quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo. (109)  si seruus seruaue fecisse dicetur (110)  . . . .
   
 
64. – De aleatoribus. (111)  Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, uerberauerit damnumue ei dederit siue quid eo tempore e domo eius subtractum erit, iudicium non dabo. in eum, qui aleae ludendae causa uim intulerit, uti quaeque res erit, animaduertam (112)  . . . . (113)
U. 15
P. 20
65. – Si hereditas petatur. (114)
   
 
66. – Si pars hereditatis petatur. (115)
   
 
67. – [Quemadmodum a bonorum possessore uel contra eum agatur]. (116)
U. 16, 17
P. 21
68. – De fideicommissaria hereditatis petitione et utilibus actionibus(117)
   
 
69. – Si singulae res petantur (?) (118)
   
 
70. – Si ager uectigalis petatur. (119)
   
 
71. – . . .
   
 
72. – Si usus fructus petatur uel ad alium pertinere negetur. (120)
   
 
73. – Si seruitus uindicetur uel ad alium pertinere negetur. (121)
U. 18
P. 21
74. – De modo agri(122)
U. 18
P. 22
75. – Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur. (123)
   
 
76. – De pastu pecoris(124)
   
 

77. – Ad legem Aquiliam. (125)  a. Si fatebitur iniuria occisum esse : in simplum (126) . . . .
         b.  . . . . .

U. 18
P. 22
78. – In factum aduersus nautas caupones stabularios(127)
U. 19
P. 23
79. – Finium regundorum. (128)
   
 
80. – Familiae erciscundae. (129)
   
 
81. – Communi diuidundo. (130)
U. 20
P. 24
82. – De utili communi diuidundo iudicio(131)
U. 20-22
P. 24, 25
83-88. – De fideiussore et sponsore. (132)
   
 
83. – Ad legem Furiam. (133)
   
 
84. – Ad legem Appuleiam(134)
   
 
85. – Ad legem Publiliam(135)
U. 21
86. – Ad legem Cicereiam(136)
U. 21
P. 24
87. – Ad legem Corneliam(137)
U. 22
P. 25
88. – Ad epistulam d. Hadriani(138)
U. 24
P. 25
89. – Si mensor falsum modum dixerit. (139)
U. 24
P. 26
90. – Ad exhibendum. (140)
   
U. 25
P. 27

XVI.

D e   r e l i g i o s i s   e t   s u m p t i b u s   f u n e r u m.  (141)

   
 
91. – Si quis mortuum in locum alterius intulerit vel inferre curauerit. Si[ue] homo mortuus ossaue hominis mortui in locum purum alterius aut in id sepulchrum monumentumue (?) (142)  in quo ius non fuerit, illata esse dicentur (143)  . . . . .
   
 
92. – Si quis mortuum inferre prohibitus esse dicetur. (144)
   
 
93. – De sepulchro uiolato. (145)  Cuius dolo malo sepulchrum uiolatum esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum uidebitur, condemnetur. si nemo erit, ad quem pertineat siue agere nolet, quicumque agere uolet, ei centum milium sestertiorum actionem dabo. si plures agere uolent, cuius iustissima causa esse uidebitur, ei agendi potestatem faciam. si quis in sepulchro dolo malo habitauerit aedificiumue aliud quam quod sepulchri causa factum sit, habuerit, in eum, si quis eo nomine agere uolet, ducentorum milium sestertiorum iudicium dabo. (146)
   
 
94. – De sumptibus funerum. (147)  Quod funeris causa sumptus factus erit, eius reciperandi nomine in eum, ad quem ea res pertinet, iudicium dabo. (148)
   
U. 26-28
P. 28, 29

XVII.

D e   r e b u s   c r e d i t i s.  (149)

   
 
95. – Si certum petetur. (150)  . . . . . . . . . eum a quo certum (151)  petetur, soluere aut iurare cogam (152)  . . . . . Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam. (153)
   
 
96. – De eo quod certo loco dari oportet. (154)
   
 
97. – De pecunia constituta. (155)  Qui pecuniam debitam constituit (156)  se soluturum eoue nomine se satisfacturum esse, in eum iudicium dabo, (157)  partisque dimidiae sponsionem et restipulationem facere permittam. (158)
   
 
98. – Commodati [uel contra]. (159)  Quod quis commodasse dicetur, de eo iudicium dabo. (160)
   
 
99. – De pigneraticia actione [uel contra]. (161)
   
 
100. – De compensationibus. (162)
   
U. 28, 29
P. 29, 30

XVIII.

Q u o d   c u m   m a g i s t r o   n a u i s,   i n s t i t o r e   e o u e,   q u i   i n
a l i e n a   p o t e s t a t e   e s t,   n e g o t i u m   g e s t u m   e r i t
.

   
 
101. – De exercitoria actione. (163)  Quod cum magistro nauis gestum erit eius rei nomine, cui ibi praepositus fuerit, in eum, qui eam nauem exercuerit, iudicium dabo. (164)  Si is, qui nauem exercuerit, in patris dominiue (alterius ?) potestate erit eiusque uoluntate nauem exercuerit, quod cum magistro eius gestum erit, in eum, in cuius potestate is erit qui nauem exercuerit, iudicium dabo. (165)
   
 
102. – De institoria actione. (166)  Quod cum institore gestum erit eius rei nomine, cui praepositus fuerit, in eum, qui eum praeposuerit, iudicium dabo. (167)
   
 
103. – De tributoria actione. (168)  Qui merce peculiari sciente eo, in cuius potestate erit, negotiabitur, si quid cum eo eius mercis nomine contractum, erit, eius, quod ex ea merce erit eoue nomine receptum erit, eum, in cuius potestate erit, si quid ei debebitur, cum creditoribus mercis pro rata eius quod cuique debebitur in tributum uocabo. (169)
   
U. 29
P. 30
104. – Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur. (170)  De peculio, de in rem uerso, quod iussu. (171)
   
 
a. Quod cum eo, qui in alterius potestate esset (est?), negotium gestum erit, (172)  dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eius in cuius potestate erit factum erit, quo minus peculii esset, (173)  in eum, in cuius potestate erit, iudicium dabo. (174)
   
 
b. Post mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteaue quam is emancipatus manumissus alienatusue fuerit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eius, in cuius potestate fuerit, factum erit, quo minus peculii esset, in anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, iudicium dabo. (175)
   
 
c. Quod iussu eius, cuius in potestate erit, negotium gestum erit, in eum, in cuius potestate erit, in solidum iudicium dabo. (176)
   
 
Appendix. In eum qui emancipatus aut exheredatus erit quiue abstinuerit se hereditate eius, cuius in potestate cum moritur fuerit, eius rei nomine, quae cum eo contracta erit, cum is in potestate esset, siue sua uoluntate siue iussu eius, in cuius potestate fuerit, contraxerit, siue in peculium ipsius siue in patrimonium eius, cuius in potestate fuerit, ea res redacta fuerit, actionem causa cognita dabo in quod facere potest. (177)
   
 
105. – Ad senatus consultum Vellaeanum. (178)
   
U. 30-32
P. 31-34

XIX.

D e   b o n a e   f i d e i   i u d i c i i s.

   
 
106. – Depositi [uel contra]. (179)  Quod neque tumultus neque incendii neque ruinae neque naufragii causa depositum sit, in simplum, earum autem rerum, quae supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo malo eius factum esse dicetur qui mortuus sit, in simplum, quod ipsius, in duplum iudicium dabo. (180)
   
 
107. – Fiduciae. (181)
   
 
108. – Mandati [uel contra]. (182)
   
 
109. – Pro socio. (183)  – Beneficium competentiae. (184)
   
 
110. – Empti uenditi. (185)
   
 
111. – Locati conducti. (186)
   
 
112. – [De aestimato ?]. (187)
   
U. 33, 34
P. 35-37

XX.

D e   r e   u x o r i a.  (188)

   
 
113. – Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur. (189)
   
 
114. – De alterutro. (190)
   
 
115. – De rebus amotis. (191)
   
 
116. – De moribus. (192)
   
U. 34
P. 37

XXI.

D e   l i b e r i s   e t   d e   u e n t r e.

   
 
117. – De agnoscendis liberis. (193)
   
 
118. – De inspiciendo uentre custodiendoque partu. (194)  Si mulier mortuo marito praegnantem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit procuratoribusue eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si uelint, quae uentrem inspicient. mittantur autem mulieres liberae dumtaxat quinque haeque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit inuita muliere uentrem tangat. mulier in domu honestissimae feminae pariat, quam ego constituam. mulier ante dies triginta quam parituram se putat denuntiet his ad quos ea res pertinet procuratoribusue eorum, ut mittant, si uelint, qui uentrem custodiant. in quo conclaui mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quam unus : si erunt, ex utraque parte tabulis praefigantur. ante ostium eius conclauis liberi tres et tres liberae cum binis comitibus custodiant. quotienscumque ea mulier in id conclaue aliudue quod siue in balineum ibit, custodes, si uolent, id ante prospiciant et eos qui introierint excutiant. custodes, qui ante conclaue positi erunt, si uolent, omnes, qui conclaue aut domum introierint, excutiant. mulier cum parturire incipiat, his ad quos ea res pertinet procuratoribusue eorum denuntiet, ut mittant, quibus praesentibus pariat. mittantur mulieres liberae dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in eo conclaui ne plures mulieres liberae sint quam decem, ancillae quam sex. hae quae intus futurae erunt excutiantur omnes [in eo conclaui], ne qua praegnas sit. tria lumina ne minus ibi sint. quod natum erit, his ad quos ea res pertinet procuratoribusue eorum, si inspicere uolent, ostendatur. apud eum educetur, apud quem parens iusserit. si autem nihil parens iusserit aut is, apud quem uoluerit educari, curam non recipiet : apud quem educetur, causa cognita constituam. is apud quem educabitur quod natum erit, quoad trium mensum sit, bis in mense, ex eo tempore quoad sex mensum sit, semel in mense, a sex mensibus quoad anniculus fiat, alternis mensibus, ab anniculo quoad fari possit, semel in sex mensibus ubi uolet ostendat. si cui uentrem inspici custodiriue adesse partui licitum non erit factumue quid erit, quominus ea ita fiant, uti supra comprehensum est : ei quod natum erit possessionem causa cognita non dabo : siue quod natum erit, ut supra cautum est, inspici non licuerit, quas utique actiones me daturum polliceor his, quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit, eas, si mihi iusta causa uidebitur esse, ei non dabo. (195)
   
 
119. – Si uentris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur. (196)
U. 34
120. – Si mulier uentris nomine in possessione calumniae causa fuisse dicatur. (197)
   
U. 35, 36
P. 38

XXII.

