RESCRIPTUM CARACALLAE DE EXACTIONIBUS
   
Rescript of Caracalla on military exactions
   
( AD July 212 - October 213 )
 

 
S. Destephen, Epigraphica Anatolica, 40, 2007, pp. 160–162 ).
 

 
I.

Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] Μᾶρκος Αὐρ(ήλίος) Ἀντωνεῖνος Εὐσεβὴς | Σεβαστὸς Παρθι[κὸ]ς μέγιστος Βρεταννικὸς μέγιστος | Τακινεῦσιν διὰ [Αὐ]ρηλλίων̣ Ἀνδρονείκου καὶ Ἱλαριανοῦ· | ὁ ἐπίτροπος μου καὶ ἀπελεύθερος πᾶσαν πρόνοιαν ποιή-|σεται τοῦ μήτε πρὸ καιροῦ τοὺς στρατιώτας ἐπὶ προ-|φάσει τῶν   κρατίστων   ἀνθυπάτων   προεκθέοντας   ἐν-|οχλεῖν   ὑμεῖν μήτε τὰς πόλεις καταλείποντας πορ-|θεῖν  τοὺς  ἀγρούς·  τὸν  αὐτὸν  τοῦτον  ἕξετε πρὸς τὸ καὶ τὸν | μισθὸν τὸν ἐφ’ ἑκά[σ]τωι τῶν μειλίων ἐπὶ ταῖς ἁμάξαις ἀπο-|λαμβάνειν καὶ τ[οὺ]ς βοῦς κατὰ καιρὸν χωρὶς πάσης ἐργολα-|[βί]ας ὑμεῖν   [ἀποδίδ]οσθαι.   Rescripsi.   Μ(ᾶρκος ?)   Ὀφίλλιος   Θεόδωρος | [ἀ]ν̣έγνων·   [καὶ ἐσφρά]γισαν Μ(ᾶρκος)   Αὐρ(ήλίος)   Ζώσιμος,   Μ(ᾶρκος)   Αὐρ(ήλίος) Τορκουᾶτος [Μ(ᾶρκος) Α]ὐρ(ήλίος) Ζῆθ[ος, Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλίος) Καλλίνικος, Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλίος) Γέμελλος, Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλίος) Εὔπλους, | [Μ(ᾶρκος) Α]ὐρ(ήλίος) Τ[ ca 10 ] πρὸ vac. καλ. vac.

II.
μέρος  ἐπιστολῆς  Αὐρ(ήλίου)  Φιλο-|[κυρίου  ἐπιτρόπου]·  M(arcus) Aurelius  Philocyrius  Cl(audio) Pompeiano  Tranquil[lo]  |  [ ca 14 p]eto  praecipias  miliari<a>  colonis  dominicis  pro  a[ ca 3 ]  |  [ ca 10 ? sarci]nis solvi quascumque in transferendis fisci s[pecie]-|[bus ? colonis domi]nicis praestiterint sicuti et de <i>is ex ipsa re iudi[cabis ?] | [ ca 14 e]t rel(iqua). vac.
III.

ἀντίγραφον   ἐπιστ(ολῆς) ἀνθ(υπάτου) Γαουίου Τραν̣κ̣ύ̣λ[λου]· | [Γάουιος Τράνκυλλ]ος ἀνθ(ύπατος) Τακινέ̣ω̣[ν ἅρχ]ο̣υ̣σ̣ι δήμωι vac. χαίρειν· | [Ἀνέγνων  ὑμῶν τὸ] ψήφισμα καὶ τὴ[ν θεί]αν ἀντιγραφὴν καὶ κεινηθεὶς ἕ-|[τοιμός είμι οὔστ]ινὰς ὑμεῖς αἰτι[ᾶσθε] πλημμελοῦντας παρὰ τὰ θεῖα | [γράμματα ca 7 ]σ̣ων ἐπεξελθεῖν· [ἐ]πεὶ δὲ ᾐτήσασθε παρ’ ἐμοῦ, ὃ καὶ | [ἦδη χωρὶς ταὐτης τ]ῆς συγχωρήσεως [ἐν] ἐξουσίᾳ εἴχετε ἐπειδήπερ πα-|[ραγγέλλει τὰ] θεῖα γράμματα, ὧ[στ]ε ταῦτα προτεθῆναι, οὐ μόνον | [ὑμεῖν συγχωρῶ, ἀλλὰ] καὶ προτρέπομα[ι οὐ] μ̣ό̣ν̣ον νῦν, ἀλλὰ καὶ διὰ παν-|[τὸς ἐν τῶ ἐπισημοτ]άτῳ προτιθέναι [τοῦ δ]ήμου χωρίῳ πρὸς τὸ | [ ca 16 -μέ]να ὑπὸ πάντων [ἕσε]σθαι ὡς τῶν ἀνήκουσ-|[τα ca 13 πλη]μ̣μελούντων [ ca 5 ] ἀσεβούντων· ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι |

IV.

[μέρος   ἐπιστολῆς   Αὐρ(ηλίου).   Φιλο]κ̣υρίου̣·   A[ur(elius)   Philocyri]us   Pacuvio   Aimiliano   s(upra) s(criptum) quid | [ ca 42 ]ci, domine frater et collega | [ ca 42 ]oque colonos dominicos | [ ca 43 ]rum fieri prohibeas vac.| [ ca 8 sive vac. ?

