EDICTUM PRAEFECTI AEGYPTI M. SEMPRONII LIBERALIS
   
Edict of Marcus Sempronius Liberalis establishing a general amnesty
     
 
(
 August 29, AD 154 
)
 

 
BGU II, 372 = SB XX, 14662 = W. Chr. 19 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
I.
[Μᾶ]ρκος [Σεμπρώνιος] Λιβε̣ρ̣[ᾶλι]ς̣ ἔπαρ[χος] | Αἰγύπ[ του λέγ]ει· | πυνθάνομ[αί τινας] διὰ τὴν γενομένην δυσ-|χέρειαν τ̣ων̣[... τὴν] οἰκείαν ἀπ[ολε]λοιπέναι ἀλλα-|χῇ ἔτ̣ι̣ τὰ προς[......] π̣ορίζοντα̣ς̣, ἑτ[έ]ρους δὲ λιτουρ-|[γεία]ς τινὰς ἐ̣[κφυγόντας] διὰ τὴν [τ]ότε περὶ αὐ-|τοὺς ἀσθένειαν ἐν ἀλλοδαπῇ ἔτι καὶ νῦν διατρί-|βειν φόβῳ τῶν γενομένων παραυτίκα προ-|γρ[α]φῶν. προτρέ[πομαι] οὖν πάντας ἐπαν[ελθ]εῖν | ἐπὶ τὰ ἴδια καὶ τὸ[ν μὲν π]ρῶτον καὶ μέγιστ[ον] | κ[α]ρπὸν τῆς εὐετ[ηρίας κ]αὶ τῆς τοῦ κυρίο[υ] ἡμ[ῶ]ν | Α[ὐτο]κράτορος περὶ πά[ντας] ἀνθρώπους κη[δε]-|μ̣ονίας ἀποφέρεσθαι [καὶ] μὴ   ἀνεστίους   καὶ   ἀο[ί]-|κ[ου]ς   ἐπὶ   ξένης ἀλᾶσθα[ι. ἵ]να δὲ τοῦ̣το προθυμ[ότ]ε-|ρ̣ο̣[ν κ]α̣ὶ̣ ἥδιο[ν π]ο[ιή]σ̣ω̣[σιν,     ἴ]στωσαν     [μ]ὲ̣ν     τ̣ὸ̣ν̣     τ̣[...]. | τ̣[..]   ἐκ   ταύτ[ης]   τῆς   αἰτ[ίας   ἔ]τι κατεχόμενον α[ἰσ]-|θ[ή]σεσθαι     τῆ[ς]     τοῦ     μ[εγίσ]του     Αὐτο̣κ̣ράτορος   εὐ[μ]ε-|ν[εί]ας   καὶ   χρη[σ]τότητος ἐ[πι]τρεπούσης καὶ μ[ηδ]ε-|μίαν πρὸς α[ὐ]τοὺς ζήτησιν ἔσεσθαι, ἀλλὰ μηδ[ὲ] | πρὸς τοὺς ἄλ[λο]υς τοὺς ἐ[ξ] ἧς δήποτε αἰτίας ὑπὸ | τῶν στρατη̣[γῶν] προ[γρ]αφέντας· καὶ̣ τούτους γὰρ | [ - ca. 10 - ] κατέρχ[εσθαι] ε̣ἰ̣ς̣ τ[οὺς τό]πους [..]ισ-|[ - ca. 20 - ] ̣ησαν μ̣[ετ]ὰ τῆς πρ[..] | [ - ca. 20 - ]ειας ὡ[ς μ]η̣δὲ προτ̣[ε]-|[ - ca. 20 - δ]ιὰ τ̣[ὴν] ἔμφυτον τοῖς | [ - ca. 20 - ]ω[...] δειλίαν [..] | [ - ca. 25 - ].ητοι.ν[...] | [ - ca. 25 - ]ν̣[..].λοσι  μᾶλ[λον]  |  [ - ca. 25 - ].[..] ἐκποδὼ[ν]  |  [ - ca. 20 - ]..[..].[..]τ̣η̣ς μ[..]  | [ - ca. 20 - ]. τ̣[ο]ὺ[ς ἅ]παξ μὴ ὑπακού-|[σαντας - ca. 15 - ].[..].. ὡς ὁμολόγο̣υ̣[ς] | [κακούργους - ca. 15 - ] ἀ[ν]αζητεῖσθ[αι] | [ - ca. 25 - ]..ε̣ν ἀλλὰ ἀπ̣ὸ̣ | [ - ca. 25 - ]..φ̣.τας πλαν[.]..
II.
.[..]ουτω[...] δὲ̣ ἑκό[ν]τας ἀπ̣[ο]δρᾶσι πονη-|ρ̣[ὸν κ]α̣[ὶ] λη̣σ[τ]ρικὸν βίον̣ [ἑ]λ̣ο̣μ̣έ̣νοις μείγνυσ-|θ[αι]. ἵνα δὲ μὴ μόν̣ο̣ν̣ τ̣ο̣[ύ]τ̣ο̣ι̣ς̣, ἀλλὰ [κ]αὶ ἑτέρ̣οις | ταῦτά με̣ π̣α̣ρ̣αινεῖν καὶ πράσσε̣ι̣ν μάθωσι, | ἴστωσαν ὅτ[ι] κ[α]ὶ τοῖς κρατίστοι[ς] ἐπιστρατήγοις | καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς πε[μ]φθεῖσι ὑπ᾽ ἐμ̣[οῦ] | πρὸς τὴν τῆς χώρας ἀσφάλειαν καὶ ἀμεριμ̣ν̣ίαν | στρατιώταις παρήγγελ̣τ̣α̣ι̣ τὰς μὲν ἀρχομένας | ἐφόδους κω̣λύειν προορῶντας καὶ προαπαν-|τῶντας, τὰς [δὲ] γ̣ενομένας παρ̣[α]υτίκα ἐπιδιώ-|κειν καὶ τοὺ̣ς̣ λημφθέντας ἐπ᾽ αὐτο̣φ̣ώ̣ρ̣ῳ κα-|κούργους μ[η]δὲν περαιτέρω τῶν ἐν αὐτῇ τῇ | ληστείᾳ γενο[μ]ένων ἐξετάζειν, ἄλλοις δὲ τῶν πο-|τε προγραφέ̣ντων ἡσυχάζουσι καὶ ἐν τῇ οἰ-|κείᾳ τῇ   γεω[ργ]ίᾳ   προσκαρτεροῦσι   μὴ   ἐνοχλεῖν. | κ̣α{ρ}τε̣´ρχέ[σ]θωσαν   οὖν   ἀμ[έ]ριμνοι καὶ ἔστω | π[ρο]θεσμία  [αὐτο]ῖς,  ἐξ  οὗ  ἂν  τοῦτ̣[ό]  μου  τὸ διάτα-|γ[μ]α ἐν ἑκά[στ]ῳ νομῷ προτεθῇ, μῆνες γ. | ἐ[ὰ]ν δέ τις [με]τὰ τὴν τοσαύτην μου φιλαν-|θρωπίαν [ἐ]πὶ ξένης πλανώμενος φανῇ, | οὗτος οὐκέ[τι] ὡς  ὕποπτος,  ἀλλὰ  ὡς  ὁμόλογος | κακοῦργος  συλλημφθεὶς πρὸς μὲ ἀναπεμ-|φ[θήσε]ται. | (ἔτους) [ι]η Ἀντωνίνου τοῦ κυρίου, | Θὼθ α.
 