D e   t u t e l i s. (198)

   
 
121. – De administratione tutorum. (199)
   
 
122. – Si quis, cum tutor non esset, in contrahendo auctor factus erit. (200)
   
 
123. – De suspectis tutoribus. (201)
   
 
124. – Arbitrium tutelae. (202)
   
 
125. – Rationibus distrahendis. (203)
   
 
126. – [De eo, qui pro tutore negotia gessit]. (204)
   
 
127. – De magistratibus conueniendis. (205)
   
U. 37, 38
P. 39

XXIII.

D e   f u r t i s.  (206)

   
 
128. – Furti nec manifesti. (207)
   
 
129. – Furti concepti. (208)
   
 
130. – Furti oblati. (209)
   
 
131. – De tigno iuncto. (210)
   
 
132. – Furti manifesti. (211)
   
 
133. – Furti prohibiti. (212)
   
 
134. – Furti non exhibiti. (213)
   
U. 38
P. 39
135. – Si is, qui testamento liber esse iussus erit, post mortem domini ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse quid dicetur. (214)
   
 
136. – Furti aduersus nautas caupones stabularios. (215)
   
 
137. – Si familia furtum fecisse dicetur. (216)
   
 
138. – Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur. (217)
U. 38
P. 39
139. – Arborum furtim caesarum. (218)
   
U. 38
P. 40

XXIV.

D e   i u r e   p a t r o n a t u s.  (219)

   
 
140. – De operis libertorum. (220)
   
 
141. – Si ingenuus esse dicetur. (221)
           
             PARS TERTIA.
 
U. 39-49
P. 41-44

                                                                         XXV.

                                          D e   b o n o r u m   p o s s e s s i o n i b u s. (222)

   
U. 39
P. 41
A. – Si tabulae testamenti extabunt (223)  non minus quam septem testium signis signatae. (224)
   
U. 39, 40
P. 41
142. – De bonorum possessione contra tabulas. (225)
   
 
143. – De legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita. (226)
   
 
144. – De collatione bonorum. (227)  Inter eos, quibus ita bonorum possessio data erit, ita collationem fieri iubebo, ut hi, qui in potestate morientis non fuerint, his, qui in potestate morientis fuerint, recte caueant . . . . se, quidquid moriente patre in bonis habuerint doloue malo fecerint quo minus haberent, boni uiri arbitratu collaturos esse. (228)
   
 
145. – De dotis collatione. (229)
U. 40
P. 41
146. – De coniungendis cum emancipato liberis eius. (230)
   
U. 41
P. 41
147. – De uentre in possessionem mittendo et curatore eius. (231)  Si . . . . mulier praegnas esse dicetur, (232)  uentrem cum liberis in possessionem esse iubebo. (233)
   
 
148. – Edictum Carbonianum (234)
   
 
149. – De bonorum possessione secundum tabulas. (235)
   
U. 42, 43
P. 42

150. – De bonis libertorum (236)  . . . . .

   
 
a. Si quis manumissus manumissa moritur (237) . . . .
   
 
b. Si donum munus operas redemerit (238)  libertus, patrono contra tabulas (239)  bonorum possessionem non dabo.
   
U. 44
P. 42

151. – Si quid in fraudem patroni factum sit. (240)

   
 
a. Fabianum edictum(241
   
 
b. Caluisianum edictum(242)
   
 
152. – De liberis patroni. (243)
U. 45
P. 42
153. – Quibus bonorum possessio liberti non datur. (244)
   
 
154. – Si a parente quis manumissus sit. (245)  In eo qui a patre auoue paterno proauoue paterni aui patre manumissus moritur, idem ius seruabo atque si ex seruitute manumissus esset. (246)
   
 
155. – De bonorum possessione ex testamento militis. (247)
   
U. 46, 47
P. 43
B. – Si tabulae testamenti nullae extabunt. (248)
   
 
156. – Unde liberi. (249)
   
 
157. – Unde legitimi. (250)  Tum quem ei heredem esse oporteret, si intestatus mortuus esset (251)  . . . . Unde decem personae. (252)
   
 
158. – Unde cognati. (253)
   
 
159. – Unde familia patroni. (254)
   
 
160. – Unde patronus patroni. (255)
   
 
161. – Unde uir et uxor. (256)
   
 
162. – Unde cognati manumissoris. (257)
   
 
162a. – De postumis. (258)
   
U. 48, 49
P. 44
C. – Clausulae generales.
   
 
163. – Quibus non competit bonorum possessio. (259)
   
 
164. – Ut ex legibus senatusue consultis bonorum possessio detur. (260)  Uti me quaque lege senatusue consulto bonorum possessionem dare oportebit, ita dabo. (261)
   
 
165. – Quis ordo in bonorum possessionibus seruetur. (262)
   
U. 50
P. 45, 46

XXVI.

D e   t e s t a m e n t i s.  (263)

   
 
166. – De condicione iurisiurandi. (264)
   
 
167. – Testamenta quemadmodum aperiantur inspiciantur et describantur. (265)
   
 
168. – Si quis omissa causa testamenti ab intestato [uel alio modo] possideat hereditatem. (266) Si quis omissa causa testamenti ab intestato hereditatem partemue eius possidebit doloue malo fecerit, quo minus possideret, causa cognita de legatis perinde actionem dabo atque si hereditatem ex testamento adisset.
   
 
169. – Quorum testamenta ne aperiantur. (267)
   
U. 51, 52
P. 47, 48

XXVII.

D e   l e g a t i s.  (268)

   
 
170. – Si ex testamento agatur (269)
   
 
171. – Ut usus fructus nomine caueatur (270)
   
 
172. – Ut legatorum seruandorum causa caueatur.  (271)
   
 
173. – Ut in possessionem legatorum seruandorum causa esse liceat.  (272) Eum, cui legatorum seruandorum, causa (ex edicto meo) caueri oportebit, si ei eo nomine neque cautum erit neque per eum stabit, quo minus ei eo nomine caueatur, legatorum seruandorum causa simul cum herede in possessionem bonorum. quae in causa hereditaria erunt doloue malo heredis esse desierint, esse iubebo.
   
U. 52
P. 48
XXVIII.
   
 
174. – De operis noui nuntiatione.  (273)
   
U. 53
P. 48

XXIX.

D e   d a m n o   i n f e c t o.  (274)

   
 
175. – Damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdari iubebo ei, qui iurauerit non calumniae causa id se postulare eumue cuius nomine aget postulaturum fuisse, in eam diem, quam causa cognita statuero. si controuersia erit, dominus sit necne qui cauebit, sub exceptione satisdari iubebo. de eo opere, quod in flumine publico ripaue eius fiet, in annos decem satisdari iubebo.  (275) eum, cui ita non cauebitur, in possessionem eius rei, cuius nomine, ut caueatur, postulabitur, ire et, cum iusta causa esse uidebitur, etiam possidere iubebo. in eum, qui neque cauerit neque in possessione esse neque possidere passus erit, iudicium dabo, ut tantum praestet, quantum praestare eum oporteret, si de ea re ex decreto meo eiusue, cuius de ea re iurisdictio fuit quae mea est, cautum fuisset.  (276) eius rei nomine, in cuius possessionem misero, si ab eo, qui in possessione erit, damni infecti nomine non satisdabitur, eum, cui non satisdabitur, simul in possessione esse iubebo.  (277)
   
U. 53
P. 49

XXX.

D e   a q u a   e t   a q u a e   p l u u i a e   a r c e n d a e.  (278)

   
 
176. – De aqua.  (279)
   
 
177. – Aquae pluuiae arcendae.
   
U. 54-55
P. 50-51

XXXI.

D e   l i b e r a l i   c a u s a.  (280)

   
 
178. – Si ex seruitute in libertatem petatur (281)
   
 
179. – Si ex libertate in seruitutem petatur.
   
 
180. – Si controuersia erit, utrum ex seruitute in libertatem petatur an ex libertate in seruitutem.  (282)
   
 
181. – Si quis ei, cui bona fide seruiebat, damnum dedisse dicetur (283)
   
 
182. – Si quis, cum se liberum esse sciret, dolo malo passus erit se pro seruo uenum dari (284)
   
U. 55
P. 52

XXXII.

D e   p u b l i c a n i s.  (285)

   
 
183. – Quod publicanus ui ademerit. Quod publicanus [eius] publici  (286) nomine ui ademerit quodue familia publicanorum, si id restitutum non erit, in duplum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium dabo. [item si damnum iniuria furtumue factum esse dicetur, iudicium dabo]. si hi ad quos ea res pertinebit non exhibebuntur,  (287) in dominos sine noxae deditione iudicium dabo.  (288)
   
 
184. – [Quod publicanus illicite exegerit].  (289)
   
 
185. – [De uectigalibus].  (290)
   
U. 56
P. 53

XXXIII.

