RESCRIPTUM CARACALLAE DE EXACTIONIBUS
   
Rescript of Caracalla on military exactions
   
( AD July 212 - October 213 )
 

 
Pleket et al., Supplementum Epigraphicum Graecum, XXXVII, Amsterdam, 1990, n. 1186 ).
 

 
I.
Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] Μᾶρκος Αὐρ. Ἀντωνεῖνος Εὐσεβὴς | Σεβαστὸς Παρθι̣[κὸ]ς̣ μέγιστος Βρεταννικὸς μέγιστος | Τακινεῦσιν διὰ [Αὐ]ρηλλίων̣ {Αὐρηλίων} Ἀνδρονείκου καὶ Ἱλαριανοῦ· | ὁ ἐπίτροπός μου κα̣ὶ ἀπελεύθερος πᾶσαν πρόνοιαν ποιή-|σεται τοῦ μήτε πρὸ καιροῦ τοὺς στρατιώτας ἐπὶ προ-|φάσει τῶν κρατίστων ἀνθυπάτων προεκθέοντας ἐν-|οχλεῖν ὑμεῖν̣ μ̣ήτε τὰς πόλεις καταλείποντας  πορ-|θεῖν  τοὺς  ἀγρούς·  τὸν  αὐτὸν  τοῦτον  ἕξετε πρὸς τὸ καὶ τὸν | μισθὸν τὸν ἐφ’ ἑκά[σ]τωι τῶν μειλίων ἐπὶ ταῖς ἁμάξαις ἀπο-|λαμβάνειν κ̣αὶ τ̣[οὺ]ς βοῦς κατὰ καιρὸν χωρὶς πάσης ἐργολα-|[βί]α̣ς ὑμεῖν [ἀποδίδ]ο̣σθαι rescripsi Ὀφίλλιος Θεόδωρος | [ἀ]ν̣έγνων· [καὶ παρ]ῆ̣σαν Μ. Αὐρ. Ζώσιμος, Μ. Αὐρ. Τορκουᾶτος, | [Μ. Α]ὐρ. Ζῆθ̣[ος, Μ. Αὐρ.] Καλλίνικος, Μ. Αὐρ. Γέμελλος, Μ. Αὐρ. Εὔπλους, | [Μ. Α]ὐ̣ρ̣. Τ̣[———] πρὸ {vac.} καλ. {vac.}.
II.
μέρος  ἐπιστολῆς  Αὐρ.  Φιλο-|[κυρίου  ἐπιτρόπου]·  Aurelius  Philocyrius  Cl. Pompeiano Tranquil[lo] | [———]eto praecipias miliari colonis dominicis pro a... | [——— sarci(?)]nis solvi quascumque in transferendis fisci s.... | [——— domi]nicis praestiterint   sicuti   et   de   iis   ex   ipsa   re   iudi[cabis(?)] | [———].trel.
III.
ἀντίγραφον   ἐπιστ(ολῆς) ἀνθ(υπάτου) Γαουίου Τραν̣κ̣ύ̣λ[λου]· | [Γάουιος Τράνκυλλ]ος ἀνθ(ύπατος) Τακιν̣έ̣ω[ν βουλῆ]ι̣ δ̣ή̣μ̣ω̣ι̣ {vac.} χαίρειν· | [ἀναγνοὺς   ὑμῶν   τὸ] ψήφισμα   καὶ τὴ̣[ν θεῖ]αν ἀντιγραφὴν καὶ κεινηθεὶς ἐ-|[πὶ τῷ ——— τ]ινὰς   ὑμεῖς   αἰτι[ᾶσθαι]   πλημμελοῦντας παρὰ τὰ θεῖα | [γράμματα ———]ων  ἐπεξελθεῖν·  [ἐ]πεὶ  δὲ  ᾐτήσασθε  παρ’ ἐμοῦ ὃ κα-|[τὰ τὸ δίκαιον ——— τ]ῆ̣ς συγχωρήσεως [ἐν] ἐξουσίᾳ εἴχετε· ἐπειδήπερ πα-|[ραβαίνεται τὰ] θεῖα γράμματα, ὧ̣[δ]ε̣ ταῦτα προτεθῆναι οὐ μόνον | [συγχωρῶ, ἀλλὰ] καὶ προτρέπομα[ι· οὐ] μ̣ό̣ν̣ο̣ν̣ νῦν, ἀλλὰ καὶ διὰ παν-|[τὸς χρόνου ———]ατω προτιθέναι [ἐν τινὶ δ]ήμου χωρίῳ πρὸς τὸ | [καὶ τὰ προγεγραμμέ]να ὑπὸ πάντων [γνωριεῖ]σθαι, ὡς τῶν ἀνηκουσ-|[τούντων ——— πλη]μ̣μελούντων τ̣[ε καὶ] ἀσεβούντων· ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι. |
IV.