V.

Πακούιος  Αἰμιλιανὸς  Τακι]ν̣έ̣ων  δη̣μ̣ά̣ρ̣χ̣ο̣ις  χαίρειν· | [ ca 18 τὰ  ὑπὸ  Αὐρ(ηλίου) Φιλ]οκυρίου γραφέντα [ ca 10 ] | [ ca 30 ]ειν στατιωναρ[ιο ca 8 ] | [ ca 26 ἵνα μ]ὴ ἀγνοῆτε τοῦτο [ ca 10 ] | [ ca 32 ] τὰ γραφέντα μ[οι ca 8 ] |

VI.
ca 8 Αὐρ(ηλίου) Φιλοκυρί]ο̣υ̣ τοῦ τῆς Φρυγίας ἐπιτρόπου το[ ca 8 ] | [ ca 20 ]μ̣ι̣σ̣ατε ἐπιστάμενοι τ̣ὸ̣ν̣ ἑ̣αυτὸ[ν ca 4 ]νον | [ ca 25 ]ω̣ς ἀπαντὴν τοῦ ἀνθυπάτου ἀν[έγν]ων· hedera | [ ca 20 ]. ἐπεὶ μ̣ὴ ὑβρίζειν ἀλλὰ μηδὲ ἑ[ν] ὀ̣νόματι | [ ca 20 ]ειν κ̣αὶ εἴ τινα δὲ ὑπέρ ἁμαξῶν φασκιάρια | [ ca 18 ]λυσαι δίδοσθαι εἰδότες ὅτι ἐάν τι παρὰ ταῦ-|[τα ποιήσητε, ca 8 μετα]πεμφθέντες κολασθήσεσθε. vac. |
VII.

[ca 18  Τακινέω]ν   δημάρχοις   χαίρειν·   ἀνέγνων   τὰ   ὑφ’   ὑ-|μ[ῶν   ψηφισθέντα   καὶ   εἰ   υὴ  ἐμ]ο̣ὶ̣ ἐπε̣[στά]λ̣κειτε κεκ̣ε̣λεύκειν ἄν κατασχε-|θῆναι̣ [ ca 26 ἔι τι πα]ρὰ τὸ δέον ἔπραξεν, | ἀλλ’ ἐπε̣[ὶ ca 22 ἔδοξ]εν  μοι  καλῶς ἔχειν | ἀντίγραφ̣[ον ἐπιστολῆς ἀνθυπάτου καὶ τὰ θεῖα γ]ράμματα ἐν ἐπισημοτά-|τῳ τόπῳ [ἀνασταθῆναι ca 18 ] οὖν φροντίσατε· ἅμα τῷ | τινα ἐπιχε̣[ ca 25 ]δηλῶσαι, ὅπως ἐπανορ-|θώσεως τύχ̣[ητε ? ca 8  ἐρρῶσθαι] ὑμᾶς εὔχομαι. vac. |

VIII.

ἀνεστάθη ἡ σ̣τ̣[ήλη λιθίνη ἐπὶ τῆς] Μάρκ(ου) Ἰουνίου Κογκέσσου Αἰμιλι-|[α]νοῦ ὑπατε[ί]ας hederaca 15 ]ου   καὶ   Αὐρ(ηλίου)   Ἡρακλείδου   καὶ   Αὐρηλ(ίου) | [ ca 2-3 ]ιε[ ca 4 ]υ̣   ἐπιμ[ελητευόντων Αὐρ(ηλίου)   Ἀρτε]μιδώρου   καὶ   Αὐρ(ηλίου)   Τροκ{ονδα   Αὐρη(λίου)} Ἀνδρονίκου | [δημαρχούν]τ̣ων· ἀ[ντίγραφον Αὐρ(ηλίῳ) Διο]τίμῳ γραμματοφύλακι Τακιν̣[έων].

 


►  Bibliography
 
 
Sahin & French, Epigraphica Anatolica, 10, 1987, pp. 133-142 ; Pleket et al., Supplementum Epigraphicum Graecum, XXXVII, Amsterdam, 1990, n. 1186 ; AE 1989, n. 721 ; Camodeca, Ostraka, 3, 1994, pp. 467-471 ; Marasco, Mnem, 47, 1994, pp. 495-511 ; Hauken, Petition and Response : An epigraphic study of petitions to Roman Emperors (181-249), Bergen, 1998, pp. 217-243, n. 6 ; Petersen & Wachtel, Prosopographia Imperii Romani, VI, Berlin, 1998, p. 247 ; Wesch-Klein, Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit, Stuttgart, 1998, p. 138 ; Bruun, Phoenix, 55, 2001, pp. 343-368 ; AE 2002, n. 66 ; Meyer-Zwiffelhoffer, Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen, Stuttgart, 2003, pp. 74-91 ; Destephen, Epigraphica Anatolica, 40, 2007, pp. 147–173.
 
 
►  Source : Stone fragments found at Takina ( near Yarasli ), Turkey, about 1970.
 


Traduction française