186. – D e   p r a e d i a t o r i b u s.  (291)

   
U. 56
P. 54

XXXIV.

D e   u i   t u r b a   i n c e n d i o   r u i n a   n a u f r a g i o   r a t e   n a u e   e x p u g n a t a.

   
 
187. – De hominibus armatis coactisue et ui bonorum raptorum (292) Si cui dolo malo hominibus armatis coactisue damni quid factum esse dicetur siue cuius bona ui rapta esse dicentur, in eum, qui id fecisse dicetur, in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, in quadruplum, post annum in simplum iudicium recuperatorium dabo. item si seruus familiaue fecisse dicetur, in dominum iudicium noxale dabo.  (293)
   
 
188. – De turba (294) Cuius dolo malo in turba damni  (295) quid factum amissumue quid  (296) esse dicetur, in eum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum in simplum iudicium dabo.  (297)
   
 
189. – De incendio ruina naufragio rate naue expugnata. In eum, qui ex incendio ruina naufragio rate naue expugnata  (298) quid rapuisse recepisse dolo malo damniue quid in his rebus dedisse dicetur, in quadruplum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo.  (299)
   
U. 56, 57
P. 55

XXXV.

D e   i n i u r i i s.  (300)

   
 
190. – Generale edictum (301) Qui iniuriarum aget, certum dicat, quid iniuriae factum sit,  (302) et taxationem ponat non minorem quam quanti uadimonium fuerit.  (303)
   
 
191. – De conuicio. Qui aduersus bonos mores conuicium cui fecisse cuiusue opera factum esse dicetur, quo aduersus bonos mores conuicium fieret, in eum iudicium dabo.  (304)
   
 
192. – De adtemptata pudicitia.  (305) Si quis matrifamilias aut praetextato praetextataeue comitem abduxisse siue quis eum eamue aduersus bonos mores appellasse adsectatusue esse dicetur.
   
 
193. – Ne quid infamandi causa fiat. si quis aduersus ea fecerit, prout quaeque res erit, animaduertam.  (306)
   
 
194. – De iniuriis quae seruis fiunt. Qui seruum alienum aduersus bonos mores uerberauisse deue eo iniussu domini quaestionem habuisse dicetur, in eum iudicium dabo. item si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita iudicium dabo.  (307)
   
 
195. – De noxali iniuriarum actione (308)
   
 
196. – Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicetur et neque is, cuius in potestate est, praesens erit neque procurator quisquam existat, qui eo nomine agat : causa cognita ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur, iudicium dabo.  (309)
   
 
197. – De contrario iniuriarum iudicio ?  (310)
               
                  PARS QUARTA.
 
U. 58
P. 56

XXXVI.

D e   r e   i u d i c a t a.  (311)

   
 
198. – a. Condemnatus, ut pecuniam soluat  (312) intra XXX dies,  (313) ni soluerit . . . . b. cuius de ea re iurisdictio est.  (314)  . . . . pronuntiatum  . . . . statutum.  (315)
   
U. 58
P. 56

XXXVIa.

199. 200. – D e   c o n f e s s i s  (316)  e t   i n d e f e n s i s (317)

   
 

XXXVII.

201. – Q u i   n e q u e   s e q u a n t u r   n e q u e   d u c a n t u r.  (318)

   
U. 59-61
P. 57, 58

XXXVIII.

Q u i b u s   e x   c a u s i s   i n   p o s s e s s i o n e m   e a t u r  (319)  . . . .

   
 
202. – Qui iudicatus proue iudicato erit quiue ita ut oportet defensus non erit.
   
 
203. – Qui ex lege Iulia bonis cesserit (320)
   
 
204. – Quod cum pupillo contractum erit, si eo nomine non defendetur, eius rei seruandae causa bona eius possideri iubebo. si is pupillus in suam tutelam uenerit eaue pupilla uiripotens fuerit et recte defendetur : eos, qui bona possident, de possessione decedere iubebo.  (321)
   
 
205. – Qui fraudationis causa latitabit,  (322) si boni uiri arbitratu non defendetur, eius bona ex edicto possideri proscribi uenirique iubebo.  (323)
   
 
206. – Qui absens iudicio defensus non fuerit,  (324) eius bona possideri iubebo, et eius, cuius bona possessa sunt a creditoribus, ueniri iubebo, praeterquam pupilli et eius, qui rei publicae causa sine dolo malo afuit.  (325)
   
  207. – Cui heres non extabit  (326) . . . . .
   
 
208. – De iure deliberandi. Si tempus ad deliberandum petet, dabo  (327) . . . . .
   
 

209. 210. – Si suus heres erit. a. Si pupillus heres erit. Si pupilli pupillae nomine postulabitur tempus ad deliberandum, an expediat eum hereditatem retinere [et hoc datum sit, si iusta causa esse uidebitur], bona interea deminui nisi [si] causa cognita boni uiri arbitratu uetabo.  (328)

   
 
b. Si pubes heres erit. Si per eum eamue factum erit, quo quid ex ea hereditate amoueretur,  (329) . . . . . si . . . . amouerit, abstinendi potestatem non faciam (330)
   
  211. – Si heres suspectus non satisdabit (331)
   
  212. – Qui capitali crimine damnatus erit (332)
   
U. 61, 62
P. 58, 59

XXXIX.

D e   b o n i s   p o s s i d e n d i s   p r o s c r i b e n d i s   u e n d u n d i s (333)

   
 
213. – Quemadmodum in possessione esse oporteat. Qui ex edicto meo in possessionem uenerint, eos ita uidetur in possessione esse oportere. quod ibidem recte custodire poterunt, id ibidem custodiant. quod non poterunt, id auferre et abducere licebit. dominum inuitum detrudere non placet.  (334)
   
 
214. – De fructu praediorum uendendo locandoue (335)
   
 
215. – De administratione et periculo creditorum. Si quis, cum in possessione bonorum esset, quod eo nomine fructus ceperit, ei, ad quem ea res pertinet, non restituat : siue, quod impensae sine dolo malo fecerit, ei non praestabitur : siue dolo malo eius deterior causa possessionis facta esse dicetur : de ea re iudicium in factum dabo.  (336)
   
 
216. – Si quis dolo malo fecerit, quo minus quis in possessionem sit. Si quis dolo malo fecerit, quo minus quis permissu meo eiusue cuius ea iurisdictio fuit, quae mea est (337) in possessionem bonorum sit, in eum in factum iudicium, quanti ea res erit (338) ob quam in possessionem missus erit, dabo.  (339)
   
 
217. – De magistris faciendis bonisque proscribendis et uendundis (340)
   
U. 63, 64
P. 60, 61

XL.

Q u e m a d m o d u m   a   b o n o r u m   e m p t o r e   u e l   c o n t r a   e u m   a g a t u r.

   
 
218. – De Rutiliana actione (341)
   
 
219. – De priuilegiariis creditoribus (342)
   
 
220. – Quod postea contractum erit, quam is, cuius bona uenierint, consilium fraudandorum creditorum ceperit, fraudare sciente eo qui contraxerit, ne actio eo nomine detur.  (343)
   
 
221. – De actionibus, quae ex ante gesto aduersus fraudatorem competunt (344)
   
 
222. – De Seruiana actione (345)
   
 
223. – De separationibus.  (346)
   
U. 65, 66
P. 62

XLI.

D e   c u r a t o r e   b o n i s   d a n d o.  (347)

   
 
224. – De constituendo curatore et administratione eius (348)
   
 
225. – Quae fraudationis causa gesta erunt cum eo, qui fraudem non ignorauerit, de his curatori bonorum [uel ei, cui de ea re actionem dare oportebit], intra annum, quo experiundi potestas fuerit, actionem dabo. idque etiam aduersus ipsum, qui fraudem fecit, seruabo.  (349)
   
 

XLII.

226. – D e   s e n t e n t i a   i n   d u p l u m   r e u o c a n d a (350)

               
                  PARS QUINTA.
 
U. 67-73
P. 63-68

XLIII.

D e   i n t e r d i c t i s (351)

   
 
I. 227. – Quorum bonorum.  (352) Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresue, si nihil usucaptum esset, quodque dolo malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas.  (353)
   
 
228. – Quod legatorum.  (354) Quod de his bonis, quorum possessio ex edicto meo illi data est, legatorum nomine non uoluntate illius possides quodque dolo malo fecisti quo minus possideres, id, si eo nomine satisdatum est siue per illum non stat ut satisdetur, illi restituas (355)
   
 
229. – A quo hereditas petetur, si rem nolit defendere. Quam hereditatem  (356) . . . . .
   
 
230. – Ne uis fiat ei, qui legatorum seruandorum causa in possessionem missus erit.  (357)
   
 
231. – Ne uis fiat ei, quae uentris nomine in possessionem missa erit.  (358)
   
 
232. – De tabulis exhibendis.  (359) Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes reliquisse dicetur, si hae penes te sunt aut dolo malo tuo factum est, ut desinerent esse, ita eas illi exhibeas. item si libellus aliudue quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam.  (360)
   
 
233. – Interdictum possessorium (361)
   
 
234. – Interd. sectorium (362)
   
U. 68
II. 235. – Ne quid in loco sacro religioso sancto fiat.  (363)
   
 
quod factum erit ut restituatur (364) In loco sacro facere inue eum immittere quid ueto.  (365)  . . . .
   
