RESCRIPTUM ( IUSTINIANI ? ) AD DUCIS THEBAIDIS
   
Addressed to the dux of the Thebaid and to the Praeses
  
( AD 548 ? )
 

    
P. Cair. Masp. I, 67029 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
 

 
vac. προσῆλθεν ἡμῖν, ὁρμᾶσθαι μὲν λέγων ἀπὸ Ἀφροδίτ[ης] | [τ]ῆ̣ς κ̣ώμ̣ης ημι..................ι̣κ̣ε̣............ | [[ταύτην]]   ὑπὸ   Θεοδοσίῳ \δὲ/ τῷ μεγαλ̣ο̣πρ̣(επεστάτῳ) \τα̣ύ̣τη̣ν̣ τ..... / [[τὴν κώμη̣[ν] ]] .. ἐ̣κ̣ε̣ῖ̣ν̣ο̣ν̣(?) | ἐ̣[πιλ]ε̣[γ]ό̣μ̣ενον τούς τε δ̣ημοσίους φόρ̣ο̣υ̣ς ἑ̣τ[έ]ρους̣ τ[ε] ...... | [[ου]] ὀ̣ν̣όματ(ος) πατ̣ρ̣ωνικίων [[ἐφ᾽ ε̣ὐτελεῖσθαι]]    ὑπὲ̣ρ   τ̣ῆ̣ς̣ [ἀρτ]ί̣ω̣[ς] | [διαδρ]α̣μ̣[ο]ύ̣σ̣η̣ς̣ ἑνδεκάτης ἐπινεμήσεως τὴν μὲν ὑπὲρ τ[ῶν | π̣[.... δι]καίων  ἀπόδει̣ξ̣ι̣ν̣  π̣[α]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν (?) - ca. ? - ] | β̣ά̣λλου[σ]αν καταβ̣ολὴν μηδαμῶ̣[ς] δεδωκέναι ...ε̣ν.ε........ | Traces 1 line | τοιούτους ἀ̣παι̣τεῖν ἐθέλοντας φ[ό]ρους, ᾔτησέν τε, ὥστ̣ε̣ | μὴ δ̣ι̣π̣λ̣ὴν τὴν ε[ἴσπρα]ξ[ιν ........]η̣ς̣ ἀπορία̣ π̣ρ̣....... | τελε̣ι̣α̣, τῆς ἐξ ἡμῶν βοηθεία[ς] τ[υ]χ̣[εῖ]ν̣· ὅθεν τὴν παρο[ῦσαν] | ἐπιστολὴν ποιησάμ̣ε̣ν̣[οι μὲν θεσπίζο(?)]μ̣εν̣ τοὺ<ς(?)>(?) εὐ̣κ̣λ̣ε̣ε̣[ῖς(?)] | ὑμ̣ᾶ̣ς [ἐξ]ετάσαι τὰ   εἰς   ἡμᾶς   ἀνη̣νεγμένα,   καὶ   εἰ   ταῦτα   λάβοι[τε] | τ̣ῇ̣   [ἀ]λ̣η̣θείᾳ   συμβ̣αί̣ν̣[ει]ν,   μηδαμῶ̣ς̣ συγχ̣ω̣ρῆ̣σ̣α̣[ι   τού(?)]τῳ   |   ..............................   δ̣ε̣η̣θ̣έ[ντα]   ......   |   ε.......ν̣̣,   ἀλλὰ συνε̣λ̣άσαι παντο̣ [ - ca. 17 - ]
 

 

►  Bibliography
 
 

Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, I, Cairo, 1911, n. 67
029 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, p. 399 ; Amelotti & Migliardi, Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium, Milano, 1985, p. 9 / IV, Torino, 1994, p. 184 ; Fournet, Hellénisme dans l’Égypte du VIe siècle, Cairo, 1999, p. 318 ; Feissel & Gascou, La pétition à Byzance, Paris, 2004, pp. 75-92.

 
►  Source : Papyrus from Aphrodite dated AD 548.