[ἐπιστολὴ(?) Αὐρ. Φιλο]κ̣υρίου̣· A[ur. Philocyri]us Pacunio Aimiliano s(upra) s(criptum) quid | [——— m]i domine frater et collega | [———]oque colonos dominicos | [———] cum fieri prohibeas | [———. {vac.?} ]
V.
Πακούιος  Αἰμιλιανὸς  Τακι]ν̣έ̣ων  δη̣μ̣ά̣ρ̣χ̣ο̣ις  χαίρειν· | [——— τὰ  ὑπὸ  Αὐρ.  Φιλ]ο̣κυρίου  γραφέντα [———] | [———].ειν στατιωναρ[ιο———] | [——— μ(?)]ὴ ἀγνοῆτε τοῦτο [———] | [———]. τὰ γραφέντα μ[———] |
VI.
[———]ο̣υ̣ τοῦ τῆ̣ς̣ Φρυγίας ἐπιτρόπου το̣[———] | [———]μ̣ι̣σ̣ατε ἐπιστάμενοι τ̣ὸ̣ν̣ ἑ̣αυτὸ[ν ———]νον | [———].ς̣ ἀπαντὴν τοῦ ἀνθυπάτου ἀν̣[έγν]ω̣ν· | [———]. ἐπεὶ μ̣ὴ̣ ὑβρίζειν ἀλλὰ μηδὲ ἑ̣[νὶ] ὀ̣νόματι | [———]τ̣ινι̣ κ̣αὶ εἴ τινα δὲ ὑπέρ ἁμαξῶν φασκιάρια | [———]λυσαι δίδοσθαι εἰδότες ὅτι ἐάν τι παρὰ ταῦ-|[τα ποιήσετε, ——— μετα]π̣εμφθέντες κολασθήσεσθε. {vac.} |
VII.
[——— Τακινέω]ν δημάρχοις χαίρειν· ἀνέγνων τὰ ὑφ’ ὑ-|μ[ῶν γράμματα καὶ ———].Ι̣Ε̣Π̣Ο..Λ̣ΚΕ̣ΙΤΕ· κεκ̣[ε]λευκεῖναν κατασχε-|θῆναι [——— πα]ρὰ τὸ δέον ἔπραξεν, | ἀλλ’ ἐπε̣[ὶ ——— ἔδοξ]έν μοι καλῶς ἔχειν | ἀντίγραφ̣[ον ἐπιστ(ολῆς) ἀνθ(υπάτου) καὶ τὰ θεῖα γ]ράμματα ἐν ἐπισημοτά-|τῳ τόπῳι [——— ἀνασταθῆναι ———] οὖν φροντίσατε· ἅμα τῷ | τινα ἐπιχε̣[———]δηλῶσαι, ὅπως ἐπανορ-|θ̣ώσεως τυχ̣[———. ἐρρῶσθαι] ὑμᾶς εὔχομαι. {vac.} |
VIII.
ἀνεστάθη   ἡ   στ̣ή̣[λη   λιθίνη   ἐπὶ   τῆς]   Μάρκ(ου)   Ἰουνίου   Κογκέσσου Αἰμιλι-|[α]ν̣οῦ ὑπατείας [———]ου καὶ Αὐρ. Ἡρακλείδου καὶ Αὐρηλ-|[———]ιε[———]επιμ[——— Αὐρ. Ἀρτε]μιδώρου καὶ Αὐρ. Τροκ. Ἀνδρονίκου | [———]γωνα̣[——— Αὐρ. Διο]τίμῳ γραμματοφύλακι Τακιν̣[έων].
 


►  Bibliography
 
 
Sahin & French, Epigraphica Anatolica, 10, 1987, pp. 133-142 ; Pleket et al., Supplementum Epigraphicum Graecum, XXXVII, Amsterdam, 1990, n. 1186 ; AE 1989, n. 721 ; Camodeca, Ostraka, 3, 1994, pp. 467-471 ; Marasco, Mnem, 47, 1994, pp. 495-511 ; Hauken, Petition and Response : An epigraphic study of petitions to Roman Emperors (181-249), Bergen, 1998, pp. 217-243, n. 6 ; Petersen & Wachtel, Prosopographia Imperii Romani, VI, Berlin, 1998, p. 247 ; Wesch-Klein, Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit, Stuttgart, 1998, p. 138 ; Bruun, Phoenix, 55, 2001, pp. 343-368 ; AE 2002, n. 66 ; Meyer-Zwiffelhoffer, Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen, Stuttgart, 2003, pp. 74-91 ; Destephen, Epigraphica Anatolica, 40, 2007, pp. 147–173.
 
 
►  Source : Stone fragments found at Takina ( near Yarasli ), Turkey, about 1970.
 


Traduction française