 
236. – De mortuo inferendo et sepulchro aedificando.  (366) a. Quo quaue illi mortuum inferre inuito te ius est, quo minus illi eo eaue mortuum inferre et ibi sepelire liceat, uim fieri ueto.  (367)
   
 
b. Quo illi ius est inuito te mortuum inferre, quo minus illi in eo loco sepulchrum sine dolo malo aedificare liceat, uim fieri ueto.  (368)
   
U. 68
P. 64
III. – De locis et itineribus publicis.  (369)
   
 
237. – Ne quid in loco publico uel itinere fiat.  (370) Quod in itinere publico factum erit, ut restituatur. a. Ne quid in loco publico facias inue eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretoue principum tibi concessum est. de eo, quod factum erit, interdictum non dabo.  (371)
   
 
b. In uia publica itinereue publico facere immittere quid, quo ea uia idue iter deterius sit fiat, ueto.  (372)
   
 
c. Quod in uia publica itinereue publico factum immissum habes, quo ea uia idue iter deterius sit fiat, restituas.  (373)
   
 
238. – Ut uia publica itinereue publico ire agere liceat.  (374) Quo minus illi uia publica itinereue publico ire agere liceat, uim fieri ueto.  (375)
   
 
239. – De loco publico fruendo.  (376) Quo minus loco publico, quem is, cui locandi ius fuerit, fruendum alicui locauit, ei qui conduxit socioue eius e lege locationis frui liceat, uim fieri ueto.  (377)
   
 
240. – De uia publica et itinere publico reficiendo.  (378) Quo minus illi uiam publicam iterue publicum aperire purgare  (379) reficere liceat, dum ne ea uia idue iter deterius fiat, uim fieri ueto.  (380)
   
U. 68
IV. – De fluminibus.  (381)
   
 
241. – Ne quid in flumine publico ripaue eius fiat, quo peius nauigetur.  (382) Quod factum erit, ut restituatur. a. Ne quid in flumine publico ripaue eius facias neue quid in flumine publico neue in ripa eius immittas, quo statio iterue nauigio deterior sit fiat.  (383)
   
 
b. Quod in flumine publico ripaue eius factum  (384) siue quid in id flumen ripamue eius immissum habes, quo statio iterue nauigio deterior sit fiat, restituas.  (385)
   
 
242. – Ne quid in flumine publico ripaue eius fiat, quo aliter aqua fluat atque uti priore aestate fluxit.  (386) Quod factum erit, ut restituatur.  (387) a. In flumine publico inue ripa eius facere aut in id flumen ripamue eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, ueto.  (388)
   
 
b. Quod in flumine publico ripaue eius factum siue quid in id flumen ripamue eius immissum habes, si ob id aliter aqua fluit, atque uti priore aestate fluxit, restituas.  (389)
   
 
243. – Ut in flumine publico nauigare liceat.  (390) Quo minus illi in flumine publico nauem ratem agere quoue minus per ripam eius onerare exonerare liceat, uim fieri ueto. item, ut per lacum fossam stagnum publicum nauigare liceat, interdicam.  (391)
   
 
244. – De ripa munienda.  (392) Quo minus illi in flumine publico ripaue eius opus facere ripae agriue qui circa ripam est tuendi causa liceat, dum ne ob id nauigatio deterior fiat, si tibi damni infecti in annos decem uiri boni arbitratu [uel cautum uel] satisdatum est aut per illum non stat, quo minus uiri boni arbitratu [caueatur uel] satisdetur, uim fieri ueto.  (393)
   
U. 69
P. 65
V. – Unde ui.  (394)
   
 
245. – a. De ui.  (395) Unde in hoc anno tu illum ui deiecisti aut familia tua deiecit,  (396) cum ille possideret, quod nec ui nec clam nec precario a te possideret,  (397) eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas.  (398) Post annum de eo, quod ad eum qui ui deiecit peruenerit, iudicium dabo.  (399)
   
 
b. De ui armata. Unde tu illum ui hominibus coactis armatisue deiecisti aut familia tua deiecit, eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas.  (400)
   
 
c. Si uti frui prohibitus esse dicetur.  (401)
   
 
246. – Ne uis fiat ei, qui damni infecti in possessionem missus erit (402)
   
U. 69, 70
P. 65
VI. – Uti possidetis.  (403)
   
 
247. – a. Uti nunc possidetis eum fundum, quo de agitur, quod nec ui nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis. aduersus ea uim fieri ueto.  (404)
   
 
b. Uti eas aedes, quibus de agitur, nec ui nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quo minus ita possideatis, uim fieri ueto.  (405)
   
 
c. De cloacis hoc interdictum non dabo.  (406)
   
 
d. De fructus licitatione (407)
   
 
e. Quanti uter iurauerit non calumniae causa se postulare sponsionem fieri, neque pluris, quam quanti res erit, intra annum, quo primum experiundi potestas fuerit, sponsionem restipulationemque facere permittam.  (408)
   
 
f. De Cascelliano siue secutorio iudicio (409)
   
 
g. De fructuario iudicio (410)
   
 
h. Interdicta secundaria (411)
   
 
i. Uti eo fundo, quo de agitur, nec ui nec clam nec precario alter ab altero utimini fruimini, quo minus ita utamini fruamini, uim fieri ueto (412)
   
U. 70
VII. 248. – a. A quo fundus petetur, si rem nolit defendere (413) Quem fundum ille a te uindicare uult, quem possides doloue malo fecisti quo minus possideres, si rem nolis defendere, eoque nomine tibi satisdatum est aut per te stat quo minus satisdetur, eum illi restituas (414)
   
 
b. A quo usus fructus petetur, si rem nolit defendere. Quem usumfructum . . . . uindicare uult  (415) . . . . si rem nolis defendere eoque nomine tibi satisdatum est aut per te stat quo minus satisdetur, restituas (416)
   
U. 70
VIII. 249. – De superficiebus.  (417) Uti ex lege locationis [siue conductionis] superficie, qua de agitur, nec ui nec clam nec precario alter ab altero fruimini, quo minus ita fruamini, uim fieri ueto. Si qua alia actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo.  (418)
   
U. 70
P. 66
IX. 250. – De itinere actuque priuato.  (419) a. Quo itinere actuque [priuato], quo de agitur, [uel uia] hoc anno nec ui nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, uim fieri ueto.  (420)
   
 
b. Quo itinere actuque, quo de agitur, is, a quo emisti, hoc anno nec ui nec clam nec precario ab illo usus est, quo minus ita utaris, uim fieri ueto.  (421)
   
 
c. Quo itinere actuque hoc anno non ui non clam non precario ab illo usus es, quo minus id iter actumque, ut tibi ius est, reficias, uim fieri ueto. Qui hoc interdicto uti uolet, is aduersario damni infecti, quod per eius operis  (422) uitium datum sit, caueat.  (423)
   
U. 70
X.251. – De aqua cottidiana et aestiua.  (424) a. Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non ui non clam non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, uim fieri ueto.  (425)
   
 
b. Uti priore aestate aquam, qua de agitur, nec ui nec clam nec precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, uim fieri ueto.  (426)
   
 
c. Item inter heredes et emptores (?)  (427) et bonorum possessores interdicam.  (428)
   
 
d. Quo ex castello illi aquam ducere ab eo, cui eius rei ius fuit, permissum est, quo minus ita uti permissum est ducat, uim fieri ueto. Quandoque de opere faciendo interdictum erit, damni infecti caueri iubebo.  (429)
   
U. 70
P. 66
252. – De riuis.  (430) Riuos specus septa reficere purgare aquae ducendae causa quominus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate  (431) non ui non clam non precario a te duxit, uim fieri ueto.  (432)
   
 
253. – De fonte.  (433) a. Uti de eo fonte, quo de agitur, hoc anno aqua nec ui nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, uim fieri ueto. De lacu puteo piscina item interdicam.  (434)
   
 
b. Quo minus fontem, quo de agitur, purges reficias, ut aquam coercere utique ea possis, dum ne aliter utaris, atque uti hoc anno non ui non clam non precario ab illo usus es, uim fieri ueto.  (435)
   
U. 71
XI. 254. – De cloacis.  (436) a. Quo minus illi cloacam, quae ex aedibus eius in tuas pertinet, qua de agitur, purgare reficere liceat, uim fieri ueto. Damni infecti, quod operis uitio factum sit, caueri iubebo.  (437)
   
 
b. Quod in cloaca publica factum siue [ea] immissum habes, quo usus eius deterior sit fiat, restituas. item ne quid fiat immittaturue, interdicam.  (438)
   
 
255. – [A quo seruitus petetur siue ad eum pertinere negabitur, si rem nolit defendere].  (439)
   
U. 71
P. 67
XII. 256. – Quod ui aut clam factum erit, ut restituatur.  (440) Quod ui aut clam factum est, qua de re agitur, id, si non plus quam annus est  (441) cum experiendi potestas est, restituas.  (442)
   
U. 71
XIII. 257. – Si opus nouum nuntiatum erit. a. (De remissionibus).  (443) Quod ius sit illi prohibere, ne se inuito fiat, in eo nuntiatio teneat. ceterum nuntiationem missam facio.  (444)
   
 
b. (Quod ante remissionem factum erit). Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis noui fieret, qua de re agitur, quod in eo loco, antequam nuntiatio missa fieret aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum est, id restituas.  (445)
   
 
c. (Si satisdatum erit). Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis noui fieret, qua de re agitur, si de ea re satisdatum est, quod eius cautum sit, aut per te stat quo minus satisdetur : quo minus illi in eo loco opus facere liceat, uim fieri ueto.  (446)
   
U. 71
XIV. 258. – De precario.  (447) Quod precario ab illo habes aut dolo malo fecisti, ut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas.  (448)
   
U. 71
XV. 259. – De arboribus caedendis.  (449) a. Si arbor in alienas aedes impendebit. Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet, si per te stat, quo minus eam adimas, tunc, quo minus illi eam arborem adimere sibique habere liceat, uim fieri ueto.  (450)
   
 
b. Si arbor in alienum agrum impendebit. Quae arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, si per te stat, quo minus pedes quindecim a terra eam altius coerceas, tunc, quo minus illi ita coercere lignaque sibi habere liceat, uim fieri ueto.  (451)
   