 
►  Bibliography
 
 
Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, II, Berlin, 1898, n. 372
 ; Krebs, Aus den papyrus der königlichen museen, Berlin, 1899, pp. 123-124 ; Meyer, Klio, 7, 1907, pp. 123 ss. ; Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., 19 ; Schehl, Hermes, 65, 1930, pp. 197 ss. ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 252-253, n. 147 ; Kraemer Jr. & Lewis, TAPhA, 68, 1937, pp. 357-387 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, p. 214, n. 258 ; Chalon, L'Édit de Tiberius Julius Alexander : Étude historique et exégétique, Olten-Lausanne, 1964, p. 255 ; Bureth, RHD, 46, 1968, p. 251 ; Davies, ANRW, II, 1, 1974, p. 322 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 341 ; Lewis, Life in Egypt under Roman Rule, Oxford, 1983, p. 204 ; Bureth, ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 486 ; Strassi Zaccaria, L'editto di M. Sempronius Liberalis, Trieste, 1988, p. 24 ; MacMullen, Enemies of the Roman Order : Treason, Unrest, and Alienation in the Empire, London-New York, 1992, p. 194 ; Cowey, ZPE, 106, 1995, pp. 195-199 ; Ott, Die Beneficiarier : Untersuchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu ihrer Funktion, Stuttgart, 1995, p. 117 ; Rupprecht & Hengstl, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, XX, Wiesbaden, 1997, n. 14662 ; Thomas in Eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. Bis 3. Jahrhundert, München, 1999, p. 182 ; Morelli, ZPE, 129, 2000, p. 172 ; Lepelley, Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit. 44 v. Chr. - 260 n.Chr., II, München, 2001, p. 498 ; Riess, Apuleius und die Räuber : Ein Beitrag zur historischen Kriminalitätsforschung, Stuttgart, 2001, pp. 80 and 162 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, XI, Leiden, 2002, p. 231 ; Schipper & Blasius, Orientalia Lovaniensia analecta : Apokalyptik und Ägypten, Leuven, 2002, p. 60 ; Krause, Kriminalgeschichte der Antike, München, 2004, pp. 87 ss. ; Kolb, Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis : Konzepte, Prinzipien und Startegien der Administration im römischen Kaiserreich, Berlin, 2006, p. 316 ; Palme, Zivile Aufgaben der Armee im kaiserzeitlichen Ägypten, Berlin, 2006, p. 316 ; Whitehorne, Internationalen Papyrologenkongresses (Wien, 2001), Wien, 2007, pp. 739-742 ; Harker, Loyalty and dissidence in Roman Egypt : The case of the Acta Alexandrinorum, Cambridge, 2008, p. 7 ; Kloppenborg in Rodgers, Daly-Denton & Fitzpatrick-McKinley, A wandering Galilean : Essays in honour of Seán Freyne, Leiden, 2009, pp. 474-475.
 
 
►  Source : Arsinoite papyrus.
 


       English translation