 
260. – De glande legenda.  (452) Glandem, quae ex illius agro in tuum cadat, quo minus illi tertio quoque die legere auferre liceat, uim fieri ueto.  (453)
   
U. 71
XVI. 261. – De homine libero exhibendo.  (454) Quem liberum dolo malo retines, exhibeas.  (455)
   
 
262. – De liberis exhibendis, item ducendis.  (456) a. Qui quaeue in potestate Lucii Titii est, si is eaue apud te est doloue malo tuo factum est, quo minus apud te esset, ita eum eamue exhibeas.  (457)
   
 
b. [Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est], quo minus eum <eamue> Lucio Titio ducere liceat, uim fieri ueto.  (458)
   
 
263. – De liberto exhibendo.  (459)
   
U. 72
P. 68
XVII. 264. – Utrubi.  (460) Utrubi vestrum hic homo, quo de agitur, nec ui nec clam nec precario ab altero fuit, apud quem maiore parte huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat, uim fieri ueto.  (461)
   
U. 73
XVIII. 265. – De migrando.  (462) Si is homo, quo de agitur, non est ex his rebus, de quibus inter te et [actorem] conuenit, ut, quae in eam habitationem, qua de agitur, introducta importata ibi nata factaue essent, ea pignori tibi pro mercede eius habitationis essent, siue ex his rebus est et ea merces tibi soluta eoue nomine satisfactum est aut per te stat, quo minus soluatur : ita, quo minus [ei, qui eum pignoris nomine induxit,] inde abducere liceat, uim fieri ueto.  (463)
U. 73
P. 68
266. – Saluianum interdictum (464)
   
 
267. – Seruiana formula (465)
   
 
XIX. 268. – Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur.  (466) Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de [ea re]  (467) agitur, fecit : ea illis, quos eo nomine, quo de agitur, ex edicto meo in possessionem ire esseue oportet [ei], si non plus quam annus est cum de ea re, qua de agitur, experiundi potestas est, restituas. Interdum causa cognita, et si scientia non sit, interdicam et sponsionem restipulationemque facere permittam.  (468)
   
U. 74-76
P. 69-71

XLIV.

D e   e x c e p t i o n i b u s.  (469)

   
 
269. – Si quis uadimoniis  (470) non obtemperauerit. a. E. pacti conuenti : si inter Am Am et Nm Nm non conuenit, ne ea pecunia peteretur.  (471)
   
 
b.-f. Ees : extra quam si ideo non stetit, quod sine dolo malo rei publicae causa afuit ; extra quam si ualetudine tempestate ui fluminis prohibitus uadimonium sistere non potuit ; extra quam si sine dolo malo ipsius a magistratu retentus uadimonium sistere non potuit ; extra quam si rei capitalis ante condemnatus uadimonium sistere non potuit ; si non dolo malo Ai Ai factum est, quo minus uadimonium sisteret (472)
   
 
270. – E. litis diuiduae et rei residuae (473)
   
U. 74
271. – Si alieno nomine agatur (ees cognitoriae, procuratoriae, tutoriae, curatoriae). E. cessionis bonorum.
   
U. 74
P. 69
272. – Si ex contractibus argentariorum agatur. a.  E. mercis non traditae : si ea pecunia, qua de agitur, non pro ea re petitur, quae uenit neque tradita est.  (474)
   
 
b.  E. redhibitionis (475)
   
 
c.  E. pecuniae pensatae (476)
   
 
273. – E. temporis (e. annalis). Si non plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit.  (477)
   
U. 75
274. – Ne praeiudicium hereditati fiat. Quod praeiudicium hereditati non fiat.  (478)
   
U. 75
P. 70
275. – E. rei iudicatae uel in iudicium deductae : si ea res, qua de agitur, iudicata non est inue iudicium deducta non est (479)
   
U. 76
276. – E. rei uenditae et traditae.  (480)
U. 76
P. 71
277. – E. doli mali et metus.  (481) a.  E. doli mali : si in ea re nihil dolo malo Ai Ai factum est neque fit.  (482)
   
 
b.  E. metus : si in ea re nihil metus causa factum est.  (483)
   
U. 76
P. 71
278. – Quarum rerum actio non datur.  (484) a.  E. iurisiurandi ;  (485) b.  negotii in alea gesti ;  (486) c.  onerandae libertatis causa (487)
   
U. 76
P. 71
279. – Si quid contra legem senatusue consultum factum esse dicetur  (488) : si in ea re nihil contra legem senatusue consultum factum est (E. legis Cinciae ;  (489) legis Plaetoriae ;  (490) E. rei litigiosae  (491) ).
   
U. 77-81
P. 72-78

XLV.

D e   s t i p u l a t i o n i b u s   ( p r a e t o r i i s ?).  (492)

   
U. 77
280. – Vadimonium sisti (493)
U. 77
P. 74
281. – Pro praede litis et uindiciarum.  (494)
   
U. 78
282. – Iudicatum solui.  (495)
   
U. 79
283. – De conferendis bonis et dotibus (496)
U. 79
P. 75
284. – Si cui plus, quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.  (497)
   
 
285. – Euicta hereditate legata reddi.  (498)
   
 
286. – Usufructuarius quemadmodum caueat.  (499)
   
 
287. – Legatorum seruandorum causa.  (500)
U. 79
P. 76
288. – Rem pupilli [uel adulescentis] saluam fore.  (501)
U. 80
P. 76
289. – Ratam rem haberi.  (502)
U. 80, 81
P. 76, 77
290. – De auctoritate (503)
   
U. 81
291. – Ex operis noui nuntiatione.  (504)
U. 81
P. 78
292. – De damno infecto.  (505)
   

____________

 
Notes

1.    R. D. 2, 3.
2.    Cf. Prob., Einsidl. 22.
3.    R. D. 2, 5.
4.    D. 39, 2, 4, 1. 5. 7.
5.    D. 11, 4, 1, 4–8.
6.    D. 50, 16, 2. 4 ; 5, 3, 4.
7.    D. 2, 11, 1 ; 50, 16, 3 pr.
8.    R. D. 2, 1.
9.    D. 2, 1, 7 pr.
10.  D. 2, 2.
11.  D. 2, 2, 1, 1 ; 50, 16, 8 pr.
12.  D. 2, 2, 4.
13.  R. D. 2, 13.
14.  D. 2, 13, 6, 2 ; 9, 3.
15.  D. 2, 13, 4 pr.
16.  D. 2, 13, 6, 8.
17.  R. D. 2, 14.
18.  D. 3, 1, 1, 8.
19.  D. 2, 14, 7, 7.
20.  R. D. 2, 4.
21.  R. D. 2, 6 ; Cf. Gai. 4, 46.
22.  D. 2, 4, 4, 1 ; Cf. Gai. 4, 46.
23.  R. D. 2, 8, 2, 2.
24.  D. 42, 4, 2 pr. ; Cf. D. 2, 3, 2, 5.
25.  R. D. 2, 7 ; D. 2, 7, 3, 2 ; 2, 7, 4, 2.
26.  Cf. D. 50, 16, 9 ; 13, 6, 19 ; 19, 2, 41.
27.  R. D. 3, 1.
28.  D. 3, 1, 1, 3-4 ; Cf. Gai. 4, 182.
29.  D. 3, 1, 1, 5-6.
30.  D. 3, 1, 1, 8.
31.  CfTab. Heracl. u. 111 ; Cic., pro Caec., c. 3, 7 ; Gai. 4, 182.
32.  CfTab. Heracl. u. 111 ss.
33.  D. 3, 2, 1 ; Cf. Gai. 4, 182.
34.  D. 3, 1, 1, 9.
35.  D. 3, 1, 1, 11.
36.  D. 46, 7, 3, 5 ; 26, 7, 3, 7 ; Cf. Gai. 1, 185.
37.  D. 3, 1, 3 pr.
38.  Gai. 4, 184.
39.  Gai. 4, 186.
40.  D. 2, 8 ; Cf. Gai. 4, 185.
41.  D. 6, 1, 6 ; Cf. Cic., ad Quintum, fr. 2, 13, 3.
42.  R. D. 2, 9.
43.  D. 2, 9, 1 pr.
44.  Gai. 4, 187.
45.  R. D. 2, 10.
46.  D. 2, 10, 1, 1 ss.
47.  Gai. 4, 185.
48.  R. D. 3, 3 ; R. V. F. 317.
49.  Cf. V. F. 322-323 ; Gai. 4, 124.
50.  Cf. D. 3, 2, 1.
51.  Cf. D. 3, 2, 1.
52.  Cf. V. F. 320.
53.  Cf. D. 3, 2, 15. 16. 18. 19.
54.  V. F. 322.
55.  D. 3, 3, 8, 3 ; Cf. V. F. 340.
56.  V. F. 341.
57.  D. 3, 3, 35 pr. ; 46, 7, 3, 3. 5.
58.  Cf. V. F. 322.
59.  D. 3, 4, 3 et 7 pr.
60.  D. 3, 3, 33, 3.
61.  D. 3, 4, 7 pr.
62.  R. D. 3, 4.
63.  R. D. 3, 6.
64.  D. 3, 5, 3 pr.
65.  R. D. 3, 6.
66.  R. D. 3, 6, 1 pr.
67.  R. D. 4, 1.
68.  D. 4, 2, 1.
69.  R. D. 4, 3.
70.  D. 4, 3, 1, 1.
71.  R. D. 4, 4.
72.  D. 4, 4, 1, 1.
73.  R. D. 4, 5.
74.  D. 4, 5, 2, 1.
75.  R. D. 27, 6.
76.  D. 27, 6, 1, 6.
77.  D. 27, 6, 1, 2. 6 ; 7 pr.
78.  R. D. 4, 6.
79.  D. 4, 6, 1, 1.
80.  D. 4, 6, 1, 1.
81.  D. 4, 6, 1, 1.
82.  R. D. 4, 7.
83.  D. 4, 7, 8, 1 ; 4, 3 ; 3, 4.
84.  R. D. 4, 8.
85.  R. D. 4, 8.
86.  D. 4, 8, 3, 2 ; 15.
87.  R. D. 4, 9.
88.  D. 4, 9, 1 pr.
89.  R. C., 2, 56.
90.  R. D. 5, 1 ; Paul. S. 1, 12.
91.  R. D. 11, 1.
92.  D. 11, 1, 4, 1 ; 6 ; 9 ; 11 pr. 1. 2.
93.  D. 11, 1, 11, 5 et 4.
94.  R. D. 12, 2.
95.  D. 12, 2, 5, 4 ; 9, 1.
96.  D. 12, 2, 7 pr.
97.  D. 12, 2, 3 pr. ; 7 pr. ; Cf. D. 12, 2, 9, 1-3.
98.  R. D. 9, 4.
99.  D. 9, 4, 21, 2.
100.  D. 50, 5, 13 ; 5, 1, 18 pr. ; Cf. Cic., Brut., 31, 117.
101.  D. 50, 16, 36.
102.  R. D. 6, 2.
103.  D. 6, 2, 1 pr.
104.  R. D. 9, 3.
105.  D. 9, 3, 1 pr.
106.  D. 9, 3, 1 pr.
107.  D. 9, 3, 5, 6.
108.  R. D. 11, 3.
109.  D. 11, 3, 1 pr.
110.  D. 11, 3, 5, 3.
111.  R. D. 11, 5.
112.  D. 11, 5, 1 pr. et 4.
113.  Cf. D. 11, 5, 4, 2.
114.  Paul. S. 1, 13b ; D. 5, 3.
115.  R. D. 5, 4.
116.  R. D. 5, 5.
117.  R. D. 5, 6.
118.  R. D. 6, 1 ; Cf. Gai. 4, 91-93.
119.  R. D. 6, 3.
120.  R. D. 7, 6.
121.  R. D. 8, 5.
122.  Paul. S. 2, 17, 4.
123.  R. D. 9, 1 ; CfColl. 7, 3.
124.  Paul. S. 1, 15, 1 ; D. 50, 16, 31.
125.  R. D. 9, 2.
126.  Coll. 2, 4 ; 12, 7.
127.  D. 4, 9, 6. 7 ; 9, 4, 19, 2.
128.  R. D. 10, 1.
129.  R. D. 10, 2.
130.  R. D. 10, 3.
131.  D. 10, 3, 7, 3-10.
132.  Paul. S. 1, 20.
133.  Cf. Gai. 3, 121 ; 4, 22. 109.
134.  Cf. Gai. 3, 122.
135.  Cf. Gai. 3, 127 ; 4, 22. 171.
136.  Cf. Gai. 3, 123.
137.  Cf. Gai. 3, 124.
138.  Paul, S. 1, 20 ; Cf. Gai. 3, 121.
139.  R. D. 11, 6.
140.  R. D. 10, 4.
141.  R. D. 11, 7.
142.  Cf. D. 11, 7, 2, 6.
143.  D. 11, 7, 2, 2.
144.  D. 11, 7, 8, 5. 9.
145.  R. D. 47, 12.
146.  D. 47, 12, 3 pr.
147.  R. D. 11, 7.
148.  D. 11, 7, 12, 2.
149.  R. D. 12, 1 ; Paul S. 2, 1 ; D. 12, 1, 1, 1.
150.  R. D. 12, 1 ; Cf. Gai. 4, 41. 50.
151.  Cf. D. 12, 2, 34, 7.
152.  Cf. D. 12, 2, 34, 6.
153.  Gell. 10, 15, 31.
154.  R. D. 13, 4.
155.  R. D. 13, 5.
156.  D. 13, 5, 1, 1.
157.  D. 13, 5, 14 pr. ; 21, 2, 16 pr.
158.  Cf. Gai. 4, 171. 180 ; D. 12, 2, 14.
159.  R. D. 13, 6.
160.  D. 13, 6, 1 pr.
161.  R. D. 13, 7.
162.  R. D. 16, 2 ; Cf. Gai. 4, 64 ; Paul. S. 2, 4 ss.
163.  R. D. 14, 1.
164.  D. 14, 1, 1, 1-18.
165.  D. 14, 1, 1, 19.
166.  R. D. 14, 3.
167.  Cf. Gai. 4, 71.
168.  R. D. 14, 4.
169.  Cf. D. 14, 4, 1, 1-5 ; 3 ; 5 pr.-16 ; Gai. 4, 72 ; I. 4, 7, 3.
170.  R. D. 14, 5.
171.  D. 15, 1, 1, 1.
172.  D. 15, 1, 1, 2.
173.  Cf. R. D. 15, 3 ; Gai. 4, 74.
174.  Ex D. 15, 1, 5, 3, 4 ; 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.
175.  D. 15, 2, 1 pr. ; Cf. 15, 2, 1, 8.
176.  Cf. D. 15, 4, 1, 1-9 ; Gai. 4, 70.
177.  D. 14, 5, 2 pr. ; Cf. C. I. 4, 26, 2. 8.
178.  R. D. 16, 1.
179.  R. D. 16, 3.
180.  D. 16, 3, 1, 1 ; Cf. Gai. 4, 47.
181.  Cf. Paul. S. 2, 12, 13.
182.  R. D. 17, 1.
183.  R. D. 17, 2.
184.  Cf. D. 42, 1, 22, 1.
185.  R. D. 19, 1 ; Gai. 4, 40. 59. 131a ; Cic., De offic., 3, 16, 66.
186.  R. D. 19, 2.
187.  Cf. R. D. 19, 3.
188.  R. V. F. 94-122.
189.  R. D. 24, 3.
190.  C. I. 5, 13, 1, 3a ; Cf. C. Th. 4, 4, 7 pr.
191.  R. D. 25, 2 ; Cf. C. I. 5, 21, 2 ; D. 25, 2, 11, 2.
192.  C. I. 5, 17, 11, 2b.
193.  R. D. 25, 3 ; Cf. C. I. 8, 46, 9.
194.  R. D. 25, 4.
195.  D. 25, 4, 1, 10.
196.  R. D. 25, 5.
197.  R. D. 25, 6.
198.  R. D. 26, 1.
199.  R. D. 26, 7.
200.  D. 27, 6, 11 pr.
201.  D. 26, 10.
202.  R. C. I. 5, 51 ; Cf. R. D. 27, 3-4.
203.  D. 27, 3, 1, 19 ss.
204.  R. C. I. 5, 45 ; Cf. R. D. 27, 5.
205.  R. D. 27, 8.
206.  R. D. 47, 2.
207.  Gai. 3, 190 ; Cf. D. 9, 4, 2, 1 ; Gai. 4, 37.
208.  Gai. 3, 186. 190.
209.  Gai. 3, 187. 191.
210.  R. D. 47, 3.
211.  Gai. 3, 189.
212.  Gai. 3, 188. 192.
213.  Inst. 4, 1, 4.
214.  R. D. 47, 4.
215.  R. D. 47, 5.
216.  R. D. 47, 6 ; Cf. D. 9, 4, 31.
217.  D. 39, 4, 12, 1.
218.  R. D. 47, 7.
219.  R. D. 37, 14.
220.  R. D. 38, 1.
221.  R. D. 40, 14.
222.  R. D. 37, 2.
223.  R. D. 37, 2.
224.  Gai. 2, 119. 147 ; Ulp. 28, 6.
225.  R. D. 37, 4 ; Cf. Gai. 3, 71.
226.  R. D. 37, 5.
227.  R. D. 37, 6.
228.  Cf. D. 37, 6, 1, 15-24.
229.  R. D. 37, 7.
230.  R. D. 37, 8 ; Cf. D. 38, 6, 5 pr.
231.  R. D. 37, 9.
232.  Cf. D. 37, 9, 1, 1. 10.
233.  D. 40, 4, 13, 3.
234.  R. D. 37, 10.
235.  R. D. 37, 11.
236.  R. D. 38, 2 ; Cf. Gai. 3, 41 ; D. 35, 1, 43 pr.
237.  Prob., Einsidl. 51.
238.  D. 50, 16, 53 pr. ; Prob., Einsidl. 54 ; Cf. D. 38, 1, 41.
239.  Cf. D. 38, 2, 37 pr.
240.  R. D. 38, 5.
241.  D. 38, 5, 1 pr. ; Paul. S. 3, 3.
242.  D. 38, 5, 3, 3.
243.  Gai. 3, 45. 46.
244.  D. 38, 2, 14 pr. ; 16, 5.
245.  R. D. 37, 12.
246.  D. 37, 12, 1, 1. 2 ; I. 1, 12, 6 ; Gai. epit. 1, 6, 3.
247.  R. D. 37, 13.
248.  R. D. 38, 6.
249.  Cf. R. D. 38, 6.
250.  R. D. 38, 7.
251.  D. 38, 7, 1.
252.  Cf. Ulp., Coll. 16, 9, 2.
253.  R. D. 38, 8.
254.  I. 3, 9, 3 ; Ulp. 28, 7 ; Cf. D. 50, 16, 195. 196.
255.  Cf. I. 3, 9, 3 ; Ulp. 28, 7.
256.  R. D. 38, 11.
257.  Cf. Bas. 39, 1, 6 sch. 1 ; D. 37, 9, 7.
258.  Cf. I. 3, 9, 3 ; Ulp. 28, 7.
259.  R. D. 38, 13.
260.  R. D. 38, 14.
261.  D. 38, 14, 1 pr.
262.  R. D. 38, 15 ; Cf. D. 38, 9, 2 ; 22, 6, 1, 3 ; R. D. 38, 9.
263.  D. 28, 5, 32. 33.
264.  Cf. R. D. 28, 7.
265.  R. D. 29, 3.
266.  R. D. 29, 4.
267.  R. D. 29, 5.
268.  D. 30, 65. 69. 73.
269.  Cf. Gai. 2, 204. 213.
270.  Cf. D. 7, 9, 1 pr. ; 5, 1.
271.  R. D. 36, 3.
272.  R. D. 36, 4.
273.  R. D. 39, 1 ; D. 39, 1, 9.
274.  Cf. R. D. 39, 2 ; D. 39, 2, 8, 19 ; 9, 4, 30.
275.  Cf. D. 39, 2, 15, 6-9.
276.  D. 43, 4, 4, 3.
277.  D. 39, 2, 7 pr.
278.  R. D. 39, 3 ; Cf. D. 39, 3, 13.
279.  Cf. R. C. I. 3, 34 et c. 4.
280.  R. D. 40, 12 ; Cf. fr. 2. 4. 6. 9. 11.
281.  I. 4, 6, 13 ; C. I. 7, 16, 21.
282.  C. I. 7, 16, 21 ; Cf. D. 40, 12, 7, 5 ; 3, 3, 39, 5.
283.  Cf. D. 40, 12, 12, 16.
284.  Cf. D. 40, 12, 14 pr. ; 1 ; 22.
285.  D. 39, 4, 5.
286.  Cf. Bas. 56, 1, 1.
287.  Cf. D. 39, 4, 1, 6.
288.  D. 39, 4, 1 pr.
289.  Cf. D. 39, 4, 9, 5.
290.  Cf. R. D. 39, 4.
291.  D. 23, 3, 54 ; Cf. 50, 16, 39. 40 pr. ; Gai 4, 44.
292.  Cf. R. D. 47, 8 ; D. 50, 16, 195, 3 ; Paul. S. 5, 3.
293.  D. 47, 8, 2 pr.
294.  Cf. R. D. 47, 8.
295.  Cf. D. 47, 8, 4, 4. 6 et 2 pr.
296.  Cf. D. 47, 8, 4, 9.
297.  D. 47, 8, 4 pr.
298.  R. D. 47, 9.
299.  D. 47, 9, 1 pr. ; Cf. Paul. S. 5, 3, 2.
300.  R. D. 47, 10 ; Cf. Paul. S. 5, 4 ; I. 4, 4.
301.  Cf. D. 47, 10, 15, 26 ; Gell. 20, 1, 13.
302.  D. 47, 10, 7 pr. ; CfColl. 2, 6, 1.
303.  Coll. 2, 6, 4.
304.  D. 47, 10, 15, 2.
305.  D. 47, 10, 15, 15-24 ; I. 4, 4, 1.
306.  D. 47, 10, 15, 25 ; CfColl. 2, 6, 5.
307.  D. 47, 10, 15, 34.
308.  D. 47, 10, 17, 4. 5 ; Cf. Paul. S. 5, 4, 22.
309.  D. 47, 10, 17, 10.
310.  Cf. Gai. 4, 177.
311.  R. D. 42, 1.
312.  D. 42, 1, 4, 3.
313.  Cf. Gai. 3, 78.
314.  D. 42, 1, 5 pr.
315.  D. 50, 16, 46 pr.
316.  Cf. R. D. 42, 2.
317.  CflegRubr. c. 21, u. 6. 7.
318.  D. 50, 16, 48.
319.  R. D. 42, 4.
320.  Cf. Gai. 3, 78.
321.  R. D. 42, 4, 5, 2.
322.  Cic., pro Quinctio, 19, 60.
323.  D. 42, 4, 7, 1.
324.  Cic., pro Quinctio, 19, 60.
325.  D. 42, 4, 6, 1.
326.  Cic., pro Quinctio, 19, 60 ; Cf. D. 49, 14, 1, 1 ; Gai. 3, 78.
327.  D. 28, 8, 1, 1 ; Cf. 28, 5, 23, 1.
328.  D. 28, 8, 7 pr.
329.  D. 29, 2, 71, 3.
330.  D. 29, 2, 71, 4.
331.  Cf. D. 42, 5, 31 pr., 3.
332.  Cic., pro Quinctio, 19, 60.
333.  Cf. Prob. 5, 24.
334.  Cic., pro Quinctio, 27, 84.
335.  Cf. D. 42, 5, 8, 1. 3.
336.  D. 42, 5, 9 pr.
337.  Cf. D. 39, 2, 7 pr. ; Prob., Einsidl. 74.
338.  D. 43, 4, 1 pr. ; Cf. 43, 4, 1, 5.
339.  D. 43, 4, 1 pr.
340.  Cic., Att., 6, 1, 15 ; CfGai. 3, 79 ; D. 50, 16, 57 pr.
341.  Gai. 4, 35 ; Cf. 4, 65. 68.
342.  D. 27, 10, 15, 1.
343.  D. 42, 5, 25.
344.  Cf. C. 7, 75, 6.
345.  Gai. 4, 35.
346.  R. D. 42, 6 ; Cf. C. 7, 72, 2.
347.  R. D. 42, 7.
348.  Cf. D. 42, 7, 2, 1.
349.  D. 42, 8, 1 pr.
350.  Cf. Cic., pro Flacco, 21, 49 ; Paul. S. 5, 5a, 8 ; Gai. 4, 9.
351.  Cf. R. D. 43, 1 ; Gai. 4, 138 ss.
352.  R. D. 43, 2.
353.  D. 43, 2, 1 pr.
354.  R. D. 43, 3.
355.  D. 43, 3 ; V. F. 90.
356.  Ulp., Inst., fr. Vindob. 4.
357.  R. D. 43, 4 et fr. 3, pr. ; Cf. D. 36, 4, 5, 27.
358.  Cf. D. 43, 4, 3, 2.
359.  R. D. 43, 5.
360.  D. 43, 5, 1 pr.
361.  Cf. Gai. 4, 145.
362.  Cf. Gai. 4, 146.
363.  Cf. D. 43, 6.
364.  Cf. D. 43, 8, 2, 19 ; 43, 1, 2, 1.
365.  D. 43, 6, 1 pr.
366.  R. D. 11, 8 ; Cf. D. 43, 1, 2, 1.
367.  D. 11, 8, 1 pr.
368.  D. 11, 8, 1, 5.
369.  Cf. R. D. 43, 7.
370.  R. D. 43, 8.
371.  D. 43, 8, 2 pr.
372.  D. 43, 8, 2, 20.
373.  D. 43, 8, 2, 35.
374.  D. 43, 1, 2, 1.
375.  D. 43, 8, 2, 45.
376.  R. D. 43, 9.
377.  D. 43, 9, 1 pr.
378.  R. D. 43, 11.
379.  Cf. D. 43, 11, 1, 1.
380.  D. 43, 11, 1 pr.
381.  R. D. 43, 12.
382.  R. D. 43, 12.
383.  D. 43, 12, 1 pr.
384.  CfD. 43, 12, 1, 22.
385.  D. 43, 12, 1, 19.
386.  R. D. 43, 13.
387.  Cf. D. 39, 1, 1, 1.
388.  D. 43, 13, 1 pr.
389.  D. 43, 13, 1, 11.
390.  R. D. 43, 14.
391.  D. 43, 14, 1 pr.
392.  R. D. 43, 15.
393.  D. 43, 15, 1, pr.
394.  D. 43, 1, 2, 3 ; V. F. 312.
395.  Cf. D. 41, 2, 17 pr. ; R. D. 43, 16
396.  D. 43, 16, 1 pr. ; Cic., pro Tullio, 19, 44.
397.  Cic., l. c.
398.  Cic., pro Caec., 30, 88 ; D. 43, 16, 1, 31-38.
399.  Cf. V. F. 312.
400.  Cf. Cic., pro Caec. passim, ad famil. 15, 16, 3.
401.  V. F. 91 ; Cf. D. 43, 16, 3, 15.
402.  Cf. D. 43, 4, 4 pr., 4.
403.  D. 43, 17, 1, 4.
404.  Fest., F. 233 ; Cf. D. 50, 16, 60.
405.  D. 43, 17, 1 pr. ; Cf. Gai. 4, 160.
406.  D. l. c.
407.  Cf. Gai. 4, 166 ss.
408.  D. 43, 17, 1 pr. ; Cf. Cic., pro Caec., 16, 45 ; Gai. 4, 166.
409.  Cf. Gai. 4, 166a.
410.  Cf. Gai. 4, 169.
411.  Gai. 4, 170.
412.  Cf. V. F. 90 ; D. 43, 18, 1 pr.
413.  V. F. 92 ; Cf. D. 39, 2, 45.
414.  Ulp., fr. Vindob. 4 ; V. F. 92 ; Paul. S. 1, 11, 1.
415.  V. F. 92.
416.  V. F. l. c.
417.  R. D. 43, 18.
418.  D. 43, 18, 1 pr.
419.  R. D. 43, 19.
420.  D. 43, 18, 1 pr.
421.  Cf. D. 43, 1, 2, 3 ; 43, 20, 1, 37.
422.  Cf. D. 43, 19, 5.
423.  D. 43, 19, 3, 11.
424.  R. D. 43, 20 .
425.  D. 43, 20, 1 pr.
426.  D. 43, 20, 1, 29.
427.  Cf. D. 43, 20, 1, 29. 37.
428.  D. 43, 20, 1, 29. 37.
429.  D. 43, 20, 1, 38.
430.  R. D. 43, 21.
431.  Cf. D. 43, 21, 1, 9.
432.  D. 43, 21, 1 pr..
433.  R. D. 43, 22.
434.  D. 43, 21, 1 pr.
435.  D. 43, 21, 1, 6.
436.  R. D. 43, 23.
437.  D. 43, 23, 1 pr..
438.  D. 43, 23, 1, 15.
439.  Cf. D. 43, 20, 7 ; Paul. S. 5, 6, 8c ; D. 39, 1, 15 ; 39, 2, 45.
440.  D. 39, 1, 1, 1 ; Cf. R. D. 43, 24.
441.  Cf. D. 43, 24, 15, 4-6.
442.  D. 43, 24, 1 pr.
443.  R. D. 43, 25.
444.  D. 43, 25, 1 pr.
445.  D. 39, 1, 20 pr.
446.  D. 39, 1, 20, 9.
447.  R. D. 43, 26.
448.  D. 43, 26, 2 pr.
449.  R. D. 43, 27.
450.  D. 43, 27, 1 pr.
451.  D. 43, 27, 1, 7.
452.  R. D. 43, 28.
453.  D. 43, 28, 1 pr.
454.  R. D. 43, 29 ; Cf. Paul. S. 5, 6, 14.
455.  D. 43, 29, 1 pr.
456.  R. D. 43, 30.
457.  D. 43, 30, 1 pr.
458.  D. 43, 30, 3 pr.
459.  Cf. D. 43, 1, 2, 1 ; Gai. 4, 162.
460.  R. D. 43, 31.
461.  Cf. 43, 31, 1 pr. ; Gai. 4, 150. 160 ; Theoph. 4, 15, 7 ; D. 41, 2, 53.
462.  R. D. 43, 32.
463.  D. 43, 32, 1 pr.
464.  R. D. 43, 33.
465.  Cf. I. 4, 6, 7.
466.  R. D. 42, 8.
467.  Cf. D. 42, 8, 10, 9.
468.  D. 42, 8, 10 pr.
469.  R. D. 44, 1.
470.  R. D. 2, 11.
471.  Gai. 4, 119 ; Cf. 122 ; D. 2, 11, 2 pr.
472.  D. 2, 11, 2, 1. 3-9 ; 4 pr. 1 ; 5 pr. ; Cf. D. 22, 3, 19, 1 ; 2, 11, 5, 1. 2.
473.  Gai. 4, 122.
474.  D. 50, 16, 66 ; 19, 1, 25 ; Gai. 4, 126a ; Cf. D. 44, 4, 5, 4.
475.  D. 21, 1, 59 ; 44, 1, 14.
476.  D. 22, 3, 19, 3.
477.  D. 44, 3, 1.
478.  D. 44, 1, 13. 16. 18 ; 10, 2, 1, 1.
479.  Cf. R. D. 44, 2 ; Gai. 3, 181 ; 4, 106. 107. 121 ; frag. Augustod. 4, 110 ; Bas. 17, 2, 3.
480.  R. D. 21, 3.
481.  R. D. 44, 4.
482.  Gai. 4, 119 ; D. 44, 4, 2, 1. 3-5.
483.  D. 44, 4, 4, 33.
484.  R. D. 44, 5.
485.  D. 44, 5, 1 pr.-3 .
486.  D. 44, 5, 2, 1.
487.  D. 44, 5, 1, 4.
488.  D. 44, 1, 3 ; Cf. Gai. 4, 121.
489.  Cf. V. F. 310.
490.  CfTab. Heracl. u. 112.
491.  Cf. Gai. 4, 117a.
492.  R. D. 46, 5.
493.  Cf. Gai. 4, 184-186.
494.  Cf. Gai. 4, 91. 94 ; Prob. 5, 22.
495.  D. 46, 7, 6.
496.  Cf. Paul. S. 5, 9, 4.
497.  R. D. 35, 3.
498.  D. 5, 3, 17 ; 29, 4, 1, 9 ; C. 6, 37, 9 ; Cf. D. 35, 3, 4 pr.
499.  R. D. 7, 9.
500.  Cf. R. D. 36, 3.
501.  R. D. 46, 6.
502.  R. D. 46, 8.
503.  Cf. R. D. 21, 2.
504.  D. 39, 1, 13, 1 ; 45, 1, 4, 2.
505.  R. D. 39, 2 ; Cf. D. 39, 2, 24 pr., 1, 2 ss. 30.

 

 
►  Bibliography
 
 
Ranchinius, Edictum perpetuum a Salvio Juliano compositum, a Gulielmo Ranchino restitutum, Paris, 1597 ; Ranchinius, Edictum perpetuum Adrianeum Guilelmi Ranchinii opera restitutum,
Parma, 1782 ; Rudorff, ZRG, 3, 1864, pp. 1-89 ; Rudorff, De iuris dictione edictum : Edicti perpetui quae reliqua sunt, Leipzig, 1869 ; Lenel, ZSS, 2, 1881, pp. 14-82 ; Wlassak, Edikt und Klageform, Jena, 1882 ; Jousserandot, l'Édit perpétuel restitué et commenté, Paris, 1883 ; Brinz, Zsavst., 4, 1884, pp. 164-176 ; Glasson, Étude sur Gaius et sur quelques difficultés relatives aux sources du droit romain, 2nd ed., Paris, 1885, pp. 271-302 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 628-641 ; Gradenwitz, Zsavst., 8, 1887, pp. 251-259 ; Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Leipzig, 1889, c. 189 ; Ferrini, RIL, 24, 1891 = Opere, II, pp. 163-168 ; Krueger, Histoire des sources du droit romain, Paris, 1894, pp. 113-124 ; Bremer, Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt, II, 1, Leipzig, 1898, pp. 568 ss. ; Lenel & Peltier, Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel, Paris, 1901-1903 ; Girard, RHD, 29, 1904, pp. 117-164 ; Mommsen, GS, I (1905), pp. 162 ss. ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, Tübingen, 1909, pp. 211-237, n. 65 ; von Velsen, Beiträge zur Geschichte des edictum praetoris urbani, 1909 ; Appleton, RHD, 34, 1910, pp. 731 ss. ; Girard, RHD, 34, 1910, pp. 5-40 ; Girard, Mélanges de droit romain, I, Paris, 1912, pp. 219 ss. ; Lenel, Das Edictum perpetuum, 3rd ed., Leipzig, 1927 ; Weiss, ZSS, 50, 1930, pp. 249-271 ; Pringsheim, Symbolae Friburgensis in Honorem Ottonis Lenel, Leipzig, 1934, pp. 1-39 ; Wieacker in Ehrhardt, Romanistische Studien : Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, 5, 1935, pp. 43-81 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 137 ss. ; Riccobono, BIDR, 44, 1937, pp. 1 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 335-389, n. 65 ; Monier, Manuel élémentaire de droit romain, I, 6th ed., Paris 1947, pp. 78-80 ; d'Orgeval, RHD, 26, 1948, pp. 301-311 ; de Francisci, RIDA, 4, 1950, pp. 319-360 = Mél. de Visscher, III, Bruxelles, 1950 ; d'Orgeval, L'Empereur Hadrien : Œuvre législative et administrative, Paris, 1950 ; Guarino, Atti del congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto, II, Milano, 1951, pp. 174-181 ; Guarino, St. Albertario, I, Milano, 1953, pp. 623 ss. ; Schulz, History of Roman Legal Science, Oxford, 1953 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 182-204, n. 244 ; Bund, ANRW, II, 15, 1976, pp. 408-454 ; Guarino, ANRW, II, 13, 1980, pp. 62-102 ; Torrent, Anuario de Historia del Derecho Español, 53, 1983, pp. 17-44 ; Selb, IURA, 36, 1985, pp. 115-118 ; Gaudemet, Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias, I, Madrid, 1988, p. 316 ; Serangeli, ‘Abstenti’, ‘beneficium competentiae’ e codificazione dell'editto, Ancona, 1989 ; Guarino, Labeo, 36, 1990, pp. 50-57 ; Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, pp. 633 ss. ; Domingo, ZSS, 108, 1991, pp. 290-303 ; Domingo, Estudios sobre el primer título del Edicto pretorio, I, Santiago de Compostela, 1992 / II, 1993 / III, 1995 ; Mantovani, Le formule del processo privato romano, Como, 1992 ; Domingo, Estudios en honor del Profesor Luis Mateo, Santander, 1993, pp. 107-115 ; Domingo, Fest. Waldstein, Stuttgart, 1993, pp. 93-98 ; Domingo, Estudios en homenaje al Profesor Francisco Hernández-Tejero, II, Madrid, 1994, pp. 123-125 ; Domingo, SDHI, 60, 1994, pp. 637-643 ; Mantovani, Per la storia del pensiero giuridico romano, I, Torino, 1996, pp. 66 ss. ; Palazzolo in Milazzo, Res publica e princeps : Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano, Napoli, 1996, pp. 310 ss. ; Gallo, L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto, Torino, 1997 ; Serangeli, Mél. Gallo, Napoli, 1997, pp. 267-278 ; Mantovani, La codificazione del diritto dall'antico al moderno, Napoli, 1998, pp. 129-178 ; Johnston, Roman Law in Context, Cambridge, 1999, pp. 3-4 ; Mantovani in Lévy, La codification des lois dans l'antiquité, Paris, 2000, pp. 257-272 ; Gallo, RDR, 1, 2001, pp. 305-323 ; Guarino, Diritto privato romano, Napoli, 2001, pp. 409 ss. and 943 ss. ; Tuori, Ancient Roman lawyers and modern legal ideals : studies on the impact of contemporary concerns in the interpretation of ancient Roman legal history, Frankfurt am Main, 2007, pp. 135 ss.
 


Traduction française